آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 931,483,485 6,458,574,765,444 Rls. 220,027,891 $
2 1394 انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 104,262,766 1,306,439,776,980 Rls. 43,407,652 $
3 1394 انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 86,194,000 1,044,803,427,261 Rls. 34,928,629 $
4 1394 انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 68,763,105 510,041,911,130 Rls. 18,045,187 $
5 1394 انگلستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,999,920 487,535,105,776 Rls. 16,910,687 $
6 1394 انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 55,821 389,594,813,742 Rls. 13,100,371 $
7 1394 انگلستان 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 3,780 180,733,157,530 Rls. 6,242,942 $
8 1394 انگلستان 01051120 جوجه مادر گوشتي يكروزه 13,348 155,297,560,205 Rls. 5,317,099 $
9 1394 انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 26,377 118,291,808,702 Rls. 4,071,837 $
10 1394 انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 90,314 110,790,422,657 Rls. 3,692,329 $
11 1394 انگلستان 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,859 90,408,282,695 Rls. 3,017,250 $
12 1394 انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 18,001 61,933,623,597 Rls. 2,085,069 $
13 1394 انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,627 57,642,123,939 Rls. 1,916,764 $
14 1394 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 1,002 57,423,516,675 Rls. 1,917,156 $
15 1394 انگلستان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 3,862 57,221,047,884 Rls. 1,972,628 $
16 1394 انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,634 53,673,681,720 Rls. 1,821,255 $
17 1394 انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,490 53,545,191,372 Rls. 1,804,188 $
18 1394 انگلستان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 645,500 51,046,820,008 Rls. 1,702,882 $
19 1394 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 3,780 48,302,860,632 Rls. 1,668,493 $
20 1394 انگلستان 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 21,996 42,950,340,530 Rls. 1,490,983 $
21 1394 انگلستان 01051110 جوجه اجداد گوشتي يكروزه 4,833 41,248,508,967 Rls. 1,372,437 $
22 1394 انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 131,648 35,096,594,778 Rls. 1,176,892 $
23 1394 انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,854 32,802,126,693 Rls. 1,120,321 $
24 1394 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 1,094 31,565,175,569 Rls. 1,061,704 $
25 1394 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 76,592 28,177,629,642 Rls. 946,474 $
26 1394 انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 5,479 25,600,937,791 Rls. 884,644 $
27 1394 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,369 22,655,297,801 Rls. 753,716 $
28 1394 انگلستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 42,200 21,945,973,200 Rls. 732,705 $
29 1394 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,867 19,941,634,925 Rls. 665,641 $
30 1394 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 62,337 19,909,675,038 Rls. 673,652 $
31 1394 انگلستان 25070010 کائولن 2,800,000 19,287,949,620 Rls. 652,345 $
32 1394 انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 7,304 15,846,068,396 Rls. 532,072 $
33 1394 انگلستان 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 36,668 15,778,250,282 Rls. 536,247 $
34 1394 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,425 14,694,593,550 Rls. 486,850 $
35 1394 انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 28,872 14,330,329,594 Rls. 484,046 $
36 1394 انگلستان 01051130 جوجه اجداد تخم گذار يكروزه 1,366 13,969,015,979 Rls. 466,178 $
37 1394 انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,783 12,538,397,187 Rls. 422,105 $
38 1394 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,299 12,208,289,710 Rls. 412,958 $
39 1394 انگلستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,578 11,796,321,977 Rls. 393,301 $
40 1394 انگلستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 3,233 10,700,669,134 Rls. 356,119 $
41 1394 انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,945 9,556,234,750 Rls. 316,630 $
42 1394 انگلستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 5,743 8,947,714,217 Rls. 303,941 $
43 1394 انگلستان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 1,974 7,417,550,753 Rls. 250,049 $
44 1394 انگلستان 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 29,680 7,324,857,905 Rls. 255,083 $
45 1394 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,089 6,935,021,841 Rls. 235,757 $
46 1394 انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 527 6,572,887,595 Rls. 219,637 $
47 1394 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 563 6,372,500,486 Rls. 211,340 $
48 1394 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,485 6,192,512,504 Rls. 209,412 $
49 1394 انگلستان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 132,590 5,992,594,609 Rls. 198,676 $
50 1394 انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 14,462 5,841,553,995 Rls. 195,147 $
51 1394 انگلستان 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 4,800 5,613,458,356 Rls. 187,334 $
