آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 15,692,514 224,363,891,598 Rls. 8,640,589 $
2 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,567,100 36,294,465,343 Rls. 1,417,699 $
3 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,828,450 29,286,384,904 Rls. 1,137,506 $
4 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,031,610 17,782,626,541 Rls. 697,358 $
5 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 736,010 11,189,030,245 Rls. 438,184 $
6 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 619,340 9,415,380,213 Rls. 368,725 $
7 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 484,270 7,362,008,228 Rls. 288,310 $
8 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 90,000 3,218,704,841 Rls. 126,135 $
9 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 28413000 دي کرومات سديم 48,000 2,109,682,259 Rls. 82,503 $
10 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 3,250 1,493,007,799 Rls. 56,317 $
11 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 14,260 1,252,274,064 Rls. 49,074 $
12 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 38,240 965,203,225 Rls. 36,353 $
13 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 6,700 947,150,190 Rls. 35,727 $
14 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,840 782,805,356 Rls. 29,787 $
15 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 99,000 748,341,029 Rls. 29,290 $
16 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 33,000 641,881,440 Rls. 24,120 $
17 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 24,020 556,007,004 Rls. 21,708 $
18 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 37,883 468,087,192 Rls. 18,331 $
19 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 24,410 411,728,400 Rls. 16,080 $
20 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 1,666 300,737,644 Rls. 11,131 $
21 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,775 182,803,997 Rls. 7,031 $
22 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 2,957 92,733,220 Rls. 3,483 $
23 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 65040000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,گيس باف ياجفت وجورشده بانوا را زهرماده حتي آستر شده يا تزئيين شده 711 87,927,360 Rls. 3,382 $
24 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 89031000 قايقهاي قابل باد کردن 949 75,526,809 Rls. 2,905 $
25 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 876 54,407,681 Rls. 2,093 $
26 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 714 41,470,098 Rls. 1,595 $
27 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 468 38,809,659 Rls. 1,493 $
28 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 66020000 عصا، عصاي صندليکشو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند. 741 31,702,794 Rls. 1,219 $
29 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 608 28,480,605 Rls. 1,095 $
30 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 85393230 لامپ هالوژنه فلزي تا 500 وا ت 64 21,629,587 Rls. 832 $
31 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 62139000 دستمال ودستمال تزئيني از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 307 21,505,989 Rls. 827 $
32 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 298 12,953,032 Rls. 498 $
33 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 180 11,679,977 Rls. 449 $
34 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 101 3,915,573 Rls. 151 $
35 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 85043210 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از يك وحداكثر 16كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3 2,719,148 Rls. 105 $
36 1393 منطقه ازاد بندرانزلي 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 19 889,903 Rls. 34 $
مجموع کل
350,298,552,947 ريال
مجموع کل
13,552,117 دلار
[1]