آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 568,779,821 4,684,520,627,128 Rls. 158,090,233 $
2 1394 فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 277,155,774 2,023,616,513,856 Rls. 69,209,742 $
3 1394 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 136,091,422 2,008,213,256,900 Rls. 67,970,402 $
4 1394 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 33,609,070 891,833,085,419 Rls. 32,341,949 $
5 1394 فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 81,891,654 619,663,794,075 Rls. 21,115,977 $
6 1394 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 22,561,663 435,700,250,889 Rls. 14,685,295 $
7 1394 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 31,093,752 344,445,638,302 Rls. 11,732,529 $
8 1394 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 5,848,653 269,321,120,589 Rls. 9,106,953 $
9 1394 فدراسيون روسيه 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 19,414,225 198,873,569,357 Rls. 6,606,871 $
10 1394 فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 40,000 182,519,580,078 Rls. 6,216,607 $
11 1394 فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 13,059,600 170,056,386,281 Rls. 5,680,797 $
12 1394 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,937,760 165,022,607,626 Rls. 5,497,398 $
13 1394 فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 169,260 152,566,186,566 Rls. 5,069,045 $
14 1394 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 6,535,509 149,345,500,493 Rls. 5,045,745 $
15 1394 فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 851 147,181,654,746 Rls. 5,105,457 $
16 1394 فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 7,780,026 143,999,426,728 Rls. 4,811,177 $
17 1394 فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 331,071 132,700,738,349 Rls. 4,597,307 $
18 1394 فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 11,556,111 119,553,723,755 Rls. 4,100,101 $
19 1394 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 367 112,955,573,591 Rls. 3,815,359 $
20 1394 فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 12,331,501 105,210,783,986 Rls. 3,493,195 $
21 1394 فدراسيون روسيه 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 12,975 94,536,290,923 Rls. 3,211,260 $
22 1394 فدراسيون روسيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 20,980,000 93,816,631,718 Rls. 3,153,481 $
23 1394 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,924,595 81,324,380,459 Rls. 2,763,493 $
24 1394 فدراسيون روسيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 377,492 81,122,952,076 Rls. 2,755,629 $
25 1394 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 4,113,018 79,678,425,211 Rls. 2,716,337 $
26 1394 فدراسيون روسيه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,290,618 74,302,451,448 Rls. 2,461,650 $
27 1394 فدراسيون روسيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,368,837 70,772,993,456 Rls. 2,362,474 $
28 1394 فدراسيون روسيه 10011910 گندم دامي 6,841,700 65,881,011,197 Rls. 2,223,167 $
29 1394 فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 961,334 64,884,466,141 Rls. 2,196,058 $
30 1394 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,509,871 62,725,871,889 Rls. 2,102,935 $
31 1394 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 4,743,704 58,681,933,310 Rls. 1,965,106 $
32 1394 فدراسيون روسيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,410,966 56,992,602,585 Rls. 1,889,272 $
33 1394 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 6,261,466 51,186,400,308 Rls. 1,697,996 $
34 1394 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 878,000 45,312,829,467 Rls. 1,543,288 $
35 1394 فدراسيون روسيه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 20,720 40,342,312,630 Rls. 1,385,049 $
36 1394 فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 505,080 36,803,137,782 Rls. 1,226,825 $
37 1394 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,924,655 36,454,321,237 Rls. 1,219,220 $
38 1394 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,956,000 35,611,103,301 Rls. 1,187,384 $
39 1394 فدراسيون روسيه 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 25,342 31,829,794,200 Rls. 1,054,350 $
40 1394 فدراسيون روسيه 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 574,600 29,465,202,355 Rls. 991,101 $
41 1394 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 309,390 27,940,657,678 Rls. 946,432 $
42 1394 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 479,420 27,895,432,426 Rls. 942,512 $
43 1394 فدراسيون روسيه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 339,007 27,606,737,827 Rls. 923,259 $
44 1394 فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 1,479,145 25,877,362,918 Rls. 865,182 $
45 1394 فدراسيون روسيه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 62,863 25,168,033,479 Rls. 840,292 $
46 1394 فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 33,930 24,805,857,000 Rls. 827,960 $
47 1394 فدراسيون روسيه 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,160,080 22,943,251,701 Rls. 766,583 $
48 1394 فدراسيون روسيه 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 1,000,000 22,939,131,750 Rls. 759,750 $
49 1394 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,756,397 22,915,993,563 Rls. 771,285 $
50 1394 فدراسيون روسيه 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 2,017,186 22,020,796,930 Rls. 729,667 $
