آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,328,882,165 14,987,489,138,153 Rls. 505,196,692 $
2 1394 سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 1,009,215,196 12,930,072,895,445 Rls. 438,164,543 $
3 1394 سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 602,477,483 7,602,328,621,094 Rls. 259,888,138 $
4 1394 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 198,666,569 4,846,099,805,842 Rls. 165,171,481 $
5 1394 سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 599,874,982 4,802,401,620,757 Rls. 162,131,719 $
6 1394 سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 141,873,043 3,895,775,826,831 Rls. 131,823,489 $
7 1394 سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 578,025 3,694,709,157,922 Rls. 124,916,750 $
8 1394 سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 258,166,067 1,756,145,918,728 Rls. 59,493,623 $
9 1394 سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 9,487 1,510,686,116,238 Rls. 50,257,356 $
10 1394 سوئيس 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 126,580,000 1,421,929,963,810 Rls. 47,465,180 $
11 1394 سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 97,518 1,297,461,118,178 Rls. 43,903,057 $
12 1394 سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 143,670 1,005,457,646,679 Rls. 33,714,167 $
13 1394 سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 100,880,000 973,776,555,364 Rls. 32,502,910 $
14 1394 سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 87,290 695,144,092,344 Rls. 23,457,712 $
15 1394 سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 89,003 671,567,689,123 Rls. 22,694,524 $
16 1394 سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 17,079 556,838,259,237 Rls. 18,902,126 $
17 1394 سوئيس 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 14,489 429,058,312,003 Rls. 14,818,506 $
18 1394 سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 409,259 415,543,969,395 Rls. 13,903,601 $
19 1394 سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 6,918 331,510,396,409 Rls. 11,219,455 $
20 1394 سوئيس 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 34,106,350 315,063,661,510 Rls. 10,513,400 $
21 1394 سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,317 280,924,342,409 Rls. 9,424,326 $
22 1394 سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 11,101 243,385,601,118 Rls. 8,196,412 $
23 1394 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 439,413 180,970,477,639 Rls. 6,158,179 $
24 1394 سوئيس 15152100 روغن خام ذرت 5,993,871 168,782,227,235 Rls. 5,669,195 $
25 1394 سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 3,370 158,933,853,351 Rls. 5,397,815 $
26 1394 سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 70,060 152,575,295,790 Rls. 5,154,037 $
27 1394 سوئيس 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 18,534,180 146,915,714,744 Rls. 4,873,799 $
28 1394 سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 26,296 143,886,751,841 Rls. 4,834,347 $
29 1394 سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 239,440 142,481,175,462 Rls. 4,948,070 $
30 1394 سوئيس 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,883 128,601,332,328 Rls. 4,275,810 $
31 1394 سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 19,400 118,576,874,087 Rls. 3,990,531 $
32 1394 سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,983 109,962,071,514 Rls. 3,709,299 $
33 1394 سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 299,208 109,586,269,246 Rls. 3,705,265 $
34 1394 سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 216,451 99,525,282,326 Rls. 3,381,328 $
35 1394 سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 208,183 95,166,378,551 Rls. 3,198,761 $
36 1394 سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 107,505 93,041,519,232 Rls. 3,115,925 $
37 1394 سوئيس 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 195,561 90,660,845,663 Rls. 3,022,378 $
38 1394 سوئيس 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,675 85,602,750,247 Rls. 2,844,649 $
39 1394 سوئيس 91011900 ساعت مچي برقي ،غيرازرديف 91011100باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها 426 82,185,651,118 Rls. 2,836,390 $
40 1394 سوئيس 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 8,800,000 78,402,086,400 Rls. 2,605,067 $
41 1394 سوئيس 23064900 کنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذکور 8,247,680 75,289,109,117 Rls. 2,531,662 $
42 1394 سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 189,112 71,953,885,991 Rls. 2,437,392 $
43 1394 سوئيس 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 182,989 67,977,649,313 Rls. 2,266,725 $
44 1394 سوئيس 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,039 64,462,944,498 Rls. 2,145,537 $
45 1394 سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 152,535 63,589,718,983 Rls. 2,152,775 $
46 1394 سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,729 63,552,157,051 Rls. 2,185,351 $
47 1394 سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,133 57,503,397,638 Rls. 2,021,526 $
48 1394 سوئيس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 216,340 55,756,758,993 Rls. 1,853,257 $
49 1394 سوئيس 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 5,483 55,487,953,053 Rls. 1,870,363 $
