آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 936,217,673 30,588,842,127,899 Rls. 1,165,940,829 $
2 1393 هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 325,580,950 5,049,823,460,963 Rls. 194,795,067 $
3 1393 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 96,198,138 2,585,710,614,711 Rls. 94,642,749 $
4 1393 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,721,730 2,356,682,782,586 Rls. 91,595,144 $
5 1393 هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 173,207,500 2,124,761,808,765 Rls. 83,013,225 $
6 1393 هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 74,637,641 2,081,759,928,484 Rls. 78,730,198 $
7 1393 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,931,680 1,869,806,780,977 Rls. 70,713,451 $
8 1393 هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 104,534,252 1,653,456,915,636 Rls. 62,260,720 $
9 1393 هند 10039000 جو باستثناي بذر 199,224,717 1,521,607,683,551 Rls. 57,986,638 $
10 1393 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 59,215,907 1,293,166,048,690 Rls. 48,588,937 $
11 1393 هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 290,105,000 1,258,637,589,574 Rls. 46,577,714 $
12 1393 هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 115,063,000 1,249,717,913,073 Rls. 46,948,828 $
13 1393 هند 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 137,408,664 1,142,295,266,733 Rls. 43,635,092 $
14 1393 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 203,258 950,405,094,603 Rls. 35,944,798 $
15 1393 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,350,199 888,275,115,925 Rls. 33,262,622 $
16 1393 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 17,842,000 838,793,882,337 Rls. 31,614,938 $
17 1393 هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 267,945 809,335,836,651 Rls. 30,392,109 $
18 1393 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 5,285,288 684,765,981,091 Rls. 25,815,802 $
19 1393 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 10,236,903 662,359,194,896 Rls. 24,940,013 $
20 1393 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 17,370,028 650,613,863,614 Rls. 24,794,005 $
21 1393 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 25,562,010 645,113,984,088 Rls. 24,618,970 $
22 1393 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 10,764,795 605,745,483,587 Rls. 22,899,209 $
23 1393 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 11,599,127 604,461,478,695 Rls. 22,849,587 $
24 1393 هند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,511,065 562,549,821,540 Rls. 21,416,373 $
25 1393 هند 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 138,987,941 539,988,975,601 Rls. 54,995,652 $
26 1393 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 20,136,071 526,616,697,034 Rls. 19,741,957 $
27 1393 هند 27101930 گريس 10,450,538 513,983,752,237 Rls. 19,193,700 $
28 1393 هند 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 5,037,000 501,795,271,362 Rls. 18,816,476 $
29 1393 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 5,598,706 495,710,217,806 Rls. 18,494,051 $
30 1393 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 17,387,809 481,801,297,287 Rls. 18,009,065 $
31 1393 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 22,601,830 479,101,793,429 Rls. 18,130,787 $
32 1393 هند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 15,542,773 472,863,590,090 Rls. 18,409,789 $
33 1393 هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 9,396,911 445,499,821,710 Rls. 16,808,976 $
34 1393 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,023,119 442,088,555,049 Rls. 16,684,532 $
35 1393 هند 29291000 ايزوسياناتکها 5,666,000 428,263,855,552 Rls. 16,143,101 $
36 1393 هند 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 4,273,551 428,085,527,045 Rls. 16,807,543 $
37 1393 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 1,715,757 410,306,969,392 Rls. 15,518,137 $
38 1393 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 15,823,593 394,937,057,610 Rls. 14,810,483 $
39 1393 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 4,290,966 382,380,287,160 Rls. 14,568,542 $
40 1393 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 11,100,050 352,135,576,407 Rls. 13,270,262 $
41 1393 هند 29304000 متيونين 2,140,000 328,635,222,447 Rls. 12,328,833 $
42 1393 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,846,173 323,291,191,760 Rls. 12,226,194 $
43 1393 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,550,490 322,736,523,088 Rls. 12,205,820 $
44 1393 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,544,771 319,535,941,823 Rls. 12,130,005 $
45 1393 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 346,837 309,250,049,636 Rls. 11,980,039 $
46 1393 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,727,069 307,264,859,407 Rls. 11,343,385 $
47 1393 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 11,529,822 305,651,095,386 Rls. 11,420,562 $
48 1393 هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 11,523,108 298,204,002,980 Rls. 11,273,022 $
49 1393 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,115,058 286,918,054,794 Rls. 10,815,310 $
50 1393 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 90,867 279,807,978,667 Rls. 10,544,693 $
