آمار کل " واردات از" کشور "دانمارك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 دانمارك 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 258,755 1,834,011,575,443 Rls. 61,912,701 $
2 1394 دانمارك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 15,279 1,169,024,057,663 Rls. 39,741,046 $
3 1394 دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 999,962 479,562,849,180 Rls. 16,177,794 $
4 1394 دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 1,522,880 158,534,062,003 Rls. 5,345,629 $
5 1394 دانمارك 90214020 سمعک 8,806 155,219,551,874 Rls. 5,184,030 $
6 1394 دانمارك 29371200 انسولين و املاح آن 83 136,434,701,764 Rls. 4,539,333 $
7 1394 دانمارك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 55,745 128,703,593,579 Rls. 4,321,287 $
8 1394 دانمارك 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 102,172 105,578,197,507 Rls. 3,590,955 $
9 1394 دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 116,285 78,221,623,603 Rls. 2,647,426 $
10 1394 دانمارك 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 65,725 75,773,098,358 Rls. 2,543,259 $
11 1394 دانمارك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,075,288 75,073,524,042 Rls. 2,507,840 $
12 1394 دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 574,925 68,566,707,029 Rls. 2,340,076 $
13 1394 دانمارك 30022000 واكسنکها براي پزشكي 7,797 68,464,664,018 Rls. 2,293,052 $
14 1394 دانمارك 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 1,159,500 46,358,256,882 Rls. 1,566,882 $
15 1394 دانمارك 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 93,021 45,741,708,690 Rls. 1,607,428 $
16 1394 دانمارك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,792 40,671,940,404 Rls. 1,430,133 $
17 1394 دانمارك 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 77,180 38,270,100,420 Rls. 1,281,651 $
18 1394 دانمارك 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 9,734 36,689,791,553 Rls. 1,246,725 $
19 1394 دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 448 35,336,851,389 Rls. 1,170,715 $
20 1394 دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 760,865 35,063,867,502 Rls. 1,189,916 $
21 1394 دانمارك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 29,083,386,523 Rls. 970,838 $
22 1394 دانمارك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,129 28,851,241,603 Rls. 979,029 $
23 1394 دانمارك 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 52,731 27,428,115,154 Rls. 934,844 $
24 1394 دانمارك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,559 27,295,316,454 Rls. 927,044 $
25 1394 دانمارك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 19,247 23,390,933,145 Rls. 804,022 $
26 1394 دانمارك 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,600 22,948,190,831 Rls. 769,130 $
27 1394 دانمارك 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100,390 21,847,689,936 Rls. 736,870 $
28 1394 دانمارك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 978 21,814,387,695 Rls. 739,791 $
29 1394 دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,324 20,385,688,445 Rls. 700,605 $
30 1394 دانمارك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,661 19,092,487,414 Rls. 648,989 $
31 1394 دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 31,808 17,011,790,720 Rls. 567,645 $
32 1394 دانمارك 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 24,480 16,074,892,184 Rls. 543,916 $
33 1394 دانمارك 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 47,520 15,688,163,206 Rls. 531,735 $
34 1394 دانمارك 11071000 مالت بو ندا ده 929,452 15,313,971,944 Rls. 510,713 $
35 1394 دانمارك 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 17,580 14,970,436,300 Rls. 507,490 $
36 1394 دانمارك 84341000 ماشين هاي شيردوش 28,884 14,397,860,808 Rls. 477,483 $
37 1394 دانمارك 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 44,340 13,946,144,436 Rls. 465,570 $
38 1394 دانمارك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 149,224 13,928,766,221 Rls. 463,664 $
39 1394 دانمارك 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 112,942 13,644,672,476 Rls. 462,547 $
40 1394 دانمارك 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 150,802 13,192,690,560 Rls. 448,280 $
41 1394 دانمارك 84138200 بالابرهاي آبگونها 193,135 12,004,498,415 Rls. 400,337 $
42 1394 دانمارك 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 207,564 11,996,277,808 Rls. 399,408 $
43 1394 دانمارك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,508 10,667,971,659 Rls. 361,614 $
44 1394 دانمارك 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 531,847 10,478,447,421 Rls. 347,099 $
45 1394 دانمارك 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 757 10,477,049,893 Rls. 349,175 $
46 1394 دانمارك 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 36,564 7,896,256,597 Rls. 267,848 $
47 1394 دانمارك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 370 7,759,439,739 Rls. 260,096 $
48 1394 دانمارك 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 37,327 7,716,607,282 Rls. 258,740 $
49 1394 دانمارك 85044050 کنترل دور موتورInverter 11,822 7,205,245,775 Rls. 241,570 $
