آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 293,136 3,222,652,122,569 Rls. 108,275,415 $
2 1394 آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 255,819,578 1,932,898,782,221 Rls. 66,356,904 $
3 1394 آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 565,857 1,685,512,185,920 Rls. 57,080,891 $
4 1394 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000,447 1,465,023,655,417 Rls. 50,249,906 $
5 1394 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,326,218 1,431,613,608,979 Rls. 48,781,144 $
6 1394 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 4,411,402 944,224,955,725 Rls. 32,004,805 $
7 1394 آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 1,240,324 943,216,766,568 Rls. 31,887,646 $
8 1394 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 2,944,591 913,645,186,725 Rls. 31,620,436 $
9 1394 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,798,936 785,941,988,370 Rls. 26,878,505 $
10 1394 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 354,929 744,188,549,718 Rls. 25,151,333 $
11 1394 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 558,847 727,287,279,445 Rls. 24,612,499 $
12 1394 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,331,115 622,813,115,700 Rls. 20,999,837 $
13 1394 آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,720,736 569,672,006,646 Rls. 19,921,652 $
14 1394 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 786,921 534,256,891,628 Rls. 18,128,590 $
15 1394 آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 503,724 463,172,257,916 Rls. 15,579,998 $
16 1394 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 4,506,610 461,789,063,697 Rls. 15,375,076 $
17 1394 آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 63,457,500 431,707,849,019 Rls. 14,337,840 $
18 1394 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,956,166 360,731,772,896 Rls. 12,228,421 $
19 1394 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 320,593 356,004,926,331 Rls. 12,185,345 $
20 1394 آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 440,364 335,250,445,728 Rls. 11,234,620 $
21 1394 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 203,824 331,022,516,907 Rls. 11,541,876 $
22 1394 آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 2,611,357 317,897,689,407 Rls. 10,608,984 $
23 1394 آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 246,297 315,481,677,630 Rls. 10,662,242 $
24 1394 آلمان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 324,124 313,531,167,360 Rls. 11,043,186 $
25 1394 آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 134,209 311,756,165,017 Rls. 10,520,111 $
26 1394 آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 43,379 309,990,024,461 Rls. 10,555,286 $
27 1394 آلمان 87032312 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 387,000 292,699,090,944 Rls. 9,697,160 $
28 1394 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,639,462 286,731,631,312 Rls. 9,997,534 $
29 1394 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25,087 285,499,934,566 Rls. 9,609,620 $
30 1394 آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 889,730 268,903,836,428 Rls. 9,018,731 $
31 1394 آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 106,862 261,442,467,241 Rls. 8,679,775 $
32 1394 آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 496,287 260,601,871,452 Rls. 9,898,466 $
33 1394 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 37,508 237,504,249,170 Rls. 8,015,071 $
34 1394 آلمان 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 597,292 234,859,115,807 Rls. 7,924,409 $
35 1394 آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 641,740 234,522,773,302 Rls. 8,041,160 $
36 1394 آلمان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 63,699 221,422,445,811 Rls. 7,754,186 $
37 1394 آلمان 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 559,786 215,198,600,000 Rls. 7,561,463 $
38 1394 آلمان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 196,537 212,391,254,425 Rls. 7,359,374 $
39 1394 آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 112,220 209,078,076,101 Rls. 6,928,536 $
40 1394 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 515,232 205,803,815,577 Rls. 7,086,657 $
41 1394 آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 968,869 204,807,392,441 Rls. 6,938,899 $
42 1394 آلمان 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 79,679 202,144,277,509 Rls. 6,822,335 $
43 1394 آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 1,134,228 198,775,699,926 Rls. 6,708,717 $
44 1394 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 285,939 192,780,051,498 Rls. 6,815,161 $
45 1394 آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 34,709 188,653,818,868 Rls. 6,353,181 $
46 1394 آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 523,377 187,438,915,837 Rls. 6,323,274 $
47 1394 آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,397,689 184,085,475,274 Rls. 6,204,636 $
48 1394 آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 5,174,984 182,003,509,901 Rls. 6,202,579 $
49 1394 آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 1,059,755 180,424,244,576 Rls. 6,089,503 $
50 1394 آلمان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 23,986 174,387,978,740 Rls. 5,898,241 $