51 1394 فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 266,150 19,133,764,176 Rls. 645,602 $
52 1394 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 229,044 18,287,197,231 Rls. 619,437 $
53 1394 فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 789,299 17,868,570,125 Rls. 594,739 $
54 1394 فدراسيون روسيه 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,469,610 17,670,000,508 Rls. 589,865 $
55 1394 فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 1,158,400 17,205,688,427 Rls. 611,215 $
56 1394 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 879,137 17,158,114,916 Rls. 577,803 $
57 1394 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 325,538 16,964,485,935 Rls. 567,522 $
58 1394 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 326,550 15,836,814,648 Rls. 532,191 $
59 1394 فدراسيون روسيه 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 1,435,910 14,978,816,561 Rls. 496,354 $
60 1394 فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 253,360 13,934,120,797 Rls. 483,950 $
61 1394 فدراسيون روسيه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 13,880 13,727,146,591 Rls. 467,262 $
62 1394 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 986,273 13,126,137,506 Rls. 446,042 $
63 1394 فدراسيون روسيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 201,000 12,997,798,893 Rls. 430,621 $
64 1394 فدراسيون روسيه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,710 12,890,670,000 Rls. 430,306 $
65 1394 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 292,510 12,784,913,136 Rls. 441,189 $
66 1394 فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 630,323 12,337,141,186 Rls. 413,438 $
67 1394 فدراسيون روسيه 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 46,190 12,231,810,000 Rls. 405,000 $
68 1394 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 249,022 11,945,403,579 Rls. 410,224 $
69 1394 فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 1,549 10,859,316,356 Rls. 368,136 $
70 1394 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 188,018 9,207,052,397 Rls. 314,003 $
71 1394 فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 485,000 9,043,695,820 Rls. 325,266 $
72 1394 فدراسيون روسيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 48,072 8,752,150,937 Rls. 292,795 $
73 1394 فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 1,439,109 8,319,974,725 Rls. 292,863 $
74 1394 فدراسيون روسيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 507,947 8,065,588,824 Rls. 269,212 $
75 1394 فدراسيون روسيه 01012910 اسب براي مسابقه 9,200 7,725,815,895 Rls. 265,246 $
76 1394 فدراسيون روسيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 116 7,627,245,641 Rls. 256,003 $
77 1394 فدراسيون روسيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 403 7,567,508,750 Rls. 272,173 $
78 1394 فدراسيون روسيه 29304000 متيونين 50,000 7,542,620,000 Rls. 249,739 $
79 1394 فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 132,612 7,510,843,611 Rls. 257,047 $
80 1394 فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 1,022,817 7,293,733,104 Rls. 246,793 $
81 1394 فدراسيون روسيه 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 569,344 7,249,966,611 Rls. 254,070 $
82 1394 فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 152,278 7,040,975,600 Rls. 234,440 $
83 1394 فدراسيون روسيه 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 415,833 7,021,331,338 Rls. 234,049 $
84 1394 فدراسيون روسيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 13,029 7,012,970,440 Rls. 232,255 $
85 1394 فدراسيون روسيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 82,050 6,713,107,645 Rls. 228,035 $
86 1394 فدراسيون روسيه 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 1,000,000 6,658,780,000 Rls. 222,219 $
87 1394 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 126,893 6,586,877,510 Rls. 222,960 $
88 1394 فدراسيون روسيه 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 1,800 6,403,308,787 Rls. 227,471 $
89 1394 فدراسيون روسيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 94,384 6,305,914,021 Rls. 221,268 $
90 1394 فدراسيون روسيه 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 375,905 6,193,676,813 Rls. 208,198 $
91 1394 فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 379,510 6,079,672,050 Rls. 210,201 $
92 1394 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 384,430 5,917,357,976 Rls. 198,095 $
93 1394 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 159,208 5,627,359,623 Rls. 186,391 $
94 1394 فدراسيون روسيه 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 385,190 5,358,641,184 Rls. 177,957 $
95 1394 فدراسيون روسيه 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 1,760 5,285,043,750 Rls. 186,718 $
96 1394 فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 170,800 5,276,686,484 Rls. 175,028 $
97 1394 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 82,950 5,261,838,373 Rls. 178,816 $
98 1394 فدراسيون روسيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 76,430 5,231,966,721 Rls. 174,620 $
99 1394 فدراسيون روسيه 21069010 ا ستابيلايزر 22,146 5,180,831,058 Rls. 174,313 $
100 1394 فدراسيون روسيه 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 138,600 5,108,086,683 Rls. 172,444 $
101 1394 فدراسيون روسيه 28332960 سولفات کروم 301,661 5,021,174,044 Rls. 169,193 $
102 1394 فدراسيون روسيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 67,200 4,991,550,000 Rls. 165,321 $
