آمار کل " واردات از" کشور "بلژيك" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 6,025,351 2,955,511,783,741 Rls. 101,075,262 $
2 1394 بلژيك 29304000 متيونين 7,016,000 1,211,143,634,158 Rls. 40,678,792 $
3 1394 بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 45,428 343,483,910,112 Rls. 11,566,638 $
4 1394 بلژيك 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 55,084 280,904,284,907 Rls. 9,529,387 $
5 1394 بلژيك 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 8,896 242,445,605,927 Rls. 8,151,370 $
6 1394 بلژيك 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 349,425 227,951,849,758 Rls. 7,744,438 $
7 1394 بلژيك 90221410 دستگاه ماموگرا ف 17,510 127,201,684,150 Rls. 4,241,565 $
8 1394 بلژيك 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 45,165 98,632,181,815 Rls. 3,274,093 $
9 1394 بلژيك 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 434,814 97,393,225,941 Rls. 3,440,849 $
10 1394 بلژيك 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 195,590 90,249,645,118 Rls. 3,007,671 $
11 1394 بلژيك 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 22,248 89,110,924,347 Rls. 3,014,027 $
12 1394 بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,014,750 85,473,718,302 Rls. 2,865,693 $
13 1394 بلژيك 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 115,357 69,509,619,540 Rls. 2,367,494 $
14 1394 بلژيك 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 124,211 66,459,748,075 Rls. 2,314,851 $
15 1394 بلژيك 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 18,282 65,943,489,883 Rls. 2,210,339 $
16 1394 بلژيك 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 565,253 65,785,327,538 Rls. 2,228,606 $
17 1394 بلژيك 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 9,690 62,520,351,291 Rls. 2,127,068 $
18 1394 بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 645,105 60,642,103,463 Rls. 2,025,254 $
19 1394 بلژيك 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 1,706,320 59,185,117,381 Rls. 1,984,606 $
20 1394 بلژيك 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,593,776 56,862,029,927 Rls. 1,964,146 $
21 1394 بلژيك 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 7,272 55,550,930,724 Rls. 1,855,754 $
22 1394 بلژيك 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 15,089 55,320,367,731 Rls. 1,861,099 $
23 1394 بلژيك 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 699,214 50,666,947,399 Rls. 1,700,191 $
24 1394 بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 72,300 43,436,730,157 Rls. 1,449,584 $
25 1394 بلژيك 84193200 خشک کننده هابرا ي چوب, خميرکاغذ,کاغذيامقوا 70,050 39,405,000,000 Rls. 1,392,157 $
26 1394 بلژيك 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 83,257 35,396,450,994 Rls. 1,178,939 $
27 1394 بلژيك 70080010 شيشه هاي عايق چندجدا ره که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده تيره روشن يادا را يلايه (پوشش )جاذب ياا نعکاسي 1,362,329 35,163,263,742 Rls. 1,171,325 $
28 1394 بلژيك 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 57,515 33,244,463,038 Rls. 1,113,013 $
29 1394 بلژيك 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,780 33,095,012,607 Rls. 1,111,097 $
30 1394 بلژيك 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 283 32,973,781,633 Rls. 1,108,563 $
31 1394 بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 277,040 32,456,204,641 Rls. 1,097,502 $
32 1394 بلژيك 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 20,200 32,156,253,234 Rls. 1,067,531 $
33 1394 بلژيك 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 44,895 29,638,865,576 Rls. 1,011,031 $
34 1394 بلژيك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,500 28,871,456,100 Rls. 956,547 $
35 1394 بلژيك 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 5,928 28,221,491,672 Rls. 945,053 $
36 1394 بلژيك 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 259,299 27,260,347,800 Rls. 903,169 $
37 1394 بلژيك 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,527,300 25,423,991,288 Rls. 861,870 $
38 1394 بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 136,520 25,302,450,803 Rls. 852,295 $
39 1394 بلژيك 84481110 دا بي ژا کارد 19,439 24,927,979,924 Rls. 874,390 $
40 1394 بلژيك 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 221,442 24,641,929,436 Rls. 828,802 $
41 1394 بلژيك 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32,766 24,629,369,224 Rls. 821,581 $
42 1394 بلژيك 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 278,687 24,581,534,863 Rls. 838,217 $
43 1394 بلژيك 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 180,552 24,557,898,196 Rls. 819,092 $
44 1394 بلژيك 21069080 کمكمل غذايي، 75,418 24,290,950,680 Rls. 823,841 $
45 1394 بلژيك 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 1,393,914 23,918,604,543 Rls. 822,862 $
46 1394 بلژيك 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,202 23,516,160,204 Rls. 810,799 $
47 1394 بلژيك 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 28,670 19,301,248,930 Rls. 668,811 $
48 1394 بلژيك 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 117,862 18,711,823,351 Rls. 634,420 $
49 1394 بلژيك 23099010 خوراك اماده ابزيان 102,165 18,405,340,341 Rls. 625,754 $
50 1394 بلژيك 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 283,079 17,937,928,575 Rls. 599,562 $
