آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 1,991,399 2,188,225,113,713 Rls. 73,886,372 $
2 1394 سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 216,341 1,005,137,350,535 Rls. 35,051,157 $
3 1394 سوئد 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 1,768,311 576,005,524,387 Rls. 19,554,702 $
4 1394 سوئد 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 888,781 240,021,158,899 Rls. 8,135,119 $
5 1394 سوئد 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 862,266 235,413,577,060 Rls. 7,980,392 $
6 1394 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 50,215 211,638,822,535 Rls. 7,181,367 $
7 1394 سوئد 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 37,148 193,537,864,892 Rls. 6,515,390 $
8 1394 سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 41,999 169,463,597,748 Rls. 5,657,581 $
9 1394 سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 4,140 122,524,468,808 Rls. 4,103,298 $
10 1394 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 195,977 50,868,020,458 Rls. 1,714,310 $
11 1394 سوئد 87060050 شاسي موتوردا ر برا ي کشنده هاي جاده ا ي 113,418 49,361,319,000 Rls. 1,648,124 $
12 1394 سوئد 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 93,473 42,560,708,815 Rls. 1,479,994 $
13 1394 سوئد 84341000 ماشين هاي شيردوش 89,360 38,639,015,101 Rls. 1,345,393 $
14 1394 سوئد 27101930 روغن ترانسفور ماتور 684,320 36,583,946,513 Rls. 1,239,128 $
15 1394 سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 72,234 35,508,040,927 Rls. 1,182,083 $
16 1394 سوئد 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 305,514 35,076,705,045 Rls. 1,187,738 $
17 1394 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 48,581 33,170,004,831 Rls. 1,181,299 $
18 1394 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,334,340 32,262,495,951 Rls. 1,092,984 $
19 1394 سوئد 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 5,363 30,215,395,653 Rls. 1,008,659 $
20 1394 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 16,214 25,479,668,037 Rls. 853,005 $
21 1394 سوئد 84821000 بلبرينگ. 28,387 21,899,367,419 Rls. 737,386 $
22 1394 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 333,623 18,748,298,742 Rls. 646,113 $
23 1394 سوئد 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 304 18,077,526,148 Rls. 603,777 $
24 1394 سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 41,486 17,424,565,951 Rls. 591,369 $
25 1394 سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 284 17,375,434,628 Rls. 585,504 $
26 1394 سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 217,750 16,775,606,052 Rls. 566,913 $
27 1394 سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 5,745 16,591,188,946 Rls. 553,961 $
28 1394 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 281,112 15,727,286,937 Rls. 536,740 $
29 1394 سوئد 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 59,460 15,050,880,002 Rls. 502,517 $
30 1394 سوئد 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,965 14,913,421,652 Rls. 495,142 $
31 1394 سوئد 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 54,700 14,439,436,960 Rls. 481,416 $
32 1394 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 11,698 14,333,592,085 Rls. 482,792 $
33 1394 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 18,543 13,993,679,083 Rls. 467,532 $
34 1394 سوئد 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,439 13,909,459,020 Rls. 475,781 $
35 1394 سوئد 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 444,603 13,134,218,929 Rls. 444,323 $
36 1394 سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,070 12,660,728,101 Rls. 429,987 $
37 1394 سوئد 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 635 12,405,574,002 Rls. 417,064 $
38 1394 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 18,378 12,168,153,936 Rls. 409,389 $
39 1394 سوئد 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 85,320 12,131,152,239 Rls. 407,498 $
40 1394 سوئد 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,860 12,110,425,965 Rls. 409,648 $
41 1394 سوئد 31043000 سولفات پتاسيم 343,000 11,335,719,925 Rls. 378,308 $
42 1394 سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 4,967 11,196,786,498 Rls. 372,917 $
43 1394 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 50,780 11,053,842,873 Rls. 366,255 $
44 1394 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 145,051 10,241,206,540 Rls. 345,203 $
45 1394 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 396,055 10,209,244,614 Rls. 353,323 $
46 1394 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 674,794 9,539,891,640 Rls. 318,485 $
47 1394 سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 1 8,971,665,875 Rls. 299,482 $
48 1394 سوئد 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 8,944,100,160 Rls. 296,870 $
49 1394 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,124 8,726,091,715 Rls. 293,397 $
