آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 روماني 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 111,526 349,009,505,192 Rls. 11,874,130 $
2 1394 روماني 10059010 ---ذرت دامي 16,748,463 114,256,801,230 Rls. 3,881,137 $
3 1394 روماني 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 242,078 110,449,690,560 Rls. 3,659,698 $
4 1394 روماني 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 3,472,943 92,425,203,795 Rls. 3,122,018 $
5 1394 روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,458 57,345,817,008 Rls. 1,920,764 $
6 1394 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 626,529 23,731,129,987 Rls. 812,112 $
7 1394 روماني 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 79,763 20,672,686,526 Rls. 700,387 $
8 1394 روماني 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 496,397 19,355,535,820 Rls. 657,479 $
9 1394 روماني 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 3,797 11,414,444,217 Rls. 401,507 $
10 1394 روماني 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 859,690 11,255,630,689 Rls. 375,739 $
11 1394 روماني 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 35,722 9,287,848,500 Rls. 310,398 $
12 1394 روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 13,965 7,935,012,096 Rls. 272,655 $
13 1394 روماني 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 322,296 7,486,419,610 Rls. 253,198 $
14 1394 روماني 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 45,940 6,261,005,077 Rls. 212,457 $
15 1394 روماني 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 2,420 5,047,003,849 Rls. 170,720 $
16 1394 روماني 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 96,000 4,918,774,494 Rls. 163,289 $
17 1394 روماني 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 21,277 4,417,354,214 Rls. 147,881 $
18 1394 روماني 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 174,709 4,277,687,838 Rls. 143,258 $
19 1394 روماني 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 53,421 4,129,238,145 Rls. 141,450 $
20 1394 روماني 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 1,197 3,976,400,000 Rls. 135,254 $
21 1394 روماني 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 15,000 3,950,750,400 Rls. 131,793 $
22 1394 روماني 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 27,464 3,823,077,007 Rls. 127,289 $
23 1394 روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,952 3,578,659,569 Rls. 125,462 $
24 1394 روماني 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 22,300 2,977,281,250 Rls. 101,134 $
25 1394 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 27,271 2,904,658,383 Rls. 99,568 $
26 1394 روماني 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 15,536 2,862,174,208 Rls. 95,552 $
27 1394 روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 63,199 2,750,588,405 Rls. 96,082 $
28 1394 روماني 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروکمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 64,920 2,456,403,123 Rls. 82,264 $
29 1394 روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 96,385 2,456,124,767 Rls. 84,126 $
30 1394 روماني 84133010 پمپ ا نژکتور 3,306 2,251,468,618 Rls. 79,340 $
31 1394 روماني 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 39,600 2,109,650,163 Rls. 71,008 $
32 1394 روماني 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 4,318 1,978,193,288 Rls. 65,661 $
33 1394 روماني 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,284 1,846,198,148 Rls. 61,192 $
34 1394 روماني 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 48,870 1,721,204,999 Rls. 57,033 $
35 1394 روماني 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 14,947 1,675,997,807 Rls. 57,089 $
36 1394 روماني 84513010 ---اتو پرس از نوع خانگي 5,000 1,576,738,744 Rls. 52,206 $
37 1394 روماني 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 1,306 1,417,980,001 Rls. 47,681 $
38 1394 روماني 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 7 1,401,046,500 Rls. 46,873 $
39 1394 روماني 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 31,400 1,312,340,000 Rls. 43,482 $
40 1394 روماني 72052100 پودرا زفولادممزوج. 20,000 1,211,508,150 Rls. 40,532 $
41 1394 روماني 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,754 1,197,703,248 Rls. 39,687 $
42 1394 روماني 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 16,960 1,107,817,112 Rls. 36,781 $
43 1394 روماني 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 182 1,100,988,959 Rls. 36,923 $
44 1394 روماني 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 2,126 1,070,954,304 Rls. 37,836 $
45 1394 روماني 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,175 977,065,479 Rls. 33,080 $
46 1394 روماني 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,620 974,739,180 Rls. 32,357 $
47 1394 روماني 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 8,219 924,449,772 Rls. 30,859 $
48 1394 روماني 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 280 749,992,960 Rls. 25,033 $
49 1394 روماني 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 4,981 723,072,000 Rls. 24,000 $
50 1394 روماني 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 38 712,012,398 Rls. 24,085 $
51 1394 روماني 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 823 589,300,031 Rls. 20,356 $
