آمار کل " واردات از" کشور "مالزي" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 99,356,985 2,232,107,217,374 Rls. 85,506,179 $
2 1393 مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 14,294,020 694,425,869,898 Rls. 26,260,635 $
3 1393 مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 8,517,565 353,193,919,960 Rls. 13,366,167 $
4 1393 مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 11,485,440 331,066,111,828 Rls. 12,457,894 $
5 1393 مالزي 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 58,967 314,050,000,001 Rls. 12,153,638 $
6 1393 مالزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 5,840,896 241,542,337,071 Rls. 9,334,072 $
7 1393 مالزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,079,020 226,004,798,828 Rls. 8,705,500 $
8 1393 مالزي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 5,610,954 218,847,871,086 Rls. 8,305,579 $
9 1393 مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,312,603 192,939,844,225 Rls. 7,242,591 $
10 1393 مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,563,113 174,951,348,936 Rls. 6,487,840 $
11 1393 مالزي 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 148,424 151,291,525,784 Rls. 5,846,532 $
12 1393 مالزي 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 2,035,520 122,193,384,965 Rls. 4,645,828 $
13 1393 مالزي 29054500 گليسرول 4,922,250 120,327,607,231 Rls. 4,574,935 $
14 1393 مالزي 40151920 دستكش معاينه 1,794,262 106,920,998,287 Rls. 4,011,141 $
15 1393 مالزي 38231100 اسيد استئاريك 3,450,400 103,149,439,099 Rls. 3,883,899 $
16 1393 مالزي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 1,632,420 100,234,718,000 Rls. 3,748,598 $
17 1393 مالزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 1,253,950 82,135,600,583 Rls. 3,109,981 $
18 1393 مالزي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 414,779 73,575,319,555 Rls. 2,790,968 $
19 1393 مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 2,354,805 69,368,417,955 Rls. 2,599,769 $
20 1393 مالزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 6,088,152 66,510,677,732 Rls. 2,497,090 $
21 1393 مالزي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 392,000 60,388,869,918 Rls. 2,273,177 $
22 1393 مالزي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,727,522 55,119,601,919 Rls. 2,167,770 $
23 1393 مالزي 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 3,471,046 53,057,655,386 Rls. 2,030,344 $
24 1393 مالزي 34012030 صابون چيپس 2,200,000 51,041,000,000 Rls. 1,926,952 $
25 1393 مالزي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,263,910 47,978,073,763 Rls. 1,837,075 $
26 1393 مالزي 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,602 47,394,262,350 Rls. 1,855,034 $
27 1393 مالزي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,330 45,549,752,454 Rls. 1,710,907 $
28 1393 مالزي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 25,792 39,029,805,177 Rls. 1,481,334 $
29 1393 مالزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 886,208 36,256,313,687 Rls. 1,374,911 $
30 1393 مالزي 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,270,297 35,130,108,065 Rls. 1,353,570 $
31 1393 مالزي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 8,055 33,134,156,395 Rls. 1,290,043 $
32 1393 مالزي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 31,364 33,021,994,166 Rls. 1,288,755 $
33 1393 مالزي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 660,000 29,173,032,884 Rls. 1,066,377 $
34 1393 مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 22,485 27,099,363,171 Rls. 1,015,886 $
35 1393 مالزي 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 232,545 26,397,338,215 Rls. 997,054 $
36 1393 مالزي 21069020 ا مولسيفاير 398,652 26,319,935,611 Rls. 1,002,097 $
37 1393 مالزي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 5,064 26,133,485,381 Rls. 964,706 $
38 1393 مالزي 15119040 استئارين بدون بو تصفيه شده بيکرنگ RBD 999,780 25,971,399,310 Rls. 998,862 $
39 1393 مالزي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,522,860 25,452,061,143 Rls. 934,657 $
40 1393 مالزي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 39,877 25,082,428,153 Rls. 965,732 $
41 1393 مالزي 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 1,123,592 23,046,649,488 Rls. 874,284 $
42 1393 مالزي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,996 22,902,859,692 Rls. 851,598 $
43 1393 مالزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 187,510 21,332,805,519 Rls. 807,934 $
44 1393 مالزي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 357,600 21,229,544,512 Rls. 798,824 $
45 1393 مالزي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,210,690 20,239,478,519 Rls. 743,825 $
46 1393 مالزي 84717010 ---ديسك خوان نواري 2,995 18,944,535,919 Rls. 705,045 $
47 1393 مالزي 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 16,330 18,115,154,716 Rls. 678,496 $
48 1393 مالزي 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 1,116,020 18,025,560,160 Rls. 686,543 $
49 1393 مالزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 12,925 17,470,663,224 Rls. 640,105 $
50 1393 مالزي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,124,320 17,174,815,250 Rls. 634,163 $
