آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فنلاند 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 418,529 1,777,708,035,077 Rls. 61,151,664 $
2 1394 فنلاند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 83,019 206,047,695,742 Rls. 6,845,206 $
3 1394 فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 3,538,072 122,537,277,125 Rls. 4,101,813 $
4 1394 فنلاند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,511 114,252,306,892 Rls. 3,899,356 $
5 1394 فنلاند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 43,526 104,069,344,347 Rls. 3,661,479 $
6 1394 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,849,112 64,570,297,583 Rls. 2,150,291 $
7 1394 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,722,479 61,040,408,440 Rls. 2,069,828 $
8 1394 فنلاند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,027 56,554,481,494 Rls. 1,903,001 $
9 1394 فنلاند 84281010 آسانسور 293,156 50,050,353,074 Rls. 1,668,057 $
10 1394 فنلاند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 856 32,166,274,089 Rls. 1,079,581 $
11 1394 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 6,965 27,588,571,726 Rls. 922,394 $
12 1394 فنلاند 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 69,055 23,066,927,370 Rls. 785,658 $
13 1394 فنلاند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,507 18,387,914,106 Rls. 621,900 $
14 1394 فنلاند 85177020 آنتن مخابراتي 10,764 17,570,256,000 Rls. 581,931 $
15 1394 فنلاند 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 238 14,321,160,000 Rls. 478,137 $
16 1394 فنلاند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 238 11,974,893,014 Rls. 402,805 $
17 1394 فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 213,926 10,463,687,496 Rls. 353,904 $
18 1394 فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 162,840 9,409,719,315 Rls. 318,361 $
19 1394 فنلاند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 942 8,811,567,991 Rls. 299,867 $
20 1394 فنلاند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 106,977 7,635,441,840 Rls. 253,173 $
21 1394 فنلاند 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 10,086 6,784,437,602 Rls. 231,078 $
22 1394 فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,855 6,441,801,883 Rls. 215,733 $
23 1394 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,772 6,011,669,982 Rls. 200,954 $
24 1394 فنلاند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 1,213 5,363,021,447 Rls. 177,997 $
25 1394 فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 811 5,224,358,400 Rls. 173,473 $
26 1394 فنلاند 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 74,965 4,897,040,172 Rls. 163,474 $
27 1394 فنلاند 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 525 4,361,379,660 Rls. 144,512 $
28 1394 فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 77,977 4,275,878,245 Rls. 142,017 $
29 1394 فنلاند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,565 3,896,992,768 Rls. 130,703 $
30 1394 فنلاند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 119,471 3,886,391,372 Rls. 129,052 $
31 1394 فنلاند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 42,000 3,375,017,500 Rls. 112,082 $
32 1394 فنلاند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 139 3,081,287,646 Rls. 104,728 $
33 1394 فنلاند 85044050 کنترل دور موتورInverter 200 2,757,518,193 Rls. 93,669 $
34 1394 فنلاند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 31,865 2,751,022,617 Rls. 93,593 $
35 1394 فنلاند 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 17,174 2,674,667,502 Rls. 91,689 $
36 1394 فنلاند 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 102,538 2,562,384,069 Rls. 85,882 $
37 1394 فنلاند 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 13,353 2,521,000,365 Rls. 84,312 $
38 1394 فنلاند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 3,088 2,232,325,553 Rls. 74,760 $
39 1394 فنلاند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 49,500 2,110,859,325 Rls. 70,063 $
40 1394 فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 530 2,086,050,000 Rls. 69,422 $
41 1394 فنلاند 84145910 ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي 55 2,068,667,679 Rls. 69,209 $
42 1394 فنلاند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 7,026 2,066,506,313 Rls. 72,382 $
43 1394 فنلاند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 90 2,035,646,000 Rls. 67,618 $
44 1394 فنلاند 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 6,727 2,009,937,866 Rls. 68,661 $
45 1394 فنلاند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 232 1,983,893,055 Rls. 67,322 $
46 1394 فنلاند 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 14,400 1,969,758,000 Rls. 65,768 $
47 1394 فنلاند 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 175 1,875,468,220 Rls. 62,607 $
48 1394 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,646 1,850,112,554 Rls. 62,024 $
49 1394 فنلاند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 271 1,823,280,361 Rls. 61,061 $