51 1394 بلژيك 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 396,000 17,593,430,400 Rls. 584,334 $
52 1394 بلژيك 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 19,520 16,793,263,730 Rls. 583,282 $
53 1394 بلژيك 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 34,078 16,252,894,104 Rls. 545,115 $
54 1394 بلژيك 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,900 16,093,858,616 Rls. 562,526 $
55 1394 بلژيك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 303,185 15,857,738,777 Rls. 535,738 $
56 1394 بلژيك 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 604 15,540,312,049 Rls. 520,458 $
57 1394 بلژيك 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 520,500 15,266,358,704 Rls. 513,124 $
58 1394 بلژيك 30049051 ساير دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 2,187 13,913,435,294 Rls. 461,244 $
59 1394 بلژيك 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 11 13,845,261,032 Rls. 468,386 $
60 1394 بلژيك 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 71,532 13,208,870,128 Rls. 442,865 $
61 1394 بلژيك 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 205,000 12,872,578,067 Rls. 454,144 $
62 1394 بلژيك 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 129,410 12,626,564,727 Rls. 429,591 $
63 1394 بلژيك 84821000 بلبرينگ. 35,491 12,313,932,013 Rls. 415,527 $
64 1394 بلژيك 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 106,420 12,264,080,033 Rls. 420,364 $
65 1394 بلژيك 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 8,665 12,149,613,081 Rls. 405,573 $
66 1394 بلژيك 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 323,850 12,026,256,444 Rls. 418,203 $
67 1394 بلژيك 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 252,600 11,928,878,151 Rls. 403,275 $
68 1394 بلژيك 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 349,200 11,542,969,494 Rls. 388,296 $
69 1394 بلژيك 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 39,760 11,196,330,807 Rls. 376,894 $
70 1394 بلژيك 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,517 11,093,265,985 Rls. 371,603 $
71 1394 بلژيك 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 9,143 11,090,910,149 Rls. 369,243 $
72 1394 بلژيك 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 105,775 10,756,153,008 Rls. 368,671 $
73 1394 بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 194,440 10,679,645,291 Rls. 367,560 $
74 1394 بلژيك 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 669 10,659,567,287 Rls. 360,442 $
75 1394 بلژيك 84213950 دستگاههاي مکنده گرد و غبار براي استفاده با دستگاهها و ماشين ابزار 12,003 10,598,761,300 Rls. 351,924 $
76 1394 بلژيك 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 93,090 10,581,126,207 Rls. 359,279 $
77 1394 بلژيك 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 8,865 10,492,135,077 Rls. 350,919 $
78 1394 بلژيك 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 1,345 10,482,142,879 Rls. 355,353 $
79 1394 بلژيك 37024300 - - ساير فيلم ها ي بدون سوراخ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر باشد 14,114 10,434,687,249 Rls. 349,864 $
80 1394 بلژيك 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 170,160 10,330,600,823 Rls. 348,945 $
81 1394 بلژيك 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 17,827 10,265,962,901 Rls. 340,977 $
82 1394 بلژيك 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 31,678 10,222,462,148 Rls. 341,858 $
83 1394 بلژيك 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 50,416 9,995,625,625 Rls. 334,535 $
84 1394 بلژيك 21069020 ا مولسيفاير 92,385 9,984,237,281 Rls. 336,562 $
85 1394 بلژيك 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 39,920 9,917,184,496 Rls. 334,226 $
86 1394 بلژيك 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 29,400 9,740,021,156 Rls. 327,170 $
87 1394 بلژيك 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 33,898 9,535,318,340 Rls. 327,390 $
88 1394 بلژيك 11072000 مالت بو دا ده 515,775 9,338,175,663 Rls. 314,589 $
89 1394 بلژيك 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 379,170 9,183,903,415 Rls. 306,168 $
90 1394 بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 83,100 9,154,862,146 Rls. 314,777 $
91 1394 بلژيك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 61,872 9,121,603,314 Rls. 306,160 $
92 1394 بلژيك 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 49,500 9,087,724,800 Rls. 301,868 $
93 1394 بلژيك 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 9,000 9,030,558,045 Rls. 305,430 $
94 1394 بلژيك 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 36,235 8,910,785,940 Rls. 295,242 $
95 1394 بلژيك 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 440 8,910,346,354 Rls. 306,848 $
96 1394 بلژيك 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 99,000 8,308,403,951 Rls. 284,194 $
97 1394 بلژيك 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 45,280 8,238,363,358 Rls. 279,494 $
98 1394 بلژيك 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 750 8,161,048,939 Rls. 271,687 $
99 1394 بلژيك 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 200 8,055,994,100 Rls. 267,519 $
100 1394 بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 41,713 7,976,396,439 Rls. 270,736 $
