آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 487,288,852 3,183,980,413,424 Rls. 108,518,163 $
2 1394 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 121,166,922 2,988,497,152,567 Rls. 101,271,645 $
3 1394 سنگاپور 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 259,827,205 2,035,497,926,214 Rls. 68,515,757 $
4 1394 سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 152,120,000 1,936,735,375,964 Rls. 66,288,050 $
5 1394 سنگاپور 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 36,602,985 823,375,101,737 Rls. 28,638,170 $
6 1394 سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,750,000 699,692,630,325 Rls. 23,382,533 $
7 1394 سنگاپور 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 17,750,000 489,065,291,435 Rls. 16,326,939 $
8 1394 سنگاپور 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 35,829,000 325,323,093,733 Rls. 10,856,756 $
9 1394 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,851,839 324,155,201,440 Rls. 10,897,837 $
10 1394 سنگاپور 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 12,287,584 264,470,754,350 Rls. 9,398,273 $
11 1394 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 5,482,560 238,472,548,891 Rls. 8,152,574 $
12 1394 سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 32,775,684 217,747,066,163 Rls. 7,403,815 $
13 1394 سنگاپور 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 7,000,000 194,318,621,000 Rls. 6,571,923 $
14 1394 سنگاپور 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 431,337 178,126,021,000 Rls. 6,115,495 $
15 1394 سنگاپور 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 18,800,000 171,925,081,222 Rls. 5,739,709 $
16 1394 سنگاپور 29304000 متيونين 640,000 109,704,029,678 Rls. 3,669,494 $
17 1394 سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 657,479 98,044,269,369 Rls. 3,375,216 $
18 1394 سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 2,544 89,854,253,165 Rls. 3,123,188 $
19 1394 سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1,878 87,888,626,042 Rls. 2,934,845 $
20 1394 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,753,158 73,944,852,850 Rls. 2,497,411 $
21 1394 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,618,500 44,099,868,766 Rls. 1,529,831 $
22 1394 سنگاپور 90214020 سمعک 857 39,268,532,937 Rls. 1,315,885 $
23 1394 سنگاپور 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 6,042 36,861,901,749 Rls. 1,231,126 $
24 1394 سنگاپور 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,855 31,358,143,952 Rls. 1,105,328 $
25 1394 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 964 30,020,213,366 Rls. 1,004,640 $
26 1394 سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 705,600 27,516,897,072 Rls. 912,240 $
27 1394 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 736,733 25,324,121,607 Rls. 857,281 $
28 1394 سنگاپور 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 312,110 24,155,311,917 Rls. 804,240 $
29 1394 سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 6,969 23,814,059,470 Rls. 802,311 $
30 1394 سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,730 22,162,658,494 Rls. 759,495 $
31 1394 سنگاپور 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 11,635 21,642,061,191 Rls. 739,888 $
32 1394 سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,074,018 20,909,705,831 Rls. 704,549 $
33 1394 سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 41,757 16,830,118,869 Rls. 587,521 $
34 1394 سنگاپور 29025000 ا ستيرن 504,700 15,251,901,988 Rls. 512,229 $
35 1394 سنگاپور 29291000 ايزوسياناتکها 249,829 15,174,388,926 Rls. 525,901 $
36 1394 سنگاپور 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 98,487 14,850,387,107 Rls. 508,618 $
37 1394 سنگاپور 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,650 14,521,310,670 Rls. 496,480 $
38 1394 سنگاپور 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 627 13,525,144,920 Rls. 448,090 $
39 1394 سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 269,324 13,181,355,296 Rls. 456,877 $
40 1394 سنگاپور 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 125,506 12,420,769,541 Rls. 428,140 $
41 1394 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 301,056 12,405,562,385 Rls. 421,487 $
42 1394 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 120,120 12,172,744,088 Rls. 408,759 $
43 1394 سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 184,000 11,416,994,975 Rls. 396,391 $
44 1394 سنگاپور 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,761 11,233,875,000 Rls. 375,000 $
45 1394 سنگاپور 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 235,046 10,293,365,623 Rls. 353,623 $
46 1394 سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 14,410 10,133,230,416 Rls. 349,488 $
47 1394 سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 4,744 10,089,821,884 Rls. 345,216 $
48 1394 سنگاپور 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 83,701 9,161,037,360 Rls. 312,595 $
49 1394 سنگاپور 85183090 مجموع هاي متشکل از يک ميکروفون و يک يا چند بلندگو 1,312 8,490,599,111 Rls. 283,426 $
