آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 مجارستان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 74,696 23,024,582,310 Rls. 874,512 $
2 1393 مجارستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 21,104 16,525,156,946 Rls. 628,212 $
3 1393 مجارستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 160,000 14,623,582,410 Rls. 540,151 $
4 1393 مجارستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 26,229 13,885,307,128 Rls. 513,555 $
5 1393 مجارستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 17,410 13,478,471,685 Rls. 510,135 $
6 1393 مجارستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 230 11,203,820,941 Rls. 432,527 $
7 1393 مجارستان 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 200 9,369,039,100 Rls. 355,805 $
8 1393 مجارستان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 548 9,032,365,291 Rls. 351,455 $
9 1393 مجارستان 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 61 8,060,875,904 Rls. 297,475 $
10 1393 مجارستان 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 200,000 7,516,400,000 Rls. 287,813 $
11 1393 مجارستان 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 75,021 7,391,722,365 Rls. 281,555 $
12 1393 مجارستان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 33,790 7,085,571,963 Rls. 273,584 $
13 1393 مجارستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,516 6,980,755,875 Rls. 268,077 $
14 1393 مجارستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 110,438 6,756,909,819 Rls. 248,075 $
15 1393 مجارستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,191 6,104,824,618 Rls. 238,516 $
16 1393 مجارستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 71,652 4,366,190,032 Rls. 158,436 $
17 1393 مجارستان 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 49,456 4,353,991,391 Rls. 162,103 $
18 1393 مجارستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 6,276 3,416,055,165 Rls. 130,479 $
19 1393 مجارستان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 2,600 3,349,743,944 Rls. 122,164 $
20 1393 مجارستان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 27,050 3,174,972,292 Rls. 123,181 $
21 1393 مجارستان 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 21,000 2,847,533,548 Rls. 106,942 $
22 1393 مجارستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 16,571 2,652,332,093 Rls. 98,351 $
23 1393 مجارستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 40 2,184,471,000 Rls. 81,541 $
24 1393 مجارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 240 2,113,339,685 Rls. 82,646 $
25 1393 مجارستان 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 10,870 2,094,697,559 Rls. 82,463 $
26 1393 مجارستان 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 11,470 2,072,045,455 Rls. 78,833 $
27 1393 مجارستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 26,629 1,941,897,294 Rls. 71,145 $
28 1393 مجارستان 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 1,448 1,609,804,526 Rls. 61,183 $
29 1393 مجارستان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 12,400 1,587,680,709 Rls. 59,797 $
30 1393 مجارستان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 3,600 1,466,077,287 Rls. 53,790 $
31 1393 مجارستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 506 1,259,585,721 Rls. 48,444 $
32 1393 مجارستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 17,346 1,184,055,414 Rls. 45,622 $
33 1393 مجارستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 8,000 1,104,402,861 Rls. 44,405 $
34 1393 مجارستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 105 1,084,474,315 Rls. 43,466 $
35 1393 مجارستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 6,350 1,032,569,000 Rls. 38,414 $
36 1393 مجارستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 473 1,030,267,541 Rls. 40,237 $
37 1393 مجارستان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 326 1,019,289,515 Rls. 37,473 $
38 1393 مجارستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 55 999,359,206 Rls. 36,795 $
39 1393 مجارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,000 937,605,960 Rls. 35,367 $
40 1393 مجارستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 551 872,422,990 Rls. 34,213 $
41 1393 مجارستان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 149 709,473,074 Rls. 27,187 $
42 1393 مجارستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 340 707,875,569 Rls. 27,683 $
43 1393 مجارستان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 4,750 664,889,962 Rls. 24,926 $
44 1393 مجارستان 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 330 657,652,852 Rls. 25,719 $
45 1393 مجارستان 13012000 صمغ عربي طبيعي 6,000 647,871,760 Rls. 23,931 $
46 1393 مجارستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 15,470 637,659,222 Rls. 25,005 $
47 1393 مجارستان 60012100 پارچه هاي پرزحلقوي ازپنبه 3,057 420,536,371 Rls. 15,295 $