51 1393 هند 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 18,229,610 277,628,736,096 Rls. 10,735,666 $
52 1393 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 7,226,000 262,882,420,952 Rls. 9,999,919 $
53 1393 هند 29051610 دوا تيل هگزا نول 6,034,840 260,152,478,516 Rls. 9,622,590 $
54 1393 هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 6,116,819 257,738,343,836 Rls. 9,615,389 $
55 1393 هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 18,509 255,924,939,508 Rls. 9,471,491 $
56 1393 هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,361,389 248,137,571,256 Rls. 9,365,837 $
57 1393 هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 862,259 236,806,431,731 Rls. 8,902,424 $
58 1393 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,071,180 235,162,398,559 Rls. 8,878,916 $
59 1393 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 43,252 231,264,938,253 Rls. 8,822,863 $
60 1393 هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 527,030 200,781,579,315 Rls. 7,580,255 $
61 1393 هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 237,880 196,072,064,951 Rls. 7,324,034 $
62 1393 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 46,534 194,112,666,033 Rls. 7,225,706 $
63 1393 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 3,352,497 192,515,015,613 Rls. 7,275,689 $
64 1393 هند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 526,545 187,632,225,626 Rls. 7,200,675 $
65 1393 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 1,148,135 184,496,816,224 Rls. 6,888,902 $
66 1393 هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 35,000,000 173,789,993,396 Rls. 6,487,122 $
67 1393 هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 992,680 172,674,605,721 Rls. 6,532,024 $
68 1393 هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,314,968 167,830,409,717 Rls. 6,220,778 $
69 1393 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,340,380 166,250,850,279 Rls. 6,160,371 $
70 1393 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 987,198 161,799,568,040 Rls. 6,108,121 $
71 1393 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 41,540 160,513,431,208 Rls. 6,153,602 $
72 1393 هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 3,869,270 160,122,769,160 Rls. 6,031,673 $
73 1393 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,751,850 158,068,441,567 Rls. 5,983,944 $
74 1393 هند 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 5,782,808 154,609,792,489 Rls. 5,828,301 $
75 1393 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 1,731,259 153,512,008,698 Rls. 5,775,178 $
76 1393 هند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 50,935 149,998,500,001 Rls. 5,608,888 $
77 1393 هند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 4,186,772 144,868,772,431 Rls. 5,426,179 $
78 1393 هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,110,525 144,190,267,494 Rls. 5,474,608 $
79 1393 هند 38089112 كارتکهاي رنگي، نوارهاي رنگي آغشته به چسب و بدون ماده سمي صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 535,511 143,836,100,750 Rls. 5,328,275 $
80 1393 هند 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 536,676 139,270,258,541 Rls. 5,356,571 $
81 1393 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 1,245,652 136,247,624,643 Rls. 5,177,176 $
82 1393 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 4,481,000 131,723,027,520 Rls. 4,831,980 $
83 1393 هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,927,127 130,082,650,729 Rls. 4,871,781 $
84 1393 هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,769,272 129,377,642,741 Rls. 4,858,340 $
85 1393 هند 38231100 اسيد استئاريك 4,163,550 128,500,625,060 Rls. 4,817,342 $
86 1393 هند 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,904,782 127,155,231,266 Rls. 4,891,377 $
87 1393 هند 10059010 ---ذرت دامي 12,375,870 122,765,012,711 Rls. 4,766,810 $
88 1393 هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,322,369 122,075,857,995 Rls. 4,670,793 $
89 1393 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 779,881 121,437,220,671 Rls. 4,581,798 $
90 1393 هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 71,534 120,319,371,481 Rls. 4,561,243 $
91 1393 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,202,431 119,113,726,416 Rls. 4,516,405 $
92 1393 هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 1,240,484 118,425,855,815 Rls. 4,459,115 $
93 1393 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,931,957 118,405,220,071 Rls. 4,407,652 $
94 1393 هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,286,160 118,273,932,636 Rls. 4,511,317 $
95 1393 هند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 26,193 118,198,829,889 Rls. 4,362,844 $
96 1393 هند 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 1,826,100 114,488,991,887 Rls. 4,296,125 $
97 1393 هند 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 449,108 113,705,688,592 Rls. 4,416,618 $
98 1393 هند 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 3,226,447 113,074,995,878 Rls. 4,326,339 $
99 1393 هند 85369020 باسدا کت 189,409 112,851,949,514 Rls. 4,298,794 $
