آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 277,926,235 6,319,451,377,133 Rls. 213,832,824 $
2 1394 ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 448,004,693 3,629,247,803,363 Rls. 123,563,902 $
3 1394 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 10,126,500 2,444,315,452,875 Rls. 82,377,997 $
4 1394 ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 188,889,771 2,279,912,487,145 Rls. 78,223,195 $
5 1394 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 63,995,337 1,485,895,811,849 Rls. 50,241,718 $
6 1394 ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 67,609,692 1,463,975,525,063 Rls. 48,508,360 $
7 1394 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,676,881 1,393,909,228,119 Rls. 47,532,628 $
8 1394 ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 43,448,209 1,155,600,286,922 Rls. 39,029,287 $
9 1394 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 127,488 1,123,237,631,205 Rls. 38,194,907 $
10 1394 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 48,174,554 1,075,232,445,739 Rls. 36,107,430 $
11 1394 ترکيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 72,000,000 929,987,183,520 Rls. 31,431,881 $
12 1394 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 40,550,115 927,046,237,559 Rls. 31,475,069 $
13 1394 ترکيه 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 211,400,000 881,357,163,977 Rls. 30,517,996 $
14 1394 ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 3,583,470 812,316,597,443 Rls. 27,325,940 $
15 1394 ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 7,657,764 768,015,952,260 Rls. 25,790,101 $
16 1394 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 8,402,696 752,458,298,695 Rls. 25,407,356 $
17 1394 ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 3,404,910 737,127,654,846 Rls. 25,113,719 $
18 1394 ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,759,293 704,537,105,572 Rls. 23,933,416 $
19 1394 ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 96,482,492 699,454,793,359 Rls. 24,035,727 $
20 1394 ترکيه 86069200 وا گنهاي باري سبک وسنگين را ه آهن ياترا موا, روباز,باديوا ره هاي جدا نشدني به ا رتفاع بيش ا ز60cm 1,202,494 648,467,934,368 Rls. 22,706,852 $
21 1394 ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 26,767,481 647,117,415,134 Rls. 21,860,068 $
22 1394 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 7,744,004 643,766,462,347 Rls. 21,749,846 $
23 1394 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 10,702,276 618,885,037,444 Rls. 20,885,263 $
24 1394 ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 28,758,521 610,670,258,185 Rls. 20,740,413 $
25 1394 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 5,424,295 575,719,039,572 Rls. 19,427,835 $
26 1394 ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 16,211,669 569,847,557,514 Rls. 19,172,705 $
27 1394 ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 4,032,042 535,714,696,571 Rls. 18,099,986 $
28 1394 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 3,818,235 520,130,180,574 Rls. 17,605,230 $
29 1394 ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,817,571 512,814,001,051 Rls. 17,439,072 $
30 1394 ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 1,396,086 506,595,379,421 Rls. 17,349,119 $
31 1394 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,436,072 461,422,335,853 Rls. 15,596,025 $
32 1394 ترکيه 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,698,480 459,968,384,788 Rls. 15,310,911 $
33 1394 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 2,301,250 455,580,643,454 Rls. 15,323,889 $
34 1394 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 39,027,938 453,336,784,556 Rls. 15,447,601 $
35 1394 ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 5,080,300 425,645,940,536 Rls. 14,385,387 $
36 1394 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 3,634,327 423,852,649,070 Rls. 14,331,703 $
37 1394 ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 19,977,082 417,835,285,349 Rls. 14,414,852 $
38 1394 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,473,949 396,982,123,799 Rls. 13,525,507 $
39 1394 ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,792,358 396,406,284,601 Rls. 14,390,927 $
40 1394 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,784,150 360,491,469,734 Rls. 12,211,300 $
41 1394 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 635,558 358,515,995,871 Rls. 12,180,080 $
42 1394 ترکيه 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 304,273 356,357,560,049 Rls. 12,048,922 $
43 1394 ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 218,091 356,335,484,516 Rls. 12,199,793 $
44 1394 ترکيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,000,000 343,049,046,949 Rls. 12,069,533 $
45 1394 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 3,658,799 326,856,186,174 Rls. 11,030,948 $
46 1394 ترکيه 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 6,454,946 323,561,290,455 Rls. 10,936,540 $
47 1394 ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 4,992,214 313,624,850,402 Rls. 10,684,919 $
48 1394 ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,008,792 310,955,089,167 Rls. 10,525,594 $
49 1394 ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 738,725 303,449,738,255 Rls. 10,277,380 $
