آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 31,776,679 821,014,022,078 Rls. 27,803,144 $
2 1394 اندونزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 16,499,983 332,890,011,429 Rls. 11,551,395 $
3 1394 اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 27,354,537 289,483,751,079 Rls. 9,767,973 $
4 1394 اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 20,202,979 198,451,795,823 Rls. 6,743,854 $
5 1394 اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 8,567,464 187,065,164,075 Rls. 6,197,063 $
6 1394 اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,262,181 122,675,169,076 Rls. 4,164,701 $
7 1394 اندونزي 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,761,801 94,928,292,368 Rls. 3,171,517 $
8 1394 اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,390,675 81,557,331,896 Rls. 2,743,437 $
9 1394 اندونزي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 796,720 58,037,965,909 Rls. 1,953,380 $
10 1394 اندونزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 1,224,960 57,436,815,736 Rls. 1,916,569 $
11 1394 اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 2,070,446 53,256,218,878 Rls. 1,795,798 $
12 1394 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 467,433 51,825,235,197 Rls. 1,821,784 $
13 1394 اندونزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,073,679 45,550,982,561 Rls. 1,527,691 $
14 1394 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 458,265 38,689,018,669 Rls. 1,324,723 $
15 1394 اندونزي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 774,000 35,594,599,853 Rls. 1,193,054 $
16 1394 اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 1,300,448 35,506,098,379 Rls. 1,191,597 $
17 1394 اندونزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,054,344 35,058,500,849 Rls. 1,169,437 $
18 1394 اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 977,400 30,528,041,483 Rls. 1,031,892 $
19 1394 اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 796,226 30,061,252,972 Rls. 1,021,802 $
20 1394 اندونزي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 476,500 26,697,272,149 Rls. 918,333 $
21 1394 اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 800,100 26,322,424,015 Rls. 872,946 $
22 1394 اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 863,100 24,831,923,716 Rls. 848,080 $
23 1394 اندونزي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,094,054 22,241,950,418 Rls. 743,127 $
24 1394 اندونزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 615,980 22,078,530,546 Rls. 756,688 $
25 1394 اندونزي 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 993,143 20,610,043,283 Rls. 708,790 $
26 1394 اندونزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 698,555 20,235,730,543 Rls. 675,605 $
27 1394 اندونزي 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,126,576 19,060,422,644 Rls. 638,302 $
28 1394 اندونزي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 80,190 16,962,521,763 Rls. 570,627 $
29 1394 اندونزي 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 287,294 16,132,002,518 Rls. 547,548 $
30 1394 اندونزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 214,000 15,537,913,400 Rls. 526,827 $
31 1394 اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 191,980 15,035,683,456 Rls. 521,588 $
32 1394 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 160,985 14,762,018,305 Rls. 503,778 $
33 1394 اندونزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 49,219 14,543,694,387 Rls. 489,605 $
34 1394 اندونزي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20,794 13,582,821,163 Rls. 464,308 $
35 1394 اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 173,876 13,090,648,006 Rls. 453,587 $
36 1394 اندونزي 29054500 گليسرول 522,000 12,747,008,640 Rls. 427,206 $
37 1394 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 137,866 12,728,140,581 Rls. 433,362 $
38 1394 اندونزي 48059110 ساير کاغذ هاي توليد شده ا ز حدا قل 20%خميربکر(virgin pulp) به وزن حداكثر 150گرم درمترمربع 593,771 12,258,675,430 Rls. 409,032 $
39 1394 اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 119,477 10,251,252,703 Rls. 347,303 $
40 1394 اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 220,800 9,802,196,640 Rls. 325,782 $
41 1394 اندونزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 275,337 9,683,573,265 Rls. 322,573 $
42 1394 اندونزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 50,765 9,571,020,629 Rls. 330,898 $
43 1394 اندونزي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 451,349 8,502,671,011 Rls. 282,704 $
44 1394 اندونزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 302,092 8,502,497,004 Rls. 283,871 $
45 1394 اندونزي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,269 8,233,999,367 Rls. 275,612 $
46 1394 اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 199,500 8,108,332,476 Rls. 281,178 $
47 1394 اندونزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 750,360 8,106,983,006 Rls. 285,166 $
