آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 جمهوري چك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 211,687 127,853,458,453 Rls. 4,330,056 $
2 1394 جمهوري چك 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 16,627 82,503,901,472 Rls. 2,758,702 $
3 1394 جمهوري چك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,404 77,235,139,363 Rls. 2,613,714 $
4 1394 جمهوري چك 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 310 50,767,280,174 Rls. 1,687,425 $
5 1394 جمهوري چك 25070010 کائولن 6,604,000 45,186,564,299 Rls. 1,523,068 $
6 1394 جمهوري چك 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 10,738 36,356,889,222 Rls. 1,231,795 $
7 1394 جمهوري چك 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 7,372 27,879,027,579 Rls. 935,039 $
8 1394 جمهوري چك 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 87,056 23,078,910,000 Rls. 776,806 $
9 1394 جمهوري چك 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 38 17,682,187,593 Rls. 621,977 $
10 1394 جمهوري چك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 32,070 14,866,741,200 Rls. 492,081 $
11 1394 جمهوري چك 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 21,610 13,544,345,000 Rls. 458,074 $
12 1394 جمهوري چك 21069080 کمكمل غذايي، 6,984 13,213,367,473 Rls. 452,130 $
13 1394 جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 86,624 10,784,190,208 Rls. 361,206 $
14 1394 جمهوري چك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,736 10,673,454,257 Rls. 359,233 $
15 1394 جمهوري چك 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 5,425 10,600,002,240 Rls. 356,434 $
16 1394 جمهوري چك 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 194,205 9,791,705,982 Rls. 337,903 $
17 1394 جمهوري چك 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,246 7,997,628,648 Rls. 270,496 $
18 1394 جمهوري چك 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 12,670 6,836,152,000 Rls. 228,138 $
19 1394 جمهوري چك 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 18,113 6,825,843,419 Rls. 229,080 $
20 1394 جمهوري چك 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2,780 6,681,616,428 Rls. 224,734 $
21 1394 جمهوري چك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 21,168 6,508,565,104 Rls. 217,870 $
22 1394 جمهوري چك 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 66,974 6,400,317,217 Rls. 224,124 $
23 1394 جمهوري چك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 41,989 6,256,535,972 Rls. 214,008 $
24 1394 جمهوري چك 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 9 5,677,891,807 Rls. 193,974 $
25 1394 جمهوري چك 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 354 5,614,925,307 Rls. 189,180 $
26 1394 جمهوري چك 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 25 5,592,819,650 Rls. 186,614 $
27 1394 جمهوري چك 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 43,716 5,456,200,000 Rls. 192,765 $
28 1394 جمهوري چك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,800 5,225,119,698 Rls. 174,051 $
29 1394 جمهوري چك 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 181,989 5,193,949,540 Rls. 178,688 $
30 1394 جمهوري چك 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,508 5,114,228,497 Rls. 170,070 $
31 1394 جمهوري چك 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 29,500 5,054,049,453 Rls. 168,750 $
32 1394 جمهوري چك 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 6,312 4,883,836,411 Rls. 165,165 $
33 1394 جمهوري چك 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 364,348 4,840,452,486 Rls. 161,828 $
34 1394 جمهوري چك 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 382,330 4,065,675,810 Rls. 135,749 $
35 1394 جمهوري چك 84304110 ---انواع دريل واگن تا شش اينچ 15,351 3,933,307,000 Rls. 131,298 $
36 1394 جمهوري چك 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 2,401 3,856,421,134 Rls. 131,887 $
37 1394 جمهوري چك 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 20,400 3,547,833,707 Rls. 118,435 $
38 1394 جمهوري چك 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 19,146 3,408,048,772 Rls. 116,462 $
39 1394 جمهوري چك 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 78,358 3,329,090,842 Rls. 113,314 $
40 1394 جمهوري چك 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 16,350 3,106,593,821 Rls. 106,530 $
41 1394 جمهوري چك 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 2,956,128,282 Rls. 100,415 $
42 1394 جمهوري چك 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,295 2,865,655,372 Rls. 96,573 $
43 1394 جمهوري چك 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 38,800 2,765,000,000 Rls. 92,302 $
44 1394 جمهوري چك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,900 2,704,745,184 Rls. 90,689 $
45 1394 جمهوري چك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 30,645 2,591,022,510 Rls. 86,198 $
46 1394 جمهوري چك 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 43,027 2,486,408,319 Rls. 83,002 $
47 1394 جمهوري چك 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 18 2,373,588,002 Rls. 84,000 $
48 1394 جمهوري چك 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 46,843 2,316,437,428 Rls. 77,376 $
49 1394 جمهوري چك 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 376 2,239,860,475 Rls. 76,521 $
