آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کرواسي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 26,186 69,284,310,272 Rls. 2,623,015 $
2 1393 کرواسي 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 12,850 57,815,903,800 Rls. 2,188,836 $
3 1393 کرواسي 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 8,423 36,492,543,397 Rls. 1,355,905 $
4 1393 کرواسي 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 8,491 35,096,802,212 Rls. 1,328,720 $
5 1393 کرواسي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 138,922 24,961,551,328 Rls. 936,337 $
6 1393 کرواسي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 74,500 23,866,806,606 Rls. 872,708 $
7 1393 کرواسي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,081 9,640,796,991 Rls. 370,155 $
8 1393 کرواسي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 46,842 6,504,085,562 Rls. 242,414 $
9 1393 کرواسي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 22,991 5,749,506,421 Rls. 217,718 $
10 1393 کرواسي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 14,160 5,139,683,287 Rls. 183,823 $
11 1393 کرواسي 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 10,640 4,110,242,290 Rls. 148,766 $
12 1393 کرواسي 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 14,071 3,118,673,202 Rls. 114,741 $
13 1393 کرواسي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 33 2,831,091,955 Rls. 107,181 $
14 1393 کرواسي 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 590 2,137,480,105 Rls. 80,922 $
15 1393 کرواسي 55019000 ساير دسته الياف از رشته هاي سنتتيك باستثناي موارد مذكور 8,481 2,000,660,581 Rls. 72,754 $
16 1393 کرواسي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 9,440 1,754,866,981 Rls. 65,718 $
17 1393 کرواسي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 16,751 1,705,264,693 Rls. 62,790 $
18 1393 کرواسي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 38 1,529,654,941 Rls. 57,911 $
19 1393 کرواسي 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 16,798 1,464,335,425 Rls. 54,077 $
20 1393 کرواسي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 11,258 1,337,055,975 Rls. 49,581 $
21 1393 کرواسي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 6,200 1,162,427,919 Rls. 42,929 $
22 1393 کرواسي 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 17,010 1,059,536,727 Rls. 38,743 $
23 1393 کرواسي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 14,100 1,003,399,680 Rls. 38,591 $
24 1393 کرواسي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 18 750,185,421 Rls. 28,401 $
25 1393 کرواسي 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,305 742,441,391 Rls. 26,872 $
26 1393 کرواسي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 14,360 725,870,901 Rls. 26,951 $
27 1393 کرواسي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,677 517,848,968 Rls. 19,243 $
28 1393 کرواسي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 4,230 453,167,532 Rls. 16,700 $
29 1393 کرواسي 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 1,228 384,736,150 Rls. 14,674 $
30 1393 کرواسي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 382 336,367,392 Rls. 12,482 $
31 1393 کرواسي 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 747 303,799,112 Rls. 11,379 $
32 1393 کرواسي 84411000 ماشينهاي برش 3,500 298,043,473 Rls. 10,898 $
33 1393 کرواسي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 72 267,639,355 Rls. 9,734 $
34 1393 کرواسي 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 910 139,324,322 Rls. 5,216 $
35 1393 کرواسي 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 570 134,777,736 Rls. 5,004 $
36 1393 کرواسي 84805000 قالب برا ي شيشه. 519 130,492,805 Rls. 4,887 $
37 1393 کرواسي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 38 33,509,582 Rls. 1,256 $
38 1393 کرواسي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 33 30,006,193 Rls. 1,125 $
مجموع کل
305,014,890,684 ريال
مجموع کل
11,449,154 دلار
[1]