آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 ويتنام 33061000 مواد پاكکكننده دندان 603,313 34,692,000,000 Rls. 1,337,843 $
2 1393 ويتنام 85171210 گوشي تلفن همراه . 1,509 31,871,531,936 Rls. 1,154,739 $
3 1393 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 141,050 27,805,959,604 Rls. 1,041,286 $
4 1393 ويتنام 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 274,281 26,583,256,628 Rls. 1,017,370 $
5 1393 ويتنام 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,343 26,101,582,233 Rls. 949,121 $
6 1393 ويتنام 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 68,195 19,519,913,220 Rls. 718,895 $
7 1393 ويتنام 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 182,350 16,551,843,324 Rls. 609,200 $
8 1393 ويتنام 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 143,677 14,117,277,959 Rls. 530,569 $
9 1393 ويتنام 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 651,230 13,552,700,903 Rls. 498,234 $
10 1393 ويتنام 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 180,000 10,394,719,197 Rls. 392,173 $
11 1393 ويتنام 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 330,625 9,158,180,663 Rls. 343,916 $
12 1393 ويتنام 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 643 9,101,778,831 Rls. 355,108 $
13 1393 ويتنام 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 48,440 6,336,772,817 Rls. 239,855 $
14 1393 ويتنام 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 76,800 5,389,085,654 Rls. 200,556 $
15 1393 ويتنام 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 229,200 5,250,132,756 Rls. 199,537 $
16 1393 ويتنام 19019090 ساير 226,460 4,888,557,864 Rls. 184,501 $
17 1393 ويتنام 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 85,330 4,851,542,380 Rls. 183,136 $
18 1393 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 77,000 4,744,506,284 Rls. 174,112 $
19 1393 ويتنام 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 114,202 4,736,347,193 Rls. 185,732 $
20 1393 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 140,447 4,488,156,294 Rls. 168,778 $
21 1393 ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 96,410 4,179,766,722 Rls. 159,363 $
22 1393 ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 56,364 4,118,878,233 Rls. 154,798 $
23 1393 ويتنام 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 89,849 3,425,742,300 Rls. 127,261 $
24 1393 ويتنام 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 112,390 2,989,394,715 Rls. 114,185 $
25 1393 ويتنام 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,015 2,727,102,750 Rls. 104,389 $
26 1393 ويتنام 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 60,793 2,651,007,437 Rls. 103,957 $
27 1393 ويتنام 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 24,000 2,551,000,000 Rls. 95,715 $
28 1393 ويتنام 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 18,998 2,546,805,705 Rls. 97,349 $
29 1393 ويتنام 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 44,800 2,406,517,999 Rls. 91,631 $
30 1393 ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 40,320 2,380,000,000 Rls. 89,142 $
31 1393 ويتنام 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 10,630 2,350,848,869 Rls. 89,503 $
32 1393 ويتنام 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 7,534 2,298,935,798 Rls. 84,961 $
33 1393 ويتنام 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 34,574 2,140,828,558 Rls. 79,729 $
34 1393 ويتنام 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 21,983 2,121,446,280 Rls. 79,188 $
35 1393 ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 20,450 2,034,153,300 Rls. 79,768 $
36 1393 ويتنام 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 20,541 2,032,000,000 Rls. 76,153 $
37 1393 ويتنام 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 32,800 1,881,708,845 Rls. 70,709 $
38 1393 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 34,000 1,857,702,744 Rls. 72,581 $
39 1393 ويتنام 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 19,859 1,797,812,529 Rls. 66,751 $
40 1393 ويتنام 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 9,166 1,758,120,000 Rls. 68,039 $
41 1393 ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 48,000 1,601,631,281 Rls. 59,944 $
42 1393 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 15,000 1,401,355,700 Rls. 50,960 $
43 1393 ويتنام 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 38,469 1,344,932,866 Rls. 50,035 $
44 1393 ويتنام 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 8,568 1,263,147,258 Rls. 46,657 $
45 1393 ويتنام 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 36,462 1,215,577,933 Rls. 44,792 $
46 1393 ويتنام 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 5,869 1,158,639,204 Rls. 43,929 $
47 1393 ويتنام 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 21,224 1,142,624,597 Rls. 44,580 $
