آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بلغارستان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,835,600 186,682,826,880 Rls. 6,931,379 $
2 1394 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 666,323 159,478,648,614 Rls. 5,614,203 $
3 1394 بلغارستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 270 109,676,880,000 Rls. 3,640,363 $
4 1394 بلغارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 221 84,979,692,960 Rls. 2,936,395 $
5 1394 بلغارستان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 17,096 65,356,536,297 Rls. 2,251,649 $
6 1394 بلغارستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 673,782 37,065,643,409 Rls. 1,227,828 $
7 1394 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 411,506 29,440,156,609 Rls. 993,770 $
8 1394 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 244,158 21,578,225,718 Rls. 725,816 $
9 1394 بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 23,716 18,797,679,221 Rls. 635,847 $
10 1394 بلغارستان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 127,744 14,751,657,968 Rls. 508,703 $
11 1394 بلغارستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,788 12,962,990,000 Rls. 435,892 $
12 1394 بلغارستان 28352610 مونو كلسيم فسفات 504,000 9,895,307,800 Rls. 338,475 $
13 1394 بلغارستان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 64,200 8,608,438,555 Rls. 291,821 $
14 1394 بلغارستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 62,100 6,846,759,911 Rls. 228,156 $
15 1394 بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 24,137 5,909,886,051 Rls. 199,226 $
16 1394 بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 47,610 5,792,177,140 Rls. 194,590 $
17 1394 بلغارستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 169,915 5,745,949,408 Rls. 192,010 $
18 1394 بلغارستان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 60,175 5,435,559,041 Rls. 182,697 $
19 1394 بلغارستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 32,200 5,224,922,037 Rls. 177,483 $
20 1394 بلغارستان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 58,612 5,127,551,869 Rls. 176,686 $
21 1394 بلغارستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 172 4,075,936,960 Rls. 144,794 $
22 1394 بلغارستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 105,625 3,680,994,000 Rls. 134,494 $
23 1394 بلغارستان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 71,101 3,500,084,145 Rls. 117,469 $
24 1394 بلغارستان 84251110 انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 27,734 3,407,653,744 Rls. 113,368 $
25 1394 بلغارستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 8,735 3,176,853,376 Rls. 109,069 $
26 1394 بلغارستان 85078000 - ساير انباره ها 44,334 2,959,190,440 Rls. 100,009 $
27 1394 بلغارستان 21069080 کمكمل غذايي، 1,381 2,767,617,745 Rls. 93,064 $
28 1394 بلغارستان 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 35,271 2,713,721,250 Rls. 90,039 $
29 1394 بلغارستان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 76,300 2,479,905,840 Rls. 84,067 $
30 1394 بلغارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 15,025 2,349,402,922 Rls. 79,725 $
31 1394 بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,272 2,280,236,300 Rls. 77,346 $
32 1394 بلغارستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,400 2,255,349,143 Rls. 76,290 $
33 1394 بلغارستان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 110,250 2,167,610,465 Rls. 73,682 $
34 1394 بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 11,850 2,092,956,915 Rls. 69,319 $
35 1394 بلغارستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,405 2,040,799,289 Rls. 72,223 $
36 1394 بلغارستان 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) بجزانواع دريل واگن تا شش اينچ 20,000 2,039,860,000 Rls. 72,067 $
37 1394 بلغارستان 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 5,118 1,929,332,645 Rls. 68,278 $
38 1394 بلغارستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 23,350 1,834,041,125 Rls. 60,954 $
39 1394 بلغارستان 01012910 اسب براي مسابقه 2,230 1,793,014,700 Rls. 59,533 $
40 1394 بلغارستان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 19,000 1,648,445,450 Rls. 58,559 $
41 1394 بلغارستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,845 1,632,900,120 Rls. 54,512 $
42 1394 بلغارستان 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 12,506 1,545,924,014 Rls. 51,575 $
43 1394 بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,575 1,484,461,177 Rls. 52,344 $
44 1394 بلغارستان 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 18,736 1,410,946,180 Rls. 46,750 $
45 1394 بلغارستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 14,965 1,391,201,136 Rls. 46,409 $
46 1394 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 369 1,338,271,425 Rls. 46,373 $
47 1394 بلغارستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 248 1,264,091,587 Rls. 42,455 $
48 1394 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 67 1,145,988,000 Rls. 38,078 $
49 1394 بلغارستان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 8,000 1,114,155,000 Rls. 37,020 $
50 1394 بلغارستان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 14,560 1,102,995,001 Rls. 39,034 $
