آمار کل " واردات از" کشور "سري لانكا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 17,366,245 2,588,892,846,445 Rls. 87,414,728 $
2 1394 سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 3,628,996 570,029,280,276 Rls. 19,265,263 $
3 1394 سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 6,264,950 327,582,373,880 Rls. 11,016,928 $
4 1394 سري لانكا 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,806,845 65,190,801,819 Rls. 2,161,282 $
5 1394 سري لانكا 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 3,728,560 64,481,534,547 Rls. 2,146,433 $
6 1394 سري لانكا 14049030 كوكوپيت 7,577,693 49,950,975,722 Rls. 1,688,131 $
7 1394 سري لانكا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 149,822 17,703,785,855 Rls. 596,846 $
8 1394 سري لانكا 90240100 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 103,767 17,024,238,978 Rls. 564,015 $
9 1394 سري لانكا 80111000 نارگيل رنده خشک کرده 216,000 11,021,372,450 Rls. 365,150 $
10 1394 سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 84,000 7,178,758,823 Rls. 241,208 $
11 1394 سري لانكا 27030010 پيت ماس 495,390 3,122,471,082 Rls. 105,342 $
12 1394 سري لانكا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 18,000 3,066,920,000 Rls. 108,104 $
13 1394 سري لانكا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 299,622 3,025,387,776 Rls. 102,916 $
14 1394 سري لانكا 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 200اسب بخار وكمتر ، قابليت چرخش 360درجه 29,300 2,827,657,600 Rls. 94,400 $
15 1394 سري لانكا 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 24,480 2,551,825,650 Rls. 90,651 $
16 1394 سري لانكا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 13,967 2,403,873,097 Rls. 81,302 $
17 1394 سري لانكا 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 14,000 2,348,393,600 Rls. 78,400 $
18 1394 سري لانكا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 28,718 2,087,892,439 Rls. 69,766 $
19 1394 سري لانكا 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 41,173 1,815,876,470 Rls. 60,395 $
20 1394 سري لانكا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 216,810 1,470,003,665 Rls. 49,668 $
21 1394 سري لانكا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 10,549 1,395,205,077 Rls. 47,546 $
22 1394 سري لانكا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 22,557 1,379,589,488 Rls. 46,927 $
23 1394 سري لانكا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 813 1,309,945,225 Rls. 43,410 $
24 1394 سري لانكا 39011030 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 1,234,092,321 Rls. 40,887 $
25 1394 سري لانكا 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 11,092 1,153,219,745 Rls. 38,435 $
26 1394 سري لانكا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 14,579 1,041,272,520 Rls. 36,630 $
27 1394 سري لانكا 14042000 لينتر پنبه 128,200 985,284,520 Rls. 32,892 $
28 1394 سري لانكا 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 12,771 910,326,097 Rls. 32,088 $
29 1394 سري لانكا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 11,283 893,716,691 Rls. 30,559 $
30 1394 سري لانكا 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 66,000 869,155,200 Rls. 28,800 $
31 1394 سري لانكا 33051000 شامپوها 9,495 869,058,801 Rls. 29,213 $
32 1394 سري لانكا 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 4,000 857,593,560 Rls. 28,865 $
33 1394 سري لانكا 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 17,196 805,511,967 Rls. 26,871 $
34 1394 سري لانكا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 13,903 759,373,172 Rls. 26,542 $
35 1394 سري لانكا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 47,460 750,809,184 Rls. 24,876 $
36 1394 سري لانكا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 4,000 743,256,000 Rls. 24,800 $
37 1394 سري لانكا 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوستکكنده و خشكکكرده Copra) 10,500 617,180,000 Rls. 21,842 $
38 1394 سري لانكا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 10,472 579,666,986 Rls. 19,193 $
39 1394 سري لانكا 80112000 نارگيل در قسمت دروني پوسته 44,000 579,513,600 Rls. 19,200 $
40 1394 سري لانكا 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 79,500 574,010,523 Rls. 19,165 $
41 1394 سري لانكا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 6,357 518,431,680 Rls. 17,208 $
42 1394 سري لانكا 08012000 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 24,000 433,612,800 Rls. 14,400 $
43 1394 سري لانكا 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 9,170 433,187,815 Rls. 14,464 $
44 1394 سري لانكا 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 1,760 394,203,932 Rls. 13,159 $
45 1394 سري لانكا 52053400 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 3,019 358,454,661 Rls. 12,664 $
46 1394 سري لانكا 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 1,199 357,500,719 Rls. 11,926 $
47 1394 سري لانكا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,676 290,990,067 Rls. 10,171 $
48 1394 سري لانكا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 464 180,497,016 Rls. 6,025 $
49 1394 سري لانكا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 25,600 149,500,000 Rls. 5,007 $
50 1394 سري لانكا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,282 136,572,000 Rls. 4,560 $
51 1394 سري لانكا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 146 101,040,751 Rls. 3,505 $
52 1394 سري لانكا 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 1,123 95,818,325 Rls. 3,175 $
53 1394 سري لانكا 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 36 46,994,827 Rls. 1,601 $
54 1394 سري لانكا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 112 39,787,749 Rls. 1,380 $
55 1394 سري لانكا 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 11 3,820,576 Rls. 127 $
مجموع کل
3,765,624,463,770 ريال
مجموع کل
127,039,043 دلار
[1]