آمار کل " واردات از" کشور "(لتوني(لاتويا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 (لتوني(لاتويا 10039000 جو باستثناي بذر 40,143,790 329,332,452,456 Rls. 12,408,885 $
2 1393 (لتوني(لاتويا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 7,012,476 65,077,911,411 Rls. 2,433,832 $
3 1393 (لتوني(لاتويا 10059010 ---ذرت دامي 3,268,853 24,603,716,211 Rls. 895,932 $
4 1393 (لتوني(لاتويا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 13,060 4,046,540,288 Rls. 161,204 $
5 1393 (لتوني(لاتويا 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 3,908 2,920,755,132 Rls. 114,535 $
6 1393 (لتوني(لاتويا 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,858 2,891,838,920 Rls. 111,914 $
7 1393 (لتوني(لاتويا 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 86,744 1,383,649,908 Rls. 50,752 $
8 1393 (لتوني(لاتويا 27030010 پيت ماس 121,311 1,043,885,783 Rls. 39,977 $
9 1393 (لتوني(لاتويا 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 738,795,230 Rls. 26,866 $
10 1393 (لتوني(لاتويا 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 0 199,086,650 Rls. 7,185 $
11 1393 (لتوني(لاتويا 85176220 كارت مودم باسيم 240 170,871,265 Rls. 6,389 $
12 1393 (لتوني(لاتويا 84133010 پمپ ا نژکتور 48 142,965,375 Rls. 5,174 $
13 1393 (لتوني(لاتويا 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 12 72,809,922 Rls. 2,774 $
مجموع کل
432,625,278,551 ريال
مجموع کل
16,265,419 دلار
[1]