آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 گرجستان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 107,745 248,116,666,129 Rls. 9,380,848 $
2 1393 گرجستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 179,454 229,134,515,517 Rls. 8,979,329 $
3 1393 گرجستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 422,497 135,713,450,039 Rls. 5,100,982 $
4 1393 گرجستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 13,781 75,874,606,855 Rls. 2,883,535 $
5 1393 گرجستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 241,200 73,076,216,870 Rls. 2,749,215 $
6 1393 گرجستان 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 656,250 72,136,432,003 Rls. 2,829,721 $
7 1393 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 8,968,131 68,953,861,007 Rls. 2,595,740 $
8 1393 گرجستان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,229,519 51,446,247,645 Rls. 2,016,859 $
9 1393 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 67,470 49,491,821,273 Rls. 1,935,467 $
10 1393 گرجستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 280,000 23,784,875,218 Rls. 910,514 $
11 1393 گرجستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 119,133 17,632,784,112 Rls. 668,965 $
12 1393 گرجستان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 151,068 15,124,687,790 Rls. 562,760 $
13 1393 گرجستان 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 100,700 14,641,031,241 Rls. 531,789 $
14 1393 گرجستان 21069010 ا ستابيلايزر 65,000 13,428,079,750 Rls. 488,502 $
15 1393 گرجستان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 395,000 12,233,543,400 Rls. 476,370 $
16 1393 گرجستان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 145,000 12,220,000,000 Rls. 479,216 $
17 1393 گرجستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 192,730 11,144,164,358 Rls. 417,665 $
18 1393 گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 288,000 9,360,774,863 Rls. 340,579 $
19 1393 گرجستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 296 8,572,703,141 Rls. 328,647 $
20 1393 گرجستان 28100010 ا سيد بريک 294,000 7,999,973,385 Rls. 303,814 $
21 1393 گرجستان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,068 7,962,303,415 Rls. 301,957 $
22 1393 گرجستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 467,952 7,720,973,698 Rls. 301,659 $
23 1393 گرجستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 453,150 7,167,205,435 Rls. 278,627 $
24 1393 گرجستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 50,634 7,047,600,039 Rls. 268,460 $
25 1393 گرجستان 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 11,264 7,029,950,213 Rls. 273,433 $
26 1393 گرجستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,422 6,745,613,244 Rls. 263,283 $
27 1393 گرجستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 4,800 5,864,036,310 Rls. 218,889 $
28 1393 گرجستان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 264 5,666,165,041 Rls. 221,067 $
29 1393 گرجستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 72,381 4,779,681,575 Rls. 175,849 $
30 1393 گرجستان 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 18,432 4,777,778,485 Rls. 176,055 $
31 1393 گرجستان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 2,820 4,273,762,501 Rls. 165,393 $
32 1393 گرجستان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 9,600 3,751,679,527 Rls. 141,514 $
33 1393 گرجستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,688 3,600,936,079 Rls. 134,268 $
34 1393 گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 99,369 3,545,646,107 Rls. 133,718 $
35 1393 گرجستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 11,560 3,414,845,280 Rls. 128,209 $
36 1393 گرجستان 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 216,000 3,379,324,536 Rls. 130,246 $
37 1393 گرجستان 28273200 کلرورهاازالومينيم 60,000 3,039,041,981 Rls. 114,027 $
38 1393 گرجستان 28201000 دي ا کسيدمنگنز 220,000 3,024,997,680 Rls. 114,593 $
39 1393 گرجستان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 16,800 2,989,432,462 Rls. 112,035 $
40 1393 گرجستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,200 2,955,078,474 Rls. 111,043 $
41 1393 گرجستان 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 13,800 2,866,506,867 Rls. 112,408 $
42 1393 گرجستان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 44,893 2,819,322,480 Rls. 104,520 $
43 1393 گرجستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 24,815 2,815,404,675 Rls. 112,842 $
44 1393 گرجستان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 13,530 2,594,587,395 Rls. 92,796 $
45 1393 گرجستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 149,672 2,325,228,420 Rls. 87,244 $
46 1393 گرجستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 16,000 2,309,650,254 Rls. 86,559 $
47 1393 گرجستان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 21,400 2,266,388,696 Rls. 84,149 $
48 1393 گرجستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 20,679 2,188,331,838 Rls. 84,163 $
49 1393 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 157,000 2,180,585,058 Rls. 80,847 $
50 1393 گرجستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 300 2,129,094,520 Rls. 80,310 $
51 1393 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 19,560 1,911,651,117 Rls. 70,442 $
52 1393 گرجستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 15,090 1,860,875,680 Rls. 69,926 $
53 1393 گرجستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 168,000 1,847,358,779 Rls. 66,541 $
54 1393 گرجستان 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 24,400 1,813,229,710 Rls. 65,797 $
55 1393 گرجستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 69,018 1,804,088,065 Rls. 70,699 $
56 1393 گرجستان 85176210 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 190 1,636,907,897 Rls. 60,041 $
