آمار کل " واردات از" کشور "مصر" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 مصر 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 120,869 205,926,043,680 Rls. 7,820,908 $
2 1393 مصر 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 49,788 69,534,729,692 Rls. 2,587,522 $
3 1393 مصر 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 553,750 36,625,000,000 Rls. 1,376,776 $
4 1393 مصر 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 257,048 22,366,798,402 Rls. 848,635 $
5 1393 مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 200,251 16,193,703,870 Rls. 603,262 $
6 1393 مصر 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 24,530 5,583,674,322 Rls. 213,424 $
7 1393 مصر 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 856 3,989,027,993 Rls. 148,537 $
8 1393 مصر 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 251 3,608,093,466 Rls. 135,142 $
9 1393 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 759 3,032,135,175 Rls. 112,661 $
10 1393 مصر 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 1,964 1,647,859,323 Rls. 59,924 $
11 1393 مصر 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 7,960 1,587,899,970 Rls. 58,653 $
12 1393 مصر 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,162 1,360,080,810 Rls. 51,701 $
13 1393 مصر 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 18,518 1,242,432,528 Rls. 48,656 $
14 1393 مصر 29291000 ايزوسياناتکها 18,240 1,223,280,477 Rls. 47,906 $
15 1393 مصر 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 103 1,180,403,251 Rls. 46,289 $
16 1393 مصر 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 8,400 1,119,490,400 Rls. 41,908 $
17 1393 مصر 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 110 1,054,856,602 Rls. 39,638 $
18 1393 مصر 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 320 1,000,497,166 Rls. 39,090 $
19 1393 مصر 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,230 833,216,475 Rls. 30,387 $
20 1393 مصر 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 559,161,995 Rls. 20,180 $
21 1393 مصر 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 42 471,861,892 Rls. 17,705 $
22 1393 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7 397,192,354 Rls. 14,373 $
23 1393 مصر 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 11,000 341,510,250 Rls. 12,814 $
24 1393 مصر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 20,550 327,231,440 Rls. 12,230 $
25 1393 مصر 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 172 279,392,878 Rls. 10,901 $
26 1393 مصر 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 7 212,516,898 Rls. 7,986 $
27 1393 مصر 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 50 113,459,434 Rls. 4,263 $
28 1393 مصر 84238100 ماشين آلات وا دوا ت توزين, که درجاي ديگرمذکورنباشدباظرفيت توزين حدا کثر30کيلوگرم 350 106,640,791 Rls. 3,899 $
29 1393 مصر 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 380 94,700,000 Rls. 3,709 $
30 1393 مصر 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 3,020 92,929,561 Rls. 3,324 $
31 1393 مصر 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 480 76,706,476 Rls. 2,867 $
32 1393 مصر 84199030 ک ک ک اجزاء و قطعات و پره جهت پكيج دومنظوره(گرمايشي و بهداشتي) 1 69,955,212 Rls. 2,538 $
33 1393 مصر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,288 65,397,531 Rls. 2,563 $
34 1393 مصر 85369030 ترمينال ريلي 19 63,650,494 Rls. 2,374 $
35 1393 مصر 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 117 49,867,667 Rls. 1,947 $
36 1393 مصر 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3 45,313,520 Rls. 1,703 $
37 1393 مصر 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 60 24,898,961 Rls. 972 $
38 1393 مصر 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 120 20,541,396 Rls. 804 $
39 1393 مصر 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 2 17,373,357 Rls. 676 $
40 1393 مصر 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 50 11,519,000 Rls. 451 $
41 1393 مصر 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 36 11,507,923 Rls. 449 $
42 1393 مصر 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 33 9,508,576 Rls. 372 $
مجموع کل
382,572,061,208 ريال
مجموع کل
14,440,119 دلار
[1]