50 1394 سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,058 8,324,284,142 Rls. 290,723 $
51 1394 سنگاپور 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,271 8,067,624,398 Rls. 281,688 $
52 1394 سنگاپور 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 122,000 7,873,607,835 Rls. 266,872 $
53 1394 سنگاپور 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 67,357 7,378,054,740 Rls. 247,088 $
54 1394 سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 47,040 6,257,915,440 Rls. 214,905 $
55 1394 سنگاپور 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 2,632 6,188,186,793 Rls. 210,014 $
56 1394 سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 60,000 5,754,394,516 Rls. 202,413 $
57 1394 سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,118 5,718,950,079 Rls. 199,247 $
58 1394 سنگاپور 48070000 كاغذ و مقواي مركب (Composite)، (ساخته شده از طريق به همکچسباندن لايهکهاي تخت كاغذ يا مقوا با چسب)، اندوده نشده يا آغشته نشده در سطح، حتي از داخل مستحكم شده، به صورت رول يا ورق. 253,612 5,646,108,196 Rls. 194,620 $
59 1394 سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 7,556 5,083,639,271 Rls. 169,066 $
60 1394 سنگاپور 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 15,410 4,458,480,743 Rls. 148,300 $
61 1394 سنگاپور 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 8,421 4,439,119,043 Rls. 148,188 $
62 1394 سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 7,666 4,274,834,256 Rls. 143,224 $
63 1394 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 30,300 4,264,588,800 Rls. 142,940 $
64 1394 سنگاپور 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 98 4,150,352,305 Rls. 138,530 $
65 1394 سنگاپور 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 260,000 4,144,399,482 Rls. 147,226 $
66 1394 سنگاپور 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 80,000 3,869,819,040 Rls. 129,105 $
67 1394 سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 2,465 3,721,998,988 Rls. 130,198 $
68 1394 سنگاپور 84133010 پمپ ا نژکتور 3,830 3,460,590,232 Rls. 115,507 $
69 1394 سنگاپور 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 8,000 3,453,684,025 Rls. 118,573 $
70 1394 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 50,400 3,448,001,365 Rls. 115,208 $
71 1394 سنگاپور 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 10,000 3,230,324,160 Rls. 107,448 $
72 1394 سنگاپور 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 65,600 3,067,347,629 Rls. 102,409 $
73 1394 سنگاپور 38089123 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول اماده شيميايي 6,855 2,935,615,140 Rls. 98,017 $
74 1394 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 8,072 2,900,406,791 Rls. 99,906 $
75 1394 سنگاپور 29054500 گليسرول 120,000 2,742,960,700 Rls. 91,719 $
76 1394 سنگاپور 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 6,000 2,728,027,068 Rls. 90,455 $
77 1394 سنگاپور 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 21,375 2,660,600,998 Rls. 88,814 $
78 1394 سنگاپور 10059090 ذرت (بلال سبز) 130,000 2,618,047,900 Rls. 86,932 $
79 1394 سنگاپور 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 34,722 2,526,976,330 Rls. 86,097 $
80 1394 سنگاپور 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 16,000 2,114,000,002 Rls. 71,154 $
81 1394 سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 19,650 2,105,546,620 Rls. 70,240 $
82 1394 سنگاپور 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 468 2,022,419,068 Rls. 68,776 $
83 1394 سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 27,200 1,911,562,325 Rls. 64,282 $
84 1394 سنگاپور 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 20,454 1,832,522,373 Rls. 61,625 $
85 1394 سنگاپور 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,379 1,803,392,498 Rls. 62,866 $
86 1394 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 450 1,733,233,273 Rls. 59,176 $
87 1394 سنگاپور 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 50,000 1,717,709,235 Rls. 57,525 $
88 1394 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,015 1,641,826,056 Rls. 54,772 $
89 1394 سنگاپور 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 6,200 1,609,980,000 Rls. 56,880 $
90 1394 سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 4,010 1,601,707,764 Rls. 53,074 $
91 1394 سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 455 1,601,442,867 Rls. 54,594 $
92 1394 سنگاپور 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 32,571 1,485,540,750 Rls. 50,250 $
93 1394 سنگاپور 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 50 1,481,806,838 Rls. 49,625 $
94 1394 سنگاپور 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 1,351,360,805 Rls. 45,810 $
95 1394 سنگاپور 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,454 1,330,399,866 Rls. 46,294 $
96 1394 سنگاپور 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 24,127 1,326,373,250 Rls. 44,276 $
97 1394 سنگاپور 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 910 1,321,338,300 Rls. 46,970 $
98 1394 سنگاپور 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,050 1,309,255,825 Rls. 44,395 $
