آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 47,421,556 5,949,031,777,299 Rls. 200,244,274 $
2 1394 برزيل 10059010 ---ذرت دامي 396,178,240 2,784,266,560,880 Rls. 93,486,067 $
3 1394 برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 141,833,930 1,975,904,269,689 Rls. 66,733,599 $
4 1394 برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن منجمد 5,645,708 730,523,556,713 Rls. 24,404,815 $
5 1394 برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 23,000,000 597,726,932,840 Rls. 20,475,674 $
6 1394 برزيل 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 3,308,858 414,819,688,862 Rls. 14,024,830 $
7 1394 برزيل 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 11,550,000 164,319,791,000 Rls. 5,557,352 $
8 1394 برزيل 20230900 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,229,163 152,863,167,806 Rls. 5,064,466 $
9 1394 برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 900,406 103,041,925,663 Rls. 3,434,614 $
10 1394 برزيل 02012010 گوشت ران گاو از نوع با ا ستخوا ن تازه ياسردكرده 628,384 80,766,026,042 Rls. 2,713,148 $
11 1394 برزيل 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 37,550 74,185,754,600 Rls. 2,463,334 $
12 1394 برزيل 02022030 گوشت سردست وسينه گاو از نوع باا ستخوا ن منجمد 531,322 59,892,310,836 Rls. 1,983,206 $
13 1394 برزيل 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 239,031 30,170,938,421 Rls. 1,030,280 $
14 1394 برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 311,850 29,550,205,900 Rls. 1,004,808 $
15 1394 برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 590,066 20,678,233,802 Rls. 694,005 $
16 1394 برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,622 18,065,360,184 Rls. 616,471 $
17 1394 برزيل 84335980 ماشين برداشت نيشكر 31,740 16,305,730,000 Rls. 540,050 $
18 1394 برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 550,615 12,833,091,503 Rls. 429,712 $
19 1394 برزيل 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 549,362 12,134,846,726 Rls. 401,657 $
20 1394 برزيل 02033030 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 100,059 11,464,873,607 Rls. 379,878 $
21 1394 برزيل 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 366,381 10,831,279,101 Rls. 366,510 $
22 1394 برزيل 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 298,105 10,414,498,480 Rls. 347,249 $
23 1394 برزيل 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 59,664 10,203,305,046 Rls. 341,412 $
24 1394 برزيل 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 32,657 9,715,784,156 Rls. 329,799 $
25 1394 برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,753 9,055,579,608 Rls. 306,149 $
26 1394 برزيل 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 75,500 8,654,658,231 Rls. 292,233 $
27 1394 برزيل 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 70,680 8,223,000,000 Rls. 286,618 $
28 1394 برزيل 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 18,000 7,100,633,610 Rls. 235,933 $
29 1394 برزيل 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 122,360 6,912,116,400 Rls. 229,425 $
30 1394 برزيل 02022010 گوشت را ن از نوع گاو باا ستخوا ن منجمد 52,910 6,806,100,000 Rls. 227,203 $
31 1394 برزيل 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 40,000 5,553,570,057 Rls. 189,154 $
32 1394 برزيل 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 257,864 5,160,388,342 Rls. 175,775 $
33 1394 برزيل 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,020 5,148,279,286 Rls. 177,448 $
34 1394 برزيل 24013000 آخال توتون و تنباکو 297,000 5,004,871,740 Rls. 165,829 $
35 1394 برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 463 4,861,555,275 Rls. 163,736 $
36 1394 برزيل 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 264 4,844,616,449 Rls. 171,448 $
37 1394 برزيل 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 36,774 4,569,831,268 Rls. 151,404 $
38 1394 برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 176,160 4,132,440,570 Rls. 137,402 $
39 1394 برزيل 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 24,750 3,224,000,000 Rls. 113,641 $
40 1394 برزيل 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 309,214 2,902,048,009 Rls. 99,634 $
41 1394 برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 232 2,757,958,387 Rls. 92,627 $
42 1394 برزيل 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 2,100 2,700,192,646 Rls. 92,362 $
43 1394 برزيل 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 48 2,612,729,105 Rls. 86,910 $
44 1394 برزيل 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 18,387 2,340,618,720 Rls. 77,555 $
45 1394 برزيل 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 81,000 2,306,672,760 Rls. 76,562 $
46 1394 برزيل 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 99,664 2,285,973,235 Rls. 75,745 $
47 1394 برزيل 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 355,788 2,260,425,373 Rls. 75,456 $
48 1394 برزيل 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,185 2,256,426,278 Rls. 77,778 $
49 1394 برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 6,667 2,070,776,799 Rls. 71,515 $
50 1394 برزيل 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 5,180 2,036,552,400 Rls. 67,451 $
51 1394 برزيل 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,072 1,995,001,050 Rls. 66,307 $
52 1394 برزيل 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 25,020 1,966,200,794 Rls. 65,682 $
53 1394 برزيل 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 6,428 1,956,388,000 Rls. 65,300 $
54 1394 برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 859 1,879,669,107 Rls. 64,695 $
55 1394 برزيل 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,604 1,878,420,096 Rls. 62,214 $
56 1394 برزيل 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 30 1,856,259,150 Rls. 61,637 $
57 1394 برزيل 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 339,910 1,847,220,500 Rls. 61,312 $
58 1394 برزيل 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 14,130 1,840,359,465 Rls. 63,148 $
59 1394 برزيل 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 5,027 1,826,474,001 Rls. 60,943 $
60 1394 برزيل 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 5,685 1,787,767,727 Rls. 59,339 $
61 1394 برزيل 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 32,799 1,621,622,603 Rls. 54,574 $
62 1394 برزيل 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 32,379 1,603,474,701 Rls. 55,403 $
63 1394 برزيل 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 10,311 1,581,296,688 Rls. 52,432 $
