آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 7,040,224 1,030,283,607,729 Rls. 34,786,937 $
2 1394 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,119,509 976,099,346,953 Rls. 33,008,479 $
3 1394 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,640,413 920,035,443,940 Rls. 31,166,709 $
4 1394 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 635,239 873,766,253,826 Rls. 29,133,783 $
5 1394 ايتاليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 78,613 721,758,367,291 Rls. 24,366,437 $
6 1394 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 556,562 581,970,958,290 Rls. 20,342,745 $
7 1394 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,974,954 501,366,950,758 Rls. 17,109,393 $
8 1394 ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 69,858 486,141,752,692 Rls. 16,423,820 $
9 1394 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,511,973 471,856,773,363 Rls. 16,299,531 $
10 1394 ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,433,856 460,282,606,795 Rls. 15,439,321 $
11 1394 ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 144,155 380,863,428,265 Rls. 12,903,330 $
12 1394 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 78,038 295,872,423,757 Rls. 10,073,353 $
13 1394 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 370,444 265,373,197,101 Rls. 8,965,169 $
14 1394 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 74,998 238,921,814,876 Rls. 8,126,693 $
15 1394 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,565,870 224,424,075,844 Rls. 7,597,769 $
16 1394 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 689,663 207,548,114,091 Rls. 6,982,675 $
17 1394 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 101,722 201,069,646,248 Rls. 6,711,446 $
18 1394 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 245,278 197,793,105,555 Rls. 7,065,358 $
19 1394 ايتاليا 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 62,621 197,129,336,836 Rls. 6,531,185 $
20 1394 ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 232,108 185,965,517,457 Rls. 6,948,552 $
21 1394 ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 563,290 174,867,157,596 Rls. 5,888,537 $
22 1394 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 409,645 171,296,108,271 Rls. 5,776,067 $
23 1394 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,077,334 169,176,233,784 Rls. 5,731,752 $
24 1394 ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 39,486 160,098,986,341 Rls. 5,360,660 $
25 1394 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 456,009 151,533,027,718 Rls. 5,137,065 $
26 1394 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 66,443 142,683,105,605 Rls. 4,838,167 $
27 1394 ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 58,291 138,865,392,679 Rls. 4,694,232 $
28 1394 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 198,553 138,102,834,645 Rls. 4,856,910 $
29 1394 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 66,798 138,071,810,646 Rls. 4,626,102 $
30 1394 ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 285,935 135,175,874,107 Rls. 4,592,931 $
31 1394 ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 129,586 132,478,724,421 Rls. 4,558,368 $
32 1394 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 25,587 127,997,077,811 Rls. 4,338,717 $
33 1394 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 623,987 126,183,397,590 Rls. 4,294,025 $
34 1394 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,139,864 125,363,558,999 Rls. 4,234,223 $
35 1394 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 295,897 121,628,281,035 Rls. 4,088,912 $
36 1394 ايتاليا 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 274,570 121,545,459,588 Rls. 4,027,218 $
37 1394 ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 422,322 119,393,418,799 Rls. 4,028,984 $
38 1394 ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 177,793 118,308,994,179 Rls. 3,942,294 $
39 1394 ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 527,994 114,299,022,539 Rls. 3,865,245 $
40 1394 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 329,250 112,176,099,224 Rls. 3,796,352 $
41 1394 ايتاليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,847 108,744,811,064 Rls. 3,637,159 $
42 1394 ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 146,747 108,472,591,969 Rls. 3,616,286 $
43 1394 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 337,458 106,480,200,555 Rls. 3,582,703 $
44 1394 ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 97,526 106,214,786,250 Rls. 3,551,605 $
45 1394 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 4,162,261 106,147,705,657 Rls. 3,589,426 $
46 1394 ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,375 106,096,042,129 Rls. 3,670,728 $
47 1394 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 121,879 97,565,301,834 Rls. 3,289,817 $
48 1394 ايتاليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 45,221 93,053,845,703 Rls. 3,101,038 $
49 1394 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 262,004 91,011,309,178 Rls. 3,097,941 $
50 1394 ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 23,033 90,553,767,486 Rls. 3,067,201 $