50 1394 فنلاند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,106 1,771,000,000 Rls. 59,906 $
51 1394 فنلاند 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 42,120 1,758,166,887 Rls. 59,304 $
52 1394 فنلاند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 306 1,710,130,317 Rls. 57,185 $
53 1394 فنلاند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 715 1,577,873,038 Rls. 52,842 $
54 1394 فنلاند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 106 1,555,441,614 Rls. 51,927 $
55 1394 فنلاند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 354 1,537,066,924 Rls. 52,212 $
56 1394 فنلاند 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 18,170 1,485,943,280 Rls. 49,612 $
57 1394 فنلاند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 6,100 1,450,027,009 Rls. 49,040 $
58 1394 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 333 1,438,789,551 Rls. 47,857 $
59 1394 فنلاند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 715 1,398,504,350 Rls. 47,067 $
60 1394 فنلاند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 40,273 1,370,363,510 Rls. 45,470 $
61 1394 فنلاند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 5,500 1,261,306,830 Rls. 41,882 $
62 1394 فنلاند 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 3,300 1,247,257,440 Rls. 41,322 $
63 1394 فنلاند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 1,569 1,247,251,405 Rls. 42,580 $
64 1394 فنلاند 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,983 1,024,113,237 Rls. 34,190 $
65 1394 فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 10,413 1,023,005,035 Rls. 34,929 $
66 1394 فنلاند 82014000 تبروتيشه, دهره وا بزا رهاي برنده همانند. 2,261 995,953,335 Rls. 33,000 $
67 1394 فنلاند 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 3,178 984,333,781 Rls. 33,132 $
68 1394 فنلاند 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,948 945,710,931 Rls. 33,595 $
69 1394 فنلاند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 286 936,930,030 Rls. 31,279 $
70 1394 فنلاند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 22,100 844,829,897 Rls. 28,866 $
71 1394 فنلاند 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندکه با دو دست کارميکنند. 454 834,812,403 Rls. 27,661 $
72 1394 فنلاند 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 213 787,613,720 Rls. 26,289 $
73 1394 فنلاند 38231300 ا سيدهاي چرب تال ا ويل 16,380 786,000,000 Rls. 27,769 $
74 1394 فنلاند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 9,495 775,821,686 Rls. 26,424 $
75 1394 فنلاند 27030010 پيت ماس 99,623 725,066,559 Rls. 24,589 $
76 1394 فنلاند 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 126 724,916,152 Rls. 25,387 $
77 1394 فنلاند 84821000 بلبرينگ. 502 720,937,085 Rls. 24,131 $
78 1394 فنلاند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4 692,863,228 Rls. 23,321 $
79 1394 فنلاند 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 2,300 686,544,200 Rls. 22,921 $
80 1394 فنلاند 28272000 کلرورکلسيم 105,000 684,684,000 Rls. 22,750 $
81 1394 فنلاند 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 560 674,026,995 Rls. 22,896 $
82 1394 فنلاند 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 250 592,647,735 Rls. 20,131 $
83 1394 فنلاند 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 578 589,155,974 Rls. 19,513 $
84 1394 فنلاند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 80 573,974,019 Rls. 20,190 $
85 1394 فنلاند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 18 573,634,815 Rls. 19,149 $
86 1394 فنلاند 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 5,000 564,053,170 Rls. 19,076 $
87 1394 فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 752 519,017,340 Rls. 17,222 $
88 1394 فنلاند 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 4,000 461,104,000 Rls. 15,305 $
89 1394 فنلاند 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,134 436,784,343 Rls. 14,579 $
90 1394 فنلاند 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 11 430,000,000 Rls. 14,543 $
91 1394 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 872 409,422,518 Rls. 13,668 $
92 1394 فنلاند 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 180 398,775,040 Rls. 13,204 $
93 1394 فنلاند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 4,985 395,974,720 Rls. 13,120 $
94 1394 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 660 374,041,398 Rls. 12,594 $
95 1394 فنلاند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 5,760 354,531,366 Rls. 11,755 $
96 1394 فنلاند 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 632 351,686,044 Rls. 11,653 $
97 1394 فنلاند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 1,733 350,425,026 Rls. 11,613 $
98 1394 فنلاند 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 133 344,520,396 Rls. 11,501 $
99 1394 فنلاند 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 902 339,251,328 Rls. 11,239 $
100 1394 فنلاند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 890 335,128,521 Rls. 11,860 $
101 1394 فنلاند 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 202 331,903,095 Rls. 11,081 $