50 1394 سوئيس 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 118,379 52,192,181,257 Rls. 1,759,247 $
51 1394 سوئيس 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,585,000 49,476,611,694 Rls. 1,639,330 $
52 1394 سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 5,350 49,263,243,012 Rls. 1,720,427 $
53 1394 سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,168 49,215,832,857 Rls. 1,674,210 $
54 1394 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,320,730 46,015,023,693 Rls. 1,566,877 $
55 1394 سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي غير مذكور درجاي ديگر 60,456 44,166,011,621 Rls. 1,481,159 $
56 1394 سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 51,940 43,601,486,812 Rls. 1,469,504 $
57 1394 سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 71,519 42,663,137,183 Rls. 1,442,740 $
58 1394 سوئيس 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 671 42,520,934,337 Rls. 1,505,672 $
59 1394 سوئيس 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 29,506 42,215,288,309 Rls. 1,419,526 $
60 1394 سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 23,085 41,595,636,122 Rls. 1,410,352 $
61 1394 سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 856,559 41,553,337,981 Rls. 1,398,336 $
62 1394 سوئيس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 12,845 41,238,123,178 Rls. 1,376,530 $
63 1394 سوئيس 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 512 40,757,484,957 Rls. 1,360,564 $
64 1394 سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 548,000 37,905,232,921 Rls. 1,310,072 $
65 1394 سوئيس 87021010 اتوبوس وميني بوس هيبريدي به صورتcbu داراي موتور درون سوز تراكمي احتراقي توأم با موتور الكتريكي 50,720 37,269,488,340 Rls. 1,274,824 $
66 1394 سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 97,771 35,892,492,574 Rls. 1,192,481 $
67 1394 سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 72,912 35,179,843,664 Rls. 1,185,036 $
68 1394 سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 165,169 33,073,447,828 Rls. 1,122,833 $
69 1394 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,913 32,594,536,082 Rls. 1,105,772 $
70 1394 سوئيس 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 88,786 32,451,860,574 Rls. 1,093,939 $
71 1394 سوئيس 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 5,632,980 31,756,180,092 Rls. 1,066,469 $
72 1394 سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,948 30,926,250,553 Rls. 1,047,144 $
73 1394 سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,814 30,023,823,827 Rls. 1,004,711 $
74 1394 سوئيس 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,664,000 29,516,918,470 Rls. 991,068 $
75 1394 سوئيس 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,617,570 28,186,999,722 Rls. 937,049 $
76 1394 سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 107,800 26,748,172,549 Rls. 904,450 $
77 1394 سوئيس 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 535,290 25,260,430,986 Rls. 864,048 $
78 1394 سوئيس 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 10,280 25,177,433,443 Rls. 851,061 $
79 1394 سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,315 25,065,131,702 Rls. 851,317 $
80 1394 سوئيس 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 293,760 24,675,929,205 Rls. 831,567 $
81 1394 سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 192,650 23,593,630,659 Rls. 789,684 $
82 1394 سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 7 23,444,862,650 Rls. 776,948 $
83 1394 سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 98,750 22,936,448,962 Rls. 774,779 $
84 1394 سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 147,378 22,924,701,890 Rls. 776,847 $
85 1394 سوئيس 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 10,757 22,542,859,121 Rls. 760,732 $
86 1394 سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 32,627 22,417,360,000 Rls. 743,036 $
87 1394 سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 11,100 22,406,670,799 Rls. 763,603 $
88 1394 سوئيس 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 30,506 22,194,058,727 Rls. 744,348 $
89 1394 سوئيس 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 59,558 21,816,352,873 Rls. 762,177 $
90 1394 سوئيس 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 22,000 21,252,868,000 Rls. 709,446 $
91 1394 سوئيس 23069010 كنجاله گلرنگ 3,085,000 20,804,024,081 Rls. 689,103 $
92 1394 سوئيس 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 15,838 20,622,746,463 Rls. 696,277 $
93 1394 سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 9,383 20,425,633,238 Rls. 689,645 $
94 1394 سوئيس 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 5,143 19,603,522,244 Rls. 656,444 $
95 1394 سوئيس 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,000 19,437,481,346 Rls. 649,623 $
96 1394 سوئيس 90214020 سمعک 2,779 19,267,330,352 Rls. 653,533 $
97 1394 سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 208,000 19,225,593,261 Rls. 656,171 $
98 1394 سوئيس 30064050 كامپوزيت 2,611 19,224,977,780 Rls. 640,703 $
99 1394 سوئيس 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,500 19,172,463,377 Rls. 641,434 $