103 1394 فدراسيون روسيه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 15,000 4,938,292,000 Rls. 175,428 $
104 1394 فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 623 4,897,797,637 Rls. 165,020 $
105 1394 فدراسيون روسيه 87032329 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 8,139 4,534,264,000 Rls. 150,500 $
106 1394 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 120,770 4,457,933,088 Rls. 151,249 $
107 1394 فدراسيون روسيه 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 14,790 4,406,188,600 Rls. 146,361 $
108 1394 فدراسيون روسيه 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 572,400 4,369,173,784 Rls. 146,078 $
109 1394 فدراسيون روسيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 47,500 4,123,627,665 Rls. 143,372 $
110 1394 فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 78,370 4,119,079,251 Rls. 138,023 $
111 1394 فدراسيون روسيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 38,655 4,003,680,000 Rls. 133,648 $
112 1394 فدراسيون روسيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 26,319 3,948,984,954 Rls. 134,757 $
113 1394 فدراسيون روسيه 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 7,070 3,886,171,928 Rls. 138,990 $
114 1394 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 324,108 3,846,498,246 Rls. 128,405 $
115 1394 فدراسيون روسيه 84613000 ماشين هاي برقوزدن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 93,630 3,768,084,800 Rls. 125,940 $
116 1394 فدراسيون روسيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 8,468 3,559,520,100 Rls. 118,821 $
117 1394 فدراسيون روسيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 65,802 3,465,667,058 Rls. 116,067 $
118 1394 فدراسيون روسيه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 28 3,459,202,208 Rls. 114,817 $
119 1394 فدراسيون روسيه 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 45,610 3,350,439,677 Rls. 112,935 $
120 1394 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 126,000 3,255,645,830 Rls. 108,323 $
121 1394 فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 93 3,134,375,827 Rls. 109,301 $
122 1394 فدراسيون روسيه 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 13,831 3,049,375,132 Rls. 100,966 $
123 1394 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 63,240 3,013,503,392 Rls. 101,723 $
124 1394 فدراسيون روسيه 84563000 ماشين هاي ابزار که با فرآيندهاي تخليه الکتريکي عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 16,500 2,925,936,760 Rls. 101,754 $
125 1394 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 83,360 2,910,406,032 Rls. 100,532 $
126 1394 فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 60,640 2,909,463,398 Rls. 99,419 $
127 1394 فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 19,290 2,700,676,903 Rls. 95,576 $
128 1394 فدراسيون روسيه 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 110,421 2,682,373,134 Rls. 90,345 $
129 1394 فدراسيون روسيه 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 105,906 2,624,918,145 Rls. 87,068 $
130 1394 فدراسيون روسيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 27,530 2,585,986,014 Rls. 89,632 $
131 1394 فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 20,856 2,538,502,458 Rls. 84,468 $
132 1394 فدراسيون روسيه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 11,510 2,521,917,000 Rls. 83,561 $
133 1394 فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 120,000 2,515,847,153 Rls. 84,706 $
134 1394 فدراسيون روسيه 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 199,192 2,501,738,589 Rls. 83,698 $
135 1394 فدراسيون روسيه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 22,570 2,485,604,833 Rls. 85,430 $
136 1394 فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 49,040 2,478,039,654 Rls. 82,401 $
137 1394 فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 121,000 2,451,333,060 Rls. 85,037 $
138 1394 فدراسيون روسيه 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 50 2,415,440,000 Rls. 80,000 $
139 1394 فدراسيون روسيه 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 903 2,270,789,040 Rls. 76,809 $
140 1394 فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,209 2,255,329,964 Rls. 76,237 $
141 1394 فدراسيون روسيه 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 29,340 2,246,250,000 Rls. 75,000 $
142 1394 فدراسيون روسيه 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 31,392 2,210,877,717 Rls. 78,593 $
143 1394 فدراسيون روسيه 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 208,000 2,197,104,000 Rls. 72,800 $
144 1394 فدراسيون روسيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 6,150 2,154,256,162 Rls. 76,528 $
145 1394 فدراسيون روسيه 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 65,127 2,135,074,845 Rls. 71,779 $
146 1394 فدراسيون روسيه 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 42,000 2,082,465,000 Rls. 69,072 $
147 1394 فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 19,450 2,051,760,594 Rls. 70,442 $
148 1394 فدراسيون روسيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 7,850 1,923,911,513 Rls. 66,635 $
149 1394 فدراسيون روسيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,001 1,908,500,945 Rls. 63,380 $
150 1394 فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 118,241 1,880,351,991 Rls. 62,751 $
151 1394 فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 22,500 1,858,397,462 Rls. 61,896 $