52 1394 انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 2,737 5,434,541,445 Rls. 184,324 $
53 1394 انگلستان 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 2,417 4,888,765,158 Rls. 163,816 $
54 1394 انگلستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 16,194 4,877,581,680 Rls. 161,746 $
55 1394 انگلستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 1,940 4,830,579,368 Rls. 164,592 $
56 1394 انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 4,968 4,778,456,767 Rls. 158,370 $
57 1394 انگلستان 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 40 4,741,415,185 Rls. 157,378 $
58 1394 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 126,972 4,705,133,016 Rls. 157,348 $
59 1394 انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 9,752 4,575,525,909 Rls. 154,825 $
60 1394 انگلستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 31,562 4,490,349,950 Rls. 149,548 $
61 1394 انگلستان 85066030 قوه هاي دکمه اي(Round Cell ) باهوا -روي 729 4,446,116,496 Rls. 153,559 $
62 1394 انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 950,000 4,397,320,751 Rls. 146,614 $
63 1394 انگلستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 48,382 4,317,044,060 Rls. 144,500 $
64 1394 انگلستان 29089100 دي نوسب (Dinoseb) (Iso)ونمكهاي آن 21,560 4,304,600,000 Rls. 143,697 $
65 1394 انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 9,020 4,297,070,300 Rls. 144,958 $
66 1394 انگلستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 25,290 4,293,108,000 Rls. 151,673 $
67 1394 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,536 4,199,428,190 Rls. 139,194 $
68 1394 انگلستان 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,703 4,153,446,605 Rls. 137,604 $
69 1394 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 133 4,060,785,785 Rls. 135,114 $
70 1394 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 3,910,134,686 Rls. 138,143 $
71 1394 انگلستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 34,209 3,780,289,212 Rls. 125,262 $
72 1394 انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 14,880 3,777,146,819 Rls. 126,052 $
73 1394 انگلستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 1,270 3,776,700,564 Rls. 125,671 $
74 1394 انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 60,558 3,751,636,690 Rls. 126,836 $
75 1394 انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 491 3,743,844,237 Rls. 124,380 $
76 1394 انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 503 3,560,151,992 Rls. 118,632 $
77 1394 انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 34,000 3,536,343,750 Rls. 125,149 $
78 1394 انگلستان 84572000 ماشين ساخت يک وا حدي (يک مرحله ا ي )برا ي کارکردن روي فلزا ت 46,000 3,509,461,750 Rls. 117,135 $
79 1394 انگلستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,880 3,446,962,736 Rls. 114,987 $
80 1394 انگلستان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 14,926 3,363,376,500 Rls. 111,444 $
81 1394 انگلستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 812 3,273,694,509 Rls. 111,092 $
82 1394 انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 15,500 3,240,158,715 Rls. 111,166 $
83 1394 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,238 3,090,594,454 Rls. 102,515 $
84 1394 انگلستان 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,487 2,900,047,842 Rls. 96,809 $
85 1394 انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 17,986 2,842,690,283 Rls. 95,556 $
86 1394 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 11,710 2,761,658,985 Rls. 91,503 $
87 1394 انگلستان 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 7,242 2,757,785,758 Rls. 91,397 $
88 1394 انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 4,598 2,747,714,830 Rls. 93,820 $
89 1394 انگلستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 11,320 2,687,356,201 Rls. 90,903 $
90 1394 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 34,122 2,665,859,412 Rls. 92,497 $
91 1394 انگلستان 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 500 2,649,647,532 Rls. 87,798 $
92 1394 انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 486 2,584,232,101 Rls. 86,841 $
93 1394 انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 250 2,449,715,380 Rls. 85,624 $
94 1394 انگلستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,561 2,429,016,196 Rls. 80,653 $
95 1394 انگلستان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 11,150 2,414,720,000 Rls. 80,000 $
96 1394 انگلستان 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 654 2,413,882,075 Rls. 80,938 $
97 1394 انگلستان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 22,775 2,401,130,000 Rls. 81,397 $
98 1394 انگلستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 21,000 2,305,019,932 Rls. 76,893 $
99 1394 انگلستان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 35,662 2,234,253,047 Rls. 74,705 $
100 1394 انگلستان 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 24,628 2,227,767,208 Rls. 74,316 $
101 1394 انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 1,700 2,227,225,347 Rls. 73,788 $