48 1394 اندونزي 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 41,189 8,077,602,073 Rls. 272,740 $
49 1394 اندونزي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 12,149 7,582,201,906 Rls. 261,986 $
50 1394 اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 204,747 7,370,304,045 Rls. 246,999 $
51 1394 اندونزي 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 6,775 6,935,379,372 Rls. 231,573 $
52 1394 اندونزي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 25,419 6,453,513,500 Rls. 219,621 $
53 1394 اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 119,057 6,268,852,577 Rls. 214,973 $
54 1394 اندونزي 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 5,715 5,576,865,440 Rls. 186,182 $
55 1394 اندونزي 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 48,186 5,558,831,506 Rls. 195,840 $
56 1394 اندونزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 11,637 4,795,619,027 Rls. 160,959 $
57 1394 اندونزي 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 38,272 4,694,559,602 Rls. 158,712 $
58 1394 اندونزي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 77,000 4,667,248,530 Rls. 155,125 $
59 1394 اندونزي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 67,787 4,536,791,318 Rls. 151,705 $
60 1394 اندونزي 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا،بضخامت حدا کثر6ميليمترازتيره زهرالشتاي قرمزتيره،روشن،باكائو 47,774 4,496,812,236 Rls. 154,160 $
61 1394 اندونزي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 20,499 4,436,789,323 Rls. 147,465 $
62 1394 اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 143,113 4,425,091,182 Rls. 148,463 $
63 1394 اندونزي 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 7,714 4,352,235,176 Rls. 147,231 $
64 1394 اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 49,875 4,086,040,648 Rls. 137,072 $
65 1394 اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 44,000 3,929,253,240 Rls. 132,445 $
66 1394 اندونزي 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,912 3,820,125,337 Rls. 130,981 $
67 1394 اندونزي 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 65,863 3,675,165,070 Rls. 130,062 $
68 1394 اندونزي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 153,600 3,563,520,576 Rls. 118,272 $
69 1394 اندونزي 34012030 صابون چيپس 140,000 3,412,194,971 Rls. 115,150 $
70 1394 اندونزي 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 149,675 3,362,097,150 Rls. 112,257 $
71 1394 اندونزي 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 71,744 3,317,280,631 Rls. 113,150 $
72 1394 اندونزي 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 65,863 3,303,936,268 Rls. 116,925 $
73 1394 اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 13,200 2,966,292,490 Rls. 99,712 $
74 1394 اندونزي 30022000 واكسنکها براي پزشكي 533 2,963,290,081 Rls. 98,921 $
75 1394 اندونزي 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 2,938,342,400 Rls. 97,290 $
76 1394 اندونزي 08011200 نارگيل در قسمت دروني پوسته 184,130 2,840,323,189 Rls. 94,806 $
77 1394 اندونزي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 47,689 2,726,460,000 Rls. 90,649 $
78 1394 اندونزي 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 101,157 2,678,616,263 Rls. 90,123 $
79 1394 اندونزي 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 75,612 2,629,897,354 Rls. 93,071 $
80 1394 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 46,132 2,515,946,963 Rls. 84,784 $
81 1394 اندونزي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 48,351 2,482,283,256 Rls. 82,742 $
82 1394 اندونزي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 11,208 2,466,891,909 Rls. 82,351 $
83 1394 اندونزي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 31,960 2,356,165,000 Rls. 78,400 $
84 1394 اندونزي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 35,279 2,159,529,065 Rls. 74,877 $
85 1394 اندونزي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 20,982 2,153,932,388 Rls. 71,339 $
86 1394 اندونزي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,261 1,945,795,673 Rls. 66,918 $
87 1394 اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 37,868 1,914,414,261 Rls. 65,891 $
88 1394 اندونزي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 20,281 1,837,500,990 Rls. 65,028 $
89 1394 اندونزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 24,175 1,783,475,467 Rls. 59,935 $
90 1394 اندونزي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 75,221 1,688,489,977 Rls. 59,755 $
91 1394 اندونزي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 58,112 1,628,920,789 Rls. 55,187 $
92 1394 اندونزي 44083900 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذکوردرياد 9,120 1,521,505,706 Rls. 52,276 $
93 1394 اندونزي 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 150,933 1,514,928,262 Rls. 53,522 $
94 1394 اندونزي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 35,213 1,434,361,914 Rls. 47,882 $
95 1394 اندونزي 34011110 صابون حمام و دستشويي 36,000 1,411,658,930 Rls. 47,952 $