51 1394 آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 7,890 171,813,068,550 Rls. 5,781,360 $
52 1394 آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 467,303 171,723,533,089 Rls. 5,708,295 $
53 1394 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 1,240,380 169,396,504,765 Rls. 5,727,780 $
54 1394 آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 205,712 167,815,699,519 Rls. 5,624,649 $
55 1394 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 40,412 166,152,908,652 Rls. 5,645,239 $
56 1394 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 65,834 158,757,503,609 Rls. 5,377,897 $
57 1394 آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 54,019 154,588,431,240 Rls. 5,188,991 $
58 1394 آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 3,566,950 153,751,619,284 Rls. 5,183,716 $
59 1394 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 321,240 152,495,158,280 Rls. 5,124,917 $
60 1394 آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 336,801 152,334,734,913 Rls. 5,198,574 $
61 1394 آلمان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 204,719 152,141,009,250 Rls. 5,040,619 $
62 1394 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 117,745 150,495,554,072 Rls. 5,325,828 $
63 1394 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 244,565 149,467,759,204 Rls. 5,109,581 $
64 1394 آلمان 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 108,039 143,578,782,800 Rls. 4,767,848 $
65 1394 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 165,196 143,411,498,003 Rls. 4,795,602 $
66 1394 آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3,909 141,902,222,395 Rls. 4,798,337 $
67 1394 آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,083,098 141,358,096,434 Rls. 4,750,185 $
68 1394 آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 312,837 141,166,291,641 Rls. 4,729,808 $
69 1394 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 410,823 138,032,848,014 Rls. 4,666,642 $
70 1394 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 48,834 138,009,342,726 Rls. 4,658,793 $
71 1394 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,136,375 136,374,065,254 Rls. 4,614,682 $
72 1394 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 158,887 134,742,159,105 Rls. 4,521,618 $
73 1394 آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 1,069,261 131,598,093,989 Rls. 4,456,954 $
74 1394 آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 127,930 131,494,734,651 Rls. 4,448,184 $
75 1394 آلمان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 289,534 129,929,748,355 Rls. 4,400,309 $
76 1394 آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 45,419 129,872,520,083 Rls. 4,397,079 $
77 1394 آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 354,282 128,805,453,631 Rls. 4,337,567 $
78 1394 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 118,110 128,747,756,584 Rls. 4,346,288 $
79 1394 آلمان 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 104,304 127,763,407,841 Rls. 4,316,214 $
80 1394 آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 1,077,098 126,127,054,755 Rls. 4,259,817 $
81 1394 آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 27,750 125,745,106,255 Rls. 4,279,447 $
82 1394 آلمان 87032410 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 70,020 123,767,499,385 Rls. 4,513,767 $
83 1394 آلمان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 208,663 120,979,528,116 Rls. 4,033,628 $
84 1394 آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 489,920 119,947,880,084 Rls. 4,142,812 $
85 1394 آلمان 84141000 - تلمبه هاي خلاء 119,233 118,541,647,863 Rls. 4,277,523 $
86 1394 آلمان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 21,053 115,784,455,192 Rls. 3,848,747 $
87 1394 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,463,322 115,708,521,350 Rls. 3,947,369 $
88 1394 آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 13,701 114,750,159,291 Rls. 3,867,487 $
89 1394 آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 5,336,726 113,687,240,351 Rls. 3,834,951 $
90 1394 آلمان 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 241,126 113,350,405,756 Rls. 3,795,017 $
91 1394 آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 464,685 112,489,767,532 Rls. 3,793,926 $
92 1394 آلمان 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 10,892,170 110,143,976,497 Rls. 3,655,768 $
93 1394 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 49,511 109,112,248,491 Rls. 3,644,668 $
94 1394 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 546,307 108,857,147,613 Rls. 3,699,836 $
95 1394 آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 215,146 108,231,699,439 Rls. 3,670,050 $
96 1394 آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 172,949 107,724,998,106 Rls. 3,634,028 $
97 1394 آلمان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 24,504 106,708,390,093 Rls. 3,640,620 $
98 1394 آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 553,379 105,559,428,368 Rls. 3,628,382 $
99 1394 آلمان 01012910 اسب براي مسابقه 98,700 102,852,672,730 Rls. 3,466,439 $
100 1394 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 15,837 101,016,384,788 Rls. 3,395,481 $
