آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 884,410 98,536,745,342 Rls. 3,717,232 $
2 1393 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 853,699 88,748,167,683 Rls. 3,390,525 $
3 1393 کنيا 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 10,470 3,985,238,986 Rls. 147,842 $
4 1393 کنيا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 23,505 3,131,843,516 Rls. 117,584 $
5 1393 کنيا 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 5,528 2,290,302,719 Rls. 88,378 $
6 1393 کنيا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 46,440 1,801,508,200 Rls. 67,364 $
7 1393 کنيا 87054000 کاميونهاي بتون ساز (بتونير) 27,000 1,047,388,488 Rls. 39,165 $
8 1393 کنيا 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 2,218 447,722,719 Rls. 16,205 $
9 1393 کنيا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,700 381,233,359 Rls. 14,255 $
10 1393 کنيا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3 121,006,559 Rls. 4,564 $
11 1393 کنيا 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 472 120,928,938 Rls. 4,703 $
12 1393 کنيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 36 113,818,663 Rls. 4,460 $
13 1393 کنيا 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 1,300 86,947,959 Rls. 3,251 $
مجموع کل
200,812,853,130 ريال
مجموع کل
7,615,530 دلار
[1]