آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 770,820 732,182,031,500 Rls. 26,424,786 $
2 1393 ژاپن 98870433 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 21 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 2,516,097 580,288,257,109 Rls. 21,580,114 $
3 1393 ژاپن 98870443 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 26 درصد لغايت 35 درصد به استثناي لاستيك 2,213,353 503,310,249,005 Rls. 19,424,417 $
4 1393 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,250,750 463,729,283,043 Rls. 17,570,776 $
5 1393 ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,118,475 302,971,729,869 Rls. 11,468,110 $
6 1393 ژاپن 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 259,920 283,321,800,000 Rls. 10,440,040 $
7 1393 ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 31,002 259,841,182,713 Rls. 9,825,661 $
8 1393 ژاپن 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 605,320 248,967,302,696 Rls. 9,819,837 $
9 1393 ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14درصدلغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 744,435 203,957,222,106 Rls. 7,614,625 $
10 1393 ژاپن 98870423 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 26 درصدلغايت 35 درصد به استثناي لاستيك 528,672 187,905,100,764 Rls. 7,251,955 $
11 1393 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,146,404 178,297,860,742 Rls. 6,770,558 $
12 1393 ژاپن 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 443,480 136,840,793,280 Rls. 5,233,273 $
13 1393 ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 467,305 123,574,442,834 Rls. 4,616,830 $
14 1393 ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 279,953 118,401,914,978 Rls. 4,484,703 $
15 1393 ژاپن 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 52,990 78,231,030,328 Rls. 2,946,385 $
16 1393 ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 8,454 66,817,308,351 Rls. 2,523,375 $
17 1393 ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 4,441 59,015,805,393 Rls. 2,226,171 $
18 1393 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 28,314 58,418,408,996 Rls. 2,183,128 $
19 1393 ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 15,567 51,114,530,814 Rls. 1,958,798 $
20 1393 ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 6,384 46,098,387,304 Rls. 1,705,572 $
21 1393 ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 6,777 45,620,492,497 Rls. 1,708,595 $
22 1393 ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 46,403 43,398,245,740 Rls. 1,622,115 $
23 1393 ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,374 39,764,205,684 Rls. 1,499,614 $
24 1393 ژاپن 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 160,902 36,684,091,312 Rls. 1,387,469 $
25 1393 ژاپن 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 197,400 34,953,703,487 Rls. 1,375,646 $
26 1393 ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 354,100 33,982,548,090 Rls. 1,281,911 $
27 1393 ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,252 32,553,009,406 Rls. 1,232,637 $
28 1393 ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 3,950 32,201,289,981 Rls. 1,272,799 $
29 1393 ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 362,200 27,289,092,412 Rls. 1,063,871 $
30 1393 ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 7,746 26,854,897,166 Rls. 1,002,411 $
31 1393 ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 319 26,077,030,408 Rls. 949,919 $
32 1393 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 30,307 25,445,494,922 Rls. 939,242 $
33 1393 ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 359,185 25,057,408,858 Rls. 948,814 $
34 1393 ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 248,100 24,933,722,713 Rls. 917,351 $
35 1393 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 172,016 24,586,458,007 Rls. 922,500 $
36 1393 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,526 24,381,976,042 Rls. 904,036 $
37 1393 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 45,711 24,328,588,102 Rls. 908,049 $
38 1393 ژاپن 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 47,353 23,173,362,811 Rls. 871,462 $
39 1393 ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,952 22,899,304,929 Rls. 859,737 $
40 1393 ژاپن 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 352,800 22,743,834,648 Rls. 873,093 $
41 1393 ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 5,104 22,420,074,719 Rls. 873,264 $
42 1393 ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 20,638 21,372,622,863 Rls. 807,596 $
43 1393 ژاپن 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 48,668 20,885,989,378 Rls. 815,972 $
44 1393 ژاپن 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 104,200 20,802,679,340 Rls. 781,997 $
45 1393 ژاپن 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 282,730 20,581,341,187 Rls. 792,853 $
46 1393 ژاپن 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 2,728 20,210,046,246 Rls. 778,616 $
47 1393 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12,816 19,683,222,835 Rls. 743,056 $
48 1393 ژاپن 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 233,305 19,088,105,758 Rls. 695,376 $
