آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 مالتا 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 50 2,338,640,329 Rls. 86,832 $
2 1393 مالتا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,129 1,632,581,319 Rls. 63,337 $
3 1393 مالتا 84141000 - تلمبه هاي خلاء 582 590,580,068 Rls. 22,159 $
4 1393 مالتا 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 5 569,519,681 Rls. 22,220 $
مجموع کل
5,131,321,397 ريال
مجموع کل
194,548 دلار
[1]