102 1394 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 5,653 2,186,525,087 Rls. 74,658 $
103 1394 انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 3,000 2,099,789,192 Rls. 74,593 $
104 1394 انگلستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 301 2,083,735,890 Rls. 70,485 $
105 1394 انگلستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 8,721 2,055,106,932 Rls. 73,914 $
106 1394 انگلستان 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوايي بجز سمعك 170 2,052,540,969 Rls. 69,410 $
107 1394 انگلستان 01051210 بوقلمون زنده مولد نژاد به وزن 185گرم وكمتر 255 2,020,148,210 Rls. 67,103 $
108 1394 انگلستان 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 2,916 1,984,476,300 Rls. 66,255 $
109 1394 انگلستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,175 1,965,942,414 Rls. 65,322 $
110 1394 انگلستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 315 1,933,475,380 Rls. 64,136 $
111 1394 انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,280 1,923,995,952 Rls. 63,764 $
112 1394 انگلستان 68129300 مفصلکبندي (Jointing) الياف پنبه نسوز فشرده (Compressed)، در اشكال ورق يا رول(Seets or rolls) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيرازپنبه نسوز كروسيدوليت 6,020 1,918,131,676 Rls. 66,515 $
113 1394 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,650 1,791,063,539 Rls. 59,392 $
114 1394 انگلستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 583 1,734,505,451 Rls. 60,495 $
115 1394 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 670 1,713,495,987 Rls. 58,173 $
116 1394 انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,055 1,643,993,557 Rls. 58,190 $
117 1394 انگلستان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 40,000 1,643,500,000 Rls. 57,931 $
118 1394 انگلستان 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 12,871 1,615,535,104 Rls. 54,236 $
119 1394 انگلستان 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت که درجاي ديگر مذکوريا مشمول نباشد 21,329 1,601,061,305 Rls. 54,483 $
120 1394 انگلستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 800 1,578,086,032 Rls. 52,442 $
121 1394 انگلستان 28459000 ساير ايزوتوپ ها بغير از انهايي كه مشمول شماره 2844 مي شوند ، وتركيبات غير الي والي انها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص غيراز اب سنگين 4 1,542,446,698 Rls. 53,177 $
122 1394 انگلستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 23,540 1,533,155,725 Rls. 51,095 $
123 1394 انگلستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 1,952 1,528,729,072 Rls. 52,218 $
124 1394 انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 383 1,496,592,190 Rls. 49,828 $
125 1394 انگلستان 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 270 1,450,889,530 Rls. 48,432 $
126 1394 انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 8,000 1,430,892,240 Rls. 47,773 $
127 1394 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 1,427,895,808 Rls. 47,633 $
128 1394 انگلستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 100 1,424,553,814 Rls. 47,902 $
129 1394 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 51 1,372,038,452 Rls. 45,552 $
130 1394 انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,562 1,360,597,422 Rls. 46,155 $
131 1394 انگلستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 7,400 1,347,930,000 Rls. 45,000 $
132 1394 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 601 1,328,225,983 Rls. 44,618 $
133 1394 انگلستان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 34 1,309,771,008 Rls. 44,304 $
134 1394 انگلستان 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,363 1,292,374,216 Rls. 43,611 $
135 1394 انگلستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 12,230 1,291,983,315 Rls. 42,805 $
136 1394 انگلستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 19,423 1,291,060,673 Rls. 45,690 $
137 1394 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,219 1,277,849,759 Rls. 42,642 $
138 1394 انگلستان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 1,480 1,249,601,292 Rls. 42,262 $
139 1394 انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 140 1,229,217,428 Rls. 41,495 $
140 1394 انگلستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 13,440 1,207,507,550 Rls. 40,006 $
141 1394 انگلستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 15 1,203,710,933 Rls. 40,181 $
142 1394 انگلستان 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 40 1,193,512,320 Rls. 39,541 $
143 1394 انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12,348 1,174,060,693 Rls. 41,264 $
144 1394 انگلستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 485 1,165,245,747 Rls. 39,416 $
145 1394 انگلستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 655 1,161,994,707 Rls. 38,980 $
146 1394 انگلستان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 4,325 1,151,165,485 Rls. 38,857 $
147 1394 انگلستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 9,000 1,137,959,388 Rls. 37,732 $
148 1394 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,236 1,130,435,638 Rls. 38,060 $
149 1394 انگلستان 30064050 كامپوزيت 349 1,074,597,766 Rls. 36,419 $