49 1393 ژاپن 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,470 17,632,744,464 Rls. 693,002 $
50 1393 ژاپن 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 24,000 16,157,896,035 Rls. 634,153 $
51 1393 ژاپن 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 48,258 15,631,497,892 Rls. 588,418 $
52 1393 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 37,248 15,460,728,147 Rls. 577,241 $
53 1393 ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,599 15,237,090,807 Rls. 552,349 $
54 1393 ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 31,800 15,037,201,281 Rls. 566,570 $
55 1393 ژاپن 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 224,000 14,964,314,473 Rls. 579,509 $
56 1393 ژاپن 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 درصد لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 25,490 14,852,077,299 Rls. 581,402 $
57 1393 ژاپن 30064050 كامپوزيت 757 14,282,547,854 Rls. 534,746 $
58 1393 ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 111,800 13,928,306,924 Rls. 517,664 $
59 1393 ژاپن 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 68,941 13,302,494,961 Rls. 503,060 $
60 1393 ژاپن 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 8,009 12,978,630,656 Rls. 503,672 $
61 1393 ژاپن 84871090 پروانه كشتي يا قايق با قطر بيشتر از 40 سانتي متر 47 12,881,214,000 Rls. 474,656 $
62 1393 ژاپن 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 167,400 12,381,850,258 Rls. 472,224 $
63 1393 ژاپن 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 146,880 12,183,953,415 Rls. 453,879 $
64 1393 ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 2,456 12,176,292,021 Rls. 451,615 $
65 1393 ژاپن 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 92,622 12,127,950,148 Rls. 461,120 $
66 1393 ژاپن 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 150,630 11,376,741,242 Rls. 427,061 $
67 1393 ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,574 11,135,202,476 Rls. 409,624 $
68 1393 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 5,547 10,987,342,710 Rls. 413,269 $
69 1393 ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 5,736 10,760,101,229 Rls. 405,512 $
70 1393 ژاپن 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 94,600 10,682,247,479 Rls. 415,958 $
71 1393 ژاپن 90321000 ترموستات 4,590 10,648,486,445 Rls. 395,068 $
72 1393 ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 151,920 10,415,856,111 Rls. 395,571 $
73 1393 ژاپن 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 750 9,964,912,648 Rls. 402,363 $
74 1393 ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 6,200 9,447,358,959 Rls. 362,567 $
75 1393 ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 9,760 9,173,284,866 Rls. 344,963 $
76 1393 ژاپن 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 3,300 9,040,000,003 Rls. 344,527 $
77 1393 ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 31,726 8,849,321,209 Rls. 332,643 $
78 1393 ژاپن 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 49,219 8,566,117,218 Rls. 325,732 $
79 1393 ژاپن 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 86,400 8,438,694,810 Rls. 313,322 $
80 1393 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12,154 8,202,353,950 Rls. 309,544 $
81 1393 ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 27,437 8,018,310,800 Rls. 302,255 $
82 1393 ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,582 7,292,237,703 Rls. 271,430 $
83 1393 ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,810 7,254,100,735 Rls. 269,675 $
84 1393 ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 50,979 7,046,666,798 Rls. 256,289 $
85 1393 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 15,774 6,919,903,987 Rls. 260,452 $
86 1393 ژاپن 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 32,691 6,609,298,562 Rls. 246,052 $
87 1393 ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 36,569 6,598,985,210 Rls. 257,105 $
88 1393 ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 69,480 6,422,815,103 Rls. 248,429 $
89 1393 ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 33,684 6,362,044,790 Rls. 248,491 $
90 1393 ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 46,964 6,328,680,834 Rls. 233,594 $
91 1393 ژاپن 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 4,321 6,242,022,040 Rls. 226,505 $
92 1393 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 27,316 6,235,935,860 Rls. 236,545 $
93 1393 ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,000 6,157,984,348 Rls. 236,038 $
94 1393 ژاپن 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 37,260 6,098,993,139 Rls. 230,155 $
95 1393 ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 8,786 6,055,970,122 Rls. 227,319 $
96 1393 ژاپن 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 56,000 5,884,744,800 Rls. 218,927 $
97 1393 ژاپن 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 10,957 5,548,376,856 Rls. 215,401 $
98 1393 ژاپن 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 23,967 5,354,253,102 Rls. 208,151 $
99 1393 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 9,998 5,070,400,324 Rls. 191,828 $
