آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 استراليا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 29,959,000 269,091,211,784 Rls. 8,983,726 $
2 1394 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 857,547 262,688,242,643 Rls. 8,776,200 $
3 1394 استراليا 02042200 ساير قطعات به صورت با استخوان از گوشت هاي نوع گوسفند ، تازه يا سرد كرده 600,281 97,541,274,676 Rls. 3,275,219 $
4 1394 استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 24,446,000 80,980,291,903 Rls. 2,685,112 $
5 1394 استراليا 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 315,181 53,530,372,103 Rls. 1,780,132 $
6 1394 استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 567 32,342,876,412 Rls. 1,091,222 $
7 1394 استراليا 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 8,944 29,510,779,607 Rls. 999,302 $
8 1394 استراليا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,824 28,567,612,808 Rls. 954,154 $
9 1394 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 934 25,571,718,367 Rls. 851,802 $
10 1394 استراليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,400 23,087,206,336 Rls. 770,678 $
11 1394 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 79,104 18,855,681,888 Rls. 636,826 $
12 1394 استراليا 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,850 18,703,330,577 Rls. 632,660 $
13 1394 استراليا 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 98,467 16,104,000,001 Rls. 548,501 $
14 1394 استراليا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 951,111 11,713,099,518 Rls. 388,082 $
15 1394 استراليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 846 11,081,850,000 Rls. 369,987 $
16 1394 استراليا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 49,840 10,760,802,933 Rls. 380,173 $
17 1394 استراليا 38123030 پايدا رکننده هايUV 99,544 9,903,000,000 Rls. 336,391 $
18 1394 استراليا 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 51,061 9,509,348,464 Rls. 315,046 $
19 1394 استراليا 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 100,000 9,294,000,000 Rls. 310,940 $
20 1394 استراليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 313,950 9,248,016,697 Rls. 312,825 $
21 1394 استراليا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 240,000 7,548,408,000 Rls. 252,000 $
22 1394 استراليا 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 48 6,872,930,708 Rls. 233,253 $
23 1394 استراليا 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 9,993 6,753,963,298 Rls. 224,930 $
24 1394 استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 970 6,626,403,842 Rls. 224,791 $
25 1394 استراليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,274 6,584,955,773 Rls. 218,921 $
26 1394 استراليا 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 280,000 6,430,129,202 Rls. 223,212 $
27 1394 استراليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 192,000 6,271,238,435 Rls. 217,852 $
28 1394 استراليا 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 36,726 6,197,887,395 Rls. 210,105 $
29 1394 استراليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 5,980 5,293,219,176 Rls. 179,049 $
30 1394 استراليا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 4,855,000,000 Rls. 162,071 $
31 1394 استراليا 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 318,544 4,120,877,871 Rls. 136,484 $
32 1394 استراليا 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 280 3,975,122,950 Rls. 132,606 $
33 1394 استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 57,679 3,944,818,364 Rls. 132,986 $
34 1394 استراليا 30064050 كامپوزيت 447 3,875,566,415 Rls. 130,182 $
35 1394 استراليا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,019 3,660,071,963 Rls. 122,037 $
36 1394 استراليا 03019190 سايرماهيها قزل آلا بجز برا ي ا صلاح نژا د وتکثيروپرورش وتخم چشم زده 2,588 3,621,720,000 Rls. 120,000 $
37 1394 استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 5,995 3,470,652,000 Rls. 114,915 $
38 1394 استراليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 14,500 3,304,200,000 Rls. 109,479 $
39 1394 استراليا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 236 3,118,386,880 Rls. 103,649 $
40 1394 استراليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 44,000 2,885,792,999 Rls. 99,274 $
41 1394 استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,934 2,531,684,620 Rls. 84,613 $
42 1394 استراليا 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 18,520 2,334,962,446 Rls. 81,931 $
43 1394 استراليا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,000 2,194,564,131 Rls. 73,262 $
44 1394 استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 8,970 2,184,661,758 Rls. 73,962 $
45 1394 استراليا 48084000 كاغذ كرافت ، كرپ شده يا چين دار شده ،کحتي نقش برجسته يا سوراخ شده 32,152 2,020,000,876 Rls. 67,253 $