51 1393 مالزي 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 180 16,741,484,089 Rls. 671,001 $
52 1393 مالزي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 363,000 16,711,398,214 Rls. 651,000 $
53 1393 مالزي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,383 16,697,377,836 Rls. 650,336 $
54 1393 مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 587,588 16,268,975,219 Rls. 595,699 $
55 1393 مالزي 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 133,499 16,175,188,525 Rls. 607,263 $
56 1393 مالزي 85165000 فر (oven) ميکروويو 101,455 15,715,626,943 Rls. 589,072 $
57 1393 مالزي 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ک جهت ايمن سازي ساختمان هادربرابر زلزله 132,882 15,618,029,368 Rls. 572,020 $
58 1393 مالزي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 397,311 15,506,715,919 Rls. 586,912 $
59 1393 مالزي 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 120,000 15,137,597,724 Rls. 572,883 $
60 1393 مالزي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 7,187 14,840,112,381 Rls. 571,346 $
61 1393 مالزي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 740,120 14,414,293,555 Rls. 526,515 $
62 1393 مالزي 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 177,790 14,362,799,662 Rls. 535,703 $
63 1393 مالزي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 10,300 14,335,666,032 Rls. 562,161 $
64 1393 مالزي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 318,000 14,256,969,940 Rls. 529,765 $
65 1393 مالزي 15132991 استئارين بدون بو تصفيه شده بيکرنگ RBD 442,280 14,190,695,635 Rls. 547,005 $
66 1393 مالزي 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 77 14,111,231,992 Rls. 524,254 $
67 1393 مالزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,000,000 13,921,519,555 Rls. 520,970 $
68 1393 مالزي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 20,300 13,789,966,820 Rls. 504,400 $
69 1393 مالزي 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 28,789 13,537,752,869 Rls. 486,899 $
70 1393 مالزي 15132100 روغن خام مغز يا هسته خرما(پالم كرنل)يا روغن باباسو 401,520 13,096,012,587 Rls. 501,575 $
71 1393 مالزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2,363 12,671,394,030 Rls. 475,324 $
72 1393 مالزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 281,510 12,291,904,020 Rls. 460,640 $
73 1393 مالزي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 27,615 11,719,517,381 Rls. 433,032 $
74 1393 مالزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 180 11,582,126,764 Rls. 438,622 $
75 1393 مالزي 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 177,406 10,983,542,159 Rls. 422,839 $
76 1393 مالزي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 75,600 10,965,133,941 Rls. 402,273 $
77 1393 مالزي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,239 10,778,316,450 Rls. 403,562 $
78 1393 مالزي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 107,710 10,581,556,481 Rls. 396,071 $
79 1393 مالزي 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 72,070 10,437,299,570 Rls. 407,500 $
80 1393 مالزي 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 71,424 10,387,578,498 Rls. 389,062 $
81 1393 مالزي 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 6,740 10,280,233,693 Rls. 384,061 $
82 1393 مالزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 124,741 10,185,024,166 Rls. 386,356 $
83 1393 مالزي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 494,008 10,116,471,218 Rls. 373,684 $
84 1393 مالزي 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 129,155 9,794,768,116 Rls. 372,592 $
85 1393 مالزي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 124,852 9,745,246,853 Rls. 367,460 $
86 1393 مالزي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 222,050 9,588,372,434 Rls. 357,496 $
87 1393 مالزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 24,656 9,529,031,639 Rls. 347,635 $
88 1393 مالزي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 123,250 9,494,118,945 Rls. 361,796 $
89 1393 مالزي 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 86,400 9,365,920,000 Rls. 367,032 $
90 1393 مالزي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 49,540 9,197,560,746 Rls. 350,092 $
91 1393 مالزي 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,406 9,150,046,582 Rls. 338,295 $
92 1393 مالزي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 169,847 9,005,310,786 Rls. 336,766 $
93 1393 مالزي 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 4,741 8,967,475,510 Rls. 333,654 $
94 1393 مالزي 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 15,000 8,878,000,000 Rls. 332,721 $
95 1393 مالزي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 13,300 8,836,234,400 Rls. 334,528 $
96 1393 مالزي 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 169,133 8,718,276,025 Rls. 350,399 $
97 1393 مالزي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 197,580 8,582,969,896 Rls. 321,773 $
98 1393 مالزي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 424 8,288,414,714 Rls. 311,925 $
99 1393 مالزي 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 10,596 7,873,817,651 Rls. 300,182 $
100 1393 مالزي 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 96,000 7,710,809,363 Rls. 291,162 $