100 1393 ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,666 4,946,969,178 Rls. 185,193 $
101 1393 ژاپن 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 2,201 4,871,099,884 Rls. 190,709 $
102 1393 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 20,937 4,780,624,997 Rls. 177,483 $
103 1393 ژاپن 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 12 4,774,226,420 Rls. 179,246 $
104 1393 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 120,467 4,727,696,493 Rls. 181,256 $
105 1393 ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 32,800 4,527,033,176 Rls. 175,087 $
106 1393 ژاپن 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 8,000 4,469,760,000 Rls. 166,132 $
107 1393 ژاپن 38123010 آنتي ا کسيدا نها 14,000 4,447,283,098 Rls. 166,005 $
108 1393 ژاپن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 59,030 4,424,966,622 Rls. 165,595 $
109 1393 ژاپن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 64,678 4,407,898,041 Rls. 165,200 $
110 1393 ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 743 4,407,691,765 Rls. 162,638 $
111 1393 ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 172,240 4,367,216,994 Rls. 171,881 $
112 1393 ژاپن 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 600 4,289,158,008 Rls. 163,384 $
113 1393 ژاپن 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,560 4,275,059,620 Rls. 160,961 $
114 1393 ژاپن 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 7,644 4,153,786,094 Rls. 155,847 $
115 1393 ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 804 4,133,028,963 Rls. 154,559 $
116 1393 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 443 4,121,831,407 Rls. 152,118 $
117 1393 ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,739 4,116,896,670 Rls. 155,474 $
118 1393 ژاپن 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 7,516 4,110,524,714 Rls. 150,039 $
119 1393 ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 819 4,090,760,083 Rls. 149,796 $
120 1393 ژاپن 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,664 3,943,704,390 Rls. 149,743 $
121 1393 ژاپن 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 26 3,940,843,746 Rls. 147,403 $
122 1393 ژاپن 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 1,585 3,931,553,345 Rls. 153,167 $
123 1393 ژاپن 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,256 3,861,180,622 Rls. 138,871 $
124 1393 ژاپن 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 69,955 3,854,906,095 Rls. 141,514 $
125 1393 ژاپن 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 48,960 3,700,000,000 Rls. 144,559 $
126 1393 ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 10,002 3,621,461,405 Rls. 138,443 $
127 1393 ژاپن 34039910 روانکكننده سيليكوني 21,992 3,606,196,085 Rls. 139,435 $
128 1393 ژاپن 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 3,592,580,995 Rls. 139,032 $
129 1393 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 9,400 3,556,562,341 Rls. 130,700 $
130 1393 ژاپن 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 50,000 3,532,127,694 Rls. 130,154 $
131 1393 ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,274 3,434,802,021 Rls. 129,172 $
132 1393 ژاپن 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 10,610 3,401,141,451 Rls. 132,830 $
133 1393 ژاپن 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 56,000 3,385,037,924 Rls. 128,886 $
134 1393 ژاپن 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 32,640 3,346,078,600 Rls. 124,237 $
135 1393 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 9,259 3,321,545,674 Rls. 124,407 $
136 1393 ژاپن 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 98 3,318,059,410 Rls. 124,506 $
137 1393 ژاپن 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,670 3,288,979,427 Rls. 120,401 $
138 1393 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,097 3,269,568,484 Rls. 122,027 $
139 1393 ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,541 3,194,286,865 Rls. 120,615 $
140 1393 ژاپن 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 4,190 3,177,452,071 Rls. 119,268 $
141 1393 ژاپن 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 9,360 3,145,930,962 Rls. 121,747 $
142 1393 ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,532 3,104,172,492 Rls. 115,711 $
143 1393 ژاپن 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 21,700 3,060,000,000 Rls. 111,277 $
144 1393 ژاپن 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 9,130 3,008,362,563 Rls. 113,407 $
145 1393 ژاپن 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 48,000 2,969,052,174 Rls. 110,238 $
146 1393 ژاپن 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 500 2,897,525,655 Rls. 113,628 $
147 1393 ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 32,640 2,866,033,536 Rls. 105,348 $
148 1393 ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 328 2,845,770,130 Rls. 107,381 $
149 1393 ژاپن 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,190 2,839,044,082 Rls. 105,797 $
150 1393 ژاپن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 786 2,806,908,367 Rls. 104,717 $