99 1394 سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 119 1,271,948,169 Rls. 42,789 $
100 1394 سنگاپور 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 17 1,270,290,194 Rls. 44,108 $
101 1394 سنگاپور 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 9,000 1,209,398,754 Rls. 40,101 $
102 1394 سنگاپور 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,176 1,164,484,306 Rls. 38,799 $
103 1394 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 4,713 1,146,650,939 Rls. 38,603 $
104 1394 سنگاپور 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,504 1,116,242,400 Rls. 37,050 $
105 1394 سنگاپور 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 19,278 1,099,587,444 Rls. 38,583 $
106 1394 سنگاپور 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 23,001 1,094,199,120 Rls. 36,522 $
107 1394 سنگاپور 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 16,982 1,090,432,000 Rls. 36,132 $
108 1394 سنگاپور 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 2,000 1,037,200,500 Rls. 34,445 $
109 1394 سنگاپور 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 1,818 1,031,490,887 Rls. 35,787 $
110 1394 سنگاپور 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 39 1,016,947,260 Rls. 33,944 $
111 1394 سنگاپور 25081000 بنتونيت 240,000 1,004,640,000 Rls. 33,359 $
112 1394 سنگاپور 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 80 989,131,965 Rls. 33,126 $
113 1394 سنگاپور 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 21,937 978,487,099 Rls. 32,669 $
114 1394 سنگاپور 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 300 972,394,728 Rls. 32,288 $
115 1394 سنگاپور 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 13,231 971,108,721 Rls. 33,613 $
116 1394 سنگاپور 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 21,744 953,625,765 Rls. 31,926 $
117 1394 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,000 941,391,749 Rls. 32,518 $
118 1394 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,880 921,776,194 Rls. 30,771 $
119 1394 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,265 918,687,136 Rls. 30,940 $
120 1394 سنگاپور 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 134 915,387,567 Rls. 30,832 $
121 1394 سنگاپور 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 627 870,793,724 Rls. 30,098 $
122 1394 سنگاپور 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 853,131,960 Rls. 28,483 $
123 1394 سنگاپور 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 14,115 844,064,420 Rls. 31,103 $
124 1394 سنگاپور 90183260 ست اپي دورال (شامل سوزن - فيلتر - کاتتر) 100 814,968,000 Rls. 27,000 $
125 1394 سنگاپور 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 882 804,350,613 Rls. 26,836 $
126 1394 سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,857 777,231,171 Rls. 26,512 $
127 1394 سنگاپور 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 1,754 768,900,360 Rls. 25,673 $
128 1394 سنگاپور 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,400 766,269,600 Rls. 25,577 $
129 1394 سنگاپور 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت ، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 2,508 760,140,399 Rls. 26,084 $
130 1394 سنگاپور 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 4,203 755,997,900 Rls. 25,242 $
131 1394 سنگاپور 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,750 747,697,000 Rls. 26,236 $
132 1394 سنگاپور 90261010 فلومتر 68 729,741,712 Rls. 24,357 $
133 1394 سنگاپور 90181939 ----اجزاء وقطعات دستگاه ضربان قلب جنين 3 704,945,592 Rls. 23,355 $
134 1394 سنگاپور 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 12,773 700,021,350 Rls. 23,373 $
135 1394 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 3,799 698,334,563 Rls. 24,606 $
136 1394 سنگاپور 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 11,287 672,821,370 Rls. 23,517 $
137 1394 سنگاپور 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 4,700 660,174,450 Rls. 22,039 $
138 1394 سنگاپور 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,945 651,369,480 Rls. 22,998 $
139 1394 سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 942 631,823,840 Rls. 21,160 $
140 1394 سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 15,000 622,137,000 Rls. 20,605 $
141 1394 سنگاپور 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 10,000 570,126,055 Rls. 19,693 $
142 1394 سنگاپور 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 174 566,961,922 Rls. 19,543 $
143 1394 سنگاپور 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 1,350 565,786,272 Rls. 19,989 $
144 1394 سنگاپور 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,250 564,369,308 Rls. 18,840 $
145 1394 سنگاپور 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 2,440 539,003,700 Rls. 18,309 $
146 1394 سنگاپور 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,460 534,946,239 Rls. 17,860 $
147 1394 سنگاپور 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 234 476,050,484 Rls. 15,757 $
148 1394 سنگاپور 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,700 473,759,842 Rls. 16,060 $
149 1394 سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 5,044 451,407,299 Rls. 15,550 $
