آمار کل " واردات از" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آفريقاي جنوبي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 130,900 391,008,497,485 Rls. 13,052,761 $
2 1394 آفريقاي جنوبي 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 2,442 360,020,145,901 Rls. 12,141,328 $
3 1394 آفريقاي جنوبي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,016,000 90,763,443,699 Rls. 3,034,959 $
4 1394 آفريقاي جنوبي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 36,455 22,277,736,178 Rls. 772,383 $
5 1394 آفريقاي جنوبي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 212,800 13,095,628,024 Rls. 434,928 $
6 1394 آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ابريشم يا شب خسب 216,000 7,597,916,866 Rls. 255,040 $
7 1394 آفريقاي جنوبي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,860 5,952,474,000 Rls. 197,232 $
8 1394 آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 477,500 5,853,911,008 Rls. 199,877 $
9 1394 آفريقاي جنوبي 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 420,000 5,284,602,575 Rls. 178,751 $
10 1394 آفريقاي جنوبي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 119,000 4,930,129,172 Rls. 166,442 $
11 1394 آفريقاي جنوبي 29141100 استن 166,400 4,759,016,809 Rls. 158,862 $
12 1394 آفريقاي جنوبي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 265,500 4,502,464,294 Rls. 152,465 $
13 1394 آفريقاي جنوبي 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 25,500 4,342,345,306 Rls. 156,177 $
14 1394 آفريقاي جنوبي 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 20,000 4,326,776,000 Rls. 145,634 $
15 1394 آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 12,949 3,855,056,668 Rls. 130,212 $
16 1394 آفريقاي جنوبي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 10,350 3,823,991,040 Rls. 128,064 $
17 1394 آفريقاي جنوبي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,712 3,667,360,207 Rls. 122,585 $
18 1394 آفريقاي جنوبي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 28,941 3,029,845,218 Rls. 100,566 $
19 1394 آفريقاي جنوبي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 140,800 3,012,680,944 Rls. 100,327 $
20 1394 آفريقاي جنوبي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 22,860 2,384,053,200 Rls. 79,500 $
21 1394 آفريقاي جنوبي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 319 2,290,927,180 Rls. 77,480 $
22 1394 آفريقاي جنوبي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,550 1,905,000,001 Rls. 64,710 $
23 1394 آفريقاي جنوبي 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,760 1,462,665,600 Rls. 48,600 $
24 1394 آفريقاي جنوبي 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 26,400 1,398,000,000 Rls. 46,668 $
25 1394 آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 15,184 1,277,317,475 Rls. 42,638 $
26 1394 آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 3,999 1,195,993,616 Rls. 39,922 $
27 1394 آفريقاي جنوبي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 380 1,094,621,450 Rls. 36,530 $
28 1394 آفريقاي جنوبي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 707 1,030,071,411 Rls. 36,592 $
29 1394 آفريقاي جنوبي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 31 989,798,467 Rls. 33,059 $
30 1394 آفريقاي جنوبي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,639 981,272,500 Rls. 32,500 $
31 1394 آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 96,000 879,145,200 Rls. 29,352 $
32 1394 آفريقاي جنوبي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 459 811,584,810 Rls. 27,331 $
33 1394 آفريقاي جنوبي 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,490 790,385,488 Rls. 26,384 $
34 1394 آفريقاي جنوبي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 135 722,789,447 Rls. 24,687 $
35 1394 آفريقاي جنوبي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 3,259 707,347,477 Rls. 24,091 $
36 1394 آفريقاي جنوبي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 11,000 658,058,121 Rls. 23,668 $
37 1394 آفريقاي جنوبي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 25,225 656,879,961 Rls. 21,820 $
38 1394 آفريقاي جنوبي 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 5 630,637,500 Rls. 21,874 $
39 1394 آفريقاي جنوبي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,600 585,406,269 Rls. 21,055 $
40 1394 آفريقاي جنوبي 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 884 553,764,265 Rls. 18,801 $
41 1394 آفريقاي جنوبي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 1,700 522,036,370 Rls. 18,363 $
42 1394 آفريقاي جنوبي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 3,072 515,630,335 Rls. 17,212 $
43 1394 آفريقاي جنوبي 84136030 تلمبه هاي حلزوني 3,420 512,606,700 Rls. 17,100 $
44 1394 آفريقاي جنوبي 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 8,948 414,761,681 Rls. 14,127 $
45 1394 آفريقاي جنوبي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 480 404,710,392 Rls. 13,504 $
46 1394 آفريقاي جنوبي 81122900 مصنوعات ا زکروم كه درجاي ديگر گفته نشده است 27,000 386,391,600 Rls. 12,825 $
47 1394 آفريقاي جنوبي 97050000 کلکسيون وا شياء کلکسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 1,236 382,164,810 Rls. 12,807 $
48 1394 آفريقاي جنوبي 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,700 284,862,237 Rls. 9,676 $
49 1394 آفريقاي جنوبي 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 300 264,455,510 Rls. 8,901 $
50 1394 آفريقاي جنوبي 67010000 پوست پرندگان باپرياپرنرم, پر،واشياء ساخته شده ازانها غيرازمحصولات مشمول شماره 0505 387 253,338,459 Rls. 8,457 $
51 1394 آفريقاي جنوبي 25301020 ورميکوليت وکلريت 20,000 230,517,649 Rls. 7,638 $
52 1394 آفريقاي جنوبي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,400 199,224,447 Rls. 6,754 $
53 1394 آفريقاي جنوبي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,700 162,276,642 Rls. 5,615 $
54 1394 آفريقاي جنوبي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 460 146,991,128 Rls. 4,871 $
55 1394 آفريقاي جنوبي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 180 127,413,941 Rls. 4,340 $
56 1394 آفريقاي جنوبي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 250 115,687,700 Rls. 3,840 $
57 1394 آفريقاي جنوبي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11 111,787,165 Rls. 3,712 $
58 1394 آفريقاي جنوبي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 82 72,489,464 Rls. 2,438 $
59 1394 آفريقاي جنوبي 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 265 68,261,575 Rls. 2,262 $
60 1394 آفريقاي جنوبي 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 18 36,220,800 Rls. 1,200 $
61 1394 آفريقاي جنوبي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 17 29,845,140 Rls. 996 $
62 1394 آفريقاي جنوبي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 165 21,117,344 Rls. 700 $
63 1394 آفريقاي جنوبي 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 52 19,914,336 Rls. 660 $
64 1394 آفريقاي جنوبي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 10 13,792,415 Rls. 457 $
65 1394 آفريقاي جنوبي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 35 12,669,078 Rls. 420 $
66 1394 آفريقاي جنوبي 85165000 فر (oven) ميکروويو 18 11,793,829 Rls. 391 $
67 1394 آفريقاي جنوبي 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 60 8,748,868 Rls. 290 $
68 1394 آفريقاي جنوبي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5 5,429,562 Rls. 180 $
69 1394 آفريقاي جنوبي 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 5 4,388,016 Rls. 145 $
70 1394 آفريقاي جنوبي 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 10 4,032,466 Rls. 135 $
71 1394 آفريقاي جنوبي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 10 1,633,500 Rls. 54 $
مجموع کل
970,454,933,991 ريال
مجموع کل
32,585,924 دلار
[1]