آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 28,149,580 806,728,329,180 Rls. 27,717,722 $
2 1394 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 9,370,125 174,047,784,458 Rls. 5,922,207 $
3 1394 عراق 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 112,541 78,564,113,245 Rls. 2,650,284 $
4 1394 عراق 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 36,183 62,080,043,408 Rls. 2,056,818 $
5 1394 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,275,709 45,483,253,359 Rls. 1,534,445 $
6 1394 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 249,961 34,613,649,426 Rls. 1,178,227 $
7 1394 عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 144,479 21,526,398,940 Rls. 733,840 $
8 1394 عراق 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 1,718,961 16,551,813,210 Rls. 549,661 $
9 1394 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 1,811,484 15,931,223,486 Rls. 541,277 $
10 1394 عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 66,046 14,006,429,966 Rls. 466,266 $
11 1394 عراق 27132000 قيرنفت 1,830,002 11,256,243,657 Rls. 374,413 $
12 1394 عراق 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 1,791,930 9,669,656,477 Rls. 322,494 $
13 1394 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 564,391 8,457,915,661 Rls. 281,242 $
14 1394 عراق 90261010 فلومتر 452 8,094,378,600 Rls. 270,263 $
15 1394 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 26,978 6,858,699,372 Rls. 233,926 $
16 1394 عراق 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 52,350 6,426,743,113 Rls. 217,114 $
17 1394 عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 87,490 6,018,849,915 Rls. 199,947 $
18 1394 عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 56,542 5,826,365,048 Rls. 193,032 $
19 1394 عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 282 5,814,667,049 Rls. 192,572 $
20 1394 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 217,330 5,323,602,884 Rls. 177,614 $
21 1394 عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 30,380 4,727,819,278 Rls. 159,039 $
22 1394 عراق 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 22,435 4,483,500,001 Rls. 150,000 $
23 1394 عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 37,440 4,173,159,467 Rls. 147,239 $
24 1394 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 64,040 4,132,147,778 Rls. 148,025 $
25 1394 عراق 90279010 ميکروتوم 535 4,101,543,942 Rls. 138,284 $
26 1394 عراق 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 241,700 3,906,655,645 Rls. 130,435 $
27 1394 عراق 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 120,500 3,442,751,517 Rls. 117,343 $
28 1394 عراق 21069010 ا ستابيلايزر 25,000 3,365,581,688 Rls. 113,844 $
29 1394 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,727 2,914,481,216 Rls. 99,037 $
30 1394 عراق 90278030 تيشوپروسسور (دستگاه آماده سازي بافت ) 400 2,913,814,591 Rls. 97,270 $
31 1394 عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 54,226 2,779,517,602 Rls. 92,365 $
32 1394 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 183,410 2,747,940,325 Rls. 91,705 $
33 1394 عراق 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 24,848 2,709,921,002 Rls. 90,130 $
34 1394 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 55,616 2,603,835,996 Rls. 87,835 $
35 1394 عراق 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,990 2,544,598,560 Rls. 84,504 $
36 1394 عراق 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,978 2,064,636,978 Rls. 72,494 $
37 1394 عراق 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 10,378 2,036,779,905 Rls. 67,485 $
38 1394 عراق 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 9,870 1,923,093,135 Rls. 68,234 $
39 1394 عراق 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 10,754 1,910,293,950 Rls. 67,335 $
40 1394 عراق 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 16,700 1,873,153,773 Rls. 65,727 $
41 1394 عراق 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 148,080 1,843,088,027 Rls. 62,300 $
42 1394 عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,982 1,542,258,440 Rls. 51,080 $
43 1394 عراق 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,040 1,500,903,180 Rls. 50,984 $
44 1394 عراق 51011100 پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده. 20,166 1,468,437,705 Rls. 50,415 $
45 1394 عراق 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 1,497 1,436,163,888 Rls. 48,048 $
46 1394 عراق 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 14,260 1,397,376,099 Rls. 46,941 $
47 1394 عراق 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 35,500 1,344,252,411 Rls. 45,019 $
48 1394 عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 617 1,295,661,779 Rls. 43,098 $
49 1394 عراق 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 7,816 1,289,794,470 Rls. 42,735 $
50 1394 عراق 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 87 1,162,140,509 Rls. 38,922 $