46 1394 استراليا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 20,000 1,776,000,000 Rls. 59,287 $
47 1394 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,342 1,745,426,762 Rls. 58,520 $
48 1394 استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 157 1,679,064,120 Rls. 56,630 $
49 1394 استراليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 480 1,609,056,000 Rls. 53,464 $
50 1394 استراليا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 120 1,605,150,000 Rls. 54,027 $
51 1394 استراليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 5,450 1,409,911,203 Rls. 47,456 $
52 1394 استراليا 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,000 1,377,889,600 Rls. 47,404 $
53 1394 استراليا 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 78,982 1,297,078,116 Rls. 43,213 $
54 1394 استراليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,667 1,213,223,955 Rls. 41,075 $
55 1394 استراليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 3,360 1,184,295,810 Rls. 41,079 $
56 1394 استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 29 1,155,874,505 Rls. 39,577 $
57 1394 استراليا 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 5,400 1,136,403,491 Rls. 37,937 $
58 1394 استراليا 30064020 سيمان گلاس آنيوس 373 1,118,308,230 Rls. 37,581 $
59 1394 استراليا 85181000 ميکروفون و پايه آن 375 1,060,363,968 Rls. 35,214 $
60 1394 استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,933 1,057,738,970 Rls. 35,799 $
61 1394 استراليا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 64 1,009,777,409 Rls. 33,699 $
62 1394 استراليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 54 921,186,881 Rls. 30,722 $
63 1394 استراليا 85232970 ---باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 572 902,627,099 Rls. 30,186 $
64 1394 استراليا 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 6,015 871,688,004 Rls. 28,936 $
65 1394 استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,846 857,748,089 Rls. 28,614 $
66 1394 استراليا 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 16,200 777,135,144 Rls. 27,336 $
67 1394 استراليا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 8,874 767,592,066 Rls. 26,934 $
68 1394 استراليا 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 2,278 767,051,350 Rls. 25,415 $
69 1394 استراليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 150 755,150,000 Rls. 26,497 $
70 1394 استراليا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 12,200 720,728,564 Rls. 24,059 $
71 1394 استراليا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,579 699,804,316 Rls. 23,201 $
72 1394 استراليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,312 687,429,409 Rls. 22,878 $
73 1394 استراليا 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 75 658,886,536 Rls. 21,829 $
74 1394 استراليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 980 624,959,230 Rls. 22,079 $
75 1394 استراليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 98 610,961,088 Rls. 20,786 $
76 1394 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 281 561,094,624 Rls. 18,726 $
77 1394 استراليا 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,262 550,256,455 Rls. 18,583 $
78 1394 استراليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 4,843 518,970,010 Rls. 17,195 $
79 1394 استراليا 32121000 ورقهکهاي داغکزني 338 505,401,689 Rls. 17,168 $
80 1394 استراليا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 18,000 495,302,389 Rls. 17,595 $
81 1394 استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 921 492,838,390 Rls. 16,440 $
82 1394 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 440 473,261,572 Rls. 15,842 $
83 1394 استراليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 496 472,487,290 Rls. 15,901 $
84 1394 استراليا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 25 469,902,842 Rls. 15,686 $
85 1394 استراليا 90153000 ترا زها 94 466,986,305 Rls. 15,590 $
86 1394 استراليا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 52,000 458,870,672 Rls. 15,239 $
87 1394 استراليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,215 446,524,255 Rls. 14,877 $
88 1394 استراليا 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 4,250 408,210,889 Rls. 13,627 $
89 1394 استراليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 250 406,151,439 Rls. 13,556 $
90 1394 استراليا 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 695 397,580,734 Rls. 13,387 $
91 1394 استراليا 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 200 392,512,499 Rls. 13,891 $
92 1394 استراليا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 119 380,169,769 Rls. 12,691 $
93 1394 استراليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,896 329,947,500 Rls. 10,928 $