48 1393 مجارستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,656 415,839,780 Rls. 15,507 $
49 1393 مجارستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,012 401,096,215 Rls. 14,345 $
50 1393 مجارستان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 75 399,299,315 Rls. 14,939 $
51 1393 مجارستان 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 199 334,242,000 Rls. 13,108 $
52 1393 مجارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 180 324,614,968 Rls. 12,290 $
53 1393 مجارستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 19,100 318,886,349 Rls. 11,924 $
54 1393 مجارستان 70111030 حباب لامپ شمعي(B-25) 7,735 305,255,530 Rls. 11,954 $
55 1393 مجارستان 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 7 283,559,935 Rls. 11,029 $
56 1393 مجارستان 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 203 270,187,946 Rls. 9,812 $
57 1393 مجارستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,652 266,199,171 Rls. 10,393 $
58 1393 مجارستان 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 370 238,555,487 Rls. 8,943 $
59 1393 مجارستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 386 142,920,474 Rls. 5,457 $
60 1393 مجارستان 28441000 اورانيوم طبيعي و تركيبات آن؛ آلياژها، ايسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهايي كه حاوي اورانيوم طبيعي يا تركيبات اورانيوم طبيعي باشد. 0 138,921,492 Rls. 5,232 $
61 1393 مجارستان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 476 116,200,000 Rls. 4,368 $
62 1393 مجارستان 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 128 91,230,343 Rls. 3,415 $
63 1393 مجارستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 1,387 84,329,892 Rls. 3,067 $
64 1393 مجارستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10 76,984,497 Rls. 3,006 $
65 1393 مجارستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 250 69,269,847 Rls. 2,639 $
66 1393 مجارستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 52 65,739,753 Rls. 2,404 $
67 1393 مجارستان 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 280 53,842,729 Rls. 2,013 $
68 1393 مجارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 92 52,918,918 Rls. 1,981 $
69 1393 مجارستان 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 180 50,727,607 Rls. 1,897 $
70 1393 مجارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 110 49,068,000 Rls. 1,921 $
71 1393 مجارستان 60049000 سايرپارچه کشباف پهناي بيش ا ز30cmا دا را ي كمتراز 5%وزني نخ کشش پذيريانخ کائوچوئي غيرا زشماره 6001 400 47,511,362 Rls. 1,728 $
72 1393 مجارستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 190 43,380,535 Rls. 1,578 $
73 1393 مجارستان 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 165 40,332,000 Rls. 1,486 $
74 1393 مجارستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 10 37,712,000 Rls. 1,471 $
75 1393 مجارستان 53050000 نارگيل، آباكا (Abaca) (الياف حاصل از دمبرگکهاي برگ موز بومي فيليپين) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الياف گياه رامي Ramie،و ساير الياف نساجي گياهي، كه در جاي ديگري مصرح يا مشمول نشده، خام يا فرآوري شده وليكن ريسيده نشده(Not spun)؛ پاره الياف كوتاه 617 27,479,900 Rls. 999 $
76 1393 مجارستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 40 26,877,018 Rls. 1,009 $
77 1393 مجارستان 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 31 26,292,587 Rls. 984 $
78 1393 مجارستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 107 24,629,420 Rls. 964 $
79 1393 مجارستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 19 21,484,242 Rls. 840 $
80 1393 مجارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 35 21,382,194 Rls. 803 $
81 1393 مجارستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 4 17,188,000 Rls. 647 $
82 1393 مجارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 39 16,240,974 Rls. 619 $
83 1393 مجارستان 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 75 15,003,000 Rls. 564 $
84 1393 مجارستان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 50 13,934,109 Rls. 528 $
85 1393 مجارستان 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 54 13,400,000 Rls. 503 $
86 1393 مجارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 50 12,442,437 Rls. 452 $
87 1393 مجارستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 56 11,393,721 Rls. 445 $
88 1393 مجارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 20 9,180,407 Rls. 357 $
89 1393 مجارستان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 65 9,154,710 Rls. 333 $
90 1393 مجارستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 98 8,795,416 Rls. 320 $
91 1393 مجارستان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1 7,900,454 Rls. 298 $
92 1393 مجارستان 62139000 دستمال ودستمال تزئيني از ساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 5 2,339,693 Rls. 89 $
93 1393 مجارستان 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 2 1,878,578 Rls. 71 $
مجموع کل
220,246,032,672 ريال
مجموع کل
8,337,413 دلار
[1]