51 1394 ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 91,890 88,905,595,324 Rls. 3,017,269 $
52 1394 ايتاليا 87060050 شاسي موتوردا ر برا ي کشنده هاي جاده ا ي 215,400 85,196,904,134 Rls. 2,844,353 $
53 1394 ايتاليا 90278010 دستگاه PH متر 52,614 84,694,064,815 Rls. 2,876,918 $
54 1394 ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 171,152 84,568,546,750 Rls. 2,816,916 $
55 1394 ايتاليا 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,610,000 84,253,058,383 Rls. 2,799,477 $
56 1394 ايتاليا 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 890,062 83,650,118,040 Rls. 2,796,204 $
57 1394 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 85,351 82,488,657,348 Rls. 2,746,669 $
58 1394 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 420,378 82,488,613,428 Rls. 2,763,521 $
59 1394 ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 8,748 82,329,895,879 Rls. 2,821,972 $
60 1394 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 512,149 81,647,132,162 Rls. 2,806,780 $
61 1394 ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 486,146 81,620,913,558 Rls. 2,817,415 $
62 1394 ايتاليا 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 224,000 81,178,709,862 Rls. 2,721,063 $
63 1394 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 89,840 80,285,253,470 Rls. 2,816,368 $
64 1394 ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 36,817 79,890,533,125 Rls. 2,707,025 $
65 1394 ايتاليا 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 286,790 79,096,249,082 Rls. 2,770,613 $
66 1394 ايتاليا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,181 78,868,380,920 Rls. 2,718,586 $
67 1394 ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 75,742 78,733,418,307 Rls. 2,676,208 $
68 1394 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 284,436 74,277,766,411 Rls. 2,481,123 $
69 1394 ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 123,713 74,100,573,300 Rls. 2,467,124 $
70 1394 ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 71,149 72,348,764,982 Rls. 2,396,243 $
71 1394 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 264,200 69,678,414,394 Rls. 2,325,327 $
72 1394 ايتاليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 145,588 68,853,579,953 Rls. 2,358,946 $
73 1394 ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 171,650 67,457,330,947 Rls. 2,287,736 $
74 1394 ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 496,349 65,339,703,469 Rls. 2,190,446 $
75 1394 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 717,065 64,694,186,126 Rls. 2,177,305 $
76 1394 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 142,518 63,866,854,921 Rls. 2,147,734 $
77 1394 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 270,085 63,580,164,486 Rls. 2,172,550 $
78 1394 ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 393,492 63,510,524,164 Rls. 2,120,967 $
79 1394 ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 874,801 62,778,307,977 Rls. 2,112,862 $
80 1394 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,097,494 62,454,227,788 Rls. 2,126,649 $
81 1394 ايتاليا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 585,971 61,560,432,754 Rls. 2,111,509 $
82 1394 ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 33,874 61,338,548,875 Rls. 2,061,338 $
83 1394 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 170,684 60,769,352,704 Rls. 2,053,153 $
84 1394 ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 40,355 59,762,516,480 Rls. 2,007,916 $
85 1394 ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 166,134 59,344,499,314 Rls. 1,987,736 $
86 1394 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 183,084 58,917,524,257 Rls. 1,972,983 $
87 1394 ايتاليا 98870110 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل تا 30% 190,400 58,750,652,637 Rls. 2,043,911 $
88 1394 ايتاليا 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 152,218 58,678,130,274 Rls. 1,987,274 $
89 1394 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 143,396 58,469,517,215 Rls. 1,975,992 $
90 1394 ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 705,147 58,220,669,087 Rls. 1,969,520 $
91 1394 ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 303,452 57,537,120,050 Rls. 1,937,703 $
92 1394 ايتاليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 4,087 57,096,602,757 Rls. 1,942,698 $
93 1394 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 64,880 56,320,646,774 Rls. 1,926,598 $
94 1394 ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,081,140 56,138,208,718 Rls. 1,911,571 $
95 1394 ايتاليا 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 71,600 55,844,282,574 Rls. 1,882,300 $
96 1394 ايتاليا 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 5,874,488 55,340,296,712 Rls. 1,894,150 $
97 1394 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 117,436 55,166,514,650 Rls. 1,834,856 $
98 1394 ايتاليا 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 81,960 55,159,440,000 Rls. 1,832,235 $
99 1394 ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 5,881 54,683,954,084 Rls. 1,853,061 $
100 1394 ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,935,018 54,448,841,939 Rls. 1,877,427 $
