آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,900 20,464,998,261 Rls. 804,315 $
2 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 11,695,994,083 Rls. 459,676 $
3 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,000 10,540,157,435 Rls. 399,306 $
4 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,404 4,217,343,122 Rls. 152,201 $
5 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 14,736 4,098,023,935 Rls. 153,992 $
6 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,290 3,235,945,166 Rls. 120,898 $
7 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 300 2,842,310,719 Rls. 111,708 $
8 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101930 گريس 36,400 2,435,531,472 Rls. 95,721 $
9 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,555 1,570,994,930 Rls. 61,608 $
10 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 4,192 1,316,917,121 Rls. 51,757 $
11 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 300 645,501,795 Rls. 25,370 $
12 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,648 641,481,079 Rls. 23,290 $
13 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 38 517,067,000 Rls. 19,917 $
14 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 345 418,706,919 Rls. 15,711 $
15 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,600 211,348,667 Rls. 7,686 $
16 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90303300 --مولتي مترها فاقد وسيله ثبت 94 122,575,690 Rls. 4,744 $
17 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 86 108,819,367 Rls. 4,086 $
18 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 1,034 93,636,536 Rls. 3,513 $
19 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 445 61,657,892 Rls. 2,242 $
20 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 59 33,894,817 Rls. 1,327 $
21 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 21 24,094,846 Rls. 932 $
22 1393 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 14 4,620,073 Rls. 174 $
مجموع کل
65,301,620,925 ريال
مجموع کل
2,520,174 دلار
[1]