96 1394 اندونزي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 49,980 1,357,047,510 Rls. 45,301 $
97 1394 اندونزي 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 17,939 1,310,312,020 Rls. 43,741 $
98 1394 اندونزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 12,471 1,304,551,930 Rls. 45,062 $
99 1394 اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 79,665 1,246,476,055 Rls. 42,275 $
100 1394 اندونزي 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 25,000 1,188,114,039 Rls. 40,189 $
101 1394 اندونزي 25070010 کائولن 220,000 1,120,204,800 Rls. 37,400 $
102 1394 اندونزي 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 11,395 1,090,960,051 Rls. 37,605 $
103 1394 اندونزي 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 72,000 1,084,192,518 Rls. 39,436 $
104 1394 اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,677 1,072,833,659 Rls. 36,330 $
105 1394 اندونزي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 23,763 979,582,440 Rls. 32,458 $
106 1394 اندونزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 4,240 979,283,455 Rls. 34,262 $
107 1394 اندونزي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 16,552 945,913,166 Rls. 31,580 $
108 1394 اندونزي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,931 858,680,832 Rls. 31,496 $
109 1394 اندونزي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 1,500 842,793,000 Rls. 28,140 $
110 1394 اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 16,790 831,078,476 Rls. 27,740 $
111 1394 اندونزي 87032339 ---ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشدغير از آمبولانس وهيبريدي 1,500 799,213,500 Rls. 26,500 $
112 1394 اندونزي 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 9,070 775,860,442 Rls. 25,983 $
113 1394 اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 11,081 774,264,184 Rls. 27,332 $
114 1394 اندونزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 10,437 738,666,980 Rls. 24,786 $
115 1394 اندونزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,379 733,609,919 Rls. 24,495 $
116 1394 اندونزي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 40,000 722,784,000 Rls. 24,000 $
117 1394 اندونزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 1,915 683,976,094 Rls. 22,693 $
118 1394 اندونزي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,347 665,323,450 Rls. 22,150 $
119 1394 اندونزي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 11,646 659,914,214 Rls. 22,324 $
120 1394 اندونزي 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 10,844 650,141,176 Rls. 21,688 $
121 1394 اندونزي 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 13,560 636,476,735 Rls. 21,165 $
122 1394 اندونزي 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 3,818 577,988,208 Rls. 19,152 $
123 1394 اندونزي 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 5,440 535,020,591 Rls. 19,205 $
124 1394 اندونزي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 1,740 525,471,123 Rls. 17,713 $
125 1394 اندونزي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 6,436 503,560,800 Rls. 16,810 $
126 1394 اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 3,919 475,649,690 Rls. 16,627 $
127 1394 اندونزي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,968 449,067,979 Rls. 15,570 $
128 1394 اندونزي 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 1,959 447,076,978 Rls. 14,914 $
129 1394 اندونزي 40103400 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 180 سانتيمتر و حداكثر 240 سانتيمتر 5,790 438,649,200 Rls. 14,575 $
130 1394 اندونزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 9,504 437,494,088 Rls. 15,542 $
131 1394 اندونزي 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 4,268 401,714,692 Rls. 14,096 $
132 1394 اندونزي 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 28,000 400,000,000 Rls. 14,242 $
133 1394 اندونزي 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 58,000 385,303,415 Rls. 12,968 $
134 1394 اندونزي 38029010 خاك رنگبر 34,000 363,150,720 Rls. 12,060 $
135 1394 اندونزي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 650 307,395,742 Rls. 10,187 $
136 1394 اندونزي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,441 292,366,813 Rls. 10,263 $
137 1394 اندونزي 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 16,094 278,344,056 Rls. 9,302 $
138 1394 اندونزي 32062090 ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 2,000 263,869,018 Rls. 8,806 $
139 1394 اندونزي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 3,375 254,684,154 Rls. 8,438 $
140 1394 اندونزي 92089000 ا رکستريون, ارگ مکانيکي دسته دار، پرندگان مکانيکي خواننده ،اره هاي موسيقي وسايرآلات موسيقي تيپچه ،سوت ،بوق صدازدن وساير آلات صوتي دميدني بادهان . 5,271 239,931,000 Rls. 7,950 $
141 1394 اندونزي 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 5,786 233,565,492 Rls. 8,297 $
142 1394 اندونزي 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 6,586 223,700,400 Rls. 7,425 $