94 1394 استراليا 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,036 328,133,535 Rls. 11,377 $
95 1394 استراليا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 440 318,435,000 Rls. 10,540 $
96 1394 استراليا 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 10 309,967,932 Rls. 10,642 $
97 1394 استراليا 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 244 305,046,300 Rls. 10,100 $
98 1394 استراليا 68129100 پوشاك، متفرعات پوشاك، پايکپوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) ساخته شده از مخلوطها براساس پنبه نسوز يابراساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت 55 282,355,879 Rls. 9,426 $
99 1394 استراليا 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 855 277,000,000 Rls. 9,247 $
100 1394 استراليا 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 1,771 274,839,799 Rls. 9,106 $
101 1394 استراليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 185 273,695,844 Rls. 9,166 $
102 1394 استراليا 81029600 مفتول ا ز موليبدن 488 272,418,804 Rls. 9,046 $
103 1394 استراليا 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 3,860 266,122,500 Rls. 8,814 $
104 1394 استراليا 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 984 262,504,567 Rls. 8,698 $
105 1394 استراليا 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 2,484 255,699,080 Rls. 8,472 $
106 1394 استراليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,316 254,099,617 Rls. 8,777 $
107 1394 استراليا 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2,235 247,806,000 Rls. 8,211 $
108 1394 استراليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 45 243,403,776 Rls. 8,064 $
109 1394 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 256 240,937,518 Rls. 7,978 $
110 1394 استراليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 58 236,584,821 Rls. 7,910 $
111 1394 استراليا 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 21,000 236,527,340 Rls. 7,892 $
112 1394 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,458 228,880,915 Rls. 7,581 $
113 1394 استراليا 29181400 اسيد سيتريك 5,000 228,177,000 Rls. 7,617 $
114 1394 استراليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 109 214,055,879 Rls. 7,277 $
115 1394 استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 20 211,839,456 Rls. 7,070 $
116 1394 استراليا 90279010 ميکروتوم 110 198,689,370 Rls. 6,633 $
117 1394 استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 410 196,916,800 Rls. 6,524 $
118 1394 استراليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4 196,005,765 Rls. 6,544 $
119 1394 استراليا 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 310 176,790,948 Rls. 6,070 $
120 1394 استراليا 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 316 169,317,811 Rls. 5,624 $
121 1394 استراليا 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 1,399 149,868,474 Rls. 4,984 $
122 1394 استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,011 140,230,371 Rls. 4,817 $
123 1394 استراليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 150 128,693,180 Rls. 4,276 $
124 1394 استراليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 276 126,274,622 Rls. 4,193 $
125 1394 استراليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 470 118,592,287 Rls. 4,213 $
126 1394 استراليا 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 20 116,535,120 Rls. 3,890 $
127 1394 استراليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 150 107,539,546 Rls. 3,715 $
128 1394 استراليا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 600 105,637,127 Rls. 3,598 $
129 1394 استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 600 90,943,133 Rls. 3,231 $
130 1394 استراليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 201 86,397,941 Rls. 2,920 $
131 1394 استراليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 234 84,194,455 Rls. 2,837 $
132 1394 استراليا 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 315 83,114,695 Rls. 2,780 $
133 1394 استراليا 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 260 66,099,451 Rls. 2,207 $
134 1394 استراليا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 231 66,057,841 Rls. 2,212 $
135 1394 استراليا 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 20 62,480,880 Rls. 2,070 $
136 1394 استراليا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 50 57,409,910 Rls. 2,028 $
137 1394 استراليا 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 15 57,225,625 Rls. 1,940 $
138 1394 استراليا 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 70 57,172,500 Rls. 1,894 $
139 1394 استراليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 358 54,768,891 Rls. 1,829 $
140 1394 استراليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 355 51,907,629 Rls. 1,756 $
141 1394 استراليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 90 51,740,909 Rls. 1,740 $