50 1394 سوئد 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,979 8,555,308,976 Rls. 286,482 $
51 1394 سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,185 8,065,208,060 Rls. 268,808 $
52 1394 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 14,356 7,998,755,393 Rls. 274,994 $
53 1394 سوئد 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 720 7,356,021,794 Rls. 245,592 $
54 1394 سوئد 90151000 مسافت ياب ها 632 7,125,415,460 Rls. 240,546 $
55 1394 سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 770 6,696,695,223 Rls. 238,706 $
56 1394 سوئد 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 201,540 6,629,892,656 Rls. 219,858 $
57 1394 سوئد 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) 3,634 6,584,635,202 Rls. 220,517 $
58 1394 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,580 6,508,583,465 Rls. 217,182 $
59 1394 سوئد 15162020 روغنCBE ، CBR 40,000 6,507,999,618 Rls. 222,575 $
60 1394 سوئد 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 39,248 6,487,333,491 Rls. 219,696 $
61 1394 سوئد 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 50,500 6,457,452,000 Rls. 215,508 $
62 1394 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 16,646 6,454,265,916 Rls. 220,652 $
63 1394 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 12,127 6,251,092,232 Rls. 210,722 $
64 1394 سوئد 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 15,552 6,127,356,247 Rls. 204,466 $
65 1394 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 12,000 5,860,570,184 Rls. 207,051 $
66 1394 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 801 5,338,460,800 Rls. 177,059 $
67 1394 سوئد 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 24,763 5,329,901,362 Rls. 178,037 $
68 1394 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 5,300 5,253,796,209 Rls. 179,651 $
69 1394 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 8,118 4,987,548,101 Rls. 166,571 $
70 1394 سوئد 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 1,630 4,983,850,020 Rls. 167,972 $
71 1394 سوئد 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 72,430 4,579,633,413 Rls. 158,916 $
72 1394 سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 619 4,554,036,093 Rls. 151,074 $
73 1394 سوئد 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 273 4,414,829,026 Rls. 149,862 $
74 1394 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 24 4,290,795,368 Rls. 142,820 $
75 1394 سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,036 4,266,390,147 Rls. 142,141 $
76 1394 سوئد 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 3,110 4,265,523,992 Rls. 142,417 $
77 1394 سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 2,340 4,142,577,003 Rls. 141,372 $
78 1394 سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 55 4,006,140,282 Rls. 138,003 $
79 1394 سوئد 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 12,986 3,936,507,560 Rls. 130,421 $
80 1394 سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 35,400 3,921,242,377 Rls. 130,516 $
81 1394 سوئد 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 4,535 3,869,433,151 Rls. 130,113 $
82 1394 سوئد 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 16,128 3,818,482,768 Rls. 127,453 $
83 1394 سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 100,859 3,578,739,367 Rls. 119,995 $
84 1394 سوئد 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 575 3,573,900,000 Rls. 118,750 $
85 1394 سوئد 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 1,141 3,492,078,232 Rls. 120,223 $
86 1394 سوئد 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,550 3,219,505,132 Rls. 107,442 $
87 1394 سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,215 3,206,746,529 Rls. 106,686 $
88 1394 سوئد 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 26,920 3,184,378,480 Rls. 108,021 $
89 1394 سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 3,338 3,066,111,634 Rls. 102,354 $
90 1394 سوئد 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 15,900 3,020,199,248 Rls. 105,976 $
91 1394 سوئد 90153000 ترا زها 502 2,852,980,360 Rls. 94,730 $
92 1394 سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 16,508 2,698,756,834 Rls. 90,248 $
93 1394 سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 11,760 2,695,438,972 Rls. 89,512 $
94 1394 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,773 2,682,417,437 Rls. 89,118 $
95 1394 سوئد 84791020 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 16,500 2,413,148,500 Rls. 80,500 $
96 1394 سوئد 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 1,370 2,391,074,541 Rls. 80,823 $
97 1394 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 6,000 2,389,303,286 Rls. 82,031 $
98 1394 سوئد 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 110 2,367,982,578 Rls. 79,049 $
99 1394 سوئد 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 39,923 2,351,792,076 Rls. 77,892 $
