آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 339,156 64,921,637,598 Rls. 2,435,209 $
2 1393 نروژ 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 2,007 15,176,026,936 Rls. 560,511 $
3 1393 نروژ 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,847 10,044,421,029 Rls. 365,265 $
4 1393 نروژ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,273 7,921,194,956 Rls. 303,543 $
5 1393 نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,653 7,657,557,677 Rls. 284,316 $
6 1393 نروژ 44111392 كفپوش روكش شده 181,989 7,649,501,572 Rls. 294,715 $
7 1393 نروژ 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 137,012 5,554,096,665 Rls. 205,969 $
8 1393 نروژ 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 28,800 4,943,248,017 Rls. 186,409 $
9 1393 نروژ 21069080 کمكمل غذايي، 7,810 4,211,724,413 Rls. 162,766 $
10 1393 نروژ 25233000 سيمان آلومينو 101,775 2,889,628,474 Rls. 107,126 $
11 1393 نروژ 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 59,000 2,175,732,396 Rls. 79,979 $
12 1393 نروژ 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 2,099 1,866,204,889 Rls. 73,346 $
13 1393 نروژ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 2,548 1,345,204,706 Rls. 52,322 $
14 1393 نروژ 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 111 1,273,898,629 Rls. 47,828 $
15 1393 نروژ 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 9,555 1,114,985,503 Rls. 40,546 $
16 1393 نروژ 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 23,681 1,066,565,584 Rls. 40,810 $
17 1393 نروژ 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 3,728 748,153,411 Rls. 28,047 $
18 1393 نروژ 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 5,819 662,712,320 Rls. 24,169 $
19 1393 نروژ 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 5,580 555,343,475 Rls. 21,600 $
20 1393 نروژ 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 6,875 431,288,063 Rls. 15,968 $
21 1393 نروژ 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 2,339 414,463,608 Rls. 16,245 $
22 1393 نروژ 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 920 409,610,000 Rls. 15,208 $
23 1393 نروژ 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 578 365,151,509 Rls. 13,751 $
24 1393 نروژ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 380 327,138,053 Rls. 12,724 $
25 1393 نروژ 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 891 283,590,600 Rls. 11,113 $
26 1393 نروژ 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 149 230,309,400 Rls. 9,025 $
27 1393 نروژ 30051050 چسب هاي پيشرفته درمان زخم ديابتيك وسوختگي 237 220,219,877 Rls. 8,263 $
28 1393 نروژ 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 474 206,879,946 Rls. 7,488 $
29 1393 نروژ 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,000 188,304,538 Rls. 7,374 $
30 1393 نروژ 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 40 158,439,760 Rls. 6,210 $
31 1393 نروژ 38249070 پتاسيم كلا ولانات مخلوط باسايلوئيد 375 142,440,091 Rls. 5,312 $
32 1393 نروژ 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 1,280 87,026,382 Rls. 3,226 $
33 1393 نروژ 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 767 86,199,815 Rls. 3,388 $
34 1393 نروژ 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 2,051 78,222,561 Rls. 2,925 $
35 1393 نروژ 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 699 62,837,766 Rls. 2,460 $
36 1393 نروژ 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 64 49,864,238 Rls. 1,952 $
37 1393 نروژ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 63 48,718,211 Rls. 1,903 $
38 1393 نروژ 40119310 سايرلاستيکهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا کثر61داراي توليد داخل مشابه 50 45,129,559 Rls. 1,692 $
39 1393 نروژ 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 123 43,917,670 Rls. 1,726 $
40 1393 نروژ 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 442 42,619,500 Rls. 1,598 $
41 1393 نروژ 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 55 27,310,501 Rls. 1,024 $
مجموع کل
145,727,519,898 ريال
مجموع کل
5,465,052 دلار
[1]