100 1394 سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3,633 19,106,889,284 Rls. 644,964 $
101 1394 سوئيس 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 32,201 18,409,057,418 Rls. 650,382 $
102 1394 سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 137,267 18,319,046,060 Rls. 626,586 $
103 1394 سوئيس 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,640 17,949,101,120 Rls. 599,162 $
104 1394 سوئيس 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 179,400 17,825,387,346 Rls. 605,029 $
105 1394 سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 18,842 17,466,112,787 Rls. 608,698 $
106 1394 سوئيس 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 63,767 17,351,645,925 Rls. 579,475 $
107 1394 سوئيس 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 37,440 16,834,128,000 Rls. 561,943 $
108 1394 سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 95,790 16,771,158,771 Rls. 566,417 $
109 1394 سوئيس 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 945 16,341,834,458 Rls. 570,805 $
110 1394 سوئيس 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 7,425 15,924,788,940 Rls. 531,677 $
111 1394 سوئيس 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 272 15,858,444,853 Rls. 529,378 $
112 1394 سوئيس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 2,893 15,815,000,000 Rls. 548,561 $
113 1394 سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 9,733 15,786,514,709 Rls. 526,938 $
114 1394 سوئيس 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 602,450 15,205,977,460 Rls. 540,630 $
115 1394 سوئيس 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 500 15,175,851,997 Rls. 551,869 $
116 1394 سوئيس 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 201,600 13,776,104,292 Rls. 458,074 $
117 1394 سوئيس 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,937 13,672,115,357 Rls. 454,125 $
118 1394 سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 253,050 13,642,405,878 Rls. 476,269 $
119 1394 سوئيس 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 176,000 13,500,112,237 Rls. 455,084 $
120 1394 سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 594 13,397,266,305 Rls. 444,116 $
121 1394 سوئيس 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 26,784 12,780,000,002 Rls. 429,739 $
122 1394 سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 145,740 12,532,687,308 Rls. 417,274 $
123 1394 سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 86,436 12,142,296,124 Rls. 421,486 $
124 1394 سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,974 11,706,768,906 Rls. 403,080 $
125 1394 سوئيس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 45,147 11,012,252,810 Rls. 374,370 $
126 1394 سوئيس 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 30,240 10,749,682,903 Rls. 363,558 $
127 1394 سوئيس 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 35,724 10,394,730,652 Rls. 369,262 $
128 1394 سوئيس 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 365,804 10,378,625,816 Rls. 354,687 $
129 1394 سوئيس 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 45 10,145,126,864 Rls. 347,332 $
130 1394 سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 22,125 10,103,521,193 Rls. 347,651 $
131 1394 سوئيس 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 2,198 10,055,149,125 Rls. 333,881 $
132 1394 سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,142 9,820,180,757 Rls. 332,185 $
133 1394 سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 15,003 9,704,282,266 Rls. 323,323 $
134 1394 سوئيس 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 141,200 9,643,268,692 Rls. 336,807 $
135 1394 سوئيس 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 3,449 9,619,938,510 Rls. 318,696 $
136 1394 سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 4,008 9,526,476,315 Rls. 325,337 $
137 1394 سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 622 9,382,725,925 Rls. 317,884 $
138 1394 سوئيس 38123010 آنتي ا کسيدا نها 117,000 9,313,918,725 Rls. 311,918 $
139 1394 سوئيس 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 16,315 9,275,042,880 Rls. 309,664 $
140 1394 سوئيس 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,549 9,228,339,196 Rls. 308,457 $
141 1394 سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 22,700 9,159,330,502 Rls. 306,603 $
142 1394 سوئيس 10051000 بذر ذرت 43,459 8,851,135,670 Rls. 296,342 $
143 1394 سوئيس 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 2,824 8,817,304,600 Rls. 297,267 $
144 1394 سوئيس 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 78,058 8,609,000,613 Rls. 295,074 $
145 1394 سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,925 8,517,454,569 Rls. 300,056 $
146 1394 سوئيس 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 9,090 8,456,192,200 Rls. 299,260 $
147 1394 سوئيس 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 954 8,298,065,183 Rls. 277,128 $
148 1394 سوئيس 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,796 7,945,839,739 Rls. 265,258 $
149 1394 سوئيس 91019900 ساعت جيبي همانند غيربرقي باقاب ا زفلزات گرا نبها يا معمولي داراي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرانبها 3,151 7,939,524,737 Rls. 269,297 $