51 1394 عراق 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 169 1,115,786,623 Rls. 38,207 $
52 1394 عراق 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1,250 1,114,144,000 Rls. 37,000 $
53 1394 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,720 1,088,575,492 Rls. 36,345 $
54 1394 عراق 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 524 1,066,749,713 Rls. 35,725 $
55 1394 عراق 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 29,059 1,062,359,360 Rls. 35,469 $
56 1394 عراق 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 3,300 1,041,600,835 Rls. 34,771 $
57 1394 عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 181,000 1,036,688,600 Rls. 36,026 $
58 1394 عراق 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 31,750 1,033,275,000 Rls. 34,500 $
59 1394 عراق 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 78 1,024,741,896 Rls. 34,207 $
60 1394 عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 8,630 964,121,774 Rls. 34,062 $
61 1394 عراق 84291119 بولدزرهاي چرخ زنجيري باقدرت موتور330ا سب بخاروکمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 36,000 958,560,002 Rls. 32,000 $
62 1394 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,703 936,631,524 Rls. 31,104 $
63 1394 عراق 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 180 926,967,250 Rls. 30,940 $
64 1394 عراق 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 193 916,144,778 Rls. 30,666 $
65 1394 عراق 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 12,000 896,700,000 Rls. 30,000 $
66 1394 عراق 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 8,000 886,569,775 Rls. 29,575 $
67 1394 عراق 48202000 دفترچه مشق 14,674 883,844,368 Rls. 29,348 $
68 1394 عراق 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 14,000 819,685,779 Rls. 27,159 $
69 1394 عراق 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 8,710 805,535,640 Rls. 27,437 $
70 1394 عراق 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,425 800,371,950 Rls. 27,261 $
71 1394 عراق 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 22 790,530,530 Rls. 26,344 $
72 1394 عراق 82129000 ا جزا ءوقطعات تيغ ها, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 632 770,720,380 Rls. 26,180 $
73 1394 عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 16,170 770,194,470 Rls. 25,710 $
74 1394 عراق 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10,000 736,416,400 Rls. 24,400 $
75 1394 عراق 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 56 724,464,000 Rls. 24,002 $
76 1394 عراق 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 686 709,517,987 Rls. 23,542 $
77 1394 عراق 79070010 لوله ،لوازم و اتصالات لوله کشي ( Fittings ) ( مثلا" کوپلينک ، زانويي ،مهره و ماسوره ) از روي 20,000 693,747,531 Rls. 23,467 $
78 1394 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 7,375 618,240,090 Rls. 20,615 $
79 1394 عراق 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 597 618,040,122 Rls. 21,955 $
80 1394 عراق 85164000 ا توي برقي 5,900 585,452,420 Rls. 19,804 $
81 1394 عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 540 580,938,399 Rls. 19,940 $
82 1394 عراق 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1 578,704,191 Rls. 19,948 $
83 1394 عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 3,000 562,882,801 Rls. 18,713 $
84 1394 عراق 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 26,530 556,301,490 Rls. 18,570 $
85 1394 عراق 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 6,400 547,868,755 Rls. 18,532 $
86 1394 عراق 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 1,268 545,622,507 Rls. 18,468 $
87 1394 عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 8,730 544,659,994 Rls. 18,182 $
88 1394 عراق 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 21 531,048,900 Rls. 18,762 $
89 1394 عراق 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 17,225 530,111,400 Rls. 18,133 $
90 1394 عراق 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 8,944 529,848,000 Rls. 17,600 $
91 1394 عراق 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 3,604 506,980,578 Rls. 16,832 $
92 1394 عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,000 498,767,400 Rls. 16,650 $
93 1394 عراق 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 151 481,694,840 Rls. 16,078 $
94 1394 عراق 41019000 سايرا زجمله پوست مستطيل شکل پشت تا پهلو(گرده )(butts)نصف پوست مستطيل شكل پشت تاپهلو (گرده )(bends)پوست پهلو(belies) 24,760 474,712,216 Rls. 16,771 $
95 1394 عراق 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 5,530 473,553,808 Rls. 15,718 $
96 1394 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 4,000 468,571,702 Rls. 16,554 $
97 1394 عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 508,630 460,547,472 Rls. 15,258 $
98 1394 عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 7,400 458,216,227 Rls. 15,533 $