50 1394 جمهوري چك 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 44,184 2,153,188,859 Rls. 75,897 $
51 1394 جمهوري چك 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,650 2,083,817,290 Rls. 69,434 $
52 1394 جمهوري چك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 3,046 2,082,418,465 Rls. 71,429 $
53 1394 جمهوري چك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 535 2,073,735,539 Rls. 69,737 $
54 1394 جمهوري چك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 35,820 1,988,089,753 Rls. 67,481 $
55 1394 جمهوري چك 84821000 بلبرينگ. 12,172 1,954,372,601 Rls. 65,334 $
56 1394 جمهوري چك 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 72,442 1,937,045,620 Rls. 64,676 $
57 1394 جمهوري چك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 226 1,888,816,243 Rls. 66,206 $
58 1394 جمهوري چك 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 1,752 1,869,817,189 Rls. 65,398 $
59 1394 جمهوري چك 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 20,800 1,869,816,000 Rls. 62,400 $
60 1394 جمهوري چك 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 6,895 1,828,293,842 Rls. 61,041 $
61 1394 جمهوري چك 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,684 1,811,150,777 Rls. 60,306 $
62 1394 جمهوري چك 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 30,048 1,800,187,593 Rls. 60,485 $
63 1394 جمهوري چك 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 9,594 1,703,118,424 Rls. 56,854 $
64 1394 جمهوري چك 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 58,800 1,665,294,043 Rls. 58,965 $
65 1394 جمهوري چك 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 31,092 1,600,959,531 Rls. 54,613 $
66 1394 جمهوري چك 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 47,643 1,571,880,960 Rls. 52,480 $
67 1394 جمهوري چك 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 46,920 1,548,788,497 Rls. 51,704 $
68 1394 جمهوري چك 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 100 1,520,582,736 Rls. 50,761 $
69 1394 جمهوري چك 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 16,386 1,465,510,114 Rls. 49,572 $
70 1394 جمهوري چك 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,520 1,458,483,655 Rls. 51,303 $
71 1394 جمهوري چك 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 4,386 1,416,057,325 Rls. 48,486 $
72 1394 جمهوري چك 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 63,058 1,405,166,459 Rls. 47,531 $
73 1394 جمهوري چك 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,972 1,359,225,011 Rls. 45,277 $
74 1394 جمهوري چك 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,760 1,352,084,442 Rls. 44,781 $
75 1394 جمهوري چك 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,106 1,316,725,822 Rls. 44,385 $
76 1394 جمهوري چك 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 409 1,299,365,200 Rls. 43,370 $
77 1394 جمهوري چك 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 21,379 1,290,564,714 Rls. 42,758 $
78 1394 جمهوري چك 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 706 1,242,844,535 Rls. 41,491 $
79 1394 جمهوري چك 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 8,000 1,230,490,896 Rls. 44,009 $
80 1394 جمهوري چك 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 960 1,124,513,795 Rls. 39,458 $
81 1394 جمهوري چك 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 15,040 1,123,309,366 Rls. 40,176 $
82 1394 جمهوري چك 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 5,294 1,083,577,948 Rls. 36,524 $
83 1394 جمهوري چك 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,504 1,025,333,460 Rls. 34,103 $
84 1394 جمهوري چك 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 18,310 992,563,128 Rls. 32,958 $
85 1394 جمهوري چك 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 900 972,662,836 Rls. 33,030 $
86 1394 جمهوري چك 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 14,967 954,625,689 Rls. 31,939 $
87 1394 جمهوري چك 90181950 دستگاه الکتروفيزيولوژي 16 944,604,000 Rls. 31,266 $
88 1394 جمهوري چك 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,990 940,223,055 Rls. 31,536 $
89 1394 جمهوري چك 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 8,400 935,539,720 Rls. 31,646 $
90 1394 جمهوري چك 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,981 843,414,556 Rls. 28,157 $
91 1394 جمهوري چك 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 15,000 777,915,024 Rls. 25,968 $
92 1394 جمهوري چك 90321000 ترموستات 336 763,176,640 Rls. 25,924 $
93 1394 جمهوري چك 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 130 759,694,545 Rls. 25,242 $
94 1394 جمهوري چك 82022000 تيغه ا ره نوا ري. 4,993 757,844,811 Rls. 25,649 $
95 1394 جمهوري چك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 307 754,798,371 Rls. 25,306 $
96 1394 جمهوري چك 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 2,260 741,598,894 Rls. 26,086 $
97 1394 جمهوري چك 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 975 728,900,125 Rls. 25,477 $
98 1394 جمهوري چك 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,560 702,862,883 Rls. 23,816 $
99 1394 جمهوري چك 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,480 692,023,070 Rls. 22,937 $
