آمار کل " واردات از" کشور "اوكراين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 55,539,538 1,545,473,609,868 Rls. 52,313,123 $
2 1394 اوكراين 10059010 ---ذرت دامي 124,764,695 841,321,119,074 Rls. 28,733,696 $
3 1394 اوكراين 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 59,790,000 739,832,736,335 Rls. 25,025,631 $
4 1394 اوكراين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 9,916,779 248,392,646,617 Rls. 8,276,615 $
5 1394 اوكراين 10039000 جو باستثناي بذر 27,482,233 233,184,732,937 Rls. 8,064,111 $
6 1394 اوكراين 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 56,860 223,881,269,340 Rls. 7,471,426 $
7 1394 اوكراين 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 142,729 157,430,796,313 Rls. 5,312,520 $
8 1394 اوكراين 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,216 108,742,155,699 Rls. 3,650,833 $
9 1394 اوكراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,157,495 78,915,038,079 Rls. 2,641,467 $
10 1394 اوكراين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 12,500,000 65,508,403,078 Rls. 2,267,034 $
11 1394 اوكراين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 8,138,522 63,354,115,523 Rls. 2,107,178 $
12 1394 اوكراين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,777,390 51,551,281,759 Rls. 1,720,891 $
13 1394 اوكراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 576,000 38,118,640,547 Rls. 1,297,369 $
14 1394 اوكراين 25070010 کائولن 5,653,522 31,708,395,218 Rls. 1,064,118 $
15 1394 اوكراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 16,922 26,260,865,455 Rls. 896,292 $
16 1394 اوكراين 10082900 ارزن بجز بذز 1,891,000 24,821,931,551 Rls. 854,911 $
17 1394 اوكراين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 702,950 18,611,665,994 Rls. 624,979 $
18 1394 اوكراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 476,000 18,057,969,596 Rls. 606,301 $
19 1394 اوكراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,200,647 16,071,373,620 Rls. 533,844 $
20 1394 اوكراين 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,623 10,148,064,886 Rls. 344,715 $
21 1394 اوكراين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 439,500 9,352,844,314 Rls. 329,674 $
22 1394 اوكراين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 206,866 9,053,862,849 Rls. 299,956 $
23 1394 اوكراين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 437,500 7,310,303,733 Rls. 244,027 $
24 1394 اوكراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 496,124 6,606,730,305 Rls. 219,241 $
25 1394 اوكراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,699 5,687,417,798 Rls. 191,826 $
26 1394 اوكراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 89,367 5,024,544,641 Rls. 170,950 $
27 1394 اوكراين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,469 4,992,161,996 Rls. 166,012 $
28 1394 اوكراين 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 17,665 4,825,823,164 Rls. 164,751 $
29 1394 اوكراين 85261000 دستگاههاي را دا ر 53 4,549,311,360 Rls. 151,160 $
30 1394 اوكراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,202 4,540,611,340 Rls. 153,184 $
31 1394 اوكراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 64,683 4,032,448,745 Rls. 137,932 $
32 1394 اوكراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 289 3,689,256,520 Rls. 122,260 $
33 1394 اوكراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 85,109 3,622,438,262 Rls. 120,269 $
34 1394 اوكراين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 2,400 3,523,695,826 Rls. 126,026 $
35 1394 اوكراين 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,476 3,475,756,800 Rls. 115,200 $
36 1394 اوكراين 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 1,200 3,466,332,571 Rls. 122,672 $
37 1394 اوكراين 85451900 ساير الكترودهاي ذغالي ،غيرازرديف 85451100 21,674 3,382,908,444 Rls. 112,925 $
38 1394 اوكراين 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 56,150 3,274,224,977 Rls. 112,862 $
39 1394 اوكراين 04081100 زرده تخم خشک کرده 34,960 3,170,068,480 Rls. 105,280 $
40 1394 اوكراين 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 12,040 2,938,027,120 Rls. 97,820 $
41 1394 اوكراين 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 6,070 2,906,072,594 Rls. 98,514 $
42 1394 اوكراين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 37,528 2,878,038,000 Rls. 95,600 $
43 1394 اوكراين 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 168,000 2,836,669,020 Rls. 94,675 $
44 1394 اوكراين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 83,551 2,804,762,596 Rls. 94,068 $
45 1394 اوكراين 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 61,340 2,714,614,726 Rls. 92,129 $
46 1394 اوكراين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 43,711 2,651,051,834 Rls. 89,450 $
47 1394 اوكراين 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 45,160 2,577,045,013 Rls. 85,352 $
48 1394 اوكراين 10083000 دانه قناري (کCanary Seeds) 222,000 2,530,207,827 Rls. 84,447 $
49 1394 اوكراين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 14,613 2,466,006,560 Rls. 82,470 $
50 1394 اوكراين 04021030 ---شير خشك صنعتي 43,250 2,408,814,617 Rls. 82,253 $
51 1394 اوكراين 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 17,810 2,391,411,330 Rls. 79,238 $
52 1394 اوكراين 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,581 2,298,990,576 Rls. 76,121 $
53 1394 اوكراين 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 204 2,288,037,380 Rls. 75,758 $
54 1394 اوكراين 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 1,240 2,020,778,867 Rls. 68,355 $
55 1394 اوكراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 30 1,890,028,800 Rls. 63,085 $
56 1394 اوكراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 169,110 1,823,711,303 Rls. 62,054 $
57 1394 اوكراين 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 369 1,810,987,066 Rls. 62,324 $
58 1394 اوكراين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 16,860 1,761,585,291 Rls. 60,721 $
59 1394 اوكراين 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,070 1,706,373,760 Rls. 56,480 $
60 1394 اوكراين 84821000 بلبرينگ. 174 1,662,655,800 Rls. 55,051 $
61 1394 اوكراين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 107 1,484,542,128 Rls. 49,308 $
