آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اروگوئه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 33,000,000 560,246,319,600 Rls. 18,605,417 $
2 1394 اروگوئه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,651 132,711,107,858 Rls. 4,492,760 $
3 1394 اروگوئه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 6,390,837 117,607,609,014 Rls. 4,084,828 $
4 1394 اروگوئه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 425,000 45,498,834,000 Rls. 1,507,532 $
5 1394 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 194,182 42,835,260,186 Rls. 1,448,263 $
6 1394 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 162,045 37,325,891,749 Rls. 1,252,178 $
7 1394 اروگوئه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 1,932 27,351,442,200 Rls. 922,832 $
8 1394 اروگوئه 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 8 12,693,725,545 Rls. 423,746 $
9 1394 اروگوئه 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 196 113,273,921 Rls. 4,002 $
مجموع کل
976,383,464,073 ريال
مجموع کل
32,741,558 دلار
[1]