57 1393 گرجستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,780 1,631,147,371 Rls. 61,094 $
58 1393 گرجستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 13,175 1,603,979,849 Rls. 60,539 $
59 1393 گرجستان 85391000 لامپ موسوم به چراغ سربسته ( Sealed beam lamp units) 875 1,543,865,564 Rls. 57,730 $
60 1393 گرجستان 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 22,000 1,532,270,403 Rls. 57,196 $
61 1393 گرجستان 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 20,000 1,394,131,842 Rls. 51,372 $
62 1393 گرجستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 14,500 1,393,535,470 Rls. 52,485 $
63 1393 گرجستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,411 1,073,169,889 Rls. 40,783 $
64 1393 گرجستان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 17,280 1,049,467,468 Rls. 41,041 $
65 1393 گرجستان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 13,902 1,031,350,067 Rls. 37,907 $
66 1393 گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,900 957,673,833 Rls. 37,638 $
67 1393 گرجستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 46,950 956,943,534 Rls. 36,804 $
68 1393 گرجستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 16 834,947,678 Rls. 30,954 $
69 1393 گرجستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 83,844 830,531,881 Rls. 31,413 $
70 1393 گرجستان 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 244 793,957,152 Rls. 29,434 $
71 1393 گرجستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 10,000 702,288,372 Rls. 25,941 $
72 1393 گرجستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 6,617 658,288,000 Rls. 24,490 $
73 1393 گرجستان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 6,965 562,242,000 Rls. 20,917 $
74 1393 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 22,000 561,654,702 Rls. 20,201 $
75 1393 گرجستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,226 545,929,668 Rls. 21,066 $
76 1393 گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 15,720 540,144,200 Rls. 21,200 $
77 1393 گرجستان 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,000 532,887,984 Rls. 20,623 $
78 1393 گرجستان 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 5,166 482,307,842 Rls. 18,108 $
79 1393 گرجستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,510 470,584,517 Rls. 17,668 $
80 1393 گرجستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,936 467,194,567 Rls. 17,541 $
81 1393 گرجستان 40151920 دستكش معاينه 4,947 454,839,770 Rls. 17,036 $
82 1393 گرجستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 2,346 404,330,886 Rls. 15,078 $
83 1393 گرجستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 9,327 403,921,545 Rls. 15,759 $
84 1393 گرجستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,336 365,955,706 Rls. 13,740 $
85 1393 گرجستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,498 327,837,755 Rls. 13,210 $
86 1393 گرجستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 3,000 322,158,780 Rls. 12,060 $
87 1393 گرجستان 31051020 کودهاي ميکرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 3,130 314,404,332 Rls. 12,357 $
88 1393 گرجستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 85 267,850,844 Rls. 9,794 $
89 1393 گرجستان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,596 267,355,731 Rls. 9,616 $
90 1393 گرجستان 90183120 سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 4,329 262,637,109 Rls. 10,101 $
91 1393 گرجستان 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 45,640 251,774,232 Rls. 9,895 $
92 1393 گرجستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3,000 241,619,085 Rls. 9,045 $
93 1393 گرجستان 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 3,600 218,792,164 Rls. 8,195 $
94 1393 گرجستان 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 425 181,290,950 Rls. 6,680 $
95 1393 گرجستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 2,000 161,079,390 Rls. 6,030 $
96 1393 گرجستان 40151910 دستكش خانگي 1,072 159,436,539 Rls. 5,972 $
97 1393 گرجستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 4,486 154,042,502 Rls. 5,750 $
98 1393 گرجستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 570 146,724,070 Rls. 5,729 $
99 1393 گرجستان 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 750 134,543,370 Rls. 5,142 $
100 1393 گرجستان 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 9 112,493,051 Rls. 4,216 $
101 1393 گرجستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 21,260 90,071,455 Rls. 3,525 $
102 1393 گرجستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 300 87,910,229 Rls. 3,301 $
103 1393 گرجستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,000 80,539,695 Rls. 3,015 $
104 1393 گرجستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 696 65,302,243 Rls. 2,446 $
105 1393 گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,460 60,877,618 Rls. 2,377 $
106 1393 گرجستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 500 57,626,300 Rls. 2,160 $
107 1393 گرجستان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 420 50,856,296 Rls. 1,829 $
108 1393 گرجستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 187 40,396,996 Rls. 1,517 $
109 1393 گرجستان 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 600 40,269,848 Rls. 1,508 $
110 1393 گرجستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 60 32,625,857 Rls. 1,226 $
111 1393 گرجستان 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 100 12,999,775 Rls. 510 $
112 1393 گرجستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 8 10,714,104 Rls. 402 $
113 1393 گرجستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 45 7,085,090 Rls. 271 $
مجموع کل
1,312,132,555,298 ريال
مجموع کل
50,127,758 دلار
[1]