آمار کل " واردات از" کشور "پرتغال" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 پرتغال 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,152 29,339,507,901 Rls. 1,098,899 $
2 1393 پرتغال 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,300,688 24,617,015,422 Rls. 917,778 $
3 1393 پرتغال 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 246,126 8,483,449,222 Rls. 319,653 $
4 1393 پرتغال 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,300 7,256,500,399 Rls. 271,952 $
5 1393 پرتغال 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 74,842 7,195,648,705 Rls. 270,113 $
6 1393 پرتغال 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 222,656 7,101,597,756 Rls. 260,759 $
7 1393 پرتغال 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 9,471 6,596,968,044 Rls. 251,595 $
8 1393 پرتغال 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 15,680 5,550,607,161 Rls. 218,150 $
9 1393 پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 74,112 4,521,233,720 Rls. 169,130 $
10 1393 پرتغال 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 900 4,234,156,020 Rls. 162,846 $
11 1393 پرتغال 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 99,878 3,479,514,416 Rls. 135,945 $
12 1393 پرتغال 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 32 3,274,493,048 Rls. 117,113 $
13 1393 پرتغال 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,445 3,047,947,075 Rls. 110,855 $
14 1393 پرتغال 25070010 کائولن 408,000 2,755,501,555 Rls. 106,639 $
15 1393 پرتغال 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 820 2,650,514,133 Rls. 97,653 $
16 1393 پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 507 2,235,842,699 Rls. 86,038 $
17 1393 پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 336,000 2,123,215,103 Rls. 79,350 $
18 1393 پرتغال 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,690 1,842,337,759 Rls. 67,888 $
19 1393 پرتغال 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,399 1,704,757,441 Rls. 62,070 $
20 1393 پرتغال 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,705 1,691,052,800 Rls. 66,313 $
21 1393 پرتغال 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 37 1,461,432,015 Rls. 57,308 $
22 1393 پرتغال 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 291 1,444,317,890 Rls. 52,410 $
23 1393 پرتغال 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 20,893 1,344,762,306 Rls. 48,902 $
24 1393 پرتغال 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,066 1,278,200,000 Rls. 49,466 $
25 1393 پرتغال 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 2,300 1,232,553,928 Rls. 46,492 $
26 1393 پرتغال 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,129 1,174,814,513 Rls. 44,175 $
27 1393 پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,504 1,033,620,062 Rls. 37,303 $
28 1393 پرتغال 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 509 1,032,436,917 Rls. 39,456 $
29 1393 پرتغال 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 320 952,323,501 Rls. 35,429 $
30 1393 پرتغال 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 669 851,453,533 Rls. 32,621 $
31 1393 پرتغال 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 120 739,736,055 Rls. 28,989 $
32 1393 پرتغال 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,945 728,610,633 Rls. 27,682 $
33 1393 پرتغال 45031000 در بطري يا درظروف ا ز چوب پنبه طبيعي 1,100 605,937,298 Rls. 22,610 $
34 1393 پرتغال 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 280 579,794,072 Rls. 21,735 $
35 1393 پرتغال 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 59,040 534,235,506 Rls. 20,892 $
36 1393 پرتغال 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 3,597 514,283,843 Rls. 19,133 $
37 1393 پرتغال 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 850 365,668,446 Rls. 14,372 $
38 1393 پرتغال 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,000 356,962,448 Rls. 13,419 $
39 1393 پرتغال 82119100 کاردسرميزباتيغه ثابت. 1,835 330,391,494 Rls. 12,786 $
40 1393 پرتغال 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,690 316,030,957 Rls. 12,393 $
41 1393 پرتغال 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 201 256,928,353 Rls. 10,076 $
42 1393 پرتغال 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 250,803,619 Rls. 9,830 $
43 1393 پرتغال 71070000 فلزا ت معمولي داراي روکش ياپوشش ا زنقره, کارنشده يانيم ساخته. 50 234,144,059 Rls. 9,061 $
44 1393 پرتغال 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 400 211,455,752 Rls. 8,250 $
45 1393 پرتغال 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,600 204,467,406 Rls. 7,686 $
46 1393 پرتغال 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 10 194,490,000 Rls. 7,285 $
47 1393 پرتغال 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 500 174,448,081 Rls. 6,751 $
48 1393 پرتغال 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 28 162,003,756 Rls. 6,349 $
49 1393 پرتغال 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,096 157,878,569 Rls. 6,289 $
50 1393 پرتغال 45011000 چوب پنبه طبيعي,خام يا بطور ساده آماده شده 260 148,005,945 Rls. 5,454 $
51 1393 پرتغال 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 253 123,097,412 Rls. 4,590 $
52 1393 پرتغال 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 5 101,974,420 Rls. 3,794 $
53 1393 پرتغال 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 210 100,348,067 Rls. 3,733 $
54 1393 پرتغال 45019000 آخال چوب پنبه; چوب پنبه خردشده, دا نه دا نه شده ياسائيده 980 91,155,283 Rls. 3,308 $
55 1393 پرتغال 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1 88,867,180 Rls. 3,216 $
56 1393 پرتغال 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 300 69,395,139 Rls. 2,595 $
57 1393 پرتغال 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 682 67,330,300 Rls. 2,529 $
58 1393 پرتغال 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 881 66,360,218 Rls. 2,644 $
59 1393 پرتغال 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 6 64,822,740 Rls. 2,541 $
60 1393 پرتغال 90330020 ساير ترموكوبلکها 5 38,891,841 Rls. 1,447 $
61 1393 پرتغال 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 200 34,048,712 Rls. 1,328 $
62 1393 پرتغال 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 50 28,509,983 Rls. 1,097 $
63 1393 پرتغال 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 265 26,318,417 Rls. 1,030 $
64 1393 پرتغال 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 63 19,288,534 Rls. 742 $
مجموع کل
149,494,459,582 ريال
مجموع کل
5,619,937 دلار
[1]