150 1394 سوئيس 90189051 دستگاه سنگکشكن كليه برون اندامي 170 7,898,117,273 Rls. 275,144 $
151 1394 سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 10,392 7,692,930,680 Rls. 266,903 $
152 1394 سوئيس 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 5,060 7,644,594,565 Rls. 255,975 $
153 1394 سوئيس 29291000 ايزوسياناتکها 38,700 7,631,084,594 Rls. 262,573 $
154 1394 سوئيس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 4,084 7,446,981,057 Rls. 248,160 $
155 1394 سوئيس 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 1,152 7,375,706,000 Rls. 256,529 $
156 1394 سوئيس 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 9,045 7,362,933,684 Rls. 252,325 $
157 1394 سوئيس 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 633 7,171,011,631 Rls. 240,992 $
158 1394 سوئيس 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 63,000 7,130,557,980 Rls. 237,963 $
159 1394 سوئيس 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 0 7,024,916,808 Rls. 233,387 $
160 1394 سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 16,000 6,882,963,600 Rls. 228,045 $
161 1394 سوئيس 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,790 6,651,418,509 Rls. 233,237 $
162 1394 سوئيس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1,976 6,645,768,047 Rls. 229,404 $
163 1394 سوئيس 90219010 دريچه قلب 122 6,628,111,949 Rls. 226,210 $
164 1394 سوئيس 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 48,000 6,541,118,555 Rls. 218,840 $
165 1394 سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 92,742 6,480,702,037 Rls. 218,018 $
166 1394 سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 2,961 6,479,839,701 Rls. 221,752 $
167 1394 سوئيس 37013020 فيلم هاي موردمصرف درتصويربرداري پزشكي كه هرضلع آن از255ميلمتر بيشتر باشد 2,160 6,382,268,785 Rls. 215,853 $
168 1394 سوئيس 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2 6,268,785,281 Rls. 209,728 $
169 1394 سوئيس 90189030 دستگاه دياليز 775 6,266,008,100 Rls. 208,090 $
170 1394 سوئيس 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,966 6,214,772,755 Rls. 206,816 $
171 1394 سوئيس 90212100 دندا نهاي مصنوعي 503 6,214,419,910 Rls. 208,347 $
172 1394 سوئيس 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 530 6,178,310,900 Rls. 205,202 $
173 1394 سوئيس 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 12,506 6,169,345,370 Rls. 205,453 $
174 1394 سوئيس 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 2,253 6,091,269,380 Rls. 203,844 $
175 1394 سوئيس 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 205 6,070,405,000 Rls. 202,617 $
176 1394 سوئيس 61152900 ساير جورابهاي شلواري ازديگر مواد منسوج . 1,421 6,008,533,710 Rls. 200,518 $
177 1394 سوئيس 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 18,150 5,855,227,677 Rls. 194,785 $
178 1394 سوئيس 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 29,000 5,703,270,128 Rls. 188,837 $
179 1394 سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 2,334 5,698,901,476 Rls. 190,979 $
180 1394 سوئيس 85044060 ا نوا ع UPS 11,738 5,650,358,977 Rls. 192,449 $
181 1394 سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايک زمان شمارفقط بانمايشگر مکانيکي غيرا زرديف 91011100 583 5,604,268,802 Rls. 195,317 $
182 1394 سوئيس 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5,038 5,588,482,491 Rls. 197,414 $
183 1394 سوئيس 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 63,297 5,297,175,102 Rls. 183,761 $
184 1394 سوئيس 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 17,652 5,284,116,574 Rls. 176,884 $
185 1394 سوئيس 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 14,240 5,203,183,638 Rls. 175,639 $
186 1394 سوئيس 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 78,978 5,063,272,365 Rls. 171,441 $
187 1394 سوئيس 84141000 - تلمبه هاي خلاء 3,067 5,046,034,213 Rls. 168,756 $
188 1394 سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 21,460 4,929,698,732 Rls. 163,712 $
189 1394 سوئيس 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 25,394 4,875,099,660 Rls. 172,235 $
190 1394 سوئيس 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 3,197 4,843,260,105 Rls. 163,906 $
191 1394 سوئيس 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 23,656 4,830,143,339 Rls. 165,826 $
192 1394 سوئيس 34039910 روانکكننده سيليكوني 14,310 4,709,349,371 Rls. 160,772 $
193 1394 سوئيس 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 50,935 4,692,440,385 Rls. 155,684 $
194 1394 سوئيس 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 7,526 4,669,871,131 Rls. 155,912 $
195 1394 سوئيس 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 16 4,589,697,984 Rls. 154,848 $
196 1394 سوئيس 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 38,350 4,559,338,934 Rls. 153,789 $
197 1394 سوئيس 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 100,800 4,498,700,000 Rls. 151,273 $
198 1394 سوئيس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 86,000 4,473,483,662 Rls. 154,203 $
199 1394 سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 1,045 4,388,631,011 Rls. 147,616 $
200 1394 سوئيس 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 1,350 4,353,676,165 Rls. 149,349 $
مجموع کل
69,901,491,295,127 ريال
مجموع کل
2,364,817,817 دلار