آمار کل " واردات از" کشور "يونان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 يونان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 40,637 97,459,240,731 Rls. 3,610,468 $
2 1393 يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 2,017,543 67,690,046,207 Rls. 2,599,707 $
3 1393 يونان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,823 55,766,693,009 Rls. 2,123,703 $
4 1393 يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,763,506 40,684,783,508 Rls. 1,556,044 $
5 1393 يونان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 147 19,564,439,015 Rls. 745,255 $
6 1393 يونان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 219,404 18,029,064,824 Rls. 685,711 $
7 1393 يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 678,255 13,579,747,193 Rls. 540,193 $
8 1393 يونان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,314 13,512,408,275 Rls. 507,318 $
9 1393 يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 101,700 12,484,026,035 Rls. 471,606 $
10 1393 يونان 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 2,000 10,968,810,150 Rls. 401,083 $
11 1393 يونان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 67,864 9,679,254,286 Rls. 372,940 $
12 1393 يونان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,300 8,383,078,636 Rls. 301,506 $
13 1393 يونان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 78,328 7,020,247,278 Rls. 267,425 $
14 1393 يونان 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 349,248 4,809,227,774 Rls. 180,576 $
15 1393 يونان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 31,480 4,436,927,845 Rls. 165,000 $
16 1393 يونان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 469 4,374,882,204 Rls. 171,942 $
17 1393 يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 51,258 3,675,295,779 Rls. 139,482 $
18 1393 يونان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 9,000 2,753,631,157 Rls. 101,003 $
19 1393 يونان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 61,165 2,499,313,018 Rls. 93,216 $
20 1393 يونان 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 26,812 2,316,569,606 Rls. 86,239 $
21 1393 يونان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 15,800 2,017,958,385 Rls. 72,827 $
22 1393 يونان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 24,021 1,906,491,432 Rls. 72,344 $
23 1393 يونان 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 16,968 1,560,034,150 Rls. 58,582 $
24 1393 يونان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 15,064 1,434,160,535 Rls. 55,884 $
25 1393 يونان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 15,311 1,419,567,303 Rls. 52,791 $
26 1393 يونان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 13,040 1,344,715,318 Rls. 50,021 $
27 1393 يونان 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 12,757 1,278,769,336 Rls. 49,859 $
28 1393 يونان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 9,255 1,200,965,824 Rls. 47,095 $
29 1393 يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 6,791 1,091,072,450 Rls. 43,466 $
30 1393 يونان 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 5,910 1,039,422,139 Rls. 39,066 $
31 1393 يونان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 9,850 988,441,884 Rls. 38,709 $
32 1393 يونان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 437 872,613,590 Rls. 32,034 $
33 1393 يونان 38089113 مواد جلب كننده حشرات (متيل اوژنول ، پروتئين هيدروليزات - سراترپ ) صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 19,798 830,004,001 Rls. 32,533 $
34 1393 يونان 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 2,400 803,654,402 Rls. 31,500 $
35 1393 يونان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 5,154 802,248,956 Rls. 31,418 $
36 1393 يونان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 6,084 738,994,352 Rls. 26,960 $
37 1393 يونان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 190 719,989,364 Rls. 28,004 $
38 1393 يونان 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 4,092 706,234,990 Rls. 27,331 $
39 1393 يونان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 7,088 657,765,832 Rls. 24,162 $
40 1393 يونان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 8,519 600,727,401 Rls. 22,136 $
41 1393 يونان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,136 586,273,212 Rls. 21,922 $
42 1393 يونان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 6,530 576,622,433 Rls. 21,589 $
43 1393 يونان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,370 552,342,204 Rls. 21,931 $
44 1393 يونان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 2,260 548,466,805 Rls. 21,213 $
45 1393 يونان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,795 499,322,812 Rls. 19,554 $
46 1393 يونان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 16 487,568,272 Rls. 18,964 $
47 1393 يونان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 1,964 451,047,114 Rls. 16,904 $
48 1393 يونان 90153000 ترا زها 179 423,286,229 Rls. 15,689 $
49 1393 يونان 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 2,145 404,657,633 Rls. 14,646 $
50 1393 يونان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 763 360,377,533 Rls. 13,870 $
51 1393 يونان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 273 357,042,301 Rls. 13,940 $
52 1393 يونان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,640 355,863,286 Rls. 13,955 $
53 1393 يونان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,000 347,225,225 Rls. 12,531 $
54 1393 يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,176 333,814,229 Rls. 13,298 $
55 1393 يونان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 280 262,497,965 Rls. 10,317 $
56 1393 يونان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 2,000 250,583,690 Rls. 9,827 $
57 1393 يونان 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 60 200,540,001 Rls. 7,258 $
58 1393 يونان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 125 184,370,171 Rls. 6,794 $
59 1393 يونان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 5,000 176,073,604 Rls. 6,333 $
60 1393 يونان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 360 163,814,095 Rls. 6,400 $
61 1393 يونان 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,500 147,167,457 Rls. 5,483 $
62 1393 يونان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 250 144,570,000 Rls. 5,595 $
63 1393 يونان 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 1,081 133,020,177 Rls. 4,815 $
64 1393 يونان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 120 131,848,796 Rls. 4,922 $
65 1393 يونان 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 618 125,824,094 Rls. 4,636 $
66 1393 يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 862 120,687,847 Rls. 4,733 $
67 1393 يونان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 1,389 109,977,091 Rls. 4,258 $
68 1393 يونان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 28 96,500,001 Rls. 3,617 $
69 1393 يونان 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 234 91,224,120 Rls. 3,420 $
70 1393 يونان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,050 89,919,360 Rls. 3,216 $
71 1393 يونان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 285 86,463,053 Rls. 3,391 $
72 1393 يونان 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 90 70,708,027 Rls. 2,750 $
73 1393 يونان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 490 67,366,015 Rls. 2,482 $
74 1393 يونان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 5 65,409,460 Rls. 2,457 $
75 1393 يونان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 49 55,647,644 Rls. 2,090 $
76 1393 يونان 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 500 50,744,565 Rls. 1,900 $
77 1393 يونان 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 128 45,917,497 Rls. 1,692 $
78 1393 يونان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 30 42,201,502 Rls. 1,546 $
79 1393 يونان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 128 42,046,448 Rls. 1,586 $
80 1393 يونان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 780 40,338,025 Rls. 1,512 $
81 1393 يونان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 101 36,521,748 Rls. 1,357 $
82 1393 يونان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 180 27,819,165 Rls. 1,025 $
83 1393 يونان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 71 27,198,069 Rls. 1,036 $
84 1393 يونان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 247 27,060,871 Rls. 977 $
85 1393 يونان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 13 26,339,405 Rls. 1,019 $
86 1393 يونان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 140 21,407,200 Rls. 838 $
87 1393 يونان 62122000 گن وگن تنکه ا ي حتي كشباف وقلاب باف 32 17,170,587 Rls. 665 $
88 1393 يونان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 15 17,004,672 Rls. 627 $
89 1393 يونان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 73 14,080,153 Rls. 508 $
90 1393 يونان 72224000 پروفيل ا رفولادزنگ نزن. 40 12,261,340 Rls. 463 $
91 1393 يونان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 128 9,588,097 Rls. 357 $
92 1393 يونان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 15 8,864,067 Rls. 331 $
93 1393 يونان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 10 4,828,053 Rls. 180 $
94 1393 يونان 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 7 3,323,451 Rls. 129 $
مجموع کل
431,234,355,041 ريال
مجموع کل
16,319,684 دلار
[1]