50 1394 ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,746,700 297,761,491,627 Rls. 10,027,518 $
51 1394 ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,246,954 288,236,720,509 Rls. 9,717,950 $
52 1394 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,868,082 284,138,646,451 Rls. 9,736,111 $
53 1394 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 2,076,446 280,037,005,884 Rls. 9,442,648 $
54 1394 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 11,875,457 276,586,220,015 Rls. 9,249,989 $
55 1394 ترکيه 33051000 شامپوها 6,136,830 275,676,806,241 Rls. 9,333,965 $
56 1394 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,742,500 273,077,785,604 Rls. 9,346,065 $
57 1394 ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,676,075 267,565,629,057 Rls. 8,937,748 $
58 1394 ترکيه 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 3,619,218 259,561,352,573 Rls. 8,777,811 $
59 1394 ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,769,982 251,257,810,830 Rls. 8,380,190 $
60 1394 ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,810,126 249,073,570,338 Rls. 8,446,033 $
61 1394 ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 12,188,402 246,429,515,721 Rls. 8,442,530 $
62 1394 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,529,483 234,444,841,792 Rls. 7,999,535 $
63 1394 ترکيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 12,893,401 230,151,319,855 Rls. 7,803,277 $
64 1394 ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,406,011 225,285,140,226 Rls. 7,589,330 $
65 1394 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,649,950 223,647,811,112 Rls. 7,541,605 $
66 1394 ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 1,361,202 223,542,241,496 Rls. 7,515,179 $
67 1394 ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 1,248,980 222,839,385,204 Rls. 7,491,799 $
68 1394 ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 6,206,263 221,899,557,191 Rls. 7,433,430 $
69 1394 ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,131,200 212,289,539,117 Rls. 7,158,584 $
70 1394 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 1,069,580 211,819,587,020 Rls. 7,143,988 $
71 1394 ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 40,057,947 210,681,121,941 Rls. 7,257,684 $
72 1394 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,624,994 210,111,771,233 Rls. 7,104,758 $
73 1394 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,660,943 208,288,226,301 Rls. 7,059,418 $
74 1394 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 5,059,512 207,236,367,579 Rls. 7,024,827 $
75 1394 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 644,104 207,057,905,783 Rls. 7,088,382 $
76 1394 ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 282,368 205,331,999,643 Rls. 6,886,433 $
77 1394 ترکيه 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 143,065 203,129,222,812 Rls. 6,953,090 $
78 1394 ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,560,335 201,484,132,136 Rls. 6,751,829 $
79 1394 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 155,242 199,133,301,099 Rls. 6,672,514 $
80 1394 ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 6,165,433 192,195,511,849 Rls. 6,512,176 $
81 1394 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 2,693,321 191,071,066,997 Rls. 6,475,865 $
82 1394 ترکيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 159,911 186,279,496,789 Rls. 6,316,208 $
83 1394 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 827,024 180,197,578,138 Rls. 6,096,676 $
84 1394 ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 962,372 180,196,896,947 Rls. 6,039,262 $
85 1394 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 10,235,149 177,566,728,467 Rls. 6,052,084 $
86 1394 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 703,262 177,199,997,975 Rls. 5,994,558 $
87 1394 ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 3,740,000 175,911,494,731 Rls. 6,062,617 $
88 1394 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 479,570 175,232,612,860 Rls. 5,936,426 $
89 1394 ترکيه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 56,552 171,769,395,251 Rls. 5,717,488 $
90 1394 ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,874,528 170,215,292,405 Rls. 5,795,505 $
91 1394 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 226,735 168,913,250,779 Rls. 5,734,016 $
92 1394 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 518,085 168,307,125,193 Rls. 5,713,066 $
93 1394 ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 1,874,094 164,430,329,612 Rls. 5,566,034 $
94 1394 ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,914,466 160,977,221,644 Rls. 5,457,658 $
95 1394 ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 632,350 157,777,969,227 Rls. 5,364,144 $
96 1394 ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,848,309 156,743,140,080 Rls. 5,348,611 $
97 1394 ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 16,890,760 156,063,447,682 Rls. 5,406,508 $
98 1394 ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 119,162 155,956,358,246 Rls. 5,249,147 $
99 1394 ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,303,352 154,175,025,478 Rls. 5,199,649 $
100 1394 ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 225,131 154,042,004,785 Rls. 5,189,078 $