100 1393 هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 2,321,762 110,975,693,876 Rls. 4,198,772 $
101 1393 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 10 108,432,207,782 Rls. 4,026,378 $
102 1393 هند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 525,018 108,046,770,899 Rls. 3,994,274 $
103 1393 هند 29371200 انسولين و املاح آن 80 107,565,005,406 Rls. 4,124,106 $
104 1393 هند 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 5,497,215 105,454,401,614 Rls. 3,863,864 $
105 1393 هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 212,301 102,984,156,362 Rls. 3,874,845 $
106 1393 هند 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,659,090 100,188,344,492 Rls. 3,895,580 $
107 1393 هند 21069080 کمكمل غذايي، 232,475 100,158,219,556 Rls. 3,910,791 $
108 1393 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,042,838 99,812,200,403 Rls. 3,775,483 $
109 1393 هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 1,571,250 99,068,977,047 Rls. 3,742,723 $
110 1393 هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 9,900 98,470,450,321 Rls. 3,859,050 $
111 1393 هند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,932,366 96,468,571,097 Rls. 3,573,365 $
112 1393 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 162,769 93,498,520,907 Rls. 3,523,951 $
113 1393 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 185,241 93,022,629,953 Rls. 3,508,582 $
114 1393 هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,530,575 92,817,059,419 Rls. 3,520,423 $
115 1393 هند 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 617,666 90,557,703,205 Rls. 3,290,141 $
116 1393 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 283,817 88,341,144,099 Rls. 3,418,874 $
117 1393 هند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 38,841 88,203,150,285 Rls. 3,281,214 $
118 1393 هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 924,245 87,753,012,039 Rls. 3,251,184 $
119 1393 هند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 5,632,990 87,501,913,700 Rls. 3,318,264 $
120 1393 هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 87,551 87,183,270,661 Rls. 3,302,586 $
121 1393 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 152,456 86,262,245,679 Rls. 3,273,018 $
122 1393 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,041,109 82,604,653,393 Rls. 3,106,559 $
123 1393 هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 1,387,324 82,056,114,951 Rls. 3,087,485 $
124 1393 هند 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 940,813 79,814,542,963 Rls. 2,954,436 $
125 1393 هند 28332950 سولفات سرب 1,253,000 79,382,094,430 Rls. 3,007,521 $
126 1393 هند 72024120 فروکروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 2,333,278 78,748,411,945 Rls. 2,952,377 $
127 1393 هند 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,998,620 77,889,860,499 Rls. 2,920,067 $
128 1393 هند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,834,250 77,442,520,565 Rls. 2,904,515 $
129 1393 هند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 370,000 76,950,901,120 Rls. 2,880,654 $
130 1393 هند 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 1,377,255 76,779,453,105 Rls. 2,933,842 $
131 1393 هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 611,390 73,771,716,571 Rls. 2,794,006 $
132 1393 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 638,889 72,584,702,517 Rls. 2,726,665 $
133 1393 هند 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 333,237 71,642,653,943 Rls. 2,602,421 $
134 1393 هند 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,347,660 70,897,317,666 Rls. 2,704,598 $
135 1393 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,041,895 70,552,704,616 Rls. 2,690,343 $
136 1393 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 25,755 70,001,115,896 Rls. 2,687,716 $
137 1393 هند 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,035,416 69,613,501,617 Rls. 2,648,210 $
138 1393 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,209,501 69,396,998,820 Rls. 2,632,829 $
139 1393 هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 426,842 68,713,391,980 Rls. 2,607,630 $
140 1393 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 2,561,975 68,352,148,340 Rls. 2,580,206 $
141 1393 هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 59,055 68,295,882,404 Rls. 2,580,478 $
142 1393 هند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,169,894 67,504,426,919 Rls. 2,568,718 $
143 1393 هند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 696,866 67,344,608,000 Rls. 2,632,645 $
144 1393 هند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 980,265 66,518,532,057 Rls. 2,501,124 $
145 1393 هند 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 2,141,440 66,042,820,444 Rls. 2,534,084 $
146 1393 هند 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 1,798,338 65,621,638,611 Rls. 2,444,392 $
147 1393 هند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,441,930 64,890,222,216 Rls. 2,440,161 $
148 1393 هند 72029200 فرووا ناديوم. 100,000 64,726,142,812 Rls. 2,418,581 $
149 1393 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 623,906 64,698,064,116 Rls. 2,433,707 $
150 1393 هند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 89,307 64,590,657,610 Rls. 2,476,651 $