51 1394 بلغارستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,547 1,053,823,055 Rls. 36,671 $
52 1394 بلغارستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,276 1,032,544,624 Rls. 34,776 $
53 1394 بلغارستان 33051000 شامپوها 16,128 1,018,916,781 Rls. 33,757 $
54 1394 بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 6,965 1,008,565,601 Rls. 33,879 $
55 1394 بلغارستان 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 13,250 964,019,517 Rls. 33,229 $
56 1394 بلغارستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 20,897 957,573,978 Rls. 31,706 $
57 1394 بلغارستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 1,125 762,465,234 Rls. 26,876 $
58 1394 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 8,830 759,346,300 Rls. 26,070 $
59 1394 بلغارستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 10,320 721,906,232 Rls. 24,222 $
60 1394 بلغارستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 5,292 702,403,682 Rls. 23,271 $
61 1394 بلغارستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 15,733 698,176,717 Rls. 24,666 $
62 1394 بلغارستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 71,300 697,474,616 Rls. 23,284 $
63 1394 بلغارستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 7,930 671,924,001 Rls. 22,432 $
64 1394 بلغارستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,981 666,481,677 Rls. 22,843 $
65 1394 بلغارستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 20,124 663,577,795 Rls. 22,151 $
66 1394 بلغارستان 25070010 کائولن 132,000 631,597,824 Rls. 20,925 $
67 1394 بلغارستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 13,150 596,134,000 Rls. 19,750 $
68 1394 بلغارستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 177 579,638,759 Rls. 19,469 $
69 1394 بلغارستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,990 577,927,850 Rls. 19,150 $
70 1394 بلغارستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 3,388 559,575,851 Rls. 18,782 $
71 1394 بلغارستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 45,570 549,165,311 Rls. 18,194 $
72 1394 بلغارستان 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 22,041 542,113,351 Rls. 17,950 $
73 1394 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 1,935 534,778,874 Rls. 17,764 $
74 1394 بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 4,311 515,442,175 Rls. 17,595 $
75 1394 بلغارستان 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 2,740 513,993,300 Rls. 17,213 $
76 1394 بلغارستان 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 4,500 513,576,004 Rls. 18,065 $
77 1394 بلغارستان 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 6,325 500,118,913 Rls. 17,170 $
78 1394 بلغارستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 5,336 495,825,568 Rls. 17,269 $
79 1394 بلغارستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,939 490,608,518 Rls. 16,593 $
80 1394 بلغارستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 6,104 478,719,782 Rls. 15,981 $
81 1394 بلغارستان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,610 476,457,485 Rls. 16,117 $
82 1394 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 97 456,124,048 Rls. 15,196 $
83 1394 بلغارستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 11,000 449,977,100 Rls. 15,285 $
84 1394 بلغارستان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,400 439,651,320 Rls. 14,975 $
85 1394 بلغارستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,320 434,780,386 Rls. 14,615 $
86 1394 بلغارستان 25087010 خاک شاموت 48,000 425,515,680 Rls. 14,134 $
87 1394 بلغارستان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,200 412,286,301 Rls. 14,566 $
88 1394 بلغارستان 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 1,770 397,612,800 Rls. 13,173 $
89 1394 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 200 380,636,120 Rls. 12,641 $
90 1394 بلغارستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 3,178 376,124,781 Rls. 12,563 $
91 1394 بلغارستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 120 375,319,780 Rls. 12,886 $
92 1394 بلغارستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,440 354,502,160 Rls. 12,524 $
93 1394 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 349 344,184,257 Rls. 11,526 $
94 1394 بلغارستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 12,062 286,408,271 Rls. 9,489 $
95 1394 بلغارستان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 3,174 274,656,688 Rls. 9,355 $
96 1394 بلغارستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,232 273,433,742 Rls. 9,059 $
97 1394 بلغارستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,850 250,177,319 Rls. 8,352 $
98 1394 بلغارستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,058 228,652,655 Rls. 8,092 $
99 1394 بلغارستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 3,750 214,370,000 Rls. 7,179 $
100 1394 بلغارستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 72 206,017,435 Rls. 7,319 $
101 1394 بلغارستان 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 4,500 192,454,987 Rls. 6,784 $
102 1394 بلغارستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,650 174,568,500 Rls. 6,030 $
103 1394 بلغارستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 1,404 173,695,613 Rls. 6,071 $