102 1394 فنلاند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 95 325,214,205 Rls. 10,936 $
103 1394 فنلاند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 50 317,441,100 Rls. 11,215 $
104 1394 فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 333 294,068,849 Rls. 9,740 $
105 1394 فنلاند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 11 286,210,693 Rls. 9,624 $
106 1394 فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 168 278,543,342 Rls. 9,293 $
107 1394 فنلاند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 20 256,667,984 Rls. 8,497 $
108 1394 فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 41 254,953,441 Rls. 8,968 $
109 1394 فنلاند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 32 242,811,087 Rls. 8,106 $
110 1394 فنلاند 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 1,946 240,835,546 Rls. 7,980 $
111 1394 فنلاند 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 540 225,317,318 Rls. 7,783 $
112 1394 فنلاند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 7 225,235,085 Rls. 7,517 $
113 1394 فنلاند 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 116 222,394,072 Rls. 7,539 $
114 1394 فنلاند 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 6,962 189,027,300 Rls. 6,263 $
115 1394 فنلاند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 490 186,252,250 Rls. 6,184 $
116 1394 فنلاند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3 185,237,374 Rls. 6,306 $
117 1394 فنلاند 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,250 178,009,370 Rls. 6,289 $
118 1394 فنلاند 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 4 172,194,208 Rls. 5,865 $
119 1394 فنلاند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4 172,077,554 Rls. 5,743 $
120 1394 فنلاند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 220 171,936,063 Rls. 5,964 $
121 1394 فنلاند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 214 168,772,077 Rls. 5,779 $
122 1394 فنلاند 84138200 بالابرهاي آبگونها 160 129,735,200 Rls. 4,583 $
123 1394 فنلاند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 89 105,395,200 Rls. 3,498 $
124 1394 فنلاند 82011000 بيل, بيلچه. 499 104,477,933 Rls. 3,462 $
125 1394 فنلاند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 28 98,833,990 Rls. 3,298 $
126 1394 فنلاند 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 543 90,619,738 Rls. 3,003 $
127 1394 فنلاند 82021000 ا ره دستي. 365 86,502,413 Rls. 2,866 $
128 1394 فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 99 83,287,820 Rls. 2,948 $
129 1394 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 30 78,696,803 Rls. 2,608 $
130 1394 فنلاند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 29 78,223,564 Rls. 2,752 $
131 1394 فنلاند 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 368 75,077,890 Rls. 2,525 $
132 1394 فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 769 72,483,400 Rls. 2,401 $
133 1394 فنلاند 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 112 68,322,846 Rls. 2,269 $
134 1394 فنلاند 85340000 مدا رهاي چاپي 30 63,592,615 Rls. 2,160 $
135 1394 فنلاند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1 57,965,410 Rls. 1,934 $
136 1394 فنلاند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 280 53,937,000 Rls. 1,800 $
137 1394 فنلاند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 25 52,430,000 Rls. 1,750 $
138 1394 فنلاند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 72 41,210,934 Rls. 1,376 $
139 1394 فنلاند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2 34,485,911 Rls. 1,151 $
140 1394 فنلاند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 720 29,703,520 Rls. 992 $
141 1394 فنلاند 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 125 27,977,499 Rls. 941 $
142 1394 فنلاند 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 45 26,380,816 Rls. 874 $
143 1394 فنلاند 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 40 23,326,151 Rls. 824 $
144 1394 فنلاند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 210 19,226,232 Rls. 683 $
145 1394 فنلاند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 101 18,802,368 Rls. 623 $
146 1394 فنلاند 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 25 7,690,420 Rls. 269 $
147 1394 فنلاند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 80 7,535,658 Rls. 252 $
148 1394 فنلاند 62142000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وتورصورت وهمانندا زپشم ياکرک 35 7,369,987 Rls. 258 $
149 1394 فنلاند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 112 6,742,030 Rls. 231 $
150 1394 فنلاند 61159600 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 60 5,767,816 Rls. 202 $
151 1394 فنلاند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 6 3,283,331 Rls. 110 $
152 1394 فنلاند 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 0 505,440 Rls. 17 $
153 1394 فنلاند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 150 59,912 Rls. 2 $
مجموع کل
2,883,741,151,110 ريال
مجموع کل
98,436,837 دلار
[1]