64 1394 برزيل 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 19,200 1,511,777,280 Rls. 50,127 $
65 1394 برزيل 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 9,200 1,475,140,052 Rls. 49,221 $
66 1394 برزيل 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 140 1,461,331,966 Rls. 49,824 $
67 1394 برزيل 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 8,775 1,278,662,032 Rls. 42,378 $
68 1394 برزيل 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 51,000 1,256,179,272 Rls. 41,936 $
69 1394 برزيل 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 20,566 1,241,435,073 Rls. 41,133 $
70 1394 برزيل 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 5,000 1,079,128,699 Rls. 38,038 $
71 1394 برزيل 29232010 لستينکها 32,000 959,831,676 Rls. 33,968 $
72 1394 برزيل 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 12,173 909,123,874 Rls. 30,897 $
73 1394 برزيل 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 7,311 638,852,408 Rls. 22,570 $
74 1394 برزيل 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,800 620,583,600 Rls. 20,719 $
75 1394 برزيل 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 25,500 518,905,122 Rls. 17,322 $
76 1394 برزيل 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4 482,600,916 Rls. 16,075 $
77 1394 برزيل 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 104 479,525,967 Rls. 15,959 $
78 1394 برزيل 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 22 477,439,380 Rls. 15,820 $
79 1394 برزيل 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,080 452,522,012 Rls. 15,106 $
80 1394 برزيل 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,116 450,332,611 Rls. 14,947 $
81 1394 برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 350 449,413,503 Rls. 15,878 $
82 1394 برزيل 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 76 390,521,505 Rls. 13,005 $
83 1394 برزيل 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 668 350,770,500 Rls. 11,700 $
84 1394 برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 51,832 339,360,825 Rls. 11,243 $
85 1394 برزيل 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,744 335,465,123 Rls. 11,199 $
86 1394 برزيل 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 500 314,629,000 Rls. 10,500 $
87 1394 برزيل 68132000 قطعات سايش واشياءمربوط به آنها سوارنشده براي ترمز ،براي كلاج ياهمانند ،حاوي پنبه نسوز حتي تركيب شده بامواد نسجي ياساير مواد . 10,000 307,603,969 Rls. 10,291 $
88 1394 برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 133 297,031,630 Rls. 9,906 $
89 1394 برزيل 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 120 276,969,857 Rls. 9,509 $
90 1394 برزيل 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي وعقيق 887 274,557,525 Rls. 9,165 $
91 1394 برزيل 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 133 259,968,470 Rls. 8,704 $
92 1394 برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 463 251,764,625 Rls. 8,732 $
93 1394 برزيل 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 1,920 242,238,125 Rls. 8,104 $
94 1394 برزيل 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 335 202,582,475 Rls. 6,983 $
95 1394 برزيل 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 168 201,946,631 Rls. 6,689 $
96 1394 برزيل 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 900 190,159,200 Rls. 6,300 $
97 1394 برزيل 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 27 187,680,835 Rls. 6,642 $
98 1394 برزيل 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2 183,891,516 Rls. 6,247 $
99 1394 برزيل 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 331 182,965,500 Rls. 6,100 $
100 1394 برزيل 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 124 182,505,250 Rls. 6,043 $
101 1394 برزيل 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 22 178,866,569 Rls. 6,330 $
102 1394 برزيل 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 0 153,450,279 Rls. 5,212 $
103 1394 برزيل 48162000 کاغذ خودکپي 4,450 136,409,800 Rls. 4,634 $
104 1394 برزيل 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 215 120,720,000 Rls. 4,000 $
105 1394 برزيل 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 237 119,361,778 Rls. 3,979 $
106 1394 برزيل 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 700 111,541,584 Rls. 3,696 $
107 1394 برزيل 71031020 عقيق 126 109,290,400 Rls. 3,696 $
108 1394 برزيل 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 18 100,619,763 Rls. 3,345 $
109 1394 برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 220 98,969,270 Rls. 3,347 $
110 1394 برزيل 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,107 96,585,163 Rls. 3,224 $
111 1394 برزيل 15211010 مومکهاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس حتي تصفيه شده يا رنگ كرده 100 82,328,400 Rls. 2,749 $
112 1394 برزيل 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1 73,268,809 Rls. 2,434 $
113 1394 برزيل 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 7 69,921,063 Rls. 2,335 $
114 1394 برزيل 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 340 61,705,314 Rls. 2,046 $
115 1394 برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 200 58,579,882 Rls. 1,970 $
116 1394 برزيل 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 778 54,675,900 Rls. 1,812 $
117 1394 برزيل 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 1,500 47,300,000 Rls. 1,611 $
118 1394 برزيل 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 94 45,760,277 Rls. 1,565 $
119 1394 برزيل 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 50 43,924,755 Rls. 1,471 $
120 1394 برزيل 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 3 35,979,481 Rls. 1,201 $
121 1394 برزيل 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 120 31,666,950 Rls. 1,050 $
122 1394 برزيل 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 420 31,291,178 Rls. 1,106 $
123 1394 برزيل 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 8 26,417,410 Rls. 876 $
124 1394 برزيل 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 45 16,289,515 Rls. 546 $
125 1394 برزيل 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 20 12,896,897 Rls. 456 $
126 1394 برزيل 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 0 7,024,050 Rls. 233 $
127 1394 برزيل 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 6,010,532 Rls. 201 $
128 1394 برزيل 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 6 5,292,859 Rls. 177 $
129 1394 برزيل 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 0 4,675,419 Rls. 155 $
مجموع کل
13,441,788,298,886 ريال
مجموع کل
452,541,624 دلار
[1]