150 1394 انگلستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 6,000 1,072,684,656 Rls. 37,639 $
151 1394 انگلستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,076 1,072,237,650 Rls. 35,793 $
152 1394 انگلستان 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 14 1,054,330,702 Rls. 34,989 $
153 1394 انگلستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,382 1,051,782,941 Rls. 35,578 $
154 1394 انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 81 1,026,552,665 Rls. 34,136 $
155 1394 انگلستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 113 1,003,047,519 Rls. 33,484 $
156 1394 انگلستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,000 961,259,400 Rls. 31,919 $
157 1394 انگلستان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 17,175 956,564,000 Rls. 31,750 $
158 1394 انگلستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,000 956,310,000 Rls. 31,909 $
159 1394 انگلستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,200 950,568,480 Rls. 31,733 $
160 1394 انگلستان 30064030 اكريل 367 942,765,451 Rls. 32,336 $
161 1394 انگلستان 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 4,050 935,143,900 Rls. 31,007 $
162 1394 انگلستان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,000 920,013,801 Rls. 30,713 $
163 1394 انگلستان 90330020 ساير ترموكوبلکها 1 919,660,000 Rls. 30,699 $
164 1394 انگلستان 40711110 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 2,414 909,481,062 Rls. 30,131 $
165 1394 انگلستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 5,754 902,294,872 Rls. 29,896 $
166 1394 انگلستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 30 897,056,260 Rls. 29,939 $
167 1394 انگلستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 13,000 895,248,900 Rls. 29,660 $
168 1394 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,221 853,460,200 Rls. 28,833 $
169 1394 انگلستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 45 853,394,705 Rls. 28,867 $
170 1394 انگلستان 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 7,300 846,094,701 Rls. 28,246 $
171 1394 انگلستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 283 827,832,531 Rls. 28,449 $
172 1394 انگلستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 469 813,077,907 Rls. 27,202 $
173 1394 انگلستان 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 590 809,933,961 Rls. 28,968 $
174 1394 انگلستان 90192020 دستگاه ونتيلاتور 17 781,987,335 Rls. 25,929 $
175 1394 انگلستان 48063000 کاغذ رسامي(کالک ),به شکل رول يا ورق 26,000 779,402,000 Rls. 26,000 $
176 1394 انگلستان 84138120 تلمبه هاي تزريقي 2,142 758,497,684 Rls. 25,133 $
177 1394 انگلستان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 525 756,786,503 Rls. 27,032 $
178 1394 انگلستان 32091030 رنگ آستري آنافروز EDا لکترودي پوزيشن (Deposition -Electro)براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 4,505 742,512,660 Rls. 25,021 $
179 1394 انگلستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 800 741,116,044 Rls. 24,609 $
180 1394 انگلستان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,560 740,974,002 Rls. 26,000 $
181 1394 انگلستان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 510 730,680,411 Rls. 25,957 $
182 1394 انگلستان 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,125 729,908,085 Rls. 24,771 $
183 1394 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,404 712,424,989 Rls. 24,860 $
184 1394 انگلستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 43 698,803,560 Rls. 23,207 $
185 1394 انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 118 693,715,880 Rls. 22,982 $
186 1394 انگلستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 9 687,914,646 Rls. 24,198 $
187 1394 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1 675,518,780 Rls. 22,431 $
188 1394 انگلستان 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,000 673,941,400 Rls. 22,491 $
189 1394 انگلستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 6,150 654,501,747 Rls. 21,940 $
190 1394 انگلستان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 300 650,721,060 Rls. 21,561 $
191 1394 انگلستان 85331010 مقاومتهاي ا لکتريکي پايه دار کربن فيلم درا ندا زه هاي 0.5 ، 0.25 ، 0.17 ،0.125 وات ا زظرفيت 0.5 الي 2 مگا اهم 1,222 646,380,000 Rls. 21,582 $
192 1394 انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,946 635,865,112 Rls. 21,100 $
193 1394 انگلستان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 3,625 620,199,000 Rls. 20,550 $
194 1394 انگلستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,000 619,300,000 Rls. 21,784 $
195 1394 انگلستان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 698 613,399,666 Rls. 20,393 $
196 1394 انگلستان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,640 612,999,760 Rls. 20,463 $
197 1394 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 437 609,044,777 Rls. 21,294 $
198 1394 انگلستان 28049000 سلينيوم 800 608,901,310 Rls. 20,230 $
199 1394 انگلستان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,913 583,813,909 Rls. 20,485 $
200 1394 انگلستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 2,140 577,752,226 Rls. 19,240 $
مجموع کل
12,124,461,015,368 ريال
مجموع کل
411,676,732 دلار