150 1394 سنگاپور 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,277 431,514,718 Rls. 15,295 $
151 1394 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,461 428,868,622 Rls. 14,363 $
152 1394 سنگاپور 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,000 428,302,084 Rls. 14,231 $
153 1394 سنگاپور 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 511 404,515,064 Rls. 14,259 $
154 1394 سنگاپور 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 280 398,799,999 Rls. 13,488 $
155 1394 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 1,038 394,842,782 Rls. 13,084 $
156 1394 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 857 392,555,895 Rls. 13,090 $
157 1394 سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 5,000 383,602,500 Rls. 12,807 $
158 1394 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,157 379,058,129 Rls. 12,624 $
159 1394 سنگاپور 85141010 کوره دندا نسازي 108 374,503,113 Rls. 12,668 $
160 1394 سنگاپور 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 42 361,018,000 Rls. 12,050 $
161 1394 سنگاپور 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,517 347,385,736 Rls. 12,019 $
162 1394 سنگاپور 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 20,000 330,154,880 Rls. 11,023 $
163 1394 سنگاپور 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 200 325,778,922 Rls. 10,825 $
164 1394 سنگاپور 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 317 322,709,748 Rls. 11,237 $
165 1394 سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 160 298,419,444 Rls. 9,909 $
166 1394 سنگاپور 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 703 273,144,555 Rls. 9,119 $
167 1394 سنگاپور 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 130 257,751,413 Rls. 8,604 $
168 1394 سنگاپور 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 900 246,734,532 Rls. 8,174 $
169 1394 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,022 239,739,920 Rls. 8,002 $
170 1394 سنگاپور 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 1,650 234,079,096 Rls. 7,973 $
171 1394 سنگاپور 84439920 اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگر به استثناي قطعات كارتريج 597 223,042,554 Rls. 7,765 $
172 1394 سنگاپور 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 1,500 219,896,100 Rls. 7,300 $
173 1394 سنگاپور 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,703 214,247,150 Rls. 7,611 $
174 1394 سنگاپور 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,069 212,565,012 Rls. 7,154 $
175 1394 سنگاپور 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 319 192,084,812 Rls. 6,757 $
176 1394 سنگاپور 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,600 191,272,546 Rls. 6,593 $
177 1394 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 420 190,215,900 Rls. 6,300 $
178 1394 سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 294 178,142,516 Rls. 5,948 $
179 1394 سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,000 172,076,080 Rls. 6,015 $
180 1394 سنگاپور 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 850 150,617,026 Rls. 5,028 $
181 1394 سنگاپور 32064910 --- گرانول مستربچ 2,000 150,361,618 Rls. 5,162 $
182 1394 سنگاپور 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 130 140,100,000 Rls. 4,738 $
183 1394 سنگاپور 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 32 139,181,033 Rls. 4,646 $
184 1394 سنگاپور 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,044 129,844,943 Rls. 4,476 $
185 1394 سنگاپور 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,095 123,872,095 Rls. 4,125 $
186 1394 سنگاپور 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 3,920 114,697,296 Rls. 3,807 $
187 1394 سنگاپور 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 300 110,477,718 Rls. 3,688 $
188 1394 سنگاپور 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 25 108,583,679 Rls. 3,836 $
189 1394 سنگاپور 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 950 104,598,793 Rls. 3,538 $
190 1394 سنگاپور 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 140 95,476,993 Rls. 3,229 $
191 1394 سنگاپور 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 195 88,279,425 Rls. 2,925 $
192 1394 سنگاپور 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 200 86,509,515 Rls. 2,888 $
193 1394 سنگاپور 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 3 74,879,028 Rls. 2,499 $
194 1394 سنگاپور 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 100 72,827,410 Rls. 2,463 $
195 1394 سنگاپور 85177020 آنتن مخابراتي 350 69,506,304 Rls. 2,586 $
196 1394 سنگاپور 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 150 68,962,104 Rls. 2,410 $
197 1394 سنگاپور 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 83 66,923,415 Rls. 2,223 $
198 1394 سنگاپور 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 127 61,577,200 Rls. 2,056 $
199 1394 سنگاپور 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 100 60,321,775 Rls. 2,071 $
200 1394 سنگاپور 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 446 60,002,568 Rls. 2,081 $
مجموع کل
15,309,612,203,481 ريال
مجموع کل
520,144,584 دلار