151 1393 ژاپن 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 4,000 2,797,246,792 Rls. 109,640 $
152 1393 ژاپن 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 2,450 2,727,267,371 Rls. 101,534 $
153 1393 ژاپن 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 23,180 2,714,510,025 Rls. 101,618 $
154 1393 ژاپن 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 2,584 2,711,080,726 Rls. 105,833 $
155 1393 ژاپن 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 35 2,674,233,143 Rls. 99,998 $
156 1393 ژاپن 38089221 قارچ كشهاي تکنيکال ( سم رقيق نشده ) کوپرا کسي کلرا يد 3,000 2,653,548,945 Rls. 99,388 $
157 1393 ژاپن 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 102 2,588,046,130 Rls. 100,157 $
158 1393 ژاپن 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2,580 2,498,785,335 Rls. 100,798 $
159 1393 ژاپن 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,801 2,452,056,828 Rls. 90,584 $
160 1393 ژاپن 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 32,000 2,396,932,133 Rls. 87,898 $
161 1393 ژاپن 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 440 2,380,000,000 Rls. 92,951 $
162 1393 ژاپن 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 1,565 2,378,961,219 Rls. 90,194 $
163 1393 ژاپن 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 4,030 2,371,603,535 Rls. 90,511 $
164 1393 ژاپن 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 921 2,325,466,369 Rls. 87,875 $
165 1393 ژاپن 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,876 2,296,962,551 Rls. 82,750 $
166 1393 ژاپن 76061110 ورق کامپوزيتي 36,200 2,293,822,203 Rls. 85,168 $
167 1393 ژاپن 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 615 2,289,557,769 Rls. 85,198 $
168 1393 ژاپن 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 334 2,277,023,225 Rls. 85,540 $
169 1393 ژاپن 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,193 2,268,504,654 Rls. 85,103 $
170 1393 ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,387 2,244,929,919 Rls. 88,426 $
171 1393 ژاپن 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 3,275 2,153,823,620 Rls. 80,914 $
172 1393 ژاپن 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 4,052 2,102,644,578 Rls. 77,752 $
173 1393 ژاپن 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 24,700 2,094,356,327 Rls. 78,314 $
174 1393 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,818 2,038,455,603 Rls. 74,383 $
175 1393 ژاپن 87033390 ---ساير وسايل نقليه داراي موتور درونسوز پيستوني تراكمي - احتراقي (ديزل يا نيمه ديزل) بجز آمبولانس واز نوع هيبريدي با حجم سيلندربيشتر از 2500 سي سي 1,500 2,009,206,002 Rls. 75,500 $
176 1393 ژاپن 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 16,795 1,965,947,683 Rls. 75,732 $
177 1393 ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 36,488 1,940,364,015 Rls. 72,029 $
178 1393 ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,870 1,847,072,094 Rls. 70,359 $
179 1393 ژاپن 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 16,000 1,839,360,143 Rls. 70,742 $
180 1393 ژاپن 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 2,539 1,770,560,906 Rls. 67,152 $
181 1393 ژاپن 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 10,000 1,635,757,000 Rls. 61,701 $
182 1393 ژاپن 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 725 1,633,830,157 Rls. 61,394 $
183 1393 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 582 1,579,078,831 Rls. 59,229 $
184 1393 ژاپن 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 7,194 1,577,756,990 Rls. 60,681 $
185 1393 ژاپن 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 2,450 1,577,286,229 Rls. 58,260 $
186 1393 ژاپن 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 737 1,570,731,144 Rls. 58,875 $
187 1393 ژاپن 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 10,000 1,564,500,000 Rls. 58,756 $
188 1393 ژاپن 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 979 1,547,401,465 Rls. 60,599 $
189 1393 ژاپن 39219050 مستردستگاه فتوکپي 1,812 1,539,808,754 Rls. 55,995 $
190 1393 ژاپن 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,600 1,535,714,911 Rls. 57,583 $
191 1393 ژاپن 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 16,320 1,525,500,480 Rls. 55,054 $
192 1393 ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 206 1,509,429,577 Rls. 56,865 $
193 1393 ژاپن 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 22,146 1,507,453,143 Rls. 54,217 $
194 1393 ژاپن 90181940 دستگاه دياليز 3,828 1,501,215,979 Rls. 55,596 $
195 1393 ژاپن 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,498 1,496,119,747 Rls. 53,994 $
196 1393 ژاپن 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 11,600 1,481,974,913 Rls. 55,605 $
197 1393 ژاپن 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 25,005 1,474,564,374 Rls. 58,743 $
198 1393 ژاپن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 280 1,440,445,335 Rls. 56,415 $
199 1393 ژاپن 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 18,025 1,420,741,202 Rls. 52,987 $
200 1393 ژاپن 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 4,000 1,396,850,712 Rls. 54,776 $
مجموع کل
6,247,546,890,089 ريال
مجموع کل
235,225,353 دلار