101 1393 مالزي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 54,729 7,275,116,859 Rls. 279,678 $
102 1393 مالزي 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 818 7,266,064,477 Rls. 273,104 $
103 1393 مالزي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 95,312 7,198,359,151 Rls. 273,884 $
104 1393 مالزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 104,080 7,108,506,911 Rls. 266,889 $
105 1393 مالزي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 59,847 7,105,423,735 Rls. 264,339 $
106 1393 مالزي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 120,053 7,103,815,455 Rls. 267,081 $
107 1393 مالزي 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 120,400 7,044,118,387 Rls. 264,178 $
108 1393 مالزي 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 136,800 7,033,737,572 Rls. 269,329 $
109 1393 مالزي 29232010 لستينکها 187,200 6,787,665,667 Rls. 252,774 $
110 1393 مالزي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 79,251 6,770,898,938 Rls. 256,900 $
111 1393 مالزي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 134,400 6,690,228,035 Rls. 250,556 $
112 1393 مالزي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 153,600 6,688,369,565 Rls. 251,151 $
113 1393 مالزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 147,845 6,676,885,469 Rls. 258,469 $
114 1393 مالزي 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 100,000 6,635,224,929 Rls. 251,453 $
115 1393 مالزي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 155,000 6,389,013,807 Rls. 234,814 $
116 1393 مالزي 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 72,696 6,321,323,846 Rls. 235,503 $
117 1393 مالزي 38029010 خاك رنگبر 560,552 6,311,548,727 Rls. 238,968 $
118 1393 مالزي 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 160,030 6,303,558,033 Rls. 240,188 $
119 1393 مالزي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 51,180 6,274,676,043 Rls. 232,698 $
120 1393 مالزي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 212,800 6,234,621,161 Rls. 233,984 $
121 1393 مالزي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 80,245 6,113,715,194 Rls. 237,465 $
122 1393 مالزي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 1,450 6,072,166,730 Rls. 222,277 $
123 1393 مالزي 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 77,592 5,857,757,880 Rls. 217,491 $
124 1393 مالزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 43,200 5,743,756,116 Rls. 222,282 $
125 1393 مالزي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 113,684 5,514,684,931 Rls. 207,253 $
126 1393 مالزي 90261010 فلومتر 303 5,477,827,875 Rls. 214,817 $
127 1393 مالزي 28413000 دي کرومات سديم 120,000 5,438,108,400 Rls. 211,840 $
128 1393 مالزي 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 31,965 5,362,654,120 Rls. 209,556 $
129 1393 مالزي 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 4,000 5,356,873,876 Rls. 194,831 $
130 1393 مالزي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 17,000 5,330,664,269 Rls. 199,793 $
131 1393 مالزي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 29,918 5,104,403,838 Rls. 193,974 $
132 1393 مالزي 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,294 5,047,671,477 Rls. 196,372 $
133 1393 مالزي 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 114,800 4,999,086,924 Rls. 191,603 $
134 1393 مالزي 85176940 درب بازكن غير تصويري 1,735 4,987,003,507 Rls. 183,912 $
135 1393 مالزي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 8,917 4,976,664,737 Rls. 188,138 $
136 1393 مالزي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 244,780 4,963,062,016 Rls. 177,506 $
137 1393 مالزي 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 112,000 4,920,449,040 Rls. 184,844 $
138 1393 مالزي 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 202 4,866,593,258 Rls. 182,468 $
139 1393 مالزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 5,593 4,851,289,772 Rls. 178,129 $
140 1393 مالزي 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 40,000 4,831,257,520 Rls. 175,962 $
141 1393 مالزي 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 31,114 4,714,445,997 Rls. 180,331 $
142 1393 مالزي 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 152,064 4,700,264,786 Rls. 168,107 $
143 1393 مالزي 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 33,072 4,674,913,179 Rls. 178,572 $
144 1393 مالزي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 80,000 4,667,971,264 Rls. 183,051 $
145 1393 مالزي 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 22,440 4,515,233,342 Rls. 176,036 $
146 1393 مالزي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 98,186 4,443,951,651 Rls. 170,506 $
147 1393 مالزي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 46,600 4,413,472,611 Rls. 166,763 $
148 1393 مالزي 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 39,477 4,315,538,253 Rls. 162,495 $
149 1393 مالزي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 24,081 4,296,624,060 Rls. 161,245 $
150 1393 مالزي 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 110,000 4,266,190,597 Rls. 159,932 $
151 1393 مالزي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 4,673 4,229,396,989 Rls. 163,844 $
152 1393 مالزي 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 614,000 4,199,737,068 Rls. 161,810 $