101 1394 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 356,097 152,945,949,399 Rls. 5,144,143 $
102 1394 ترکيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 10,251,035 152,586,073,801 Rls. 5,182,644 $
103 1394 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 2,400,273 150,944,724,428 Rls. 5,129,002 $
104 1394 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,859,716 150,532,411,563 Rls. 5,140,693 $
105 1394 ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 216,045 149,312,996,890 Rls. 4,995,823 $
106 1394 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,013,003 148,350,806,514 Rls. 5,020,493 $
107 1394 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 6,115,539 147,883,314,142 Rls. 5,056,578 $
108 1394 ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,264,579 145,188,926,229 Rls. 4,905,134 $
109 1394 ترکيه 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا 311,300 144,182,374,660 Rls. 4,795,714 $
110 1394 ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,158,489 142,402,963,745 Rls. 4,805,784 $
111 1394 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,234,150 142,144,707,794 Rls. 4,796,922 $
112 1394 ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,825,220 140,259,570,195 Rls. 4,697,847 $
113 1394 ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,312,304 138,848,478,938 Rls. 4,689,784 $
114 1394 ترکيه 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 606,337 137,074,566,989 Rls. 4,767,844 $
115 1394 ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,124,498 134,414,434,670 Rls. 4,526,577 $
116 1394 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 965,019 132,950,001,536 Rls. 4,458,378 $
117 1394 ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 14,217 129,054,910,920 Rls. 4,374,007 $
118 1394 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,442,795 127,295,998,916 Rls. 4,335,070 $
119 1394 ترکيه 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 12,580,029 127,051,532,713 Rls. 4,222,107 $
120 1394 ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 1,793,864 126,739,053,246 Rls. 4,413,458 $
121 1394 ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,159,548 125,007,465,078 Rls. 4,349,523 $
122 1394 ترکيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 850,517 122,714,043,214 Rls. 4,160,008 $
123 1394 ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,635,711 122,358,258,080 Rls. 4,149,825 $
124 1394 ترکيه 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 1,500,021 121,815,417,898 Rls. 4,083,167 $
125 1394 ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 388,442 121,680,698,456 Rls. 4,111,015 $
126 1394 ترکيه 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 3,022,034 120,865,230,445 Rls. 4,111,278 $
127 1394 ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 9,445,348 119,791,179,738 Rls. 4,104,728 $
128 1394 ترکيه 10059010 ---ذرت دامي 15,078,813 119,317,981,234 Rls. 4,123,474 $
129 1394 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,317,982 118,361,416,813 Rls. 4,037,981 $
130 1394 ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 701,314 117,289,175,592 Rls. 3,981,267 $
131 1394 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 3,802,510 116,619,093,731 Rls. 3,918,170 $
132 1394 ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 593,690 116,191,953,878 Rls. 3,951,722 $
133 1394 ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 173,054 115,497,681,428 Rls. 3,984,229 $
134 1394 ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 378,993 115,469,211,091 Rls. 3,857,728 $
135 1394 ترکيه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 316,529 114,670,198,744 Rls. 3,925,776 $
136 1394 ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 949,487 113,788,950,374 Rls. 3,903,988 $
137 1394 ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 900,814 111,391,592,573 Rls. 3,755,267 $
138 1394 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 546,433 110,632,416,257 Rls. 3,780,206 $
139 1394 ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 303,792 109,749,795,078 Rls. 3,650,714 $
140 1394 ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 1,052,316 109,397,466,518 Rls. 3,723,167 $
141 1394 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,593,908 109,160,256,643 Rls. 3,665,402 $
142 1394 ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,178,441 106,936,909,803 Rls. 3,625,421 $
143 1394 ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,497,618 106,896,145,299 Rls. 3,628,135 $
144 1394 ترکيه 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 594,690 105,174,169,652 Rls. 3,540,350 $
145 1394 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,059,781 104,501,581,411 Rls. 3,592,888 $
146 1394 ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 251,173 103,043,536,248 Rls. 3,600,499 $
147 1394 ترکيه 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 190,139 102,187,379,302 Rls. 3,437,088 $
148 1394 ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 346,686 101,905,178,579 Rls. 3,448,112 $
149 1394 ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 733,700 101,543,460,818 Rls. 3,404,980 $
150 1394 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 902,393 101,270,078,791 Rls. 3,451,916 $