101 1394 بلژيك 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 107,393 7,974,574,003 Rls. 270,251 $
102 1394 بلژيك 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 110,118 7,865,079,551 Rls. 262,122 $
103 1394 بلژيك 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 280,686 7,862,549,462 Rls. 261,716 $
104 1394 بلژيك 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,149 7,756,334,700 Rls. 263,073 $
105 1394 بلژيك 90219090 ---ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 3,841 7,693,747,690 Rls. 259,745 $
106 1394 بلژيك 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 134,400 7,660,778,254 Rls. 257,785 $
107 1394 بلژيك 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 490,000 7,639,091,473 Rls. 266,498 $
108 1394 بلژيك 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 966 7,612,750,054 Rls. 254,427 $
109 1394 بلژيك 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,242 7,410,193,369 Rls. 254,952 $
110 1394 بلژيك 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 18,606 7,401,587,789 Rls. 248,367 $
111 1394 بلژيك 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 10,691 7,387,599,851 Rls. 246,736 $
112 1394 بلژيك 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,508 7,328,042,612 Rls. 246,340 $
113 1394 بلژيك 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,180 7,299,223,833 Rls. 248,523 $
114 1394 بلژيك 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 36,567 7,250,780,160 Rls. 241,975 $
115 1394 بلژيك 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 760 7,096,916,636 Rls. 236,204 $
116 1394 بلژيك 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,565 7,088,034,120 Rls. 236,461 $
117 1394 بلژيك 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 44,153 7,082,807,254 Rls. 235,919 $
118 1394 بلژيك 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 23,810 6,976,017,256 Rls. 234,047 $
119 1394 بلژيك 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 56,240 6,897,778,150 Rls. 243,695 $
120 1394 بلژيك 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 10,020 6,730,048,607 Rls. 229,438 $
121 1394 بلژيك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 58,085 6,578,508,881 Rls. 232,131 $
122 1394 بلژيك 84561000 ماشين ا بزا رهاکه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميکنند براي کار کردن روي هر نوع مواد 1,650 6,402,589,971 Rls. 220,695 $
123 1394 بلژيك 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 33,180 6,373,529,562 Rls. 212,143 $
124 1394 بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,250 6,122,613,740 Rls. 214,780 $
125 1394 بلژيك 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 2,965 6,094,008,466 Rls. 215,219 $
126 1394 بلژيك 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 15,442 6,024,316,885 Rls. 206,065 $
127 1394 بلژيك 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 9,346 5,838,235,586 Rls. 196,845 $
128 1394 بلژيك 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 99,000 5,837,082,396 Rls. 205,321 $
129 1394 بلژيك 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 74,010 5,826,181,217 Rls. 196,305 $
130 1394 بلژيك 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 1,075 5,684,857,424 Rls. 190,655 $
131 1394 بلژيك 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 138,120 5,657,288,895 Rls. 190,797 $
132 1394 بلژيك 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 63,950 5,627,169,875 Rls. 188,581 $
133 1394 بلژيك 34021310 الكل چرب اتوكسيله 80,000 5,623,881,142 Rls. 190,733 $
134 1394 بلژيك 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 28 5,579,666,831 Rls. 184,865 $
135 1394 بلژيك 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 26,475 5,507,550,353 Rls. 183,726 $
136 1394 بلژيك 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 275,225 5,501,440,383 Rls. 182,820 $
137 1394 بلژيك 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 21,997 5,462,194,090 Rls. 182,402 $
138 1394 بلژيك 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 53,764 5,321,655,317 Rls. 176,307 $
139 1394 بلژيك 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 8,488 5,158,925,313 Rls. 176,429 $
140 1394 بلژيك 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 19,825 5,147,951,963 Rls. 171,743 $
141 1394 بلژيك 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 123,698 5,057,609,800 Rls. 168,456 $
142 1394 بلژيك 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 24,748 5,031,211,147 Rls. 177,115 $
143 1394 بلژيك 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 29,000 5,000,536,376 Rls. 168,772 $
144 1394 بلژيك 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,898 4,972,155,435 Rls. 165,210 $
145 1394 بلژيك 30064050 كامپوزيت 680 4,877,653,730 Rls. 170,730 $
146 1394 بلژيك 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 18,080 4,861,270,635 Rls. 163,914 $
147 1394 بلژيك 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 850 4,736,663,218 Rls. 156,942 $
148 1394 بلژيك 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 3,940 4,606,766,416 Rls. 153,317 $
149 1394 بلژيك 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 253,850 4,585,268,436 Rls. 151,914 $
150 1394 بلژيك 34039910 روانکكننده سيليكوني 11,320 4,193,742,039 Rls. 139,958 $