104 1394 بلغارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 297 147,065,821 Rls. 4,906 $
105 1394 بلغارستان 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 2,124 142,607,847 Rls. 4,749 $
106 1394 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,132 142,100,000 Rls. 4,922 $
107 1394 بلغارستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 325 131,656,781 Rls. 4,651 $
108 1394 بلغارستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 1,720 130,423,834 Rls. 4,559 $
109 1394 بلغارستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,374 125,627,296 Rls. 4,419 $
110 1394 بلغارستان 90184919 ----اجزاء وقطعات دستگاه پليمريزاسيون 184 118,960,920 Rls. 4,040 $
111 1394 بلغارستان 98870424 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 200 108,456,876 Rls. 3,593 $
112 1394 بلغارستان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 1,302 97,501,610 Rls. 3,229 $
113 1394 بلغارستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 500 90,922,731 Rls. 3,141 $
114 1394 بلغارستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,714 88,096,375 Rls. 3,025 $
115 1394 بلغارستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 548 82,506,880 Rls. 2,740 $
116 1394 بلغارستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 25 82,432,172 Rls. 2,800 $
117 1394 بلغارستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 84 81,903,532 Rls. 2,812 $
118 1394 بلغارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 594 76,504,800 Rls. 2,553 $
119 1394 بلغارستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 979 73,165,077 Rls. 2,460 $
120 1394 بلغارستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 738 66,173,570 Rls. 2,225 $
121 1394 بلغارستان 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 290 60,379,294 Rls. 2,020 $
122 1394 بلغارستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 150 60,004,709 Rls. 1,988 $
123 1394 بلغارستان 64034000 ساير كفشکها كه در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند ، با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 476 55,596,661 Rls. 1,880 $
124 1394 بلغارستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,201 54,467,883 Rls. 1,803 $
125 1394 بلغارستان 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 830 53,507,435 Rls. 1,810 $
126 1394 بلغارستان 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 1,000 52,683,200 Rls. 1,750 $
127 1394 بلغارستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 290 51,312,800 Rls. 1,700 $
128 1394 بلغارستان 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 170 50,873,518 Rls. 1,721 $
129 1394 بلغارستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 280 48,403,236 Rls. 1,616 $
130 1394 بلغارستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 121 41,238,088 Rls. 1,459 $
131 1394 بلغارستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 394 38,535,399 Rls. 1,286 $
132 1394 بلغارستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 30 37,018,080 Rls. 1,230 $
133 1394 بلغارستان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 430 28,907,520 Rls. 960 $
134 1394 بلغارستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 116 28,006,112 Rls. 928 $
135 1394 بلغارستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 80 26,969,446 Rls. 900 $
136 1394 بلغارستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1 20,728,064 Rls. 714 $
137 1394 بلغارستان 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 80 20,329,104 Rls. 678 $
138 1394 بلغارستان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 451 19,884,000 Rls. 660 $
139 1394 بلغارستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 63 19,838,590 Rls. 658 $
140 1394 بلغارستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 50 19,678,815 Rls. 695 $
141 1394 بلغارستان 95064020 توپ تنيس روي ميز 50 19,612,454 Rls. 663 $
142 1394 بلغارستان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 290 13,034,022 Rls. 433 $
143 1394 بلغارستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 80 12,973,539 Rls. 431 $
144 1394 بلغارستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 47 11,246,833 Rls. 375 $
145 1394 بلغارستان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 20 10,534,550 Rls. 349 $
146 1394 بلغارستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 70 8,607,270 Rls. 287 $
147 1394 بلغارستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 93 8,499,814 Rls. 282 $
148 1394 بلغارستان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 44 7,343,777 Rls. 257 $
149 1394 بلغارستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 5 4,225,760 Rls. 140 $
150 1394 بلغارستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 20 3,650,997 Rls. 128 $
151 1394 بلغارستان 24013000 آخال توتون و تنباکو 10 3,157,710 Rls. 106 $
152 1394 بلغارستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 10 1,890,224 Rls. 63 $
153 1394 بلغارستان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 7 1,719,440 Rls. 60 $
154 1394 بلغارستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 4 1,365,910 Rls. 48 $
155 1394 بلغارستان 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 4 1,050,325 Rls. 35 $
مجموع کل
894,720,833,598 ريال
مجموع کل
31,132,457 دلار
[1]