50 1394 دانمارك 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 59,700 7,199,144,028 Rls. 250,243 $
51 1394 دانمارك 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 678 6,456,482,750 Rls. 213,904 $
52 1394 دانمارك 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 138 6,435,095,531 Rls. 219,548 $
53 1394 دانمارك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,734 6,404,486,501 Rls. 215,847 $
54 1394 دانمارك 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 54,038 6,192,216,090 Rls. 208,264 $
55 1394 دانمارك 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,805 5,989,930,836 Rls. 198,810 $
56 1394 دانمارك 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 254 5,351,038,305 Rls. 187,982 $
57 1394 دانمارك 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 776 5,003,385,245 Rls. 178,948 $
58 1394 دانمارك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 12,540 4,430,213,624 Rls. 148,366 $
59 1394 دانمارك 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 21,030 3,763,487,575 Rls. 125,760 $
60 1394 دانمارك 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 27,800 3,553,247,200 Rls. 118,877 $
61 1394 دانمارك 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 3,305 3,488,304,997 Rls. 116,837 $
62 1394 دانمارك 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 7,570 3,453,435,560 Rls. 118,030 $
63 1394 دانمارك 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 2,540 3,442,961,500 Rls. 114,070 $
64 1394 دانمارك 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 95,175 3,179,828,995 Rls. 106,871 $
65 1394 دانمارك 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,287 2,910,928,939 Rls. 96,720 $
66 1394 دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 25,270 2,910,517,600 Rls. 97,869 $
67 1394 دانمارك 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 37,440 2,859,319,570 Rls. 94,701 $
68 1394 دانمارك 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 8,038 2,737,409,197 Rls. 92,785 $
69 1394 دانمارك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 9,309 2,702,781,577 Rls. 91,000 $
70 1394 دانمارك 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 465 2,698,147,733 Rls. 89,475 $
71 1394 دانمارك 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 3,295 2,687,706,225 Rls. 89,681 $
72 1394 دانمارك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,217 2,648,011,274 Rls. 89,447 $
73 1394 دانمارك 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 6,000 2,610,223,500 Rls. 86,704 $
74 1394 دانمارك 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 145 2,526,082,922 Rls. 84,351 $
75 1394 دانمارك 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 4,658 2,526,034,060 Rls. 87,174 $
76 1394 دانمارك 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 85,400 2,520,769,270 Rls. 86,552 $
77 1394 دانمارك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 254 2,299,146,492 Rls. 76,657 $
78 1394 دانمارك 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 985 2,264,408,197 Rls. 75,556 $
79 1394 دانمارك 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 220 2,224,508,620 Rls. 75,563 $
80 1394 دانمارك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 562 1,828,190,969 Rls. 61,263 $
81 1394 دانمارك 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 10,800 1,753,560,000 Rls. 61,217 $
82 1394 دانمارك 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 531 1,735,206,186 Rls. 57,935 $
83 1394 دانمارك 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 1,010 1,712,670,058 Rls. 57,156 $
84 1394 دانمارك 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 5,040 1,643,815,265 Rls. 55,838 $
85 1394 دانمارك 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,803 1,599,996,315 Rls. 53,384 $
86 1394 دانمارك 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 513 1,539,083,705 Rls. 54,467 $
87 1394 دانمارك 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,517 1,396,254,625 Rls. 47,069 $
88 1394 دانمارك 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,218 1,379,524,621 Rls. 46,827 $
89 1394 دانمارك 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 9,600 1,377,162,624 Rls. 45,971 $
90 1394 دانمارك 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,395 1,343,423,752 Rls. 45,362 $
91 1394 دانمارك 04081100 زرده تخم خشک کرده 10,000 1,340,000,000 Rls. 46,005 $
92 1394 دانمارك 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 999 1,325,574,257 Rls. 45,763 $
93 1394 دانمارك 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 7,866 1,305,894,825 Rls. 44,407 $
94 1394 دانمارك 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,242 1,258,802,858 Rls. 41,809 $
95 1394 دانمارك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 14 1,245,645,068 Rls. 43,173 $
96 1394 دانمارك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 127 1,217,070,000 Rls. 40,311 $
97 1394 دانمارك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 25 1,210,232,447 Rls. 40,179 $
98 1394 دانمارك 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 55 1,193,434,592 Rls. 39,845 $
99 1394 دانمارك 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,625 1,189,716,239 Rls. 39,715 $
