آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 154,057,322 3,529,769,399,114 Rls. 118,880,373 $
2 1394 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 8,579,252 255,909,750,464 Rls. 8,633,084 $
3 1394 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 782,040 19,380,290,338 Rls. 659,016 $
4 1394 فيليپين 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 75,652 11,586,809,013 Rls. 388,905 $
5 1394 فيليپين 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 32,042 10,721,410,686 Rls. 356,657 $
6 1394 فيليپين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 3,567 9,936,760,236 Rls. 331,734 $
7 1394 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 48,650 8,795,078,789 Rls. 299,699 $
8 1394 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 167,200 7,056,084,204 Rls. 248,305 $
9 1394 فيليپين 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 66,000 4,556,727,911 Rls. 154,203 $
10 1394 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 137,470 3,907,703,219 Rls. 131,155 $
11 1394 فيليپين 80430000 آناناس ; تازه يا خشک کرده 70,140 2,206,537,566 Rls. 73,104 $
12 1394 فيليپين 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 7,500 1,461,086,768 Rls. 49,591 $
13 1394 فيليپين 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 47,600 1,228,284,000 Rls. 40,800 $
14 1394 فيليپين 14042000 لينتر پنبه 78,300 1,079,858,477 Rls. 35,861 $
15 1394 فيليپين 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 50 967,564,740 Rls. 33,951 $
16 1394 فيليپين 80310000 موز سبز تازه يا خشك كرده 40,550 942,435,032 Rls. 31,223 $
17 1394 فيليپين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 5,800 188,232,700 Rls. 6,250 $
18 1394 فيليپين 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 318 165,694,896 Rls. 5,543 $
19 1394 فيليپين 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 85 164,763,500 Rls. 5,500 $
20 1394 فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 1,600 161,368,589 Rls. 5,596 $
21 1394 فيليپين 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 3,502 149,892,700 Rls. 5,020 $
22 1394 فيليپين 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 3,700 105,973,532 Rls. 3,719 $
23 1394 فيليپين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 120 84,676,275 Rls. 3,008 $
24 1394 فيليپين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,150 81,457,949 Rls. 2,761 $
25 1394 فيليپين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4 80,573,992 Rls. 2,696 $
26 1394 فيليپين 27101910 روغن موتور 1,520 65,483,905 Rls. 2,191 $
27 1394 فيليپين 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 127 42,378,685 Rls. 1,409 $
28 1394 فيليپين 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 1,825 22,135,312 Rls. 750 $
29 1394 فيليپين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 73 14,781,444 Rls. 493 $
مجموع کل
3,870,833,194,037 ريال
مجموع کل
130,392,599 دلار
[1]