آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,332,128 667,703,689,005 Rls. 22,640,849 $
2 1394 ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 145,482 657,421,647,442 Rls. 22,258,086 $
3 1394 ايرلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,107 394,165,912,090 Rls. 13,320,866 $
4 1394 ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,458,995 308,291,798,267 Rls. 10,482,418 $
5 1394 ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,738,783 157,695,407,564 Rls. 5,361,582 $
6 1394 ايرلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,356,208 151,961,522,271 Rls. 5,231,733 $
7 1394 ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,484 129,449,169,181 Rls. 4,352,993 $
8 1394 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,802 105,276,419,523 Rls. 3,551,447 $
9 1394 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 39,587 47,437,910,749 Rls. 1,604,179 $
10 1394 ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 398,335 44,269,670,170 Rls. 1,495,788 $
11 1394 ايرلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 191,915 44,211,204,661 Rls. 1,500,934 $
12 1394 ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 446,404 43,931,149,465 Rls. 1,490,388 $
13 1394 ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 357 39,742,164,505 Rls. 1,331,826 $
14 1394 ايرلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 2,660 38,569,205,262 Rls. 1,287,742 $
15 1394 ايرلند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,100 27,304,086,732 Rls. 911,625 $
16 1394 ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 192 24,459,546,169 Rls. 812,697 $
17 1394 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 180,232 23,583,855,085 Rls. 809,037 $
18 1394 ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 247,592 22,625,682,910 Rls. 768,215 $
19 1394 ايرلند 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,650 17,012,156,286 Rls. 565,094 $
20 1394 ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 110,880 16,582,548,226 Rls. 550,988 $
21 1394 ايرلند 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 45,000 15,720,766,514 Rls. 524,813 $
22 1394 ايرلند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 59,520 15,684,719,162 Rls. 533,721 $
23 1394 ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 83,959 15,597,299,887 Rls. 533,289 $
24 1394 ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 25,736 15,509,290,463 Rls. 526,204 $
25 1394 ايرلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 86,096 14,977,773,666 Rls. 502,997 $
26 1394 ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 3,421 14,118,044,312 Rls. 476,526 $
27 1394 ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 300 13,919,896,766 Rls. 500,644 $
28 1394 ايرلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 116,059 13,850,887,757 Rls. 466,568 $
29 1394 ايرلند 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 3,300 12,945,949,054 Rls. 428,915 $
30 1394 ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 301,266 12,943,965,701 Rls. 441,341 $
31 1394 ايرلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,596 11,621,602,467 Rls. 390,167 $
32 1394 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 2,005 9,997,652,037 Rls. 339,509 $
33 1394 ايرلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 2,951 8,881,660,503 Rls. 297,427 $
34 1394 ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10,825 8,587,773,696 Rls. 289,724 $
35 1394 ايرلند 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 18,335 8,562,869,543 Rls. 289,480 $
36 1394 ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 25,815 8,033,498,037 Rls. 271,201 $
37 1394 ايرلند 07011000 بذر سيب زميني 162,000 7,032,861,272 Rls. 242,421 $
38 1394 ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 8,142 6,983,439,747 Rls. 234,710 $
39 1394 ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,280 6,980,616,121 Rls. 231,200 $
40 1394 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,895 6,241,289,730 Rls. 209,877 $
41 1394 ايرلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,560 5,772,259,197 Rls. 193,117 $
42 1394 ايرلند 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 60 5,430,644,924 Rls. 192,918 $
43 1394 ايرلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 26,236 5,126,290,263 Rls. 171,121 $
44 1394 ايرلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 35,000 4,406,021,568 Rls. 148,301 $
45 1394 ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 96,940 3,836,855,421 Rls. 131,654 $