100 1394 سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,174 2,342,503,785 Rls. 78,515 $
101 1394 سوئد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 13 2,334,892,412 Rls. 78,967 $
102 1394 سوئد 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 6 2,300,415,332 Rls. 76,720 $
103 1394 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,225 2,261,359,886 Rls. 76,659 $
104 1394 سوئد 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 465 2,207,667,000 Rls. 73,150 $
105 1394 سوئد 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 1,098 2,203,483,144 Rls. 75,618 $
106 1394 سوئد 44072100 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا،لايه بري شده يا....بضخامت بيش از 6mmازچوب ماهون گونه Swietenia 52,654 2,181,651,499 Rls. 72,281 $
107 1394 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,309 2,140,591,554 Rls. 75,203 $
108 1394 سوئد 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 50,000 2,131,545,000 Rls. 70,618 $
109 1394 سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,353 2,121,737,081 Rls. 73,298 $
110 1394 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 550 2,064,015,736 Rls. 69,235 $
111 1394 سوئد 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 1,430 2,055,948,407 Rls. 69,047 $
112 1394 سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 8,500 2,045,358,500 Rls. 71,491 $
113 1394 سوئد 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 24,000 1,901,825,000 Rls. 63,500 $
114 1394 سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 141 1,897,200,000 Rls. 63,000 $
115 1394 سوئد 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 10 1,869,873,695 Rls. 62,089 $
116 1394 سوئد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 234 1,821,583,592 Rls. 61,554 $
117 1394 سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 977 1,771,928,422 Rls. 61,353 $
118 1394 سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 8,897 1,771,094,048 Rls. 59,112 $
119 1394 سوئد 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 1,514 1,725,083,326 Rls. 57,597 $
120 1394 سوئد 21069080 کمكمل غذايي، 593 1,700,048,000 Rls. 56,323 $
121 1394 سوئد 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 974 1,677,961,500 Rls. 57,041 $
122 1394 سوئد 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 2,635 1,634,354,523 Rls. 54,563 $
123 1394 سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 19,213 1,623,177,522 Rls. 56,302 $
124 1394 سوئد 90191010 تشک موا ج 1,850 1,603,792,539 Rls. 53,371 $
125 1394 سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,785 1,571,507,825 Rls. 52,614 $
126 1394 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 933 1,524,907,653 Rls. 51,336 $
127 1394 سوئد 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 912 1,509,931,513 Rls. 50,035 $
128 1394 سوئد 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 7,374 1,499,964,864 Rls. 49,648 $
129 1394 سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 29,520 1,488,757,112 Rls. 50,399 $
130 1394 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 52 1,437,253,496 Rls. 49,868 $
131 1394 سوئد 90109000 اجزاء وقطعات ومتفرعات دستگاهها براي آزمايشگاههاي عکاسي وياسينماتوگرا في,ونگاتوسکوپ 1,160 1,429,035,383 Rls. 47,419 $
132 1394 سوئد 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 10,000 1,428,043,800 Rls. 47,418 $
133 1394 سوئد 29151100 اسيد فرميك 55,680 1,426,697,000 Rls. 48,397 $
134 1394 سوئد 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 80 1,414,668,400 Rls. 47,223 $
135 1394 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 34,151 1,380,054,641 Rls. 45,726 $
136 1394 سوئد 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 430 1,379,681,240 Rls. 46,060 $
137 1394 سوئد 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 46 1,369,449,105 Rls. 48,979 $
138 1394 سوئد 29151200 املاح اسيد فرميك 67,500 1,359,983,632 Rls. 46,134 $
139 1394 سوئد 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 1,213 1,334,542,072 Rls. 44,693 $
140 1394 سوئد 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 20,000 1,331,378,756 Rls. 45,225 $
141 1394 سوئد 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 198 1,331,103,903 Rls. 45,183 $
142 1394 سوئد 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 12,814 1,319,820,754 Rls. 44,366 $
143 1394 سوئد 27101950 روغن صنعتي 6,933 1,291,421,325 Rls. 43,206 $
144 1394 سوئد 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 544 1,270,700,000 Rls. 44,415 $
145 1394 سوئد 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 14,160 1,247,632,085 Rls. 43,005 $
146 1394 سوئد 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 9,584 1,210,737,980 Rls. 41,238 $
147 1394 سوئد 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,830 1,200,498,753 Rls. 42,234 $
148 1394 سوئد 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 3,076 1,146,540,260 Rls. 38,169 $
149 1394 سوئد 38249030 موا دآبکاري 8,225 1,120,072,320 Rls. 37,635 $
