آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 31042000 كلرور پتاسيم 31,500,000 373,019,381,000 Rls. 13,963,964 $
2 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,746,624 200,035,161,983 Rls. 7,275,279 $
3 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 859,363 49,172,855,856 Rls. 1,863,221 $
4 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 3,286 37,786,650,767 Rls. 1,422,607 $
5 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 71,500 37,506,088,341 Rls. 1,401,905 $
6 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90051000 دوربين دوچشمي 2,392 37,370,608,425 Rls. 1,396,448 $
7 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 810 36,126,182,250 Rls. 1,356,750 $
8 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 98870122 قطعات منفصله تراکتور با ساخت داخل 14 درصد لغايت 30 درصد به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 127,529 28,075,468,463 Rls. 1,034,114 $
9 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 651 21,710,653,201 Rls. 814,050 $
10 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 28,162 20,335,536,878 Rls. 762,344 $
11 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 919,450 18,634,694,138 Rls. 737,606 $
12 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 106,003 14,427,511,981 Rls. 539,184 $
13 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 104,755 12,852,680,141 Rls. 473,773 $
14 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 4,770 12,751,038,000 Rls. 465,027 $
15 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 133,715 11,470,992,349 Rls. 446,006 $
16 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 100,446 10,974,334,396 Rls. 407,782 $
17 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 98870425 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 46 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 31,723 6,931,920,204 Rls. 270,451 $
18 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 676 5,363,283,001 Rls. 201,000 $
19 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 25,840 3,202,274,830 Rls. 119,558 $
20 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 269 2,843,209,734 Rls. 108,305 $
21 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 1,651 1,953,490,203 Rls. 73,385 $
22 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 4,091 1,899,413,285 Rls. 71,161 $
23 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87042390 ---ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي ونيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون اماده 10,520 1,622,829,781 Rls. 58,367 $
24 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 9,770 1,611,523,590 Rls. 60,556 $
25 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 33,495 1,145,663,820 Rls. 41,205 $
26 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,910 1,126,506,842 Rls. 42,171 $
27 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 4,859 811,550,353 Rls. 30,724 $
28 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 10,510 742,168,522 Rls. 27,873 $
29 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,595 719,627,174 Rls. 27,244 $
30 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,187 697,137,812 Rls. 26,394 $
31 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,785 686,070,077 Rls. 25,489 $
32 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 24,827 682,422,558 Rls. 26,624 $
33 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 1,031 681,903,147 Rls. 25,407 $
34 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 13 645,551,539 Rls. 23,679 $
35 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,682 553,737,611 Rls. 20,655 $
36 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 710 388,066,031 Rls. 14,475 $
37 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 20,578 367,925,750 Rls. 13,781 $
38 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 3,300 348,995,295 Rls. 13,686 $
39 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,460 344,566,707 Rls. 13,503 $
40 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 624 330,717,096 Rls. 12,344 $
41 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 798 312,846,671 Rls. 11,698 $
42 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 408 296,991,091 Rls. 11,154 $
43 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 33051000 شامپوها 2,255 286,390,471 Rls. 11,223 $
44 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 260 285,935,054 Rls. 10,562 $
45 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 678 240,525,461 Rls. 9,453 $
46 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 180 162,427,129 Rls. 6,095 $
47 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1 136,150,461 Rls. 5,103 $
48 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 67 127,227,660 Rls. 4,723 $
49 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 308 120,114,073 Rls. 4,439 $
50 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 303 119,609,404 Rls. 4,463 $
51 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 128 80,676,507 Rls. 3,030 $
52 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 356 69,949,247 Rls. 2,584 $
53 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 131 64,066,658 Rls. 2,405 $
54 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089219 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 67 61,080,315 Rls. 2,293 $
55 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 405 53,670,794 Rls. 2,028 $
56 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 165 53,097,970 Rls. 1,961 $
57 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 88 48,259,875 Rls. 1,783 $
58 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 54 43,733,006 Rls. 1,630 $
59 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 590 42,568,785 Rls. 1,599 $
60 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87088029 ----سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت وتراكتوركشاورزي 180 33,366,332 Rls. 1,253 $
61 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 57029190 ---ساير غير مخملي باف، آماده مصرف از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان 140 31,800,010 Rls. 1,194 $
62 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 5 29,961,543 Rls. 1,107 $
63 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 134 29,812,933 Rls. 1,129 $
64 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 43 28,973,555 Rls. 1,087 $
65 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 5 23,112,575 Rls. 854 $
66 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 50 23,086,778 Rls. 862 $
67 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 83023090 ک ک ک سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 23 18,492,847 Rls. 688 $
68 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 3 15,775,980 Rls. 583 $
69 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 105 15,566,910 Rls. 575 $
70 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 30 11,512,560 Rls. 425 $
71 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 15 11,367,101 Rls. 427 $
72 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 4 10,450,846 Rls. 386 $
73 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089229 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41 8,967,759 Rls. 331 $
74 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 13 8,721,626 Rls. 322 $
75 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 13 7,778,175 Rls. 287 $
76 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 5 5,895,722 Rls. 221 $
77 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 11 5,230,780 Rls. 196 $
78 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 8 4,064,329 Rls. 150 $
79 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5 2,940,580 Rls. 110 $
80 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 5 2,534,533 Rls. 94 $
81 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1 1,641,683 Rls. 65 $
82 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 63061900 روپوش کالا,سايبان وسايبان دروپنجره ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکورکه درجاي ديگر 2 1,447,756 Rls. 54 $
83 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7 749,751 Rls. 28 $
84 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 1 667,505 Rls. 25 $
85 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 1 293,755 Rls. 11 $
مجموع کل
960,889,927,687 ريال
مجموع کل
35,818,783 دلار
[1]