151 1394 بلژيك 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 45,634 4,181,289,992 Rls. 139,825 $
152 1394 بلژيك 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 25,572 4,140,986,564 Rls. 138,225 $
153 1394 بلژيك 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6 4,071,071,904 Rls. 135,897 $
154 1394 بلژيك 15050010 لانولين مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 12,400 3,965,690,062 Rls. 132,338 $
155 1394 بلژيك 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 125,820 3,958,118,938 Rls. 132,441 $
156 1394 بلژيك 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 32,120 3,955,245,919 Rls. 135,757 $
157 1394 بلژيك 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 3,000 3,935,648,190 Rls. 131,028 $
158 1394 بلژيك 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروکمتر,بيل دار با بارگيري از جلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 23,200 3,857,348,790 Rls. 136,278 $
159 1394 بلژيك 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 94,426 3,756,928,905 Rls. 126,446 $
160 1394 بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 128,625 3,727,534,163 Rls. 126,442 $
161 1394 بلژيك 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 10,997 3,725,914,437 Rls. 126,611 $
162 1394 بلژيك 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 3,661,532,658 Rls. 122,247 $
163 1394 بلژيك 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 1,200 3,589,569,718 Rls. 123,094 $
164 1394 بلژيك 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 36,600 3,533,683,143 Rls. 123,085 $
165 1394 بلژيك 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,600 3,411,642,624 Rls. 113,238 $
166 1394 بلژيك 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,540 3,341,101,361 Rls. 111,537 $
167 1394 بلژيك 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 20,250 3,335,798,245 Rls. 112,421 $
168 1394 بلژيك 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 635 3,323,360,245 Rls. 114,345 $
169 1394 بلژيك 90213100 مفصل هاي مصنوعي 100 3,217,105,959 Rls. 107,380 $
170 1394 بلژيك 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 47,650 3,142,994,000 Rls. 105,258 $
171 1394 بلژيك 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,730 3,112,408,000 Rls. 108,364 $
172 1394 بلژيك 84133010 پمپ ا نژکتور 2,345 3,097,923,964 Rls. 102,681 $
173 1394 بلژيك 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 47,000 2,987,507,200 Rls. 99,200 $
174 1394 بلژيك 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 773 2,972,397,259 Rls. 101,673 $
175 1394 بلژيك 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,000 2,960,802,400 Rls. 99,090 $
176 1394 بلژيك 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 14,347 2,896,288,763 Rls. 100,649 $
177 1394 بلژيك 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 200 2,830,358,929 Rls. 94,451 $
178 1394 بلژيك 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 58,848 2,829,239,706 Rls. 95,657 $
179 1394 بلژيك 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 44,199 2,786,484,282 Rls. 92,818 $
180 1394 بلژيك 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 18,140 2,785,931,865 Rls. 92,973 $
181 1394 بلژيك 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,114 2,768,145,727 Rls. 96,690 $
182 1394 بلژيك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,168 2,766,573,341 Rls. 92,243 $
183 1394 بلژيك 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 3,600 2,707,470,934 Rls. 89,960 $
184 1394 بلژيك 28230000 ا کسيدهاي تيتان 21,000 2,704,889,140 Rls. 91,881 $
185 1394 بلژيك 21069010 ا ستابيلايزر 21,750 2,692,104,484 Rls. 91,577 $
186 1394 بلژيك 38089212 ک ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : قارچ كش ها 20,790 2,669,951,929 Rls. 89,126 $
187 1394 بلژيك 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 1,112 2,653,952,689 Rls. 93,922 $
188 1394 بلژيك 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 65,000 2,640,627,140 Rls. 87,908 $
189 1394 بلژيك 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 28,834 2,602,999,665 Rls. 90,112 $
190 1394 بلژيك 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 217 2,545,118,730 Rls. 84,502 $
191 1394 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 2,521,088,682 Rls. 83,724 $
192 1394 بلژيك 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 35,200 2,498,020,340 Rls. 83,404 $
193 1394 بلژيك 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا کثر30سانتيمتر 1,300 2,475,382,769 Rls. 82,900 $
194 1394 بلژيك 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 775 2,430,003,917 Rls. 81,319 $
195 1394 بلژيك 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 20,541 2,346,439,948 Rls. 81,413 $
196 1394 بلژيك 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 69,316 2,333,200,547 Rls. 80,761 $
197 1394 بلژيك 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 453 2,316,749,108 Rls. 77,042 $
198 1394 بلژيك 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 156 2,299,940,095 Rls. 76,953 $
199 1394 بلژيك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,024 2,293,679,716 Rls. 79,125 $
200 1394 بلژيك 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 34,569 2,219,445,879 Rls. 74,914 $
مجموع کل
8,297,923,765,403 ريال
مجموع کل
281,391,257 دلار