101 1394 آلمان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 747,469 100,732,860,473 Rls. 3,414,658 $
102 1394 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 143,363 100,664,321,169 Rls. 3,385,044 $
103 1394 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 164,222 99,154,451,272 Rls. 3,351,046 $
104 1394 آلمان 90189030 دستگاه دياليز 28,560 98,416,296,512 Rls. 3,304,088 $
105 1394 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 14,171 98,087,330,783 Rls. 3,270,209 $
106 1394 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 118,230 95,220,083,162 Rls. 3,290,797 $
107 1394 آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 39,775 95,131,424,430 Rls. 3,220,546 $
108 1394 آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 82,775 94,734,038,715 Rls. 3,203,560 $
109 1394 آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 29,082 92,687,339,349 Rls. 3,120,823 $
110 1394 آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,878,071 89,117,641,364 Rls. 3,002,878 $
111 1394 آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 234,828 88,770,645,479 Rls. 2,992,261 $
112 1394 آلمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 510,153 88,256,744,541 Rls. 2,970,931 $
113 1394 آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,241,500 87,820,631,177 Rls. 3,065,901 $
114 1394 آلمان 84601100 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت، با دقت حداقل 0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره ا ي 167,860 87,593,845,150 Rls. 2,904,563 $
115 1394 آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 346,855 87,584,439,437 Rls. 3,062,674 $
116 1394 آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 114,496 87,428,367,407 Rls. 2,935,254 $
117 1394 آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 833,300 87,227,400,406 Rls. 3,026,578 $
118 1394 آلمان 84821000 بلبرينگ. 272,283 86,580,668,945 Rls. 2,947,040 $
119 1394 آلمان 33051000 شامپوها 358,949 86,068,285,578 Rls. 2,904,318 $
120 1394 آلمان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 109,221 85,237,254,357 Rls. 2,999,043 $
121 1394 آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 40,241 84,990,638,389 Rls. 2,882,850 $
122 1394 آلمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 39,967 84,238,778,117 Rls. 2,810,455 $
123 1394 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 314,289 83,569,108,620 Rls. 2,860,435 $
124 1394 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 360,046 83,016,650,206 Rls. 2,765,427 $
125 1394 آلمان 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 260,720 82,317,500,000 Rls. 2,733,711 $
126 1394 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 307,699 82,229,928,099 Rls. 2,755,384 $
127 1394 آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 63,599 82,214,853,292 Rls. 2,749,780 $
128 1394 آلمان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 34,276 82,202,819,956 Rls. 2,761,952 $
129 1394 آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 112,011 81,608,550,844 Rls. 2,788,006 $
130 1394 آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 4,756,747 80,852,371,724 Rls. 2,788,433 $
131 1394 آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 114,017 80,455,929,646 Rls. 2,750,231 $
132 1394 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 175,421 80,055,047,747 Rls. 2,719,330 $
133 1394 آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 996,456 79,989,832,215 Rls. 2,708,817 $
134 1394 آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 83,288 79,959,855,187 Rls. 2,685,730 $
135 1394 آلمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 59,562 79,598,734,015 Rls. 2,781,204 $
136 1394 آلمان 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 94,975 79,468,058,309 Rls. 2,679,183 $
137 1394 آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 113,128 78,654,146,155 Rls. 2,677,805 $
138 1394 آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 5,911 78,380,321,171 Rls. 2,662,320 $
139 1394 آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 31,403 77,808,829,362 Rls. 2,701,380 $
140 1394 آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,307,411 77,422,300,897 Rls. 2,620,481 $
141 1394 آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,803,436 77,152,695,035 Rls. 2,582,399 $
142 1394 آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 88,026 76,493,143,609 Rls. 2,545,178 $
143 1394 آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,011,825 75,627,532,328 Rls. 2,554,325 $
144 1394 آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 182,873 73,936,389,932 Rls. 2,493,772 $
145 1394 آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 24,380 73,888,607,945 Rls. 2,498,853 $
146 1394 آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 685,514 73,547,741,333 Rls. 2,489,347 $
147 1394 آلمان 84335980 ماشين برداشت نيشكر 142,830 72,308,565,000 Rls. 2,395,593 $
148 1394 آلمان 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 118,958 71,659,725,000 Rls. 2,374,175 $
149 1394 آلمان 84281010 آسانسور 463,748 70,838,159,232 Rls. 2,368,798 $
150 1394 آلمان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 31,854 70,106,146,233 Rls. 2,389,453 $