143 1394 اندونزي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 1,215 215,883,406 Rls. 7,207 $
144 1394 اندونزي 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 3,352 209,500,000 Rls. 7,383 $
145 1394 اندونزي 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 2,792 208,823,375 Rls. 6,949 $
146 1394 اندونزي 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 480 178,984,960 Rls. 5,941 $
147 1394 اندونزي 85065030 قوه هاي دکمه اي ( cell round) باليتيوم 141 145,124,640 Rls. 4,964 $
148 1394 اندونزي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,619 137,081,278 Rls. 4,634 $
149 1394 اندونزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 532 125,646,225 Rls. 4,168 $
150 1394 اندونزي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 11,546 125,272,224 Rls. 4,158 $
151 1394 اندونزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 720 121,672,000 Rls. 4,039 $
152 1394 اندونزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 717 120,747,365 Rls. 4,007 $
153 1394 اندونزي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 94 113,853,712 Rls. 3,779 $
154 1394 اندونزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 186 101,723,910 Rls. 3,375 $
155 1394 اندونزي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 340 86,898,753 Rls. 3,070 $
156 1394 اندونزي 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 131 70,408,200 Rls. 2,336 $
157 1394 اندونزي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 18 64,142,336 Rls. 2,141 $
158 1394 اندونزي 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 1,236 62,823,052 Rls. 2,091 $
159 1394 اندونزي 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 205 61,717,600 Rls. 2,060 $
160 1394 اندونزي 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 322 61,017,600 Rls. 2,025 $
161 1394 اندونزي 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 570 51,612,930 Rls. 1,710 $
162 1394 اندونزي 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 60 50,212,439 Rls. 1,664 $
163 1394 اندونزي 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 800 43,463,892 Rls. 1,602 $
164 1394 اندونزي 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 422 38,126,856 Rls. 1,266 $
165 1394 اندونزي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 497 35,237,643 Rls. 1,176 $
166 1394 اندونزي 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 349 34,232,801 Rls. 1,158 $
167 1394 اندونزي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 163 32,542,720 Rls. 1,080 $
168 1394 اندونزي 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 55 31,961,600 Rls. 1,061 $
169 1394 اندونزي 85182920 مجموعه سينماي خانگي 78 28,766,298 Rls. 960 $
170 1394 اندونزي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 150 28,620,160 Rls. 950 $
171 1394 اندونزي 96019090 استخوان ،كاسه لاك پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وساير موادحيواني تراش پذير ،كارشده ،واشياء ازاين مواد غيرازاشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف وغير مذكور درجاي ديگر 1,068 28,393,539 Rls. 1,046 $
172 1394 اندونزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 50 20,339,200 Rls. 675 $
173 1394 اندونزي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 88 20,283,648 Rls. 672 $
174 1394 اندونزي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 150 19,618,950 Rls. 650 $
175 1394 اندونزي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 95 16,504,139 Rls. 560 $
176 1394 اندونزي 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 12 15,089,500 Rls. 500 $
177 1394 اندونزي 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 100 12,741,300 Rls. 425 $
178 1394 اندونزي 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 583 12,282,750 Rls. 410 $
179 1394 اندونزي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 10 11,622,400 Rls. 386 $
180 1394 اندونزي 58013700 پارچهکهايمخمل و پلوش از الياف سنتيك يا مصنوعي 88 10,624,416 Rls. 352 $
181 1394 اندونزي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 2 10,169,600 Rls. 338 $
182 1394 اندونزي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 36 8,696,282 Rls. 295 $
183 1394 اندونزي 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 152 8,047,640 Rls. 294 $
184 1394 اندونزي 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 2,600 7,062,074 Rls. 260 $
185 1394 اندونزي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 50 5,811,200 Rls. 193 $
186 1394 اندونزي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 4 4,763,272 Rls. 165 $
187 1394 اندونزي 85066010 قوهکهاي استوانهکاي شكل هواروي (Airzinc) در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) 10 4,603,446 Rls. 154 $
188 1394 اندونزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 60 4,067,840 Rls. 135 $
189 1394 اندونزي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 15 3,632,000 Rls. 121 $
190 1394 اندونزي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 20 3,486,720 Rls. 116 $
مجموع کل
3,227,989,749,098 ريال
مجموع کل
109,393,670 دلار
[1]