99 1394 عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 23,500 428,571,000 Rls. 14,300 $
100 1394 عراق 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 227 419,300,000 Rls. 14,000 $
101 1394 عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,522 415,599,525 Rls. 13,805 $
102 1394 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,040 409,814,930 Rls. 13,681 $
103 1394 عراق 28100010 ا سيد بريک 24,892 409,044,137 Rls. 13,992 $
104 1394 عراق 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 51 391,101,954 Rls. 13,452 $
105 1394 عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 159 381,693,035 Rls. 12,726 $
106 1394 عراق 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 855 368,574,950 Rls. 12,236 $
107 1394 عراق 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 635 362,569,062 Rls. 12,142 $
108 1394 عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 3,170 353,969,491 Rls. 11,729 $
109 1394 عراق 29071500 نفتل ها و ا ملاح آنها 24,390 352,290,000 Rls. 12,361 $
110 1394 عراق 85111000 شمع هاي جرقه زن 710 351,388,775 Rls. 12,112 $
111 1394 عراق 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 3,390 343,939,517 Rls. 11,683 $
112 1394 عراق 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 6,705 339,674,715 Rls. 11,283 $
113 1394 عراق 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 277 336,660,893 Rls. 11,357 $
114 1394 عراق 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 6,680 335,798,800 Rls. 11,210 $
115 1394 عراق 84141000 - تلمبه هاي خلاء 1,680 320,050,440 Rls. 10,629 $
116 1394 عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 343 317,091,853 Rls. 10,627 $
117 1394 عراق 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 40 298,326,979 Rls. 10,041 $
118 1394 عراق 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 70 295,154,615 Rls. 10,195 $
119 1394 عراق 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 23 278,142,371 Rls. 9,277 $
120 1394 عراق 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 19 275,463,900 Rls. 9,732 $
121 1394 عراق 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 127 273,993,958 Rls. 9,267 $
122 1394 عراق 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 52 271,608,687 Rls. 9,649 $
123 1394 عراق 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,878 267,435,902 Rls. 9,500 $
124 1394 عراق 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 665 257,866,195 Rls. 9,076 $
125 1394 عراق 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 29 256,029,820 Rls. 8,476 $
126 1394 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,453 253,491,560 Rls. 8,461 $
127 1394 عراق 62029900 آنورا ک, بادگيرزنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 291 240,920,066 Rls. 8,148 $
128 1394 عراق 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 546 239,403,870 Rls. 7,960 $
129 1394 عراق 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 8 235,427,400 Rls. 7,800 $
130 1394 عراق 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 2,000 232,088,001 Rls. 8,000 $
131 1394 عراق 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 2,000 232,088,001 Rls. 8,000 $
132 1394 عراق 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,430 225,566,881 Rls. 7,531 $
133 1394 عراق 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 802 218,876,505 Rls. 7,600 $
134 1394 عراق 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,000 200,490,465 Rls. 7,035 $
135 1394 عراق 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 365 200,120,544 Rls. 6,630 $
136 1394 عراق 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 342 199,241,400 Rls. 6,600 $
137 1394 عراق 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 1,178 188,928,134 Rls. 6,727 $
138 1394 عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 451 181,776,668 Rls. 6,198 $
139 1394 عراق 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 10,000 181,272,000 Rls. 6,000 $
140 1394 عراق 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 3,000 181,163,138 Rls. 6,127 $
141 1394 عراق 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 78 180,323,435 Rls. 6,095 $
142 1394 عراق 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 951 174,997,960 Rls. 6,070 $
143 1394 عراق 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 1,245 172,566,693 Rls. 5,734 $
144 1394 عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,300 170,016,002 Rls. 5,750 $
145 1394 عراق 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 2,944 160,314,739 Rls. 5,352 $
146 1394 عراق 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 700 159,118,393 Rls. 5,519 $
147 1394 عراق 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 2,100 152,112,240 Rls. 5,040 $
148 1394 عراق 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 550 147,470,400 Rls. 4,900 $
149 1394 عراق 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 22 142,846,196 Rls. 4,924 $