100 1394 دانمارك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 12,500 1,186,092,000 Rls. 39,297 $
101 1394 دانمارك 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 6,163 1,161,770,773 Rls. 39,104 $
102 1394 دانمارك 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,887 1,151,355,852 Rls. 39,650 $
103 1394 دانمارك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 23,270 1,130,253,409 Rls. 37,423 $
104 1394 دانمارك 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 36,068 1,110,196,080 Rls. 36,787 $
105 1394 دانمارك 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,300 1,104,561,938 Rls. 38,853 $
106 1394 دانمارك 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 409 1,091,409,828 Rls. 37,146 $
107 1394 دانمارك 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 71 1,013,805,867 Rls. 33,668 $
108 1394 دانمارك 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 13,000 1,009,527,364 Rls. 33,809 $
109 1394 دانمارك 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 23,712 995,833,440 Rls. 33,250 $
110 1394 دانمارك 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 24,200 971,076,692 Rls. 34,308 $
111 1394 دانمارك 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 74 942,618,360 Rls. 31,445 $
112 1394 دانمارك 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 908,494,500 Rls. 30,313 $
113 1394 دانمارك 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,412 888,631,667 Rls. 30,246 $
114 1394 دانمارك 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 229 886,651,900 Rls. 29,598 $
115 1394 دانمارك 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 8,640 879,963,427 Rls. 29,750 $
116 1394 دانمارك 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 20,701 862,149,204 Rls. 28,616 $
117 1394 دانمارك 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 5,151 860,088,964 Rls. 29,357 $
118 1394 دانمارك 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 72,000 825,391,879 Rls. 28,962 $
119 1394 دانمارك 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 400 823,669,962 Rls. 27,862 $
120 1394 دانمارك 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 233 776,722,393 Rls. 26,000 $
121 1394 دانمارك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 190 769,916,538 Rls. 25,538 $
122 1394 دانمارك 90289090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول 9028،غيرمذکور درجاي ديگر 265 756,490,152 Rls. 25,401 $
123 1394 دانمارك 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,576 732,440,180 Rls. 24,266 $
124 1394 دانمارك 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 8 730,848,600 Rls. 24,279 $
125 1394 دانمارك 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 20 716,457,943 Rls. 25,202 $
126 1394 دانمارك 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 969 715,404,139 Rls. 23,738 $
127 1394 دانمارك 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 3,990 702,231,959 Rls. 23,290 $
128 1394 دانمارك 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 7,000 695,969,460 Rls. 23,155 $
129 1394 دانمارك 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 70 670,854,698 Rls. 22,279 $
130 1394 دانمارك 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 6,240 662,126,400 Rls. 21,936 $
131 1394 دانمارك 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 425 661,510,080 Rls. 22,080 $
132 1394 دانمارك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 655,880,000 Rls. 21,716 $
133 1394 دانمارك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 15 651,954,600 Rls. 21,651 $
134 1394 دانمارك 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,450 642,371,411 Rls. 21,727 $
135 1394 دانمارك 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 6,550 638,729,603 Rls. 21,459 $
136 1394 دانمارك 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 242 621,617,538 Rls. 20,599 $
137 1394 دانمارك 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 3,107 611,915,937 Rls. 20,444 $
138 1394 دانمارك 84411000 ماشينهاي برش 8,745 601,822,845 Rls. 19,955 $
139 1394 دانمارك 84133010 پمپ ا نژکتور 4,049 598,748,850 Rls. 21,105 $
140 1394 دانمارك 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 40 595,920,114 Rls. 19,877 $
141 1394 دانمارك 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 282 592,512,554 Rls. 19,780 $
142 1394 دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 695 589,934,075 Rls. 19,809 $
143 1394 دانمارك 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 508 586,902,399 Rls. 20,718 $
144 1394 دانمارك 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 908 582,510,960 Rls. 20,009 $
145 1394 دانمارك 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 11,520 560,998,510 Rls. 19,608 $
146 1394 دانمارك 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 828 553,702,412 Rls. 19,562 $
147 1394 دانمارك 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 150 552,663,675 Rls. 18,325 $
148 1394 دانمارك 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 72 549,325,766 Rls. 18,332 $
149 1394 دانمارك 84138120 تلمبه هاي تزريقي 679 542,069,200 Rls. 18,095 $
150 1394 دانمارك 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 444 538,895,432 Rls. 17,855 $