100 1394 جمهوري چك 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 8,193 686,897,843 Rls. 22,923 $
101 1394 جمهوري چك 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 3,380 679,174,372 Rls. 23,318 $
102 1394 جمهوري چك 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 15,815 679,054,388 Rls. 23,735 $
103 1394 جمهوري چك 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 7,896 672,010,074 Rls. 22,436 $
104 1394 جمهوري چك 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,360 667,114,924 Rls. 22,566 $
105 1394 جمهوري چك 84411000 ماشينهاي برش 4,088 652,806,650 Rls. 22,028 $
106 1394 جمهوري چك 85111000 شمع هاي جرقه زن 2,367 651,245,393 Rls. 21,769 $
107 1394 جمهوري چك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 4,254 612,647,074 Rls. 20,398 $
108 1394 جمهوري چك 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,683 595,777,837 Rls. 19,914 $
109 1394 جمهوري چك 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,275 571,824,000 Rls. 19,000 $
110 1394 جمهوري چك 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 10 559,802,650 Rls. 18,595 $
111 1394 جمهوري چك 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,805 534,698,945 Rls. 17,738 $
112 1394 جمهوري چك 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 4,200 532,557,349 Rls. 18,060 $
113 1394 جمهوري چك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 15,840 527,074,403 Rls. 17,457 $
114 1394 جمهوري چك 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 200 505,985,893 Rls. 17,876 $
115 1394 جمهوري چك 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 393 505,730,504 Rls. 17,103 $
116 1394 جمهوري چك 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,179 497,658,720 Rls. 16,611 $
117 1394 جمهوري چك 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 16,500 496,729,696 Rls. 16,583 $
118 1394 جمهوري چك 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 186 490,630,037 Rls. 16,318 $
119 1394 جمهوري چك 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2,177 454,942,690 Rls. 15,562 $
120 1394 جمهوري چك 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,532 449,088,306 Rls. 14,893 $
121 1394 جمهوري چك 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 600 436,157,940 Rls. 14,786 $
122 1394 جمهوري چك 90261010 فلومتر 1,070 436,076,511 Rls. 14,662 $
123 1394 جمهوري چك 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,500 425,046,113 Rls. 14,911 $
124 1394 جمهوري چك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,362 412,062,407 Rls. 13,814 $
125 1394 جمهوري چك 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 850 404,665,620 Rls. 13,407 $
126 1394 جمهوري چك 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 40 396,369,044 Rls. 13,173 $
127 1394 جمهوري چك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 945 395,259,743 Rls. 13,516 $
128 1394 جمهوري چك 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,750 354,751,931 Rls. 12,026 $
129 1394 جمهوري چك 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 1,511 353,499,219 Rls. 11,827 $
130 1394 جمهوري چك 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 15 339,390,000 Rls. 11,772 $
131 1394 جمهوري چك 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 150 330,750,600 Rls. 11,043 $
132 1394 جمهوري چك 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 1,500 323,320,880 Rls. 11,397 $
133 1394 جمهوري چك 84869000 قطعات وملحقات دستگاههاي رديف 8486 500 319,974,586 Rls. 10,822 $
134 1394 جمهوري چك 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,820 316,110,690 Rls. 10,553 $
135 1394 جمهوري چك 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 4,560 308,319,786 Rls. 10,215 $
136 1394 جمهوري چك 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,070 307,696,428 Rls. 10,452 $
137 1394 جمهوري چك 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 215 305,029,611 Rls. 10,182 $
138 1394 جمهوري چك 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 4,000 302,020,000 Rls. 10,000 $
139 1394 جمهوري چك 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 4,732 300,420,452 Rls. 10,198 $
140 1394 جمهوري چك 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 110 295,519,825 Rls. 9,814 $
141 1394 جمهوري چك 82021000 ا ره دستي. 680 292,918,096 Rls. 9,771 $
142 1394 جمهوري چك 73143100 شبکه توري , پرچين ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, آبکاري شده ياا ندودشده باروي. 1,600 284,742,220 Rls. 9,632 $
143 1394 جمهوري چك 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 3,000 282,149,280 Rls. 9,349 $
144 1394 جمهوري چك 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 16 280,722,150 Rls. 9,325 $
145 1394 جمهوري چك 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 3,500 277,969,418 Rls. 9,244 $
146 1394 جمهوري چك 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 230 273,923,328 Rls. 9,144 $
147 1394 جمهوري چك 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 2,000 268,050,795 Rls. 9,486 $
148 1394 جمهوري چك 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 2,048 265,592,321 Rls. 8,957 $
149 1394 جمهوري چك 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 15 252,768,600 Rls. 8,440 $
150 1394 جمهوري چك 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,849 252,605,154 Rls. 8,494 $