101 1394 ايتاليا 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 28,252 54,234,672,004 Rls. 1,804,527 $
102 1394 ايتاليا 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 110,005 53,174,243,758 Rls. 1,791,285 $
103 1394 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 100,033 51,709,335,095 Rls. 1,759,350 $
104 1394 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 480,021 51,260,031,233 Rls. 1,740,313 $
105 1394 ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 159,710 50,410,309,258 Rls. 1,704,233 $
106 1394 ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 117,465 50,226,538,558 Rls. 1,733,581 $
107 1394 ايتاليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 51,733 49,737,904,791 Rls. 1,667,312 $
108 1394 ايتاليا 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 8,178 49,509,773,866 Rls. 1,667,058 $
109 1394 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 148,876 49,134,263,376 Rls. 1,652,759 $
110 1394 ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 117,805 48,839,712,908 Rls. 1,668,239 $
111 1394 ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 19,740 48,450,826,291 Rls. 1,640,714 $
112 1394 ايتاليا 90322000 مانوستات 98,230 48,295,713,666 Rls. 1,665,066 $
113 1394 ايتاليا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 289,997 47,766,007,623 Rls. 1,592,941 $
114 1394 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 200,482 47,563,988,542 Rls. 1,619,180 $
115 1394 ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 34,349 46,590,787,584 Rls. 1,595,308 $
116 1394 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 670,002 46,274,311,889 Rls. 1,555,874 $
117 1394 ايتاليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 329,121 46,127,463,846 Rls. 1,536,495 $
118 1394 ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 323,966 45,712,855,217 Rls. 1,537,393 $
119 1394 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 181,912 45,270,121,987 Rls. 1,531,744 $
120 1394 ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 90,505 45,074,873,368 Rls. 1,593,162 $
121 1394 ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 22,333 45,037,758,702 Rls. 1,541,076 $
122 1394 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 50,603 44,241,140,140 Rls. 1,502,424 $
123 1394 ايتاليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 71,748 43,874,312,327 Rls. 1,470,054 $
124 1394 ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 35,208 43,148,660,741 Rls. 1,470,485 $
125 1394 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 221,230 43,053,781,441 Rls. 1,450,846 $
126 1394 ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 156,531 42,801,601,825 Rls. 1,450,584 $
127 1394 ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 10,913 42,654,419,329 Rls. 1,427,541 $
128 1394 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 40,598 42,361,112,841 Rls. 1,427,289 $
129 1394 ايتاليا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 523 41,809,921,997 Rls. 1,415,018 $
130 1394 ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 38,010 41,762,718,971 Rls. 1,407,208 $
131 1394 ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 260,086 40,758,379,381 Rls. 1,355,987 $
132 1394 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 505,329 40,570,147,897 Rls. 1,375,198 $
133 1394 ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 142,295 40,545,712,671 Rls. 1,367,884 $
134 1394 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 9,395 40,466,295,679 Rls. 1,382,054 $
135 1394 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 272,398 40,454,705,436 Rls. 1,369,349 $
136 1394 ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 161,688 40,280,168,827 Rls. 1,364,341 $
137 1394 ايتاليا 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 65,400 40,175,374,000 Rls. 1,348,959 $
138 1394 ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 8,031 39,971,123,541 Rls. 1,363,848 $
139 1394 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 95,489 39,858,247,415 Rls. 1,341,978 $
140 1394 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 22,016 39,616,740,954 Rls. 1,371,387 $
141 1394 ايتاليا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 38,661 39,157,803,775 Rls. 1,349,546 $
142 1394 ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 212,913 38,838,127,510 Rls. 1,310,934 $
143 1394 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 578,659 38,723,398,470 Rls. 1,328,370 $
144 1394 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 524,268 38,671,088,094 Rls. 1,309,055 $
145 1394 ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 280,292 38,567,716,036 Rls. 1,301,148 $
146 1394 ايتاليا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 115,052 38,498,811,529 Rls. 1,278,355 $
147 1394 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 159,680 38,033,828,378 Rls. 1,273,095 $
148 1394 ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 15,376 37,981,732,039 Rls. 1,318,523 $
149 1394 ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 933,700 37,607,348,388 Rls. 1,276,664 $
150 1394 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 64,001 37,398,478,104 Rls. 1,251,115 $
