آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 231,072,993 961,430,845,547 Rls. 33,316,371 $
2 1394 بحرين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 63,199,760 811,432,557,272 Rls. 29,592,173 $
3 1394 بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,418,279 70,519,439,071 Rls. 2,353,480 $
4 1394 بحرين 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,080,940 43,982,892,982 Rls. 1,459,868 $
5 1394 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 243,449 10,475,655,200 Rls. 361,853 $
6 1394 بحرين 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 201,280 7,972,479,029 Rls. 266,817 $
7 1394 بحرين 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,074 7,826,617,796 Rls. 270,349 $
8 1394 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 137 5,592,981,546 Rls. 186,707 $
9 1394 بحرين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 13,500 3,810,630,493 Rls. 131,869 $
10 1394 بحرين 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 91,000 3,645,708,901 Rls. 123,150 $
11 1394 بحرين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 162,000 3,436,903,733 Rls. 114,318 $
12 1394 بحرين 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 201,673 2,452,330,391 Rls. 83,168 $
13 1394 بحرين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 110 2,172,888,000 Rls. 72,000 $
14 1394 بحرين 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 41,517 1,954,706,268 Rls. 64,766 $
15 1394 بحرين 27101940 روغن پايه معدني 20,000 710,170,500 Rls. 23,700 $
16 1394 بحرين 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 12,670 651,596,102 Rls. 23,021 $
17 1394 بحرين 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 11 509,670,448 Rls. 16,926 $
18 1394 بحرين 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,400 227,106,180 Rls. 7,938 $
19 1394 بحرين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 6,927 70,823,424 Rls. 2,352 $
20 1394 بحرين 29189990 ---سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 250 31,935,900 Rls. 1,128 $
21 1394 بحرين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 12 12,406,670 Rls. 417 $
مجموع کل
1,938,920,345,454 ريال
مجموع کل
68,472,372 دلار
[1]