62 1394 اوكراين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 4,901 1,420,016,442 Rls. 48,138 $
63 1394 اوكراين 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 15,100 1,408,919,000 Rls. 47,000 $
64 1394 اوكراين 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 19,000 1,405,797,120 Rls. 46,574 $
65 1394 اوكراين 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 13,000 1,401,940,800 Rls. 46,800 $
66 1394 اوكراين 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 17,340 1,283,801,044 Rls. 43,609 $
67 1394 اوكراين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 30,578 1,073,662,423 Rls. 35,833 $
68 1394 اوكراين 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 35,491 1,064,430,000 Rls. 37,205 $
69 1394 اوكراين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,077 1,051,867,155 Rls. 37,162 $
70 1394 اوكراين 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,850 1,049,710,791 Rls. 36,833 $
71 1394 اوكراين 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,212 1,034,642,724 Rls. 36,305 $
72 1394 اوكراين 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 547 965,948,738 Rls. 33,046 $
73 1394 اوكراين 84411000 ماشينهاي برش 14,000 965,538,000 Rls. 34,112 $
74 1394 اوكراين 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 21,584 915,480,720 Rls. 30,330 $
75 1394 اوكراين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,225 862,692,108 Rls. 29,009 $
76 1394 اوكراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,680 812,515,200 Rls. 27,120 $
77 1394 اوكراين 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 20,088 800,272,284 Rls. 26,516 $
78 1394 اوكراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 39,600 771,698,790 Rls. 27,466 $
79 1394 اوكراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5,655 745,085,252 Rls. 25,486 $
80 1394 اوكراين 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 62,550 711,550,110 Rls. 23,753 $
81 1394 اوكراين 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 5,322 642,024,792 Rls. 21,288 $
82 1394 اوكراين 10082100 بذر ارزن 47,500 611,388,000 Rls. 20,400 $
83 1394 اوكراين 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 19,236 609,381,666 Rls. 21,648 $
84 1394 اوكراين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 15,840 580,560,750 Rls. 19,250 $
85 1394 اوكراين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 143 548,777,262 Rls. 18,172 $
86 1394 اوكراين 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 60,650 538,320,818 Rls. 18,286 $
87 1394 اوكراين 44069000 تراورس چوبي براي راه آهن يا همانند،آغشته شده 93,435 536,476,021 Rls. 17,909 $
88 1394 اوكراين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 357 395,474,232 Rls. 13,209 $
89 1394 اوكراين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,350 388,111,500 Rls. 12,950 $
90 1394 اوكراين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,610 387,853,272 Rls. 12,887 $
91 1394 اوكراين 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 4,947 375,524,272 Rls. 12,953 $
92 1394 اوكراين 90189061 ----دستگاه تلمبه هاي ساكشن پزشكي از جمله تلمبه ساكشن دستي (hemovac) 53 317,117,980 Rls. 10,500 $
93 1394 اوكراين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 570 255,016,000 Rls. 8,509 $
94 1394 اوكراين 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 4,160 253,416,108 Rls. 8,914 $
95 1394 اوكراين 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 20,280 252,720,000 Rls. 8,373 $
96 1394 اوكراين 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 4,500 227,480,815 Rls. 7,841 $
97 1394 اوكراين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,260 192,748,622 Rls. 6,780 $
98 1394 اوكراين 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 479 189,901,433 Rls. 6,560 $
99 1394 اوكراين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 170 185,990,820 Rls. 6,335 $
100 1394 اوكراين 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 3,260 179,700,000 Rls. 6,000 $
101 1394 اوكراين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 700 172,317,240 Rls. 5,829 $
102 1394 اوكراين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,102 129,412,800 Rls. 4,300 $
103 1394 اوكراين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 48 115,129,868 Rls. 3,894 $
104 1394 اوكراين 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 745 110,097,900 Rls. 3,648 $
105 1394 اوكراين 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 1,100 107,899,338 Rls. 3,602 $
106 1394 اوكراين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17 84,549,491 Rls. 2,799 $
107 1394 اوكراين 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 150 78,538,917 Rls. 2,672 $
108 1394 اوكراين 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 285 62,823,750 Rls. 2,093 $
109 1394 اوكراين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 350 58,856,850 Rls. 1,950 $
110 1394 اوكراين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 161 56,223,803 Rls. 1,997 $
111 1394 اوكراين 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 180 49,005,000 Rls. 1,624 $
112 1394 اوكراين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 156 46,264,180 Rls. 1,643 $
113 1394 اوكراين 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 250 40,721,140 Rls. 1,447 $
114 1394 اوكراين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 498 40,435,200 Rls. 1,350 $
115 1394 اوكراين 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 720 20,468,882 Rls. 720 $
116 1394 اوكراين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 230 15,967,319 Rls. 533 $
117 1394 اوكراين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 100 13,031,295 Rls. 435 $
118 1394 اوكراين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 20 10,761,498 Rls. 357 $
119 1394 اوكراين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 8,854,380 Rls. 293 $
120 1394 اوكراين 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 60 7,218,332 Rls. 256 $
121 1394 اوكراين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 8 4,165,425 Rls. 138 $
122 1394 اوكراين 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 20 4,116,420 Rls. 136 $
123 1394 اوكراين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2 1,960,200 Rls. 65 $
124 1394 اوكراين 90330020 ساير ترموكوبلکها 2 1,829,520 Rls. 61 $
مجموع کل
4,714,472,167,632 ريال
مجموع کل
159,651,437 دلار
[1]