آمار کل " واردات از" کشور "موناکو" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 موناکو 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,000 6,053,599,199 Rls. 218,471 $
2 1393 موناکو 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 9,450 4,174,941,749 Rls. 154,842 $
3 1393 موناکو 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 500 3,372,740,485 Rls. 126,738 $
4 1393 موناکو 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 12 2,547,654,418 Rls. 99,857 $
5 1393 موناکو 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 200 1,383,554,459 Rls. 51,990 $
6 1393 موناکو 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 900 1,319,937,135 Rls. 50,100 $
7 1393 موناکو 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,800 625,063,344 Rls. 23,254 $
8 1393 موناکو 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 50 320,175,323 Rls. 12,555 $
9 1393 موناکو 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 175,890,091 Rls. 6,592 $
10 1393 موناکو 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 60 100,458,096 Rls. 3,685 $
مجموع کل
20,074,014,299 ريال
مجموع کل
748,084 دلار
[1]