آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 کانادا 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 55,903 381,763,233,546 Rls. 14,524,611 $
2 1393 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 82,826 349,062,711,193 Rls. 14,034,929 $
3 1393 کانادا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,044,317 258,552,963,000 Rls. 9,689,801 $
4 1393 کانادا 21069080 کمكمل غذايي، 204,083 237,970,545,739 Rls. 8,996,527 $
5 1393 کانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 205,999 183,529,016,688 Rls. 6,969,652 $
6 1393 کانادا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,004 70,187,184,336 Rls. 2,633,693 $
7 1393 کانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 17,300 66,685,785,813 Rls. 2,490,821 $
8 1393 کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,039,385 65,263,053,382 Rls. 2,420,198 $
9 1393 کانادا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 20,094 59,501,384,477 Rls. 2,192,512 $
10 1393 کانادا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,600 50,828,363,515 Rls. 1,907,113 $
11 1393 کانادا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,590 39,134,874,059 Rls. 1,484,883 $
12 1393 کانادا 05111000 اسپرم گاو 136 36,607,579,092 Rls. 1,384,179 $
13 1393 کانادا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 12,747 35,532,381,221 Rls. 1,386,476 $
14 1393 کانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 25,639 34,394,456,855 Rls. 1,373,442 $
15 1393 کانادا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,188 29,695,125,002 Rls. 1,193,966 $
16 1393 کانادا 28100010 ا سيد بريک 1,000,000 27,631,478,897 Rls. 1,046,746 $
17 1393 کانادا 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 10,710 27,561,284,689 Rls. 998,094 $
18 1393 کانادا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 31,823 23,105,166,684 Rls. 846,265 $
19 1393 کانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,910 22,593,203,692 Rls. 833,107 $
20 1393 کانادا 84431200 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه صفحهکاي (Sheetfed) ، نوع دفتري (office) (با استفاده از صفحات (كاغذ) با يك طرف نه بيش از 22 سانتيمتر و طرف ديگر نه بيش از 36 سانتيمتر درحالت تا نشده) (قط متن فرانسه) 98,180 21,314,759,351 Rls. 801,247 $
21 1393 کانادا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,274,272 21,009,000,000 Rls. 822,302 $
22 1393 کانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,561 18,474,530,410 Rls. 691,117 $
23 1393 کانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 66,615 18,223,281,328 Rls. 685,286 $
24 1393 کانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,317 14,755,976,085 Rls. 566,254 $
25 1393 کانادا 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زنيکل, غيرممزوج. 32,500 13,960,666,210 Rls. 519,130 $
26 1393 کانادا 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 597,481 13,411,826,171 Rls. 507,169 $
27 1393 کانادا 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 7,870 13,026,605,100 Rls. 510,147 $
28 1393 کانادا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 3,785 12,237,159,999 Rls. 484,051 $
29 1393 کانادا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 45,846 11,954,713,746 Rls. 456,412 $
30 1393 کانادا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 1,285 11,636,974,273 Rls. 444,593 $
31 1393 کانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 576,000 11,272,463,042 Rls. 433,502 $
32 1393 کانادا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,157 10,440,316,864 Rls. 398,605 $
33 1393 کانادا 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 8,162 9,744,349,677 Rls. 381,937 $
34 1393 کانادا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 4,500 9,730,896,370 Rls. 374,941 $
35 1393 کانادا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 504 8,932,523,659 Rls. 329,680 $
36 1393 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 112,000 8,263,777,790 Rls. 309,297 $
37 1393 کانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 218 7,922,922,814 Rls. 294,860 $
38 1393 کانادا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 87 6,795,319,710 Rls. 254,965 $
39 1393 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 365 6,361,761,796 Rls. 238,278 $
40 1393 کانادا 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 27,443 6,290,802,211 Rls. 238,162 $
41 1393 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 68 6,237,220,581 Rls. 228,069 $
42 1393 کانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,627 6,210,792,533 Rls. 229,294 $
43 1393 کانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 120 5,871,816,952 Rls. 230,150 $
44 1393 کانادا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 10,761 5,810,721,292 Rls. 217,638 $
