آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 پرو 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 42 4,119,072,002 Rls. 159,674 $
2 1393 پرو 32049090 ---ساير مواد رنگ كننده الي سنتيك غير مذكور 900 547,458,446 Rls. 21,469 $
3 1393 پرو 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,200 268,693,113 Rls. 9,845 $
4 1393 پرو 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 145 50,424,095 Rls. 1,956 $
مجموع کل
4,985,647,656 ريال
مجموع کل
192,944 دلار
[1]