46 1394 ايرلند 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 14,860 3,836,056,931 Rls. 127,089 $
47 1394 ايرلند 90041000 عينک آفتابي 1,179 3,346,332,510 Rls. 111,630 $
48 1394 ايرلند 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,053 3,237,163,630 Rls. 107,216 $
49 1394 ايرلند 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 11,626 3,181,454,454 Rls. 107,616 $
50 1394 ايرلند 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 10,020 3,107,725,057 Rls. 105,122 $
51 1394 ايرلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 495 2,982,315,054 Rls. 100,769 $
52 1394 ايرلند 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 115,358 2,769,088,980 Rls. 93,204 $
53 1394 ايرلند 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 15,300 2,651,592,000 Rls. 88,801 $
54 1394 ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,610 2,141,342,666 Rls. 71,492 $
55 1394 ايرلند 21069010 ا ستابيلايزر 22,500 2,115,490,750 Rls. 70,620 $
56 1394 ايرلند 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 310 1,906,617,127 Rls. 65,720 $
57 1394 ايرلند 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 18,849 1,868,872,455 Rls. 62,097 $
58 1394 ايرلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 18,120 1,745,127,742 Rls. 58,517 $
59 1394 ايرلند 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 291 1,663,241,186 Rls. 55,274 $
60 1394 ايرلند 21069020 ا مولسيفاير 20,000 1,578,849,650 Rls. 52,433 $
61 1394 ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 6,132 1,519,758,321 Rls. 50,762 $
62 1394 ايرلند 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 100 1,377,033,184 Rls. 45,955 $
63 1394 ايرلند 29163110 بنزوات سديم 9,504 1,147,608,124 Rls. 39,162 $
64 1394 ايرلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 350 1,116,718,312 Rls. 39,363 $
65 1394 ايرلند 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 6,040 1,036,251,511 Rls. 35,046 $
66 1394 ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,005 1,020,894,210 Rls. 34,064 $
67 1394 ايرلند 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 2,415 1,004,976,280 Rls. 33,295 $
68 1394 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 10 1,003,667,096 Rls. 33,279 $
69 1394 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 228 852,083,527 Rls. 30,057 $
70 1394 ايرلند 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 6,300 850,536,960 Rls. 28,183 $
71 1394 ايرلند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 177 788,553,118 Rls. 26,153 $
72 1394 ايرلند 27030010 پيت ماس 100,300 701,137,878 Rls. 23,315 $
73 1394 ايرلند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 955 693,357,558 Rls. 23,345 $
74 1394 ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,353 680,430,265 Rls. 23,071 $
75 1394 ايرلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 3,320 645,876,964 Rls. 21,422 $
76 1394 ايرلند 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 100 638,155,297 Rls. 21,306 $
77 1394 ايرلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 79 625,046,391 Rls. 21,238 $
78 1394 ايرلند 28049000 سلينيوم 1,500 620,789,263 Rls. 20,714 $
79 1394 ايرلند 27101940 روغن پايه معدني 8,008 618,268,697 Rls. 20,483 $
80 1394 ايرلند 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,000 582,426,500 Rls. 20,076 $
81 1394 ايرلند 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 188 575,520,948 Rls. 20,194 $
82 1394 ايرلند 33061000 مواد پاكکكننده دندان 4,165 555,900,100 Rls. 18,432 $
83 1394 ايرلند 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 3,715 534,873,237 Rls. 18,676 $
84 1394 ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 149 517,939,403 Rls. 17,716 $
85 1394 ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 762 471,210,266 Rls. 15,790 $
86 1394 ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,300 454,201,562 Rls. 16,074 $
87 1394 ايرلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 656 425,450,425 Rls. 14,234 $
88 1394 ايرلند 90261010 فلومتر 70 412,147,324 Rls. 13,981 $
89 1394 ايرلند 23099040 خوراك آماده دام و طيور 22,500 381,449,250 Rls. 12,736 $
90 1394 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 421 379,523,177 Rls. 12,936 $
91 1394 ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 4,495 367,365,663 Rls. 12,420 $
92 1394 ايرلند 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,666 366,162,908 Rls. 12,622 $
93 1394 ايرلند 28391100 متاسيليکات هاي سديم 10,000 360,207,000 Rls. 12,112 $
94 1394 ايرلند 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 810 357,861,504 Rls. 11,856 $