45 1393 کانادا 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 46,000 5,224,420,917 Rls. 195,014 $
46 1393 کانادا 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 62,000 4,989,283,171 Rls. 184,290 $
47 1393 کانادا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 104,940 4,974,830,337 Rls. 181,908 $
48 1393 کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 248,193 4,470,877,869 Rls. 163,991 $
49 1393 کانادا 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 4,409 4,461,613,200 Rls. 169,410 $
50 1393 کانادا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 6,196 4,442,763,035 Rls. 168,562 $
51 1393 کانادا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,655 4,386,076,062 Rls. 164,144 $
52 1393 کانادا 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 130,260 4,049,521,050 Rls. 150,780 $
53 1393 کانادا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 43 3,867,407,984 Rls. 138,319 $
54 1393 کانادا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 173 3,802,416,768 Rls. 138,673 $
55 1393 کانادا 25293010 نفلين سي ا نيت 252,000 3,687,582,950 Rls. 140,298 $
56 1393 کانادا 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 7,900 3,362,340,862 Rls. 127,215 $
57 1393 کانادا 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 3,799 3,201,960,001 Rls. 120,000 $
58 1393 کانادا 39232120 کيسه ا سپتيک 5 لايه وبالاتر مقاوم در مقابل نفوذ ا کسيژن وهوا 18,500 3,147,858,810 Rls. 117,902 $
59 1393 کانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 37,384 2,992,501,479 Rls. 112,066 $
60 1393 کانادا 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,258 2,984,836,878 Rls. 110,598 $
61 1393 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 1,595 2,887,813,292 Rls. 111,238 $
62 1393 کانادا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 4,200 2,847,391,961 Rls. 111,448 $
63 1393 کانادا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 33,295 2,545,918,007 Rls. 96,980 $
64 1393 کانادا 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 49,500 2,542,261,693 Rls. 95,387 $
65 1393 کانادا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 17,000 2,403,911,082 Rls. 89,954 $
66 1393 کانادا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 9,685 2,308,263,597 Rls. 83,866 $
67 1393 کانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,976 2,255,128,626 Rls. 84,490 $
68 1393 کانادا 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 5,527 2,220,569,208 Rls. 86,724 $
69 1393 کانادا 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 2 2,076,902,901 Rls. 78,073 $
70 1393 کانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 250 2,050,637,054 Rls. 79,359 $
71 1393 کانادا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 660 1,896,474,329 Rls. 67,828 $
72 1393 کانادا 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 9,120 1,720,299,200 Rls. 63,999 $
73 1393 کانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 52,100 1,618,637,776 Rls. 60,824 $
74 1393 کانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 7,450 1,536,582,759 Rls. 60,020 $
75 1393 کانادا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 170 1,493,437,875 Rls. 58,404 $
76 1393 کانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 74 1,456,876,064 Rls. 54,477 $
77 1393 کانادا 84411000 ماشينهاي برش 16,280 1,427,287,467 Rls. 53,838 $
78 1393 کانادا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 29,960 1,310,221,502 Rls. 49,347 $
79 1393 کانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 351 1,181,591,796 Rls. 43,688 $
80 1393 کانادا 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 5,752 1,133,879,121 Rls. 42,294 $
81 1393 کانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 290 1,109,077,289 Rls. 41,177 $
82 1393 کانادا 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 11,540 1,063,228,706 Rls. 40,252 $
83 1393 کانادا 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 18,220 991,513,704 Rls. 37,347 $
84 1393 کانادا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 27,350 989,700,000 Rls. 38,800 $
85 1393 کانادا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 499 965,287,397 Rls. 36,135 $
86 1393 کانادا 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 15,000 862,400,101 Rls. 32,378 $
87 1393 کانادا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,180 838,191,816 Rls. 31,378 $
88 1393 کانادا 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 15 744,511,235 Rls. 28,083 $
89 1393 کانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 18,100 686,792,122 Rls. 26,556 $
90 1393 کانادا 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 770 681,379,940 Rls. 25,536 $