151 1394 ايتاليا 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 18,171 37,025,640,861 Rls. 1,232,991 $
152 1394 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 97,466 36,798,030,912 Rls. 1,253,753 $
153 1394 ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 977,643 36,265,511,621 Rls. 1,220,960 $
154 1394 ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 122,083 36,240,802,859 Rls. 1,236,115 $
155 1394 ايتاليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 13,179 35,255,944,578 Rls. 1,242,327 $
156 1394 ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 22,996 35,128,676,293 Rls. 1,170,048 $
157 1394 ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 356 34,919,973,379 Rls. 1,174,519 $
158 1394 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 67,662 34,654,887,646 Rls. 1,182,859 $
159 1394 ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 540,094 34,016,940,002 Rls. 1,165,782 $
160 1394 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 182,800 33,102,496,153 Rls. 1,164,721 $
161 1394 ايتاليا 84281010 آسانسور 211,799 32,857,590,508 Rls. 1,104,114 $
162 1394 ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 759,214 32,555,117,729 Rls. 1,088,768 $
163 1394 ايتاليا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 301,047 32,146,587,406 Rls. 1,078,259 $
164 1394 ايتاليا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 161,572 31,864,343,306 Rls. 1,095,681 $
165 1394 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 199,301 31,588,361,457 Rls. 1,070,166 $
166 1394 ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 20,565 31,497,708,754 Rls. 1,063,901 $
167 1394 ايتاليا 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 141,500 31,454,057,724 Rls. 1,071,323 $
168 1394 ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 226,236 31,206,658,141 Rls. 1,059,950 $
169 1394 ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 228,645 31,106,175,357 Rls. 1,036,199 $
170 1394 ايتاليا 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 323,648 30,383,513,131 Rls. 1,017,914 $
171 1394 ايتاليا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 51,109 30,287,864,404 Rls. 1,017,963 $
172 1394 ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 14,558 30,139,491,651 Rls. 1,016,893 $
173 1394 ايتاليا 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 80,039 29,838,341,879 Rls. 997,801 $
174 1394 ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 482,685 29,714,505,863 Rls. 1,003,611 $
175 1394 ايتاليا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 294,608 29,391,819,713 Rls. 996,684 $
176 1394 ايتاليا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 65,115 29,167,398,882 Rls. 991,216 $
177 1394 ايتاليا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 26,802 28,764,809,816 Rls. 971,992 $
178 1394 ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 296,310 28,728,943,137 Rls. 959,782 $
179 1394 ايتاليا 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 26,119 28,690,714,064 Rls. 1,010,254 $
180 1394 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 226,853 28,437,293,209 Rls. 954,607 $
181 1394 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 11,480 28,373,817,624 Rls. 940,694 $
182 1394 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 7,471 28,181,218,857 Rls. 950,607 $
183 1394 ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 648,000 28,158,896,569 Rls. 950,618 $
184 1394 ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 129,862 27,900,328,015 Rls. 933,070 $
185 1394 ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 434,217 27,846,516,374 Rls. 940,313 $
186 1394 ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 5,040 27,595,281,129 Rls. 958,948 $
187 1394 ايتاليا 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 76,137 27,546,554,492 Rls. 934,834 $
188 1394 ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,410 27,410,883,362 Rls. 914,751 $
189 1394 ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 445,487 27,374,592,455 Rls. 931,360 $
190 1394 ايتاليا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 287,241 27,251,995,222 Rls. 920,364 $
191 1394 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 30,138 27,032,315,434 Rls. 935,206 $
192 1394 ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 8,636 26,987,970,738 Rls. 916,862 $
193 1394 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 149,639 26,968,846,414 Rls. 906,888 $
194 1394 ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 208,678 26,900,720,194 Rls. 900,598 $
195 1394 ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 16,745 26,664,573,928 Rls. 927,330 $
196 1394 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 392,303 26,656,778,517 Rls. 898,188 $
197 1394 ايتاليا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 112,630 26,450,489,729 Rls. 897,730 $
198 1394 ايتاليا 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,628 26,398,816,256 Rls. 888,506 $
199 1394 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 337,282 26,327,483,860 Rls. 887,664 $
200 1394 ايتاليا 84251190 ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 32,414 26,152,850,213 Rls. 877,500 $
مجموع کل
20,298,187,365,544 ريال
مجموع کل
688,129,683 دلار