151 1394 دانمارك 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 16,362 526,585,312 Rls. 17,446 $
152 1394 دانمارك 23099010 خوراك اماده ابزيان 14,020 525,969,848 Rls. 17,415 $
153 1394 دانمارك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 275 512,437,408 Rls. 17,481 $
154 1394 دانمارك 90261010 فلومتر 25 473,716,623 Rls. 16,329 $
155 1394 دانمارك 28183010 ژل هيدروا کسيد آلومينيوم گريد دا رويي 300 457,893,260 Rls. 15,883 $
156 1394 دانمارك 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 43,000 442,083,875 Rls. 14,757 $
157 1394 دانمارك 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 119 427,600,000 Rls. 14,770 $
158 1394 دانمارك 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 331 419,591,896 Rls. 14,052 $
159 1394 دانمارك 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,631 406,953,381 Rls. 13,611 $
160 1394 دانمارك 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 6,670 402,661,560 Rls. 13,342 $
161 1394 دانمارك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 52 394,110,000 Rls. 13,059 $
162 1394 دانمارك 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 32 389,653,457 Rls. 12,911 $
163 1394 دانمارك 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 1,237 380,958,930 Rls. 12,716 $
164 1394 دانمارك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 107 373,032,928 Rls. 13,092 $
165 1394 دانمارك 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 365 358,473,959 Rls. 11,958 $
166 1394 دانمارك 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 48 345,736,892 Rls. 11,541 $
167 1394 دانمارك 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 159 340,298,445 Rls. 11,954 $
168 1394 دانمارك 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 225 337,058,194 Rls. 11,960 $
169 1394 دانمارك 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 70 336,960,000 Rls. 11,164 $
170 1394 دانمارك 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,294 332,500,671 Rls. 11,016 $
171 1394 دانمارك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 234 328,865,261 Rls. 11,428 $
172 1394 دانمارك 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 1,158 326,312,350 Rls. 10,857 $
173 1394 دانمارك 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,970 315,242,928 Rls. 10,444 $
174 1394 دانمارك 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 140 303,447,758 Rls. 10,127 $
175 1394 دانمارك 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,644 295,527,648 Rls. 9,792 $
176 1394 دانمارك 48021000 کاغد و مقواي قشر فشرده واندوده نشده از انواعي كه براي نوشتن مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت دست ساز 988 289,739,049 Rls. 9,911 $
177 1394 دانمارك 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 1,093 287,450,010 Rls. 9,723 $
178 1394 دانمارك 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,354 280,597,503 Rls. 10,036 $
179 1394 دانمارك 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2 279,018,451 Rls. 9,815 $
180 1394 دانمارك 19053200 ويفل ها و ويفرها 7,863 278,341,974 Rls. 9,293 $
181 1394 دانمارك 30191200 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 50 275,625,165 Rls. 9,131 $
182 1394 دانمارك 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 41 270,089,431 Rls. 9,073 $
183 1394 دانمارك 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,900 252,061,524 Rls. 8,866 $
184 1394 دانمارك 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 340 247,020,000 Rls. 8,199 $
185 1394 دانمارك 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,031 241,839,570 Rls. 8,272 $
186 1394 دانمارك 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,700 241,019,535 Rls. 8,046 $
187 1394 دانمارك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,298 238,838,787 Rls. 8,006 $
188 1394 دانمارك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 15 236,146,480 Rls. 7,842 $
189 1394 دانمارك 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 40 232,492,433 Rls. 7,703 $
190 1394 دانمارك 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 87 232,384,073 Rls. 8,154 $
191 1394 دانمارك 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 84 227,743,500 Rls. 7,597 $
192 1394 دانمارك 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 170 226,349,451 Rls. 7,802 $
193 1394 دانمارك 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,600 222,442,710 Rls. 7,825 $
194 1394 دانمارك 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 3,584 206,710,752 Rls. 6,849 $
195 1394 دانمارك 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,500 205,301,500 Rls. 7,253 $
196 1394 دانمارك 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 600 200,714,726 Rls. 6,700 $
197 1394 دانمارك 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 668 196,998,000 Rls. 6,544 $
198 1394 دانمارك 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 3,700 193,298,848 Rls. 6,537 $
199 1394 دانمارك 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 1,800 184,798,510 Rls. 6,500 $
200 1394 دانمارك 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 65 182,512,360 Rls. 6,091 $
مجموع کل
5,485,220,054,319 ريال
مجموع کل
185,386,370 دلار