95 1394 ايرلند 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 1,805 328,379,683 Rls. 11,170 $
96 1394 ايرلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 450 301,746,895 Rls. 10,509 $
97 1394 ايرلند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,095 297,975,755 Rls. 10,180 $
98 1394 ايرلند 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 419 292,245,652 Rls. 9,767 $
99 1394 ايرلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 225 290,438,334 Rls. 9,622 $
100 1394 ايرلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 476 289,026,360 Rls. 9,576 $
101 1394 ايرلند 85078000 - ساير انباره ها 488 280,258,514 Rls. 9,405 $
102 1394 ايرلند 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 140 268,578,582 Rls. 9,123 $
103 1394 ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 1,202 219,589,819 Rls. 7,576 $
104 1394 ايرلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 700 204,881,754 Rls. 6,896 $
105 1394 ايرلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 134 163,900,377 Rls. 5,430 $
106 1394 ايرلند 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 180 146,767,392 Rls. 4,896 $
107 1394 ايرلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 370 144,507,744 Rls. 4,824 $
108 1394 ايرلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 200 143,583,667 Rls. 4,793 $
109 1394 ايرلند 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 323 142,745,062 Rls. 4,805 $
110 1394 ايرلند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 381 139,996,147 Rls. 4,924 $
111 1394 ايرلند 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 700 126,751,800 Rls. 4,199 $
112 1394 ايرلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,850 113,003,416 Rls. 3,751 $
113 1394 ايرلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 320 109,313,940 Rls. 3,648 $
114 1394 ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 7 99,700,000 Rls. 3,353 $
115 1394 ايرلند 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 2,600 90,626,622 Rls. 3,047 $
116 1394 ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 271 84,212,051 Rls. 2,853 $
117 1394 ايرلند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 258 82,014,034 Rls. 2,780 $
118 1394 ايرلند 29181520 سديم سيترات بدون آب گريد دارويي 278 81,981,566 Rls. 2,779 $
119 1394 ايرلند 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1,679 79,957,416 Rls. 2,649 $
120 1394 ايرلند 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 70 65,262,024 Rls. 2,182 $
121 1394 ايرلند 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 26 59,709,383 Rls. 2,010 $
122 1394 ايرلند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 420 55,529,040 Rls. 1,854 $
123 1394 ايرلند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 400 48,855,871 Rls. 1,643 $
124 1394 ايرلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 296 48,571,037 Rls. 1,635 $
125 1394 ايرلند 85044020 شارژر باطري 135 45,500,532 Rls. 1,531 $
126 1394 ايرلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 216 43,574,328 Rls. 1,446 $
127 1394 ايرلند 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 110 32,246,000 Rls. 1,076 $
128 1394 ايرلند 84716010 صفحه کليد(keyboard) 13 23,882,992 Rls. 804 $
129 1394 ايرلند 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 230 23,238,090 Rls. 772 $
130 1394 ايرلند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 40 22,346,380 Rls. 784 $
131 1394 ايرلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 35 21,415,550 Rls. 710 $
132 1394 ايرلند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 20 20,756,610 Rls. 688 $
133 1394 ايرلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 13 19,383,402 Rls. 652 $
134 1394 ايرلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 81 18,279,369 Rls. 615 $
135 1394 ايرلند 90051000 دوربين دوچشمي 14 16,522,200 Rls. 556 $
136 1394 ايرلند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 27 14,125,072 Rls. 475 $
137 1394 ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 24 7,644,900 Rls. 255 $
138 1394 ايرلند 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 50 6,036,800 Rls. 200 $
139 1394 ايرلند 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 13 5,967,851 Rls. 201 $
140 1394 ايرلند 04059000 موا دچرب وروغنهاي مشتق شده ا زشير(باستثناي کره وخميرهاي لبنيبرا ي ماليدن روي نان ) 25 3,913,490 Rls. 131 $
141 1394 ايرلند 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 13 1,548,786 Rls. 52 $
مجموع کل
3,281,399,818,076 ريال
مجموع کل
111,146,830 دلار
[1]