آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 منطقه آزاد چابهار 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,904,500 64,961,015,989 Rls. 2,438,504 $
2 1393 منطقه آزاد چابهار 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 150,551 16,880,977,555 Rls. 646,270 $
3 1393 منطقه آزاد چابهار 60019200 پارچه هاي مخمل وپلوش ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف, غيرمذکوردرجاي ديگر 142,491 9,526,011,734 Rls. 359,040 $
4 1393 منطقه آزاد چابهار 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 48,600 7,238,490,550 Rls. 267,369 $
5 1393 منطقه آزاد چابهار 10064000 خرده برنج 357,834 2,933,632,392 Rls. 107,411 $
6 1393 منطقه آزاد چابهار 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 14,144 2,840,432,974 Rls. 113,156 $
7 1393 منطقه آزاد چابهار 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 14,840 2,049,997,634 Rls. 81,667 $
8 1393 منطقه آزاد چابهار 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 200,000 1,600,000,000 Rls. 62,233 $
9 1393 منطقه آزاد چابهار 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 4,400 720,925,400 Rls. 26,018 $
10 1393 منطقه آزاد چابهار 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 17,429 479,365,813 Rls. 17,435 $
11 1393 منطقه آزاد چابهار 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 2,898 270,258,805 Rls. 10,147 $
12 1393 منطقه آزاد چابهار 85352910 سکسيونر براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتر 485 115,536,585 Rls. 4,214 $
13 1393 منطقه آزاد چابهار 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,155 106,507,131 Rls. 3,907 $
14 1393 منطقه آزاد چابهار 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 450 31,307,278 Rls. 1,126 $
15 1393 منطقه آزاد چابهار 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 110 7,652,890 Rls. 275 $
16 1393 منطقه آزاد چابهار 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 30 2,087,152 Rls. 75 $
17 1393 منطقه آزاد چابهار 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 20 1,391,435 Rls. 50 $
18 1393 منطقه آزاد چابهار 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20 1,391,435 Rls. 50 $
مجموع کل
109,766,982,752 ريال
مجموع کل
4,138,945 دلار
[1]