153 1393 مالزي 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,080 4,005,477,926 Rls. 151,177 $
154 1393 مالزي 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 64,000 3,975,344,930 Rls. 146,638 $
155 1393 مالزي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 60,000 3,972,956,489 Rls. 156,145 $
156 1393 مالزي 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 186,350 3,933,478,238 Rls. 147,177 $
157 1393 مالزي 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 60,876 3,886,293,886 Rls. 143,767 $
158 1393 مالزي 21069010 ا ستابيلايزر 10,000 3,857,107,713 Rls. 151,052 $
159 1393 مالزي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,122 3,823,668,524 Rls. 141,970 $
160 1393 مالزي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 48,920 3,790,321,423 Rls. 140,950 $
161 1393 مالزي 38089112 كارتکهاي رنگي، نوارهاي رنگي آغشته به چسب و بدون ماده سمي صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 17,600 3,784,000,000 Rls. 142,191 $
162 1393 مالزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 3,303 3,746,493,173 Rls. 140,783 $
163 1393 مالزي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 43,800 3,727,361,344 Rls. 139,006 $
164 1393 مالزي 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 38,000 3,727,280,712 Rls. 138,719 $
165 1393 مالزي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 63,476 3,715,392,280 Rls. 141,871 $
166 1393 مالزي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 23,019 3,645,343,366 Rls. 137,283 $
167 1393 مالزي 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 714 3,602,995,034 Rls. 137,692 $
168 1393 مالزي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 36,000 3,541,937,856 Rls. 129,149 $
169 1393 مالزي 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 79,900 3,525,351,262 Rls. 131,115 $
170 1393 مالزي 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 11,000 3,525,230,000 Rls. 134,284 $
171 1393 مالزي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 24,101 3,447,911,583 Rls. 130,646 $
172 1393 مالزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 7,000 3,420,658,473 Rls. 127,909 $
173 1393 مالزي 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 119,216 3,418,626,963 Rls. 129,725 $
174 1393 مالزي 85340000 مدا رهاي چاپي 3,317 3,410,126,639 Rls. 124,935 $
175 1393 مالزي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,808 3,407,528,482 Rls. 131,732 $
176 1393 مالزي 76069220 ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از آلياژهاي 5182H48 و 5042H19 و 5042H48 و 5052H28 و 5052H48 با ضخامت بيش از 2/0 ميليمتر لغايت 5/0 ميليمتر 990 3,373,789,750 Rls. 131,848 $
177 1393 مالزي 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 39,598 3,312,134,603 Rls. 123,408 $
178 1393 مالزي 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 76,824 3,295,140,747 Rls. 127,892 $
179 1393 مالزي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 79,589 3,239,339,342 Rls. 127,031 $
180 1393 مالزي 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 23,238 3,210,395,941 Rls. 119,456 $
181 1393 مالزي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 105,000 3,117,825,827 Rls. 116,716 $
182 1393 مالزي 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 35 3,050,000,000 Rls. 112,389 $
183 1393 مالزي 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 12,820 2,997,021,501 Rls. 113,440 $
184 1393 مالزي 38231200 ا سيد ا ولئيک 75,770 2,969,161,175 Rls. 113,198 $
185 1393 مالزي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,028 2,967,428,341 Rls. 109,712 $
186 1393 مالزي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,822 2,953,882,908 Rls. 112,867 $
187 1393 مالزي 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,476 2,938,386,016 Rls. 114,405 $
188 1393 مالزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 101,220 2,926,000,000 Rls. 111,820 $
189 1393 مالزي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 38,178 2,917,000,000 Rls. 109,550 $
190 1393 مالزي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 18 2,906,429,448 Rls. 113,978 $
191 1393 مالزي 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,025 2,832,646,435 Rls. 105,484 $
192 1393 مالزي 73072910 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر دكرنشده اندوده شده (Coating) 13,406 2,700,000,000 Rls. 101,188 $
193 1393 مالزي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 183 2,688,287,359 Rls. 105,419 $
194 1393 مالزي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 48,071 2,669,555,073 Rls. 101,507 $
195 1393 مالزي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 34,984 2,641,312,685 Rls. 97,552 $
196 1393 مالزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 70,810 2,595,663,894 Rls. 99,757 $
197 1393 مالزي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 57,000 2,534,760,424 Rls. 95,825 $
198 1393 مالزي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 33,600 2,504,436,264 Rls. 91,862 $
199 1393 مالزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 218,750 2,477,339,055 Rls. 95,741 $
200 1393 مالزي 85287300 تلويزيونهاي سياه و سفيد يا ساير تک رنگها ياتك فام . 2,240 2,469,709,927 Rls. 92,839 $
مجموع کل
7,968,836,720,497 ريال
مجموع کل
303,000,153 دلار