آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 پاکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 151,750,137 4,766,030,800,312 Rls. 180,275,613 $
2 1393 پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 13,792,377 639,810,803,293 Rls. 23,901,562 $
3 1393 پاکستان 01022900 ساير حيواناتاز نوع گاو بجز مولد نژاد خالص 7,863,035 405,335,967,315 Rls. 15,435,323 $
4 1393 پاکستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 4,581,964 263,068,003,949 Rls. 10,098,954 $
5 1393 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشک کرده 12,699,026 245,196,136,574 Rls. 9,352,997 $
6 1393 پاکستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 1,155,012 173,987,608,670 Rls. 6,796,786 $
7 1393 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 6,418,600 131,805,269,992 Rls. 5,043,616 $
8 1393 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 3,660,000 50,380,602,761 Rls. 1,910,366 $
9 1393 پاکستان 17031000 ملاس هاي نيشکر 10,000,000 43,989,102,850 Rls. 1,752,414 $
10 1393 پاکستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 230,917 34,346,526,730 Rls. 1,305,450 $
11 1393 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 612,000 27,762,345,687 Rls. 1,060,180 $
12 1393 پاکستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 244,487 27,488,176,735 Rls. 1,036,893 $
13 1393 پاکستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 38,264 25,449,631,724 Rls. 970,320 $
14 1393 پاکستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 1,489,715 23,761,026,418 Rls. 895,149 $
15 1393 پاکستان 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 1,006,091 21,942,078,829 Rls. 823,836 $
16 1393 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 15,001 17,340,706,968 Rls. 655,530 $
17 1393 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,839 16,057,017,459 Rls. 600,962 $
18 1393 پاکستان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 81,000 14,357,434,667 Rls. 529,682 $
19 1393 پاکستان 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 207,820 12,837,694,644 Rls. 504,256 $
20 1393 پاکستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 33,928 10,887,150,381 Rls. 413,532 $
21 1393 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 181,870 9,077,368,323 Rls. 342,070 $
22 1393 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 80,305 8,894,801,054 Rls. 337,452 $
23 1393 پاکستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 68,872 8,534,694,814 Rls. 334,458 $
24 1393 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 280,500 8,391,061,485 Rls. 314,207 $
25 1393 پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 304,120 8,288,547,804 Rls. 303,988 $
26 1393 پاکستان 52122300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 64,129 7,893,859,233 Rls. 303,138 $
27 1393 پاکستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 84,725 6,665,639,808 Rls. 256,549 $
28 1393 پاکستان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 198,800 6,358,101,120 Rls. 238,560 $
29 1393 پاکستان 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 200,240 4,868,691,838 Rls. 184,636 $
30 1393 پاکستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,400 4,259,774,612 Rls. 165,786 $
31 1393 پاکستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,460 4,065,683,500 Rls. 159,439 $
32 1393 پاکستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 350,145 3,577,769,470 Rls. 132,416 $
33 1393 پاکستان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 40,000 3,483,807,903 Rls. 135,028 $
34 1393 پاکستان 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 25,000 3,271,966,848 Rls. 123,872 $
35 1393 پاکستان 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 16,141 3,246,585,786 Rls. 122,277 $
36 1393 پاکستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 26,922 3,080,153,814 Rls. 115,302 $
37 1393 پاکستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 99,400 3,064,431,625 Rls. 114,276 $
38 1393 پاکستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 18,000 3,044,789,087 Rls. 114,148 $
39 1393 پاکستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 16,280 2,916,543,165 Rls. 109,533 $
40 1393 پاکستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 101,520 2,801,439,902 Rls. 103,477 $
41 1393 پاکستان 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 14,120 2,776,544,257 Rls. 105,116 $
42 1393 پاکستان 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 21,908 2,462,152,731 Rls. 90,300 $
43 1393 پاکستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 25,200 2,358,889,593 Rls. 88,316 $
44 1393 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 51,817 2,222,011,576 Rls. 83,522 $
45 1393 پاکستان 52092100 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف, ا زپنبه, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر. 10,335 2,028,481,937 Rls. 79,142 $
46 1393 پاکستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 6,300 1,971,560,065 Rls. 72,453 $
47 1393 پاکستان 52091100 پارچه هاي تار وپود باف ساده باف ا زپنبه, سفيدنشده, با85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم يابيشتر. 21,350 1,969,869,584 Rls. 73,911 $
48 1393 پاکستان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 25,533 1,797,754,193 Rls. 72,312 $
49 1393 پاکستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 34,486 1,767,916,790 Rls. 68,280 $
50 1393 پاکستان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 7,500 1,699,629,443 Rls. 61,807 $
51 1393 پاکستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 59,732 1,597,628,042 Rls. 61,104 $
52 1393 پاکستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 215,568 1,505,910,454 Rls. 55,828 $
53 1393 پاکستان 53091900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي 85%يابيشترکتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 9,450 1,445,096,913 Rls. 51,974 $
54 1393 پاکستان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 2,675 1,435,920,020 Rls. 53,205 $
55 1393 پاکستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 95,463 1,419,106,176 Rls. 55,932 $
56 1393 پاکستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 29,832 1,407,932,179 Rls. 53,965 $
57 1393 پاکستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 14,970 1,279,420,163 Rls. 48,911 $
58 1393 پاکستان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,200 1,265,400,320 Rls. 48,512 $
