آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 146,616,543 3,546,924,171,045 Rls. 118,537,446 $
2 1394 آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 50,558,000 721,514,396,325 Rls. 24,970,598 $
3 1394 آرژانتين 29371100 سوماتوتروپين، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 543 26,906,850,001 Rls. 895,319 $
4 1394 آرژانتين 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 593 20,285,967,215 Rls. 674,428 $
5 1394 آرژانتين 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 557 16,424,632,000 Rls. 544,240 $
6 1394 آرژانتين 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 545 15,825,506,000 Rls. 525,677 $
7 1394 آرژانتين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 916 13,464,598,222 Rls. 455,659 $
8 1394 آرژانتين 10059090 ذرت (بلال سبز) 334,100 7,579,124,880 Rls. 254,517 $
9 1394 آرژانتين 29232010 لستينکها 80,000 2,491,913,722 Rls. 83,603 $
10 1394 آرژانتين 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,132 1,754,077,000 Rls. 58,553 $
11 1394 آرژانتين 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 480 1,514,684,220 Rls. 50,295 $
12 1394 آرژانتين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 382 756,919,551 Rls. 26,116 $
13 1394 آرژانتين 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 40 717,949,810 Rls. 24,499 $
14 1394 آرژانتين 32011000 عصاره درخت كبراكو (Quebracho) 10,800 679,180,680 Rls. 22,520 $
15 1394 آرژانتين 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 636,776,900 Rls. 21,100 $
16 1394 آرژانتين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 935 542,380,125 Rls. 18,010 $
17 1394 آرژانتين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 913 410,687,508 Rls. 13,708 $
18 1394 آرژانتين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 799 318,798,689 Rls. 10,637 $
19 1394 آرژانتين 90261010 فلومتر 16 278,500,258 Rls. 9,218 $
20 1394 آرژانتين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 914 253,356,950 Rls. 9,000 $
21 1394 آرژانتين 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 135 141,061,172 Rls. 4,893 $
22 1394 آرژانتين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,800 128,815,100 Rls. 4,300 $
23 1394 آرژانتين 85340000 مدا رهاي چاپي 68 76,390,971 Rls. 2,557 $
24 1394 آرژانتين 71132090 ساير زيورآلات ياجواهرآلات ....ازفلزات معمولي داراي روكش ازفلزات گرانبها غير مذكور درجاي ديگر 120 30,128,000 Rls. 1,000 $
25 1394 آرژانتين 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 20 16,599,550 Rls. 550 $
26 1394 آرژانتين 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 35 16,579,198 Rls. 554 $
27 1394 آرژانتين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 61 15,141,575 Rls. 505 $
28 1394 آرژانتين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 0 11,276,091 Rls. 377 $
29 1394 آرژانتين 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 46 9,611,254 Rls. 333 $
30 1394 آرژانتين 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 9 7,545,250 Rls. 250 $
31 1394 آرژانتين 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 20 6,036,200 Rls. 200 $
32 1394 آرژانتين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 18 6,036,200 Rls. 200 $
مجموع کل
4,379,745,691,662 ريال
مجموع کل
147,220,862 دلار
[1]