آمار کل " واردات از" کشور "ازبكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ازبكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 8,086,417 450,776,072,776 Rls. 15,200,485 $
2 1394 ازبكستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 207,981 225,326,973,834 Rls. 7,559,198 $
3 1394 ازبكستان 31022100 سولفات آمونيوم 24,211,550 168,237,347,552 Rls. 5,737,957 $
4 1394 ازبكستان 53061000 نخ کتان يک لا 1,052,954 57,612,027,219 Rls. 1,946,435 $
5 1394 ازبكستان 14042000 لينتر پنبه 2,042,992 27,933,982,682 Rls. 928,949 $
6 1394 ازبكستان 07133310 لوبيا چيتي 741,500 26,549,194,183 Rls. 886,882 $
7 1394 ازبكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 375,924 20,925,706,933 Rls. 699,486 $
8 1394 ازبكستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 212 19,700,476,098 Rls. 663,266 $
9 1394 ازبكستان 50010000 پيله کرم ا بريشم مناسب برا ي بازکردن. 43,071 19,342,657,282 Rls. 650,295 $
10 1394 ازبكستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 191,979 10,753,180,543 Rls. 361,825 $
11 1394 ازبكستان 28332500 سولفات هااز مس 161,000 7,435,046,679 Rls. 250,468 $
12 1394 ازبكستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 193,200 5,737,933,113 Rls. 193,930 $
13 1394 ازبكستان 52029900 آخال پنبه که درجاي ديگرگفته نشده. 384,518 5,090,894,494 Rls. 169,412 $
14 1394 ازبكستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 263,480 3,101,623,325 Rls. 102,757 $
15 1394 ازبكستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 44,068 2,971,347,125 Rls. 98,539 $
16 1394 ازبكستان 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 94,500 2,853,897,000 Rls. 94,500 $
17 1394 ازبكستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 95,000 2,637,986,360 Rls. 90,316 $
18 1394 ازبكستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 71,488 2,587,207,910 Rls. 85,786 $
19 1394 ازبكستان 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 22,000 2,328,807,829 Rls. 77,744 $
20 1394 ازبكستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 18,977 1,929,327,156 Rls. 65,994 $
21 1394 ازبكستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,639 1,602,160,001 Rls. 56,000 $
22 1394 ازبكستان 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 13,500 1,169,768,685 Rls. 41,651 $
23 1394 ازبكستان 27101940 روغن پايه معدني 59,600 955,735,482 Rls. 32,944 $
24 1394 ازبكستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 18,155 874,809,568 Rls. 29,048 $
25 1394 ازبكستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 24,000 867,046,464 Rls. 28,944 $
26 1394 ازبكستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 24,000 632,288,916 Rls. 21,708 $
27 1394 ازبكستان 07133100 لوبيا از گونهکهاي (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 24,000 609,669,180 Rls. 21,658 $
28 1394 ازبكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 24,000 504,662,760 Rls. 16,884 $
29 1394 ازبكستان 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 4 314,534,305 Rls. 10,933 $
30 1394 ازبكستان 55094200 ساير نخ هاي چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,821 286,618,647 Rls. 10,205 $
31 1394 ازبكستان 52029100 ا لياف پس مانده پنبه به جز آخال نخ 19,579 251,179,414 Rls. 8,658 $
32 1394 ازبكستان 55062000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 5,000 150,560,000 Rls. 5,000 $
33 1394 ازبكستان 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 25,190 68,427,128 Rls. 2,267 $
34 1394 ازبكستان 52085200 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, چاپ شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم. 98 15,698,194 Rls. 559 $
35 1394 ازبكستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 75 5,570,327 Rls. 198 $
36 1394 ازبكستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 89 5,317,130 Rls. 189 $
37 1394 ازبكستان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 42 4,838,870 Rls. 172 $
مجموع کل
1,072,150,575,165 ريال
مجموع کل
36,151,241 دلار
[1]