59 1393 پاکستان 84821000 بلبرينگ. 4,610 1,175,684,584 Rls. 46,082 $
60 1393 پاکستان 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 38,400 1,155,913,759 Rls. 43,223 $
61 1393 پاکستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 10,000 1,152,372,315 Rls. 45,104 $
62 1393 پاکستان 70109030 بطري ،قرلبه ،كوزه ،فلاسك و...برا ي نوشيدنيها(نوشابه و..)وموا دخورا کي کمتر از 2.5 ليتر 133,010 1,150,350,297 Rls. 45,827 $
63 1393 پاکستان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 4,970 1,092,731,831 Rls. 39,852 $
64 1393 پاکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 60,000 905,931,723 Rls. 33,969 $
65 1393 پاکستان 23064900 کنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذکور 100,000 900,300,643 Rls. 35,018 $
66 1393 پاکستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 27,355 824,192,418 Rls. 32,834 $
67 1393 پاکستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 15,099 769,905,791 Rls. 28,821 $
68 1393 پاکستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,590 718,674,792 Rls. 27,759 $
69 1393 پاکستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,058 716,873,122 Rls. 26,844 $
70 1393 پاکستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 515 712,818,596 Rls. 26,381 $
71 1393 پاکستان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 9,370 686,853,984 Rls. 26,783 $
72 1393 پاکستان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تکميل نشده بشکل نوا ر). 6,430 641,801,113 Rls. 24,053 $
73 1393 پاکستان 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 1,900 635,452,573 Rls. 24,592 $
74 1393 پاکستان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 4,800 566,171,654 Rls. 21,226 $
75 1393 پاکستان 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 246 529,350,635 Rls. 20,589 $
76 1393 پاکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,047 511,943,281 Rls. 18,910 $
77 1393 پاکستان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 4,060 466,272,291 Rls. 17,864 $
78 1393 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 90 461,196,479 Rls. 18,012 $
79 1393 پاکستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 4,625 459,169,216 Rls. 17,939 $
80 1393 پاکستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,535 441,512,428 Rls. 16,883 $
81 1393 پاکستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 80 435,071,223 Rls. 16,339 $
82 1393 پاکستان 38029010 خاك رنگبر 40,000 414,628,830 Rls. 15,477 $
83 1393 پاکستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,250 401,438,869 Rls. 14,882 $
84 1393 پاکستان 12073000 دانه روغن كرچك حتي خرد شده 20,895 385,907,944 Rls. 14,700 $
85 1393 پاکستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 460 361,831,181 Rls. 13,105 $
86 1393 پاکستان 83082000 ميخ پرچ هاي لوله ا ي وچاکدا را زفلزمعمولي. 6,075 350,347,967 Rls. 13,433 $
87 1393 پاکستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 7,609 335,266,777 Rls. 13,132 $
88 1393 پاکستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,555 321,173,120 Rls. 11,977 $
89 1393 پاکستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 110,338 299,892,048 Rls. 11,754 $
90 1393 پاکستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 745 272,202,508 Rls. 10,378 $
91 1393 پاکستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 160 259,611,785 Rls. 9,589 $
92 1393 پاکستان 32064910 --- گرانول مستربچ 1,275 257,977,169 Rls. 10,079 $
93 1393 پاکستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 7,956 227,924,762 Rls. 8,865 $
94 1393 پاکستان 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 2,928 201,071,627 Rls. 7,357 $
95 1393 پاکستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 2,500 199,640,880 Rls. 7,205 $
96 1393 پاکستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 20,010 179,124,567 Rls. 6,734 $
97 1393 پاکستان 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 1,650 178,407,989 Rls. 6,860 $
98 1393 پاکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,200 169,176,387 Rls. 6,372 $
99 1393 پاکستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 630 153,017,516 Rls. 5,998 $
100 1393 پاکستان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 24,460 126,013,786 Rls. 4,916 $
101 1393 پاکستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 775 108,923,886 Rls. 4,181 $
102 1393 پاکستان 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 193 90,044,951 Rls. 3,513 $
103 1393 پاکستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 903 85,550,500 Rls. 3,293 $
104 1393 پاکستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 960 74,949,090 Rls. 2,837 $
105 1393 پاکستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 907 74,211,710 Rls. 2,735 $
106 1393 پاکستان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 793 69,583,335 Rls. 2,643 $
107 1393 پاکستان 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 680 65,426,080 Rls. 2,564 $
108 1393 پاکستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 372 64,822,650 Rls. 2,430 $
109 1393 پاکستان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 350 57,256,133 Rls. 2,242 $
110 1393 پاکستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 560 54,121,606 Rls. 2,121 $
111 1393 پاکستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 305 46,466,122 Rls. 1,682 $
112 1393 پاکستان 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 193 43,746,168 Rls. 1,639 $
113 1393 پاکستان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 385 43,404,046 Rls. 1,701 $
114 1393 پاکستان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 270 33,618,450 Rls. 1,266 $
115 1393 پاکستان 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 90 32,589,977 Rls. 1,225 $
116 1393 پاکستان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 44 31,587,965 Rls. 1,173 $
117 1393 پاکستان 90183924 اسپكلوم يكبارمصرف 10 31,058,961 Rls. 1,217 $
118 1393 پاکستان 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 300 26,674,333 Rls. 1,000 $
119 1393 پاکستان 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 112 21,960,101 Rls. 860 $
120 1393 پاکستان 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 70 12,643,241 Rls. 483 $
121 1393 پاکستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 80 8,842,552 Rls. 346 $
مجموع کل
7,113,313,703,902 ريال
مجموع کل
269,487,493 دلار
[1]