151 1393 هند 34021310 الكل چرب اتوكسيله 1,237,556 64,254,760,456 Rls. 2,425,788 $
152 1393 هند 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,393,199 64,093,991,527 Rls. 2,426,492 $
153 1393 هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 256,260 64,065,280,747 Rls. 2,474,123 $
154 1393 هند 28413000 دي کرومات سديم 1,414,000 64,005,728,735 Rls. 2,420,802 $
155 1393 هند 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 496 63,402,125,248 Rls. 2,455,457 $
156 1393 هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 310,069 62,985,378,972 Rls. 2,357,885 $
157 1393 هند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,942,487 62,670,717,752 Rls. 2,354,163 $
158 1393 هند 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 679,728 62,648,853,983 Rls. 2,354,557 $
159 1393 هند 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 598,380 61,452,887,638 Rls. 2,261,524 $
160 1393 هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 85,474 61,246,405,581 Rls. 2,294,548 $
161 1393 هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 18,702,550 61,062,247,983 Rls. 2,289,949 $
162 1393 هند 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 274,474 59,779,572,616 Rls. 2,303,262 $
163 1393 هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 3,549,000 59,447,727,294 Rls. 2,259,533 $
164 1393 هند 32062090 ک ک ک ساير پيگمان ها وفرآورده ها براساس تركيبات كروم بجز گرانول مستربچ 578,476 58,892,589,663 Rls. 2,180,267 $
165 1393 هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 428,750 58,864,499,299 Rls. 2,226,475 $
166 1393 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 772,690 58,553,727,445 Rls. 2,178,472 $
167 1393 هند 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 5,291,295 57,765,770,518 Rls. 2,144,319 $
168 1393 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 799,526 57,504,490,552 Rls. 2,195,970 $
169 1393 هند 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 590,830 57,207,443,308 Rls. 2,220,041 $
170 1393 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,042,930 56,644,336,624 Rls. 2,203,203 $
171 1393 هند 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 3,017,425 56,638,271,213 Rls. 2,087,556 $
172 1393 هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 136,540 56,420,317,350 Rls. 2,212,246 $
173 1393 هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 643,205 56,055,568,197 Rls. 2,118,898 $
174 1393 هند 53061000 نخ کتان يک لا 612,298 55,956,868,892 Rls. 2,102,781 $
175 1393 هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 1,889,600 55,854,442,921 Rls. 2,132,095 $
176 1393 هند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 570,634 55,803,055,649 Rls. 2,183,062 $
177 1393 هند 29141100 استن 1,319,120 55,546,650,155 Rls. 2,102,500 $
178 1393 هند 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 2,872,481 55,183,031,488 Rls. 2,030,152 $
179 1393 هند 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,488,126 55,002,348,723 Rls. 2,065,324 $
180 1393 هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,245,250 54,924,887,421 Rls. 2,066,386 $
181 1393 هند 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها,که درجاي ديگرذکرنشده. 354 54,484,480,871 Rls. 2,055,165 $
182 1393 هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 356,254 54,144,533,550 Rls. 2,049,813 $
183 1393 هند 28012000 يد 48,600 53,425,303,008 Rls. 2,028,739 $
184 1393 هند 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,065 51,952,956,452 Rls. 1,934,740 $
185 1393 هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 1,575,000 51,335,059,815 Rls. 1,954,271 $
186 1393 هند 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 256,620 51,218,521,571 Rls. 1,947,389 $
187 1393 هند 29415020 آزيترومايسين 15,050 50,884,782,167 Rls. 1,968,867 $
188 1393 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,649 50,856,561,711 Rls. 2,007,388 $
189 1393 هند 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 1,075,500 50,575,268,670 Rls. 1,879,108 $
190 1393 هند 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 99,319 50,275,568,120 Rls. 1,859,776 $
191 1393 هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 641,123 50,268,398,690 Rls. 1,867,291 $
192 1393 هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 599,629 50,188,130,589 Rls. 1,864,846 $
193 1393 هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 1,468,751 49,899,851,215 Rls. 1,874,596 $
194 1393 هند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 3,531,938 49,409,661,854 Rls. 1,870,503 $
195 1393 هند 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 309,136 49,334,140,434 Rls. 1,833,585 $
196 1393 هند 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 657,800 49,218,300,001 Rls. 1,863,419 $
197 1393 هند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 21,295 47,778,348,223 Rls. 1,805,038 $
198 1393 هند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 335,008 47,712,382,045 Rls. 1,804,096 $
199 1393 هند 84821000 بلبرينگ. 535,664 47,480,579,681 Rls. 1,792,518 $
200 1393 هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 213,600 47,209,769,615 Rls. 1,756,732 $
مجموع کل
88,136,190,700,060 ريال
مجموع کل
3,379,783,567 دلار