142 1394 استراليا 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 150 48,699,090 Rls. 1,612 $
143 1394 استراليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 150 45,467,791 Rls. 1,518 $
144 1394 استراليا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 362 44,620,185 Rls. 1,519 $
145 1394 استراليا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 80 40,125,839 Rls. 1,335 $
146 1394 استراليا 85423300 آمپلي فاير ها 35 37,714,586 Rls. 1,252 $
147 1394 استراليا 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 67 37,682,944 Rls. 1,250 $
148 1394 استراليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 487 37,102,912 Rls. 1,232 $
149 1394 استراليا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 31 36,134,400 Rls. 1,200 $
150 1394 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 200 35,625,771 Rls. 1,213 $
151 1394 استراليا 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياپلاتين ). 2 32,974,700 Rls. 1,100 $
152 1394 استراليا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 20 31,762,310 Rls. 1,060 $
153 1394 استراليا 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 74 27,884,174 Rls. 943 $
154 1394 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 11 26,229,896 Rls. 869 $
155 1394 استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 52 25,616,269 Rls. 851 $
156 1394 استراليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 270 24,403,704 Rls. 808 $
157 1394 استراليا 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 7 24,031,560 Rls. 804 $
158 1394 استراليا 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 25 23,292,025 Rls. 771 $
159 1394 استراليا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 76 22,585,350 Rls. 783 $
160 1394 استراليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 128 21,652,092 Rls. 723 $
161 1394 استراليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 125 21,484,553 Rls. 763 $
162 1394 استراليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 90 17,992,128 Rls. 596 $
163 1394 استراليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 14 17,615,672 Rls. 586 $
164 1394 استراليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 44 16,419,770 Rls. 551 $
165 1394 استراليا 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 93 15,360,623 Rls. 517 $
166 1394 استراليا 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 52 14,886,992 Rls. 499 $
167 1394 استراليا 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 36 14,002,080 Rls. 465 $
168 1394 استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 5 13,174,400 Rls. 437 $
169 1394 استراليا 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4 13,096,414 Rls. 437 $
170 1394 استراليا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 18 10,868,880 Rls. 361 $
171 1394 استراليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 70 10,817,864 Rls. 361 $
172 1394 استراليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 216 10,761,745 Rls. 358 $
173 1394 استراليا 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 15 9,590,400 Rls. 320 $
174 1394 استراليا 87088029 ----سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت وتراكتوركشاورزي 30 9,470,520 Rls. 316 $
175 1394 استراليا 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 5 9,437,400 Rls. 315 $
176 1394 استراليا 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 75 8,991,000 Rls. 300 $
177 1394 استراليا 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 99 8,604,408 Rls. 285 $
178 1394 استراليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 32 8,084,538 Rls. 272 $
179 1394 استراليا 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 50 7,808,533 Rls. 271 $
180 1394 استراليا 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 36 7,539,225 Rls. 251 $
181 1394 استراليا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 27 6,420,765 Rls. 213 $
182 1394 استراليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 20 5,254,950 Rls. 177 $
183 1394 استراليا 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 5 5,208,127 Rls. 174 $
184 1394 استراليا 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 54 4,788,444 Rls. 159 $
185 1394 استراليا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 17 4,388,960 Rls. 147 $
186 1394 استراليا 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 24 4,195,800 Rls. 140 $
187 1394 استراليا 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 44 2,997,000 Rls. 100 $
188 1394 استراليا 66011000 چترسايبان باغ وهمانند. 8 2,877,120 Rls. 96 $
189 1394 استراليا 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12 1,212,680 Rls. 41 $
190 1394 استراليا 84821000 بلبرينگ. 10 599,400 Rls. 20 $
مجموع کل
1,188,523,607,889 ريال
مجموع کل
39,804,053 دلار
[1]