151 1394 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 4,030 69,419,366,909 Rls. 2,303,536 $
152 1394 آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 35,469 68,881,483,807 Rls. 2,329,079 $
153 1394 آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 723,627 68,659,155,587 Rls. 2,320,806 $
154 1394 آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 748,166 68,368,245,678 Rls. 2,296,081 $
155 1394 آلمان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 8,132 68,138,385,010 Rls. 2,282,783 $
156 1394 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 68,788 68,033,346,879 Rls. 2,279,560 $
157 1394 آلمان 84412000 ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي 115,920 66,586,189,800 Rls. 2,266,066 $
158 1394 آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 888,076 65,921,780,549 Rls. 2,191,718 $
159 1394 آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 384,648 65,726,725,697 Rls. 2,268,087 $
160 1394 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 14,691 65,628,991,113 Rls. 2,233,830 $
161 1394 آلمان 27101920 گريس 421,802 64,535,659,913 Rls. 2,206,599 $
162 1394 آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 188,010 64,244,759,170 Rls. 2,160,835 $
163 1394 آلمان 86029000 لکوموتيوهاولكوتراكتورها که در جاي ديگري مذکور نباشد;تندرهاي لکوموتيو 206,731 63,702,818,940 Rls. 2,197,552 $
164 1394 آلمان 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 78,761 62,679,944,320 Rls. 2,169,493 $
165 1394 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 270,485 62,595,767,193 Rls. 2,132,133 $
166 1394 آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 582,752 62,542,154,067 Rls. 2,118,705 $
167 1394 آلمان 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 1,400,750 62,377,688,419 Rls. 2,140,224 $
168 1394 آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 36,827 62,221,023,162 Rls. 2,110,794 $
169 1394 آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 17,627 62,086,152,920 Rls. 2,118,983 $
170 1394 آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 149,141 61,947,281,609 Rls. 2,101,984 $
171 1394 آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 437,727 61,358,524,648 Rls. 2,096,096 $
172 1394 آلمان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 13,314 60,707,411,119 Rls. 2,011,815 $
173 1394 آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 4,796 60,476,189,792 Rls. 2,042,177 $
174 1394 آلمان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 27,793 60,373,974,328 Rls. 2,039,928 $
175 1394 آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 59,125 58,460,986,868 Rls. 1,960,973 $
176 1394 آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 119,321 58,318,021,008 Rls. 1,961,043 $
177 1394 آلمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 2,832 58,013,040,055 Rls. 2,059,135 $
178 1394 آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 440,275 57,675,246,200 Rls. 1,981,096 $
179 1394 آلمان 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 74,845 57,341,581,519 Rls. 1,950,734 $
180 1394 آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 714,919 56,513,838,613 Rls. 1,884,577 $
181 1394 آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 206,330 56,368,463,158 Rls. 1,905,291 $
182 1394 آلمان 21069020 ا مولسيفاير 350,845 56,323,283,632 Rls. 1,929,895 $
183 1394 آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 128,595 56,023,479,118 Rls. 1,935,580 $
184 1394 آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 267,653 55,623,090,631 Rls. 1,917,777 $
185 1394 آلمان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,859 54,737,690,658 Rls. 1,836,790 $
186 1394 آلمان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 3,781 54,435,177,399 Rls. 1,835,221 $
187 1394 آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 55,869 53,944,920,855 Rls. 1,835,871 $
188 1394 آلمان 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 136,825 53,332,864,518 Rls. 1,785,145 $
189 1394 آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 337,190 53,183,503,771 Rls. 1,833,517 $
190 1394 آلمان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 626,000 53,163,291,725 Rls. 1,881,420 $
191 1394 آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 157,356 52,995,285,145 Rls. 1,803,129 $
192 1394 آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,304,145 52,928,607,813 Rls. 1,764,208 $
193 1394 آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 70,400 52,080,144,789 Rls. 1,748,919 $
194 1394 آلمان 84411000 ماشينهاي برش 393,435 51,978,883,448 Rls. 1,743,096 $
195 1394 آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 40,136 51,722,936,495 Rls. 1,731,377 $
196 1394 آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,123 51,430,551,654 Rls. 1,727,390 $
197 1394 آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 26,835 51,015,345,189 Rls. 1,708,719 $
198 1394 آلمان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 108,643 50,978,480,529 Rls. 1,712,100 $
199 1394 آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 77,117 50,421,003,694 Rls. 1,708,148 $
200 1394 آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 39,053 50,380,343,469 Rls. 1,676,933 $
مجموع کل
39,919,960,008,576 ريال
مجموع کل
1,356,008,503 دلار