52 1394 روماني 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,070 563,088,749 Rls. 20,139 $
53 1394 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,955 531,003,434 Rls. 18,196 $
54 1394 روماني 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 24,436 506,388,205 Rls. 16,777 $
55 1394 روماني 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 136 472,518,370 Rls. 15,688 $
56 1394 روماني 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 2,500 461,298,240 Rls. 15,283 $
57 1394 روماني 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,500 432,201,992 Rls. 14,416 $
58 1394 روماني 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,085 393,360,240 Rls. 13,020 $
59 1394 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,950 389,675,520 Rls. 13,010 $
60 1394 روماني 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 3,644 322,627,372 Rls. 10,682 $
61 1394 روماني 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 110 321,882,052 Rls. 10,715 $
62 1394 روماني 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 460 304,590,410 Rls. 10,443 $
63 1394 روماني 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,000 287,846,050 Rls. 9,534 $
64 1394 روماني 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 6,480 267,486,128 Rls. 8,958 $
65 1394 روماني 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 1,166 250,000,000 Rls. 8,475 $
66 1394 روماني 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,111 220,052,191 Rls. 7,369 $
67 1394 روماني 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 630 215,757,000 Rls. 7,197 $
68 1394 روماني 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 760 176,239,272 Rls. 5,931 $
69 1394 روماني 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,249 171,091,476 Rls. 5,669 $
70 1394 روماني 39161090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ، ميله، قلم وپروفيله حتي كارشده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 245 159,942,230 Rls. 5,638 $
71 1394 روماني 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 310 157,184,640 Rls. 5,220 $
72 1394 روماني 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 186 152,121,800 Rls. 5,115 $
73 1394 روماني 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 2,131 142,902,760 Rls. 4,730 $
74 1394 روماني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 790 133,520,744 Rls. 4,424 $
75 1394 روماني 25010040 کلروسديم دا را ي گريد دا رويي . 2,879 130,127,906 Rls. 4,623 $
76 1394 روماني 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 50 122,376,321 Rls. 4,062 $
77 1394 روماني 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 65 105,981,480 Rls. 3,512 $
78 1394 روماني 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 992 101,079,601 Rls. 3,373 $
79 1394 روماني 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 414 98,900,860 Rls. 3,494 $
80 1394 روماني 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 105 92,281,402 Rls. 3,080 $
81 1394 روماني 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 524 73,803,528 Rls. 2,472 $
82 1394 روماني 29031300 کلروفرم (تري کلرومتان ) 380 67,736,100 Rls. 2,244 $
83 1394 روماني 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 280 60,466,860 Rls. 2,003 $
84 1394 روماني 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 351 53,448,800 Rls. 1,775 $
85 1394 روماني 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 270 52,587,180 Rls. 1,868 $
86 1394 روماني 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,276 30,367,118 Rls. 1,067 $
87 1394 روماني 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 227 26,964,000 Rls. 900 $
88 1394 روماني 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 205 24,039,090 Rls. 803 $
89 1394 روماني 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1 11,957,220 Rls. 396 $
90 1394 روماني 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 15 11,885,001 Rls. 435 $
91 1394 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 86 11,144,224 Rls. 377 $
92 1394 روماني 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 79 10,749,078 Rls. 362 $
93 1394 روماني 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 100 5,947,560 Rls. 197 $
94 1394 روماني 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 49 5,180,893 Rls. 173 $
95 1394 روماني 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 27 3,595,200 Rls. 120 $
96 1394 روماني 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 7 3,281,300 Rls. 110 $
97 1394 روماني 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 11 2,081,646 Rls. 69 $
98 1394 روماني 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 9 1,797,600 Rls. 60 $
99 1394 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 7 1,756,358 Rls. 60 $
100 1394 روماني 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 7 1,258,320 Rls. 42 $
101 1394 روماني 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 2 1,123,428 Rls. 37 $
102 1394 روماني 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 6 1,078,560 Rls. 36 $
103 1394 روماني 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 16 898,800 Rls. 30 $
104 1394 روماني 28530010 آب مقطر 12 859,092 Rls. 28 $
105 1394 روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3 359,520 Rls. 12 $
106 1394 روماني 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 1 179,760 Rls. 6 $
مجموع کل
932,191,400,499 ريال
مجموع کل
31,536,351 دلار
[1]