48 1393 ويتنام 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 20,000 1,092,683,423 Rls. 42,025 $
49 1393 ويتنام 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 36,580 1,065,649,941 Rls. 39,778 $
50 1393 ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 15,000 811,860,952 Rls. 30,275 $
51 1393 ويتنام 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 5,240 765,412,513 Rls. 30,015 $
52 1393 ويتنام 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 11,820 705,491,542 Rls. 27,564 $
53 1393 ويتنام 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,693 704,842,669 Rls. 26,486 $
54 1393 ويتنام 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 16,720 667,529,950 Rls. 26,177 $
55 1393 ويتنام 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,152 637,822,514 Rls. 23,503 $
56 1393 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 12,462 632,341,615 Rls. 23,852 $
57 1393 ويتنام 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,918 614,026,267 Rls. 22,332 $
58 1393 ويتنام 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 1,103 462,642,991 Rls. 17,515 $
59 1393 ويتنام 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 4,360 371,738,682 Rls. 13,916 $
60 1393 ويتنام 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 10,967 359,277,450 Rls. 14,070 $
61 1393 ويتنام 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 9,295 322,457,707 Rls. 12,025 $
62 1393 ويتنام 46012100 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو . 5,217 306,721,256 Rls. 12,020 $
63 1393 ويتنام 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,380 302,596,222 Rls. 11,006 $
64 1393 ويتنام 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 23,031 296,749,960 Rls. 11,590 $
65 1393 ويتنام 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 250 251,477,773 Rls. 9,125 $
66 1393 ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 35,700 245,254,918 Rls. 9,582 $
67 1393 ويتنام 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,500 234,371,000 Rls. 8,794 $
68 1393 ويتنام 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 140 230,045,696 Rls. 8,637 $
69 1393 ويتنام 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 4,138 221,882,829 Rls. 8,400 $
70 1393 ويتنام 21069085 کآدامس بدون قند 5,884 220,822,225 Rls. 8,279 $
71 1393 ويتنام 87119020 ---موتورسيكلت الكتريكي مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ 400 219,373,444 Rls. 7,960 $
72 1393 ويتنام 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 5,800 208,080,004 Rls. 7,568 $
73 1393 ويتنام 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 51,500 204,902,405 Rls. 8,004 $
74 1393 ويتنام 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 1,000 202,145,016 Rls. 7,546 $
75 1393 ويتنام 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 2,448 193,020,300 Rls. 7,236 $
76 1393 ويتنام 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,681 188,994,475 Rls. 7,075 $
77 1393 ويتنام 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 4,700 184,217,911 Rls. 7,085 $
78 1393 ويتنام 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 2,950 160,711,000 Rls. 6,030 $
79 1393 ويتنام 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 593 152,879,165 Rls. 5,628 $
80 1393 ويتنام 25070010 کائولن 20,000 136,767,876 Rls. 4,919 $
81 1393 ويتنام 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,418 123,820,000 Rls. 4,503 $
82 1393 ويتنام 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 740 116,018,089 Rls. 4,462 $
83 1393 ويتنام 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 1,450 108,390,600 Rls. 4,067 $
84 1393 ويتنام 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,000 95,178,045 Rls. 3,516 $
85 1393 ويتنام 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,700 74,998,600 Rls. 2,814 $
86 1393 ويتنام 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 100 69,536,820 Rls. 2,510 $
87 1393 ويتنام 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 186 54,107,470 Rls. 2,083 $
88 1393 ويتنام 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 403 51,323,500 Rls. 2,010 $
89 1393 ويتنام 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 220 47,353,615 Rls. 1,852 $
90 1393 ويتنام 87011010 ---با قدرت حداكثر 110 قوه اسب بخار 534 42,789,372 Rls. 1,604 $
91 1393 ويتنام 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,300 39,828,800 Rls. 1,493 $
92 1393 ويتنام 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,400 33,610,151 Rls. 1,253 $
93 1393 ويتنام 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 760 23,600,000 Rls. 861 $
94 1393 ويتنام 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 52 9,520,200 Rls. 363 $
95 1393 ويتنام 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9 4,115,676 Rls. 161 $
96 1393 ويتنام 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 35 3,339,125 Rls. 125 $
مجموع کل
353,785,849,118 ريال
مجموع کل
13,270,420 دلار
[1]