152 1394 فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 5,874 1,833,598,858 Rls. 61,181 $
153 1394 فدراسيون روسيه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 6,010 1,804,785,875 Rls. 59,793 $
154 1394 فدراسيون روسيه 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,800 1,764,125,124 Rls. 58,849 $
155 1394 فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 50,800 1,747,796,571 Rls. 59,728 $
156 1394 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 18,002 1,684,138,767 Rls. 56,154 $
157 1394 فدراسيون روسيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 12,952 1,612,026,520 Rls. 53,674 $
158 1394 فدراسيون روسيه 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 39,160 1,595,553,075 Rls. 53,265 $
159 1394 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 57,905 1,575,487,069 Rls. 55,045 $
160 1394 فدراسيون روسيه 87032310 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,760 1,521,072,000 Rls. 50,400 $
161 1394 فدراسيون روسيه 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 9,000 1,519,180,110 Rls. 54,092 $
162 1394 فدراسيون روسيه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 3,000 1,494,470,849 Rls. 52,236 $
163 1394 فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,512 1,487,949,372 Rls. 50,117 $
164 1394 فدراسيون روسيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,800 1,426,177,750 Rls. 50,664 $
165 1394 فدراسيون روسيه 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 64,418 1,424,715,185 Rls. 48,396 $
166 1394 فدراسيون روسيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 20,000 1,349,008,535 Rls. 45,333 $
167 1394 فدراسيون روسيه 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 122,488 1,312,690,692 Rls. 43,800 $
168 1394 فدراسيون روسيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 38,000 1,281,817,200 Rls. 45,088 $
169 1394 فدراسيون روسيه 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 114,600 1,281,628,398 Rls. 42,465 $
170 1394 فدراسيون روسيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,534 1,280,010,142 Rls. 44,656 $
171 1394 فدراسيون روسيه 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 4,223 1,240,178,400 Rls. 41,400 $
172 1394 فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 41,469 1,207,561,457 Rls. 40,400 $
173 1394 فدراسيون روسيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 2,318 1,141,747,832 Rls. 37,826 $
174 1394 فدراسيون روسيه 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 15,000 1,120,942,939 Rls. 37,138 $
175 1394 فدراسيون روسيه 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 14,786 1,120,756,096 Rls. 37,993 $
176 1394 فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 1,841 1,100,207,508 Rls. 37,924 $
177 1394 فدراسيون روسيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 6,000 1,053,664,000 Rls. 34,991 $
178 1394 فدراسيون روسيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 3,375 1,021,742,259 Rls. 35,852 $
179 1394 فدراسيون روسيه 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 21,000 984,328,500 Rls. 33,670 $
180 1394 فدراسيون روسيه 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 19,800 972,511,808 Rls. 32,464 $
181 1394 فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 14,000 903,316,001 Rls. 30,252 $
182 1394 فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,700 864,663,383 Rls. 29,867 $
183 1394 فدراسيون روسيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,700 848,563,500 Rls. 28,105 $
184 1394 فدراسيون روسيه 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 45,745 833,201,026 Rls. 27,801 $
185 1394 فدراسيون روسيه 87021090 --- ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با راننده با موتور پيستوني درونسوز تراكمي - احتراقي غير از نوع هيبريدي 2,960 817,199,680 Rls. 27,280 $
186 1394 فدراسيون روسيه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 295 808,411,504 Rls. 27,325 $
187 1394 فدراسيون روسيه 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 4,130 804,019,040 Rls. 26,840 $
188 1394 فدراسيون روسيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 5,000 800,288,250 Rls. 26,774 $
189 1394 فدراسيون روسيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 18,440 798,648,000 Rls. 26,451 $
190 1394 فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,130 797,286,094 Rls. 26,534 $
191 1394 فدراسيون روسيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 6,650 769,052,001 Rls. 26,675 $
192 1394 فدراسيون روسيه 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,026 767,806,138 Rls. 26,361 $
193 1394 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 6,317 766,245,083 Rls. 25,577 $
194 1394 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 563 718,353,411 Rls. 25,206 $
195 1394 فدراسيون روسيه 72162200 پروفيل با مقطع T 20,100 711,154,080 Rls. 23,745 $
196 1394 فدراسيون روسيه 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 127,242 703,167,440 Rls. 24,979 $
197 1394 فدراسيون روسيه 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 10,173 691,301,129 Rls. 22,889 $
198 1394 فدراسيون روسيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 4,200 680,088,218 Rls. 22,573 $
199 1394 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآکتورهاي هسته ا ي 24 679,260,736 Rls. 22,504 $
200 1394 فدراسيون روسيه 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 13,857 660,157,900 Rls. 22,042 $
مجموع کل
15,204,652,455,708 ريال
مجموع کل
516,687,873 دلار