150 1394 عراق 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 68 131,582,888 Rls. 4,510 $
151 1394 عراق 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 6,000 130,433,760 Rls. 4,320 $
152 1394 عراق 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 24 128,233,532 Rls. 4,280 $
153 1394 عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 2,100 125,815,200 Rls. 4,200 $
154 1394 عراق 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 133 123,902,265 Rls. 4,149 $
155 1394 عراق 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,036 120,030,201 Rls. 3,977 $
156 1394 عراق 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 130 109,621,949 Rls. 3,750 $
157 1394 عراق 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 171 100,775,411 Rls. 3,375 $
158 1394 عراق 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 1,675 98,959,715 Rls. 3,303 $
159 1394 عراق 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 70 98,083,352 Rls. 3,484 $
160 1394 عراق 44111291 پروفيل روكش شده 5,200 93,490,800 Rls. 3,120 $
161 1394 عراق 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 250 93,049,235 Rls. 3,265 $
162 1394 عراق 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 34 90,576,919 Rls. 3,218 $
163 1394 عراق 84411000 ماشينهاي برش 210 90,033,982 Rls. 3,186 $
164 1394 عراق 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 3,410 89,865,002 Rls. 3,000 $
165 1394 عراق 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 180 89,271,991 Rls. 3,154 $
166 1394 عراق 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 185 89,039,655 Rls. 3,025 $
167 1394 عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,052 85,833,981 Rls. 2,952 $
168 1394 عراق 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 338 80,758,601 Rls. 2,702 $
169 1394 عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 350 80,196,186 Rls. 2,814 $
170 1394 عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 436 77,349,890 Rls. 2,616 $
171 1394 عراق 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 857 75,934,435 Rls. 2,580 $
172 1394 عراق 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 625 74,718,175 Rls. 2,475 $
173 1394 عراق 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 6 71,353,364 Rls. 2,465 $
174 1394 عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 460 68,006,402 Rls. 2,300 $
175 1394 عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 471 66,804,416 Rls. 2,224 $
176 1394 عراق 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 120 65,329,542 Rls. 2,181 $
177 1394 عراق 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 100 65,216,880 Rls. 2,160 $
178 1394 عراق 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,449 63,273,716 Rls. 2,101 $
179 1394 عراق 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 10 62,902,028 Rls. 2,117 $
180 1394 عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 1,050 61,311,688 Rls. 2,143 $
181 1394 عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 385 60,976,904 Rls. 2,062 $
182 1394 عراق 84791019 فنيشر اسفالت با قدرت 110 اسب بخار وكمتر ، مستعمل با سال ساخت بيش از 5 سال 630 57,047,760 Rls. 1,890 $
183 1394 عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,440 56,366,720 Rls. 1,882 $
184 1394 عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 904 54,995,500 Rls. 1,922 $
185 1394 عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 200 54,347,400 Rls. 1,800 $
186 1394 عراق 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 291 47,308,802 Rls. 1,600 $
187 1394 عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 352 45,549,332 Rls. 1,524 $
188 1394 عراق 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 151 43,704,928 Rls. 1,462 $
189 1394 عراق 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 4 43,584,195 Rls. 1,455 $
190 1394 عراق 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 145 42,873,602 Rls. 1,450 $
191 1394 عراق 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 460 40,803,842 Rls. 1,380 $
192 1394 عراق 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 100 37,123,538 Rls. 1,280 $
193 1394 عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 500 36,960,002 Rls. 1,250 $
194 1394 عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 180 36,401,340 Rls. 1,205 $
195 1394 عراق 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 230 33,932,820 Rls. 1,156 $
196 1394 عراق 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 1 30,422,763 Rls. 1,019 $
197 1394 عراق 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 40 26,601,816 Rls. 888 $
198 1394 عراق 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 85 23,798,160 Rls. 794 $
199 1394 عراق 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 70 23,285,976 Rls. 827 $
200 1394 عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 500 21,288,962 Rls. 720 $
مجموع کل
1,472,043,777,997 ريال
مجموع کل
50,174,748 دلار