150 1394 سوئد 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 424 1,114,250,400 Rls. 36,984 $
151 1394 سوئد 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 31 1,095,868,345 Rls. 36,443 $
152 1394 سوئد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 632 1,095,293,001 Rls. 36,626 $
153 1394 سوئد 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 211 1,061,141,491 Rls. 37,338 $
154 1394 سوئد 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 4,170 1,026,500,000 Rls. 34,717 $
155 1394 سوئد 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 18,550 994,893,729 Rls. 34,157 $
156 1394 سوئد 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 4,657 973,819,029 Rls. 32,338 $
157 1394 سوئد 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 65 961,111,730 Rls. 32,318 $
158 1394 سوئد 90214020 سمعک 5 947,743,750 Rls. 31,470 $
159 1394 سوئد 90213100 مفصل هاي مصنوعي 37 937,328,930 Rls. 31,055 $
160 1394 سوئد 75040000 پودروفلس نيکل. 1,050 936,963,720 Rls. 31,133 $
161 1394 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,170 916,040,700 Rls. 30,428 $
162 1394 سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 910 907,119,679 Rls. 30,379 $
163 1394 سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 7,470 897,252,028 Rls. 30,269 $
164 1394 سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,047 895,804,664 Rls. 30,597 $
165 1394 سوئد 27101940 روغن پايه معدني 16,562 871,988,938 Rls. 30,115 $
166 1394 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 1,405 869,853,691 Rls. 29,830 $
167 1394 سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 177 853,701,566 Rls. 28,285 $
168 1394 سوئد 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 3,000 848,435,351 Rls. 28,414 $
169 1394 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 621 831,369,549 Rls. 28,249 $
170 1394 سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 59 814,115,061 Rls. 27,178 $
171 1394 سوئد 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 690 797,096,411 Rls. 26,629 $
172 1394 سوئد 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 320 792,242,976 Rls. 26,977 $
173 1394 سوئد 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,402 790,540,938 Rls. 26,492 $
174 1394 سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 668 778,027,558 Rls. 25,954 $
175 1394 سوئد 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,951 766,218,698 Rls. 26,187 $
176 1394 سوئد 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,595 749,317,675 Rls. 25,436 $
177 1394 سوئد 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 21,097 739,482,109 Rls. 25,187 $
178 1394 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 165 733,939,566 Rls. 24,948 $
179 1394 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 783 719,295,952 Rls. 24,233 $
180 1394 سوئد 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 262 675,602,305 Rls. 22,640 $
181 1394 سوئد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,746 659,267,409 Rls. 21,992 $
182 1394 سوئد 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 393 658,860,000 Rls. 21,939 $
183 1394 سوئد 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 48 647,792,119 Rls. 21,636 $
184 1394 سوئد 84562000 ماشين که بافرآيندا ولترا سونيک (ماوراء صوت )عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 78 638,930,916 Rls. 21,330 $
185 1394 سوئد 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 8,513 632,146,331 Rls. 22,456 $
186 1394 سوئد 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 7,560 629,418,313 Rls. 20,891 $
187 1394 سوئد 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 970 621,411,319 Rls. 20,656 $
188 1394 سوئد 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 22 612,227,588 Rls. 20,399 $
189 1394 سوئد 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 16,002 591,650,105 Rls. 20,057 $
190 1394 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 396 585,012,327 Rls. 19,508 $
191 1394 سوئد 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 76 581,744,835 Rls. 19,494 $
192 1394 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,304 572,531,021 Rls. 19,083 $
193 1394 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 257 570,464,162 Rls. 19,319 $
194 1394 سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,984 553,428,438 Rls. 18,717 $
195 1394 سوئد 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 161 552,489,428 Rls. 18,503 $
196 1394 سوئد 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 18,000 541,903,951 Rls. 18,090 $
197 1394 سوئد 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,312 541,545,375 Rls. 18,302 $
198 1394 سوئد 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 218 540,208,680 Rls. 18,073 $
199 1394 سوئد 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 284 520,051,898 Rls. 18,474 $
200 1394 سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,385 518,644,074 Rls. 17,390 $
مجموع کل
6,103,167,195,541 ريال
مجموع کل
207,324,836 دلار