91 1393 کانادا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 9,777 655,287,336 Rls. 23,437 $
92 1393 کانادا 97060000 ا شياء عتيقه که بيش ا ز يکصد سال قدمت دا شته باشد 350 647,340,483 Rls. 24,325 $
93 1393 کانادا 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 193 599,075,187 Rls. 22,894 $
94 1393 کانادا 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 20,000 580,431,720 Rls. 22,110 $
95 1393 کانادا 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 400 512,854,401 Rls. 19,243 $
96 1393 کانادا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 480 508,908,880 Rls. 20,274 $
97 1393 کانادا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 67 497,291,479 Rls. 18,436 $
98 1393 کانادا 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 300 441,684,706 Rls. 16,722 $
99 1393 کانادا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 96 435,652,220 Rls. 17,084 $
100 1393 کانادا 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,163 418,958,229 Rls. 15,639 $
101 1393 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 965 400,407,425 Rls. 15,052 $
102 1393 کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,352 386,907,603 Rls. 15,543 $
103 1393 کانادا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 710 376,601,550 Rls. 14,104 $
104 1393 کانادا 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 140 337,143,546 Rls. 12,262 $
105 1393 کانادا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 406 322,004,412 Rls. 12,593 $
106 1393 کانادا 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 5,700 321,121,620 Rls. 12,060 $
107 1393 کانادا 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 180 289,251,978 Rls. 11,335 $
108 1393 کانادا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 59 274,864,183 Rls. 10,779 $
109 1393 کانادا 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 51 260,904,185 Rls. 9,672 $
110 1393 کانادا 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 156 244,249,438 Rls. 9,133 $
111 1393 کانادا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 1,900 219,633,790 Rls. 8,246 $
112 1393 کانادا 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 5,950 165,140,563 Rls. 6,291 $
113 1393 کانادا 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 3,760 164,137,402 Rls. 6,182 $
114 1393 کانادا 85165000 فر (oven) ميکروويو 1,080 148,266,906 Rls. 5,791 $
115 1393 کانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 6 146,523,009 Rls. 5,495 $
116 1393 کانادا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 37 119,299,672 Rls. 4,501 $
117 1393 کانادا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 550 116,621,800 Rls. 4,221 $
118 1393 کانادا 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 265 113,243,331 Rls. 4,193 $
119 1393 کانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 450 94,629,795 Rls. 3,557 $
120 1393 کانادا 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 80 90,612,480 Rls. 3,524 $
121 1393 کانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 73 90,434,598 Rls. 3,453 $
122 1393 کانادا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 594 79,283,450 Rls. 3,096 $
123 1393 کانادا 32064990 ک ک ک سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 1,500 76,500,002 Rls. 3,000 $
124 1393 کانادا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 39 70,696,284 Rls. 2,621 $
125 1393 کانادا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3 60,591,384 Rls. 2,246 $
126 1393 کانادا 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 3 51,265,534 Rls. 2,009 $
127 1393 کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 18 50,954,505 Rls. 1,915 $
128 1393 کانادا 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 32 38,806,955 Rls. 1,451 $
129 1393 کانادا 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 25 37,315,650 Rls. 1,451 $
130 1393 کانادا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 10 37,084,991 Rls. 1,388 $
131 1393 کانادا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 100 27,135,457 Rls. 1,064 $
132 1393 کانادا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 17 26,263,765 Rls. 994 $
133 1393 کانادا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 10 21,471,463 Rls. 818 $
134 1393 کانادا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 18 14,538,933 Rls. 543 $
135 1393 کانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 14,350,000 Rls. 562 $
136 1393 کانادا 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 10 8,738,236 Rls. 342 $
137 1393 کانادا 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 5 5,682,041 Rls. 223 $
138 1393 کانادا 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 3 3,309,476 Rls. 130 $
مجموع کل
2,401,986,900,890 ريال
مجموع کل
91,649,153 دلار
[1]