آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 يوگسلاوي 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 47,005 15,995,346,933 Rls. 627,027 $
2 1393 يوگسلاوي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 18,019 4,921,997,498 Rls. 184,676 $
3 1393 يوگسلاوي 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 9 3,200,335,883 Rls. 119,688 $
4 1393 يوگسلاوي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 187 2,911,222,676 Rls. 113,233 $
5 1393 يوگسلاوي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 162 120,481,538 Rls. 4,846 $
6 1393 يوگسلاوي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 150 37,080,856 Rls. 1,447 $
مجموع کل
27,186,465,384 ريال
مجموع کل
1,050,917 دلار
[1]