151 1394 ترکيه 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 279,660 101,048,151,158 Rls. 3,452,531 $
152 1394 ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 856,927 100,539,210,459 Rls. 3,347,277 $
153 1394 ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 5,834 99,915,247,473 Rls. 3,380,895 $
154 1394 ترکيه 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,749,132 99,415,635,267 Rls. 3,388,050 $
155 1394 ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 89,869 99,093,221,611 Rls. 3,354,371 $
156 1394 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 563,316 99,077,910,283 Rls. 3,331,783 $
157 1394 ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 828,866 97,144,292,526 Rls. 3,284,093 $
158 1394 ترکيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 390,953 96,906,003,760 Rls. 3,302,025 $
159 1394 ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,449,883 96,492,243,771 Rls. 3,256,683 $
160 1394 ترکيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,812,558 94,290,116,735 Rls. 3,215,651 $
161 1394 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,092,048 94,145,951,558 Rls. 3,192,000 $
162 1394 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,400,367 93,943,905,274 Rls. 3,201,038 $
163 1394 ترکيه 79050000 صفحه ، ورق ، نواروورقه نازک ( FOIL ) ، از روي 1,032,700 93,416,286,129 Rls. 3,176,972 $
164 1394 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 803,678 93,207,649,030 Rls. 3,143,932 $
165 1394 ترکيه 15152100 روغن خام ذرت 2,661,910 92,513,524,514 Rls. 3,157,093 $
166 1394 ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 866,278 92,216,298,479 Rls. 3,112,938 $
167 1394 ترکيه 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 304,480 91,139,923,112 Rls. 3,157,595 $
168 1394 ترکيه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 16,898 90,693,728,488 Rls. 3,034,325 $
169 1394 ترکيه 56031390 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 70 گرم وكمتراز150گرم از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 941,672 90,591,132,001 Rls. 3,067,557 $
170 1394 ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 1,237,124 90,157,408,445 Rls. 3,061,799 $
171 1394 ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,485,448 89,859,280,131 Rls. 3,017,096 $
172 1394 ترکيه 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 1,215,188 89,636,014,596 Rls. 3,011,460 $
173 1394 ترکيه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 9,306 88,704,294,940 Rls. 2,960,551 $
174 1394 ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 704,000 88,370,477,677 Rls. 2,978,174 $
175 1394 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 905,652 87,293,124,190 Rls. 2,950,851 $
176 1394 ترکيه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 177,129 87,287,638,219 Rls. 2,931,054 $
177 1394 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 397,005 86,711,268,857 Rls. 2,950,978 $
178 1394 ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,130,579 86,485,920,754 Rls. 2,998,275 $
179 1394 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 5,859,800 86,123,957,586 Rls. 2,926,347 $
180 1394 ترکيه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 164,077 84,958,577,732 Rls. 2,871,006 $
181 1394 ترکيه 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 892,080 84,278,286,015 Rls. 2,817,391 $
182 1394 ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 615,415 84,246,823,416 Rls. 2,870,777 $
183 1394 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 300,012 83,854,290,072 Rls. 2,849,338 $
184 1394 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,515,911 83,060,176,568 Rls. 2,810,623 $
185 1394 ترکيه 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 75,132 82,391,873,976 Rls. 2,823,687 $
186 1394 ترکيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 4,572,240 82,299,332,719 Rls. 2,824,802 $
187 1394 ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 1,288,789 82,217,103,548 Rls. 2,789,036 $
188 1394 ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 734,839 80,883,819,961 Rls. 2,733,983 $
189 1394 ترکيه 10051000 بذر ذرت 891,581 80,491,731,758 Rls. 2,865,305 $
190 1394 ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,083,711 80,379,740,517 Rls. 2,721,640 $
191 1394 ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,684,535 79,758,806,215 Rls. 2,697,511 $
192 1394 ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,033,332 79,238,152,055 Rls. 2,730,674 $
193 1394 ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 971,534 78,447,096,479 Rls. 2,619,356 $
194 1394 ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,502,148 78,172,940,375 Rls. 2,633,975 $
195 1394 ترکيه 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 1,499,188 77,688,156,634 Rls. 2,624,105 $
196 1394 ترکيه 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 333,150 77,379,944,145 Rls. 2,617,171 $
197 1394 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 4,512,600 77,374,739,498 Rls. 2,612,179 $
198 1394 ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 710,330 77,298,451,500 Rls. 2,611,722 $
199 1394 ترکيه 21069010 ا ستابيلايزر 611,575 77,164,744,376 Rls. 2,635,828 $
200 1394 ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 411,030 77,157,055,287 Rls. 2,564,233 $
مجموع کل
64,490,585,493,841 ريال
مجموع کل
2,187,296,411 دلار