151 1394 جمهوري چك 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 310 239,000,000 Rls. 8,083 $
152 1394 جمهوري چك 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 320 238,862,540 Rls. 8,040 $
153 1394 جمهوري چك 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 410 236,390,284 Rls. 8,275 $
154 1394 جمهوري چك 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 538 234,280,204 Rls. 7,773 $
155 1394 جمهوري چك 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 3,464 227,938,213 Rls. 7,626 $
156 1394 جمهوري چك 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 2,500 223,834,916 Rls. 7,472 $
157 1394 جمهوري چك 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 1,656 220,934,707 Rls. 7,585 $
158 1394 جمهوري چك 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,180 220,257,098 Rls. 7,782 $
159 1394 جمهوري چك 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 3,462 207,995,403 Rls. 6,959 $
160 1394 جمهوري چك 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 400 191,701,852 Rls. 6,483 $
161 1394 جمهوري چك 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 600 175,603,066 Rls. 5,928 $
162 1394 جمهوري چك 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 1 170,414,442 Rls. 5,686 $
163 1394 جمهوري چك 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,500 169,886,250 Rls. 5,625 $
164 1394 جمهوري چك 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 118 167,791,850 Rls. 5,572 $
165 1394 جمهوري چك 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 30 163,530,560 Rls. 5,415 $
166 1394 جمهوري چك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 243 155,194,615 Rls. 5,364 $
167 1394 جمهوري چك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 254 154,835,501 Rls. 5,168 $
168 1394 جمهوري چك 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 400 152,168,236 Rls. 5,096 $
169 1394 جمهوري چك 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 122 150,724,171 Rls. 5,367 $
170 1394 جمهوري چك 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 350 140,108,682 Rls. 4,678 $
171 1394 جمهوري چك 34029040 مواد تعاون نساجي 2,900 137,354,145 Rls. 4,549 $
172 1394 جمهوري چك 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 342 137,322,805 Rls. 4,721 $
173 1394 جمهوري چك 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 90 129,022,901 Rls. 4,457 $
174 1394 جمهوري چك 85177020 آنتن مخابراتي 110 128,863,800 Rls. 4,270 $
175 1394 جمهوري چك 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 100 121,222,858 Rls. 4,237 $
176 1394 جمهوري چك 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 400 120,636,000 Rls. 4,000 $
177 1394 جمهوري چك 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,که درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 690 115,879,800 Rls. 3,994 $
178 1394 جمهوري چك 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,060 109,835,300 Rls. 3,795 $
179 1394 جمهوري چك 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 800 108,222,118 Rls. 3,661 $
180 1394 جمهوري چك 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 3 108,200,000 Rls. 3,624 $
181 1394 جمهوري چك 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 117 106,867,751 Rls. 3,583 $
182 1394 جمهوري چك 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 608 105,550,848 Rls. 3,524 $
183 1394 جمهوري چك 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 500 97,045,389 Rls. 3,215 $
184 1394 جمهوري چك 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 740 95,821,800 Rls. 3,175 $
185 1394 جمهوري چك 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 77 90,490,224 Rls. 3,058 $
186 1394 جمهوري چك 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 84 86,532,432 Rls. 2,971 $
187 1394 جمهوري چك 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 17 83,875,539 Rls. 2,779 $
188 1394 جمهوري چك 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 32 81,916,821 Rls. 2,841 $
189 1394 جمهوري چك 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 605 80,530,630 Rls. 2,694 $
190 1394 جمهوري چك 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4 79,125,102 Rls. 2,641 $
191 1394 جمهوري چك 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 436 76,045,200 Rls. 2,539 $
192 1394 جمهوري چك 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 550 74,262,945 Rls. 2,460 $
193 1394 جمهوري چك 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,310 70,499,520 Rls. 2,340 $
194 1394 جمهوري چك 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 270 68,781,771 Rls. 2,296 $
195 1394 جمهوري چك 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 127 63,769,153 Rls. 2,129 $
196 1394 جمهوري چك 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 155 63,294,773 Rls. 2,118 $
197 1394 جمهوري چك 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 300 62,238,675 Rls. 2,105 $
198 1394 جمهوري چك 30051040 چسب ضد حساسيت 215 59,335,275 Rls. 2,016 $
199 1394 جمهوري چك 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 14,000 57,052,119 Rls. 1,930 $
200 1394 جمهوري چك 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 330 56,455,947 Rls. 1,889 $
مجموع کل
816,565,025,588 ريال
مجموع کل
27,570,163 دلار